G� til hovedindholdet

Kompetencepåbud om mange arbejdsmiljøproblemer ved tilsyn

En virksomhed kan få et kompetencepåbud, når den ved ét tilsyn har fået 5 eller flere afgørelser om overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen i samme produktionsenhed. Ét tilsyn kan bestå af flere besøg i et sammenhængende tilsynsforløb.

En virksomhed, der har fået et kompetencepåbud om mange arbejdsmiljøproblemer, får 3 muligheder at vælge imellem for at efterkomme påbuddet.

Virksomheden kan vælge mellem at:

 • Opbygge og anvende egne kompetencer i virksomheden
 • Anvende en intern autoriseret rådgivningsvirksomhed eller
 • Anvende en ekstern autoriseret rådgivningsvirksomhed.

Hvis virksomheden også har fået en afgørelse fra os om at etablere en arbejdsmiljøorganisation, og det ikke er gjort endnu, kan I dog ikke vælge at opbygge og anvende egne kompetencer.

Hvis I vælger at opbygge og anvende egne kompetencer

Hvis I vælger at opbygge og anvende egne kompetencer, kan I nedenfor læse om de krav og pligter, I skal opfylde.

I skal lave en plan

Hvis I vælger at opbygge og anvende egne kompetencer, skal I lave en plan for, hvordan I vil gøre det. I planen skal I redegøre for:

 • Hvordan I vil opbygge og anvende kompetencer til at finde ud af, hvor problemerne opstår
 • Hvordan I vil opbygge og anvende kompetencer til at vurdere de fundne problemer og prioritere mellem dem
 • Hvordan I vil opbygge og anvende kompetencer til at finde og implementere brugbare løsninger
 • Hvordan I vil opbygge og anvende kompetencer til at vurdere, om løsningerne har haft den ønskede effekt
 • Hvordan I vil opbygge og anvende kompetencer til at kunne forebygge lignende problemer fremover
 • Hvem der har ansvaret for planen
 • Hvem der står for at udføre planen
 • Hvem der skal deltage i planen
 • Hvordan I planlægger at inddrage arbejdsmiljøorganisationen eller en repræsentant for de ansatte, hvis der er under 10 ansatte
 • Hvordan I fastlægger, hvordan I kan vedligeholde de nye kompetencer
 • Hvordan I forankrer de nye kompetencer i jeres arbejdsmiljøarbejde.

Spørgsmålene vil fremgå af det skema, I skal udfylde i vores selvbetjeningsløsning Arbejdsmiljø i din virksomhed.

Vi skal acceptere planen

I skal sende jeres plan til Arbejdstilsynet. Når vi har vurderet planen, vil vi melde tilbage til jer, om vi kan acceptere den.

Hvis vi accepterer jeres plan, skal I gå i gang med at udføre den.

Hvis vi ikke kan acceptere planen, skal I indgå aftale med en ekstern rådgivningsvirksomhed. Se om dette nedenfor.

Jeres pligter

I forbindelse med at I får et kompetencepåbud, er der nogle pligter, I skal opfylde.

Giv besked om udskiftning af kompetencer

Hvis der sker udskiftning i de interne kompetencer, der fremgår af jeres plan, inden I har efterkommet påbuddene, skal I give os besked om det. Vi vil derefter vurdere, om den nødvendige kompetencer fortsat er til stede i virksomheden.

Giv besked om efterkommelse

I skal give os besked om, hvordan I har efterkommet både kompetencepåbuddet og det/de påbud, der er årsagen til kompetencepåbuddet. Det skal fremgå af jeres tilbagemelding, om I har gennemført planen som planlagt. Virksomheden skal, hvis Arbejdstilsynet beder om det, kunne dokumentere, at planen er gennemført som planlagt.

Sørg for at plan er tilgængelig

Planen skal være tilgængelig i virksomheden for virksomhedsledere, arbejdsledere, øvrige ansatte og Arbejdstilsynet, indtil påbuddene er efterkommet.

Planen skal også videregives til de ansatte, eller hvis virksomheden har 10 eller flere ansatte til arbejdsmiljøorganisationen.

Orientering i virksomheden

I skal orientere virksomheden om de påbud, I har fået. Hvis I er under 10 ansatte, skal I orientere alle ansatte, der er berørt af påbuddene. Hvis I er 10 eller flere ansatte, skal I orientere alle arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter, der er berørt af påbuddene.

Inden I sender jeres plan til Arbejdstilsynet, skal I orientere en repræsentant for de ansatte om, at I vil opbygge og anvende egne kompetencer, hvis I er færre end 10 ansatte. Hvis virksomheden har 10 eller flere ansatte, er det arbejdsmiljøorganisationen, I skal orientere.

Inden I giver os besked om, hvordan I har efterkommet påbuddene, skal I orientere en repræsentant for de ansatte om, hvordan påbuddene er efterkommet, hvis virksomheden har under 10 ansatte. Hvis der er 10 ansatte eller flere, skal I orientere arbejdsmiljøorganisationen. 

Hvis I vælger at anvende intern autoriseret rådgivningsvirksomhed

Hvis en afdeling eller hele jeres virksomhed er en autoriseret arbejdsmiljørådgivningsvirksomhed, kan I vælge at bruge denne, når I skal løse påbuddet.

Den autoriserede rådgivningsvirksomheds opgave er at bistå med at løse det eller de arbejdsmiljøproblemer, som virksomheden har fået påbud om.

Rådgivningsvirksomheden skal desuden bistå med at styrke det forebyggende arbejdsmiljøarbejde. Det indebærer dels, at rådgivningsvirksomheden skal bistå med forslag til konkrete initiativer, der kan forebygge, at der opstår tilsvarende arbejdsmiljøproblemer i fremtiden, dels at rådgivningsvirksomheden skal rådgive virksomheden om, hvordan den kan udarbejde og bruge sin arbejdspladsvurdering (APV).

Jeres pligter

I forbindelse med at I får et kompetencepåbud, er der nogle pligter, I skal opfylde.

Giv besked om jeres valg

I skal give Arbejdstilsynet besked om, at I har valgt at bruge en intern rådgivningsvirksomhed.

Tjek at rådgivningsvirksomhed er autoriseret

I skal sikre jer, at den interne rådgivningsvirksomhed er autoriseret på det område, som det eller de arbejdsmiljøproblemer, der udløste kompetencepåbuddet, vedrører, fx kemi, ergonomi eller det psykosociale område.

Tjek indholdet af rådgivningen

I skal desuden sikre, at den interne rådgivningsvirksomhed:

 • Hjælper med løsning af problemet eller problemerne, der dannede grundlag for kompetencepåbuddet
 • Kommer med konkrete forslag til at forebygge, at tilsvarende problemer opstår
 • Kommer med råd om udarbejdelse og brug af arbejdspladsvurdering.

Inddrag ansatte eller arbejdsmiljøorganisation

I har pligt til at inddrage arbejdsmiljøorganisationen i rådgivningsprocessen, hvis I er 10 eller flere ansatte. Hvis virksomheden har 9 eller færre ansatte, skal I inddrage de ansatte.

Sørg for redegørelse fra rådgiver

Den interne rådgivningsvirksomhed skal lave en redegørelse til virksomheden, som beskriver, hvordan påbud, der har udløst kompetencepåbuddet, er efterkommet. I skal sørge for, at redegørelsen bliver lavet, og at den beskriver:

 • Hvordan kompetencepåbud og det eller de påbud, der danner grundlag for kompetencepåbuddet eller -påbuddene, er efterkommet
 • Hvordan arbejdsmiljøorganisationen eller de ansatte i virksomheder har været inddraget i rådgivningsprocessen
 • Hvilke initiativer der er taget for at forebygge, at tilsvarende arbejdsmiljøproblemer opstår i fremtiden
 • Forslag til, hvordan virksomheden kan styrke sit arbejdsmiljøarbejde, bl.a. konkrete råd om organisering af og samarbejde om arbejdsmiljøet i virksomheden
 • Råd om udarbejdelse og brug af arbejdspladsvurdering.

I skal sørge for, at redegørelsen er tilgængelig for virksomhedsledere, arbejdsledere, øvrige ansatte og Arbejdstilsynet.

Desuden skal I videregive redegørelsen til arbejdsmiljøorganisationen eller til en repræsentant for de ansatte i virksomheder, hvis I har færre end 10 ansatte.

Giv besked om efterkommelse

I skal give os besked om, hvordan I har efterkommet både kompetencepåbuddet og det/de påbud, der er årsagen til kompetencepåbuddet.

Hvis vi beder om det, skal I kunne dokumentere, at rådgivningsvirksomheden har bekræftet, at alle påbuddene er efterkommet.

Orientering i virksomheden

I skal orientere virksomheden om de påbud, I har fået. Hvis I er under 10 ansatte, skal I orientere alle ansatte, der er berørt af påbuddene. Hvis I er 10 eller flere ansatte, skal I orientere alle arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter, der er berørt af påbuddene.

Inden I giver os besked om, at I har valgt at bruge en intern rådgivningsvirksomhed, skal I orientere en repræsentant for de ansatte om det, hvis I er under 10 ansatte. Hvis I er 10 eller flere ansatte, skal I orientere arbejdsmiljøorganisationen.

Inden I giver os besked om, hvordan I har efterkommet påbuddene, skal I orientere en repræsentant for de ansatte om, hvordan påbuddene er efterkommet, hvis virksomheden har under 10 ansatte. Hvis der er 10 ansatte eller flere, skal I orientere arbejdsmiljøorganisationen.

Hvis I vælger at anvende ekstern autoriseret rådgivningsvirksomhed

Den autoriserede rådgivningsvirksomheds opgave er at bistå med at løse det eller de arbejdsmiljøproblemer, som virksomheden har fået påbud om.

Rådgivningsvirksomheden skal desuden bistå med at styrke det forebyggende arbejdsmiljøarbejde. Det indebærer dels, at rådgivningsvirksomheden skal bistå med forslag til konkrete initiativer, der kan forebygge, at der opstår tilsvarende arbejdsmiljøproblemer i fremtiden, dels at rådgivningsvirksomheden skal rådgive virksomheden om, hvordan den kan udarbejde og bruge sin arbejdspladsvurdering (APV).

En ekstern rådgivningsvirksomhed er en rådgivningsvirksomhed, der ikke hører under den juridiske enhed, som har modtaget kompetencepåbuddet.

Jeres pligter

I forbindelse med at I får et kompetencepåbud, er der nogle pligter, I skal opfylde.

Giv besked om jeres valg

I skal give Arbejdstilsynet besked om, at I har valgt at indgå en aftale med en ekstern rådgivningsvirksomhed, og hvilken rådgivningsvirksomhed det drejer sig om.

Vælg autoriseret rådgivningsvirksomhed

I skal vælge en rådgivningsvirksomhed, der er autoriseret på det område, som det eller de arbejdsmiljøproblemer, der udløser kompetencepåbuddet, vedrører, fx kemi, ergonomi eller det psykosociale område.

Brug af autoriseret rådgivningsvirksomhed ved påbud

Indgå skriftlig aftale med rådgivningsvirksomhed

I skal indgå en skriftlig aftale med rådgivningsvirksomheden om hjælp til at efterkomme kompetencepåbud og de påbud, der danner grundlag for det.

Det skal indgå i aftalen, at rådgivningsvirksomheden skal lave en redegørelse med beskrivelse af, hvordan påbuddene er efterkommet.

I skal sørge for, at aftalen er tilgængelig for virksomhedsledere, arbejdsledere, øvrige ansatte og Arbejdstilsynet.

Tjek indholdet af rådgivningen

I skal desuden sikre, at den eksterne rådgivningsvirksomhed:

 • Hjælper med løsning af problemet eller problemerne, der dannede grundlag for kompetencepåbuddet
 • Kommer med konkrete forslag til at forebygge, at tilsvarende problemer opstår
 • Kommer med råd om udarbejdelse og brug af arbejdspladsvurdering.

Inddrag ansatte eller arbejdsmiljøorganisation

I har pligt til at inddrage arbejdsmiljøorganisationen i rådgivningsprocessen, hvis I er 10 eller flere ansatte. Hvis virksomheden har 9 eller færre ansatte, skal I inddrage de ansatte.

Sørg for redegørelse fra rådgiver

Rådgivningsvirksomhed skal lave en redegørelse til virksomheden, som beskriver, hvordan påbud, der har udløst kompetencepåbuddet, er efterkommet. I skal sørge for, at redegørelsen bliver lavet, og at den beskriver:

 • Hvordan kompetencepåbud og det eller de påbud, der danner grundlag for kompetencepåbuddet eller -påbuddene, er efterkommet
 • Hvordan arbejdsmiljøorganisationen eller de ansatte i virksomheder har været inddraget i rådgivningsprocessen
 • Hvilke initiativer, der er taget for at forebygge, at tilsvarende arbejdsmiljøproblemer opstår i fremtiden
 • Forslag til, hvordan virksomheden kan styrke sit arbejdsmiljøarbejde, bl.a. konkrete råd om organisering af og samarbejde om arbejdsmiljøet i virksomheden
 • Råd om udarbejdelse og brug af arbejdspladsvurdering.

I skal sørge for, at redegørelsen er tilgængelig for virksomhedsledere, arbejdsledere, øvrige ansatte og Arbejdstilsynet.

Desuden skal I videregive redegørelsen til arbejdsmiljøorganisationen eller til en repræsentant for de ansatte i virksomheder, hvis I har færre end 10 ansatte.

Giv besked om efterkommelse

I skal give os besked om, hvordan I har efterkommet både kompetencepåbuddet og det/de påbud, der er årsagen til kompetencepåbuddet.

Hvis vi beder om det, skal I kunne dokumentere, at rådgivningsvirksomheden har bekræftet, at alle påbuddene er efterkommet.

Orientering i virksomheden

I skal orientere virksomheden om de påbud, I har fået. Hvis I er under 10 ansatte, skal I orientere alle ansatte, der er berørt af påbuddene. Hvis I er 10 eller flere ansatte, skal I orientere alle arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter, der er berørt af påbuddene.

Inden I giver os besked om, at I har valgt at bruge en ekstern rådgivningsvirksomhed, skal I orientere en repræsentant for de ansatte om det, hvis I er under 10 ansatte. Hvis I er 10 eller flere ansatte, skal I orientere arbejdsmiljøorganisationen.

Inden I giver os besked om, hvordan I har efterkommet påbuddene, skal I orientere en repræsentant for de ansatte om, hvordan påbuddene er efterkommet, hvis virksomheden har under 10 ansatte. Hvis der er 10 ansatte eller flere, skal I orientere arbejdsmiljøorganisationen.

Henter PDF