G� til hovedindholdet

Eksempel på en plan fra bygherre for at opbygge og anvende egne kompetencer

Dette er et eksempel på, hvordan en bygherre kan lave en plan for at opbygge og anvende egne kompetencer, når vedkommende har fået et kompetencepåbud om manglende eller væsentlige mangler ved plan for sikkerhed og sundhed (PSS). Arbejdstilsynet skal orienteres om planen, ved at bygherren besvarer de stillede spørgsmål i Arbejdstilsynets digitale selvbetjeningsløsning (ADVI).

På byggepladsen “Ydreholm” opføres et større antal lejligheder i 7-etagers punkthuse. Bygherren er ejendomsselskabet Morgensol A/S. Byggeriet udføres i hovedentreprise med en hovedentreprenør og et stort antal underentreprenører med i alt ca. 150 beskæftigede. Bygherrens pligter er indarbejdet i kontrakten med hovedentreprenøren og varetages på byggeriet af en arbejdsmiljøkoordinator ansat hos hovedentreprenøren.

Ved tilsyn på byggepladsen afgiver Arbejdstilsynet strakspåbud til flere arbejdsgivere om at sikre, at deres egne ansatte kan færdes forsvarligt mellem materialepladsen og punkthusene, fordi de ansatte færdes i mørke på mudret, ujævnt og hullet underlag.

Arbejdstilsynet giver samtidigt strakspåbud til bygherren om at udbedre mangler i plan for sikkerhed og sundhed (PSS), fordi der ikke i PSS er angivet noget om adgangsveje og orienteringslys i fællesområder på byggepladsen eller om ansvaret for at etablere og vedligeholde adgangsveje og orienteringslys.

Der afgives samtidigt et kompetencepåbud til bygherren. Bygherren ønsker at opfylde kompetencepåbuddet ved at opbygge og anvende egne kompetencer.

Beskriv hvordan I vil opbygge og anvende kompetencer

Hvordan vil I opnå kompetencer til at finde ud af (kortlægge), hvor problemet eller problemerne opstår, og hvordan vil I bruge de nye kompetencer?

Svar: Vi vil opbygge kompetencer til i samarbejde med den udpegede arbejdsmiljøkoordinator at sikre, at plan for sikkerhed og sundhed (PSS) på byggepladsen løbende bliver ajourført. På den måde bliver det bl.a. sikret, at ansvaret for at etablere og vedligeholde fælles adgangsveje og orienteringslys fremgår af PSS, og at omfanget er beskrevet.

Vi vil have fokus på at udvikle kompetencer i vores organisation, så vi kan hjælpe vores udpegede arbejdsmiljøkoordinator hos hovedentreprenøren til at styrke arbejdet med at holde PSS opdateret. Det skal også medvirke til at styrke planlægning og koordinering   i forhold til sikkerhed og sundhed på byggepladsen. Vi vil fokusere på at udvikle kompetencer, der kan understøtte samarbejdet om arbejdsmiljøforebyggelsen i fællesområderne mellem arbejdsmiljøkoordinatoren, de udførende virksomheder og virksomhedernes arbejdsmiljøorganisation på byggepladsen.

Kompetenceudviklingen gennemføres som en kombination af undervisning og praktikforløb om forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer i fællesområder med fokus på fælles adgangsveje og løbende ajourføring af PSS.

Det vil være projektleder Hans Jensen og projektmedarbejder Jens Jensen, der vil deltage i kompetenceudviklingen.

Underviser på koordinatoruddannelsen, Søren Sørensen, vil stå for undervisningen, som vil have en udstrækning på 20 timer. Undervisningsforløbet vil koncentrere sig om arbejdsmiljøreglerne ved bygge- og anlægsarbejde med fokus på reglerne om adgangsveje og belysning. Desuden vil der blive undervist i, hvordan det spiller sammen med at ajourføre PSS og at fastlægge ansvarsfordelingen i fællesområder.

Praktikforløbet vil blive gennemført på byggepladsen ”Ny Søby” i samarbejde med arbejdsmiljøkoordinator Jørgen Jørgensen. Det vil vare 4 dage, hvor de bl.a. skal deltage i et koordinerende sikkerhedsmøde og en sikkerhedsrundering. Praktikforløbet vil koncentrere sig om det konkrete arbejde med at ajourføre PSS, samt koordinere og samarbejde om at forebygge arbejdsmiljøproblemer i fællesområderne på byggepladsen. I forbindelse med sikkerhedsrunderingen vil metoden ”Byggeriets Sikkerhedsmåling” blive anvendt.

Hvordan vil I opnå kompetencer til at vurdere de problemer, I har fundet, og prioritere mellem dem, og hvordan vil I bruge de nye kompetencer?

Svar: Gennem undervisning får vores medarbejdere viden om, hvordan arbejdet med PSS kan bruges som grundlag for arbejdsmiljøvurderinger i forhold til byggeprocessens fremdrift. Dette skal ske i samspil med de udførende virksomheder og deres arbejdsmiljøorganisation på byggepladsen.

Gennem praktikforløbet vil vores medarbejdere få erfaringer med det forebyggende arbejdsmiljøarbejde på byggepladsen i samarbejde med arbejdsmiljøkoordinatoren, hvor PSS danner omdrejningspunkt på sikkerhedsmøderne og sikkerhedsrunderingerne for at finde arbejdsmiljøproblemer i fællesområderne.

Vi forventer, at vores medarbejdere får en dybere forståelse af de konkrete arbejdsmiljøproblemer i fællesområderne på byggepladsen, så de i samarbejde med arbejdsmiljøkoordinatoren kan prioritere indsatsen i forhold til virksomhederne med ansvar for fællesområder og fællesforanstaltninger, så de overholder deres ansvar.  

Vi forventer, at bruge de nye kompetencer til at sikre et godt samarbejde med arbejdsmiljøkoordinatoren og de udførende virksomheder, så fremtidige arbejdsmiljøproblemer i fællesområder kan forebygges.

Hvordan vil I opnå kompetencer til at finde brugbare løsninger? Hvordan vil I opnå kompetencer til at bruge løsningerne? Hvordan vil I sørge for, at løsningerne bliver sat i værk i jeres virksomhed?

Svar: Gennem undervisningen og praktikforløbet skal vores medarbejdere tilegne sig viden om og erfaring med at ajourføre og anvende PSS til at forebygge arbejdsmiljøproblemer i fællesområder i samarbejde med arbejdsmiljøkoordinatoren. De vil også lære at have  fokus på de udførende virksomheders ansvar i fællesområderne, så fx fælles adgangsveje bliver anlagt og vedligeholdt forsvarligt.

Hvordan vil I opnå kompetencer til at vurdere, om løsningerne har virket efter hensigten, og hvordan vil I bruge de nye kompetencer?

Svar: Den tilegnede viden og erfaring skal i samarbejde med arbejdsmiljøkoordinatoren bruges  til at vurdere, om ændringerne i PSS har virket efter hensigten målt ud fra arbejdsmiljøet på byggepladsen. Det forventes, at vores medarbejdere efterfølgende kan understøtte arbejdsmiljøkoordinatorens indsats i forhold til de udførende virksomheders ansvar i fællesområderne, så det sikres, at de fælles sikkerhedsforanstaltninger løbende holdes vedlige og forsvarlige. Herunder ved at arbejdsmiljøkoordinatorens sikkerhedsrunderinger foretages grundigt og med opfølgning over for de ansvarlige entreprenører, når der konstateres mangler, samt med en løbende opfølgning på de koordinerende sikkerhedsmøder.

Hvordan vil I bruge jeres nye viden og kompetencer til at forebygge lignende problemer fremover?

Svar: Den tilegnede viden om og erfaring med brug af PSS som omdrejningspunkt for arbejdsmiljøforebyggelsen i fællesområderne skal anvendes, så der sikres en proaktiv arbejdsmiljøindsats fra arbejdsmiljøkoordinatoren og de udførende virksomheder med inddragelse af virksomhedernes arbejdsmiljøorganisation på byggepladsen.

Det vil fremover være et fast punkt i samarbejdet mellem vores medarbejdere og arbejdsmiljøkoordinatoren, at PSS i nødvendigt omfang løbende bliver ajourført i forhold til byggeprocessens fremdrift. Ansvaret for at etablere og vedligeholde fælles arbejdsmiljøforanstaltninger vil også indgå som et fast punkt ved sikkerhedsrunderinger og på de koordinerende sikkerhedsmøder.

Hvem står for at udføre planen?

Svar: Afdelingschef Hans Hansen

Hvem skal deltage i planen?

Svar: Det vil være projektleder Hans Jensen og projektmedarbejder Jens Jensen, der skal gennemgå kompetenceudviklingsforløbet efter den beskrevne plan.

Hvordan fastlægger I, at de nye kompetencer bliver vedligeholdt, og sikrer, at de bliver forankret i det videre arbejdsmiljøarbejde?

Svar: Afdelingschef Hans Hansen er ansvarlig for, at den opnåede kompetenceudvikling fastholdes i vores bygherreorganisation. Det vil bl.a. ske ved, at vores kompetencepersoner i samarbejde med repræsentanter fra andre bygherrer gennemfører en dags fælles arbejdsmiljøgennemgang af en byggeplads, hvor indholdet i PSS og arbejdsmiljøniveauet på byggepladsen bliver drøftet og vurderet i fællesskab.

Samtidig er afdelingschef Hans Hansen ansvarlig for at sikre de nødvendige kompetencer i vores bygherreorganisation, hvis én af medarbejderne med de tilegnede kompetencer forlader vores virksomhed.

Hvem har ansvaret for planen?

Svar: Afdelingschef Hans Hansen

Henter PDF