G� til hovedindholdet

Eksempel på en plan for at opbygge og anvende egne kompetencer, når virksomheden har fået et kompetencepåbud om mange arbejdsmiljøproblemer

Dette er et eksempel på, hvordan en virksomhed kan lave en plan for at opbygge og anvende egne kompetencer, når den har fået et kompetencepåbud om mange arbejdsmiljøproblemer. Planen laves ved at svare på de spørgsmål, vi stiller i Arbejdstilsynets digitale selvbetjeningsløsning (ADVI).

Arbejdstilsynet har besøgt Vognmand A/S. Virksomhedens primære transportopgaver er bl.a. bygge- og anlægskørsel, kran- og specialtransport, transport på åbne og lukkede biler, indsamlings- og distributionsløsninger. Derudover tilbyder de affalds- og genanvendelsesløsninger. Kunderne omfatter entreprenør- og anlægsfirmaer, industri- og logistikvirksomheder, kontorer og institutioner samt private husstande. Vognmanden disponerer dagligt over mere end 50 biler.

På tilsynsbesøget har Arbejdstilsynet pålagt virksomheden:

 • At gennemføre en kemisk risikovurdering.
 • At sikre stiger mod risiko for ulykker.
 • At sikre ansatte mod nedstyrtning i revisionsgrav.
 • At sikre, at ansatte anvender egnede personlige værnemidler i forbindelse med højtryksrensning af lastbiler.
 • At sikre, at defekte løftestropper tages ud af brug, og sikre at anhugningsgrej løbende bliver efterset.

Beskriv hvordan I vil opbygge og anvende kompetencer

Hvordan vil I opnå kompetencer til at finde ud af (kortlægge), hvor problemet eller problemerne opstår, og hvordan vil I bruge de nye kompetencer?

Svar: Vi har udarbejdet en kompetenceplan med 2 mål:

 1. At styrke arbejdsmiljøarbejdet i AMO
 2. At styrke forebyggelsen af 5 arbejdsmiljøproblemer

1. At styrke arbejdsmiljøarbejdet i AMO – kortlægge styrker og svagheder i arbejdsmiljøarbejdet

Alle medlemmer af AMO får kompetenceudvikling i udvalgte temaer inden for arbejdsmiljøarbejde for at styrke arbejdsmiljøarbejdet. Vi forventer, at kompetenceudviklingen vil styrke fagligheden i arbejdsmiljøarbejdet og fremadrettet sikre et godt og velfungerende samarbejde i AMO. Kompetenceudviklingen bliver varetaget af arbejdsmiljøspecialist Anne Jensen fra Arbejdsmiljørådgivere A/S.

Kompetenceudviklingen starter med workshoppen ”Bedre arbejdsmiljø” den 17. september 2021, som alle medlemmerne af AMO skal deltage i. Workshoppen indledes med et oplæg om APV-processen. Oplægget præsenterer de formelle krav til en APV, der sættes i relation til de udfordringer i arbejdsmiljøarbejdet, som typisk er forbundet med at gennemføre en APV.

Med afsæt i oplægget vil AMO efterfølgende drøfte styrker og svagheder i vores nuværende arbejdsmiljøarbejde. Resultatet samles i et skema.

2. At styrke forebyggelsen af 5 arbejdsmiljøproblemer

Vi forventer, at andres erfaringer og kurser – sammen med et øget ledelsesfokus på arbejdsmiljø – vil løse problemerne og forebygge, at de opstår igen i fremtiden. Relevante personer fra både ledelses- og medarbejdersiden får en målrettet kompetenceudvikling, hvor de opbygger viden om det konkrete arbejdsmiljøproblem. De får en viden om arbejdsmiljøproblemets særskilte årsager og forebyggelse. Det sker for at styrke forebyggelsen af de 5 arbejdsmiljøproblemer, som Arbejdstilsynet har afgivet påbud om.  

Vi har nedsat en arbejdsgruppe for hver af de 5 arbejdsmiljøproblemer, som fremadrettet er ansvarlige for at styrke forebyggelsen inden for det specifikke arbejdsmiljøområde. Sammen med kursusudbyder ”Godt arbejdsmiljø” har vi lavet en udviklingsplan i forhold til de 5 arbejdsmiljøproblemer, hvor Arbejdstilsynet har afgivet et påbud. Udviklingsplanen skal sikre, at de ansvarlige for det specifikke arbejdsmiljøproblem får et tilpasset forløb med en målrettet og opdateret viden om den forebyggelsesindsats, der skal sikre et godt arbejdsmiljø. I det følgende beskriver vi vores ønsker til kompetenceopbygningen, og hvordan vi vil gennemføre det i praksis.

Kemisk risikovurdering

Vi ønsker at opbygge kompetencer inden for kemisk risikovurdering, der skal anvendes til at reducere den kemiske eksponering hos vores medarbejdere bl.a. ved højtryksrensning af lastbiler. Vi har tilmeldt 1 arbejdsmiljørepræsentant (AR) et 2 dages kursus om kemisk risikovurdering.

Stiger

Vi ønsker at styrke vores viden om sikker brug af stiger og at implementere en procedure, der forebygger ulykker ved brug af stiger. Derfor har vi tilmeldt 1 medarbejder og 1 chef et kursus i forebyggelse af ulykker ved brug af stiger. På kurset får de viden om brug og opstilling af stiger, opbevaring, vedligehold og eftersyn af stiger. I kurset indgår også undervisning i risikovurdering, inden arbejdet påbegyndes.

Revisionsgrave

Vi ønsker at udvikle medarbejdernes bevidsthed om risici og sikkerhed i forhold til arbejdet i og omkring vores revisionsgrav. Den øgede bevidsthed skal fremme medarbejdernes sikkerhedsadfærd. For at starte processen vil produktionschefen og 2 medarbejdere besøge 2 andre virksomheder, som har gode erfaringer med at udvikle medarbejdernes bevidsthed om risici. Formålet med besøget er at høre om de erfaringer, virksomhederne har gjort, der skal give inspiration til vores eget arbejde med at fremme en god sikkerhedsadfærd.

Værnemidler

Vi ønsker at styrke vores medarbejderes kompetencer til at vurdere behovet for brug af personlige værnemidler i farlige situationer, bl.a. at de får viden om regler, fx om arbejdsgiverens ansvar for værnemidlet, brugsanvisninger, opbevaring m.m. Vi har tilmeldt en medarbejder et 1 dags kursus om personlige værnemidler.

Løftestropper og anhugningsgrej

Vi ønsker at styrke vores medarbejderes viden om sikker anhugning og at implementere en procedure for opbevaring og eftersyn af løftestropper og anhugningsgrej. Derfor vil alle chauffører gennemføre et kursus i anhugning, der indeholder viden om afspærring, valg af korrekt anhugningsgrej, korrekt anvendelse, opbevaring og eftersyn af løftestropper og anhugningsgrej.

Oversigt over planlagte aktiviteter

For at styrke arbejdsmiljøarbejdet i AMO
Faser i udviklingen Kompetenceopbygning Personer

Kortlægge styrker og svagheder i vores nuværende arbejdsmiljøarbejde.

Kompetencer opbygges gennem en workshop, der består af tre faser:

 1. Oplæg om APV-processen og udfordringer i arbejdsmiljøarbejdet
 2. Diskussion af styrker og svagheder i vores arbejdsmiljøarbejde
 3. Samle resultatet i et skema

(17. september 2021)

Alle medlemmer af AMO

Udvælge indsatsområder

En arbejdsgruppe skal vurdere forbedringspotentialet i vores arbejdsmiljøarbejde og udvælge indsatsområder i sparring med arbejdsmiljøspecialisten.

(20. oktober 2021)

Arbejdsgruppe:

Arbejdsmiljørepræsentant Peter Jensen

Arbejdsmiljørepræsentant Jørgen Jørgensen

Medarbejdere Mette Jensen

Medarbejder Fatima Hansen Produktionschef Hans Hansen

Gennemføre arbejdsmiljøindsatser

Kompetencer opbygges gennem:

 • 1 temadag om relevante arbejdsmiljøemner hvert kvartal
 • 1 virksomhedsbesøg hvert år (rollemodel for et stærkt arbejdsmiljø)

Alle medlemmer af AMO deltager i temadage og virksomhedsbesøg.

Forskellige arbejdsgrupper planlægger og gennemfører disse.

For at styrke forebyggelsen af 5 arbejdsmiljøproblemer
Arbejdsmiljøproblem Kompetenceopbygning Personer

Kemisk risikovurdering

2 dages kursus om kemisk risikovurdering 

(4.-5. oktober 2021)

Arbejdsmiljørepræsentant Peter Jensen

Stiger

1 dags kursus i forebyggelse af ulykker ved brug af stiger

(11. oktober 2021)

Arbejdsmiljørepræsentant Jørgen Jørgensen

Produktionschef Hans Hansen

Revisionsgrave

Besøg på 2 virksomheder med samme type arbejde

(4. oktober og 15. november 2021)

Medarbejdere Mette Jensen og Mohammed Hussien Produktionschef Hans Hansen

Værnemidler

1 dags kursus om personlige værnemidler

(11. oktober 2021)

Medarbejder Fatima Hansen

Løftestropper og anhugningsgrej

2 dages kursus i anhugning

(18.-19. oktober 2021)

Alle chauffører

Hvordan vil I opnå kompetencer til at vurdere de problemer, I har fundet, og prioritere mellem dem, og hvordan vil I bruge de nye kompetencer?

Svar:

1. Styrke arbejdsmiljøarbejdet i AMO – udvælge indsatsområder

Vi vil nedsætte en arbejdsgruppe i AMO, som skal vurdere muligheder for forbedring i vores nuværende arbejdsmiljøarbejde. Med afsæt i overblikket over styrker og svagheder i arbejdsmiljøarbejdet (som blev kortlagt på workshop den 17/9-21) vil gruppen sammen med arbejdsmiljøspecialisten vurdere, hvordan vi kan forbedre vores arbejdsmiljøarbejde og herefter udvælge indsatsområder, som kan styrke arbejdsmiljøarbejdet i AMO.

Vi forventer, at den tætte sparring med arbejdsmiljøspecialisten i denne fase vil styrke arbejdsgruppens kompetencer i forhold til at vurdere og prioritere mellem arbejdsmiljøproblemer og -indsatser. Sparringen vil udvikle arbejdsgruppens forudsætninger for at vurdere de sikkerheds- og sundhedsmæssige belastninger i arbejdet, forandringspotentialet i arbejdsmiljøindsatser og arbejdsgruppen vil få erfaring med at udvælge indsatsområder i AMOs arbejdsmiljøarbejde. Disse kompetencer er centrale i arbejdsmiljøarbejdet, og vi forventer, at denne proces vil bidrage med at styrke arbejdsmiljøarbejdet i AMO.

2. Styrke forebyggelsen af 5 arbejdsmiljøproblemer – Arbejdstilsynet har beskrevet problemerne

På tilsynet lavede Arbejdstilsynet en vurdering af de 5 problemstillinger, som vi selvfølgelig har valgt at prioritere for at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø i vores virksomhed. Med den planlagte kompetenceudvikling forventer vi, at de ansvarlige for forebyggelsesindsatsen af de 5 arbejdsmiljøproblemer fremadrettet kan vurdere farekilder og belastninger i arbejdsmiljøet inden for de 5 arbejdsmiljøområder, og at de vil prioritere disse i arbejdsmiljøarbejdet, hvis de opstår igen.

Hvordan vil I opnå kompetencer til at finde brugbare løsninger? Hvordan vil I opnå kompetencer til at bruge løsningerne? Hvordan vil I sørge for, at løsningerne bliver sat i værk i jeres virksomhed?

Svar:

1. Styrke arbejdsmiljøarbejdet i AMO – gennemføre arbejdsmiljøindsatser

Vi ønsker at opbygge kompetencer, der kan styrke AMOs evne til at gennemføre arbejdsmiljøindsatser. Det kan bl.a. ske ved at styrke AMOs evne til at planlægge og implementere løsninger i forhold til de udvalgte indsatser for at forbedre AMOs arbejdsmiljøarbejde og i forhold til de kortlagte arbejdsmiljøproblemer.

For at opbygge kompetencer hos medlemmerne af AMO skal de hvert kvartal deltage i en temadag om relevante arbejdsmiljøemner (med særligt fokus på de 5 problemer, vi har fået påbud om). De 2 første temadage er planlagt som et fagligt oplæg efterfulgt af en fælles drøftelse i AMO om, hvordan løsninger findes og implementeres. Drøftelsen vil også have fokus på at bringe vores nye kompetencer i spil i forhold til at vurdere, om vores løsninger skaber et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

De 2 første fælles drøftelser i AMO bliver faciliteret af arbejdsmiljøspecialisten. Herefter vurderer vi fra gang til gang vores behov for ekstern støtte til processen.

Derudover vil medlemmerne af AMO en gang om året besøge en anden virksomhed, der er rollemodel for et stærkt arbejdsmiljøarbejde. Virksomhedsbesøgene skal give inspiration og viden, som vi kan bruge til at styrke vores eget arbejdsmiljøarbejde.

Vi nedsætter en arbejdsgruppe til hver temadag og virksomhedsbesøg, der står for at sikre det faglige indhold samt planlægge og gennemføre begivenheden.

2. Styrke forebyggelsen af 5 arbejdsmiljøproblemer – finde og implementere løsninger

Arbejdsgruppen for hver af de 5 arbejdsmiljøproblemer vil sammen med arbejdsmiljøspecialisten finde løsninger, der kan styrke forebyggelsen af de arbejdsmiljøproblemer, som vi fik påbud om. Vi forventer, at sparringen med arbejdsmiljøspecialisten om mulige løsninger vil udvikle arbejdsgruppernes faglige forståelse i forhold til at kortlægge risici i arbejdsmiljøet og give viden om de løsninger, der kan skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø. I det følgende beskrives vores plan for at finde og implementere løsninger på de 5 arbejdsmiljøproblemer, som vi fik påbud om.

Kemisk risikovurdering

Efter kurset skal AR med den tilegnede viden gennemføre en kemisk risikovurdering af højtryksrensning af lastbiler og herefter udarbejde en arbejdsprocedure for højtryksrensning af lastbiler. Den nye arbejdsprocedure skal formidles videre til kollegaer gennem sidemandsoplæring.

Stiger

Efter kurset skal medarbejderen i samarbejde med chefen udarbejde en procedure for sikker brug af stiger. Den nye procedure skal formidles på et fredagsmøde af nærmeste chef.

Revisionsgrave

Efter virksomhedsbesøget vil de 2 medarbejdere sammen med produktionschefen udarbejde retningslinjer for færdsel ved revisionsgrave. Produktionschefen fremlægger retningslinjerne for medarbejderne, hvor risici og retningslinjerne efterfølgende diskuteres. 

Værnemidler

Efter kurset skal medarbejderen sammen med sin chef udarbejde retningslinjer, der beskriver, hvilke personlige værnemidler der skal anvendes i de konkrete arbejdsopgaver, som vi udfører. Desuden skal de udarbejde en tydelig rolle- og ansvarsfordeling i forhold til opbevaring, rengøring og udskiftning af personlige værnemidler. Herefter vil nærmeste chef på et fredagsmøde præsentere de nye retningslinjer samt den nye rolle- og ansvarsfordeling i forhold til opbevaring, rengøring og udskiftning af personlige værnemidler.

Løftestropper og anhugningsgrej

I løbet af 3 måneder skal alle chauffører have gennemført kurset. AR og produktionschefen udarbejder en procedure for opbevaring og eftersyn af løftestropper og anhugningsgrej, der skal formidles videre til chaufførerne på et fredagsmøde.

Hvordan vil I opnå kompetencer til at vurdere, om løsningerne har virket efter hensigten, og hvordan vil I bruge de nye kompetencer?

Svar:

1. Styrke arbejdsmiljøarbejdet i AMO – status på udviklingen

Efter et år vil AMO lave en status på udviklingen i forhold til at styrke arbejdsmiljøarbejdet. Planlægningen heraf vil ske i et samarbejde med arbejdsmiljøspecialisten, der også vil være ansvarlig for at facilitere processen.

2. Styrke forebyggelsen af 5 arbejdsmiljøproblemer – kontrollere løsninger

De tilegnede kompetencer inden for sikkerhed og sundhed anvendes til at vurdere, om løsningerne har den ønskede effekt. Sammen med de ansvarlige for arbejdsmiljøområdet og de 2 AR vil produktionschefen kontrollere, at de implementerede løsninger i praksis virker efter hensigten. Det vil ske senest en uge efter, at løsningerne er implementeret.

Hvis nogle løsninger ikke virker efter hensigten, er produktionschefen ansvarlig for at sikre, at de nødvendige justeringer gennemføres hurtigst muligt, og hvis det er nødvendigt, at arbejdet indstilles, indtil den nødvendige sikkerhed i arbejdet er tilstede.

Hvordan vil I bruge jeres nye viden og kompetencer til at forebygge lignende problemer fremover?

Svar:

1. Styrke arbejdsmiljøarbejdet i AMO – fastholde det gode arbejdsmiljøarbejde

Kompetencer som beskrevet under de forrige punkter anvendes i den forebyggende indsats af AMO bl.a. gennem eftersyn og vedligeholdelse af udstyr, fx tekniske hjælpemidler og biler, ved gennemførelse af særlige arbejdsmiljøindsatser og ved at føre tilsyn med sundhed og sikkerhed i arbejdets udførelse.

2. Styrke forebyggelsen af 5 arbejdsmiljøproblemer – forebygge lignende problemer fremover

Vi vil i fremtiden have et øget ledelsesfokus på arbejdsmiljø. Sammen med vores nye arbejdsmiljøkompetencer, øget systematik omkring eftersyn og vedligeholdelse af udstyr og mere tilsyn med arbejdet forventer vi, at vi fremover vil løse problemer tidligere og forebygge, at de opstår igen. Om de 5 arbejdsmiljøproblemer har vi aftalt:

Kemisk risikovurdering

Når den nye praksis for højtryksrensning af lastbiler er introduceret for medarbejderne, vil AMO føre tilsyn med sikkerheden ved højtryksrensningen for at vurdere, om medarbejderne har tilegnet sig den nye praksis. Herefter kontrollerer AMO den nye praksis ved de månedlige sikkerhedsrundgange på virksomheden.

Stiger

Fremadrettet er det chefens ansvar at sikre, at stiger efterses årligt, at eventuelle defekte stiger smides ud, og at nyindkøbte stiger lever op til lovkravene. Det er også chefens ansvar jævnligt at føre tilsyn med, at stigerne opstilles og anvendes korrekt i det daglige arbejde. Sikker anvendelse af stiger er et fast punkt på vores fredagsmøde.

Revisionsgrave

Den ansvarlige chef vil føre tilsyn med, at retningslinjerne for arbejdet i og omkring vores revisionsgrave overholdes af alle, og påtale usikker adfærd. Dette vil ske hver dag i det næste halve år, og derefter vil sikker adfærd i og omkring revisionsgravene være et punkt på vores faste ugemøder.

Værnemidler

Chefen skal via chefkollegaer sikre, at alle medarbejdere ved, hvilke værnemidler de skal anvende, og at værnemidlerne er stillet til rådighed. Chefer skal det næste halve år føre tilsyn med, at værnemidlerne anvendes. Derefter er korrekt brug af værnemidler et fast punkt på alle fredagsmøder.

Løftestropper og anhugningsgrej

Alle relevante chefer skal hver måned tale med hver enkel chauffør om sikkerhedsforhold ved anhugning. Formålet er at fremme en ærlig dialog om sikkerheden i arbejdet og samtidigt at vise, at vi som ledelse mener, det er vigtigt, og at anhugning altid skal gøres korrekt. Desuden vil produktionschefen gennemføre stikprøver, hvor han fører tilsyn med korrekt opbevaring og brug af løftestropper og anhugningsgrej.

Hvem står for at udføre planen?

Svar: Produktionschef Hans Hansen vil i samarbejde med arbejdsmiljøspecialist Anne Jensen fra Arbejdsmiljørådgivere A/S udføre planen.

Hvem skal deltage i planen?

Svar:

1. Styrke arbejdsmiljøarbejdet i AMO

Alle medlemmer af AMO deltager i workshoppen, temadage og virksomhedsbesøg. Forskellige nedsatte arbejdsgrupper er ansvarlige for at sikre det faglige indhold og gennemføre begivenheden.

2. Styrke forebyggelsen af 5 arbejdsmiljøproblemer

Vi har nedsat en arbejdsgruppe for hver af de 5 arbejdsmiljøproblemer. De 5 arbejdsgrupper skal fremadrettet være ansvarlige for at styrke forebyggelsen inden for det specifikke arbejdsmiljøområde, hvor de har opbygget en kompetence.

De 5 arbejdsgrupper:

 1. Kemisk risikovurdering.
  Ansvarlig: Produktionschef Hans Hansen og arbejdsmiljømedarbejder Peter Jensen.
 2. Forebyggelse af ulykker ved brug af stiger.
  Ansvarlig: Produktionschef Hans Hansen og arbejdsmiljømedarbejder Jørgen Jørgensen.
 3. Sikre ansatte mod nedstyrtning i revisionsgrav.
  Ansvarlig: Produktionschef Hans Hansen, arbejdsmiljømedarbejder Jørgen Jørgensen og arbejdsmiljømedarbejder Peter Jensen.
 4. Sikre korrekt anvendelse af egnede personlige værnemidler ved højtryksrensning af lastbiler.
  Ansvarlig: Produktionschef Hans Hansen, arbejdsmiljømedarbejder Jørgen Jørgensen og arbejdsmiljømedarbejder Peter Jensen.
 5. Sikre korrekt anvendelse af løftestropper og anhugningsgrej.
  Ansvarlig: Produktionschef Hans Hansen og arbejdsmiljømedarbejder Jørgen Jørgensen.

Hvordan fastlægger I, at de nye kompetencer bliver vedligeholdt, og sikrer, at de bliver forankret i det videre arbejdsmiljøarbejde?

Svar: Produktionschefen har ansvaret for at fastholde kvaliteten i arbejdsmiljøarbejdet, og det er en del af hans resultatkontrakt. Desuden har vi lagt vægt på at inddrage alle medlemmer af AMO og andre relevante personer i kompetenceopbygningen samt at sikre løbende kompetenceudvikling hos alle medlemmer af AMO.

Hvordan planlægger I at inddrage jeres arbejdsmiljøorganisation?

Hvis I har færre end 10 ansatte, skal I inddrage en repræsentant for de ansatte i stedet for.

På byggepladser skal bygherren understøtte arbejdsmiljøkoordinatorens arbejde samt samarbejdet med virksomhederne og deres arbejdsmiljøorganisation.

Svar: Vi har tænkt AMOs inddragelse ind i kompetenceplanen, både i forhold til at de selv får en kompetenceudvikling, og  i forhold til at de bliver inddraget i gennemførelsen af forskellige arbejdsmiljøindsatser. Det betyder, at alle medlemmer af AMO får en kompetenceudvikling, bl.a. ved at de deltager i workshoppen, temadage og virksomhedsbesøg. Desuden er relevante medlemmer fra AMO inddraget i forskellige arbejdsgrupper, der har ansvar for en særlig arbejdsmiljøindsats, fx at sikre det faglige indhold og at gennemføre arbejdsmiljøindsatsen.

Hvem har ansvaret for planen?

Svar: Produktionschef Hans Hansen  

 

Henter PDF