G� til hovedindholdet

Kompetencepåbud om undersøgelse af substitution af stoffer og materialer ved tilsyn

En virksomhed kan få et kompetencepåbud, når den samtidig får et påbud om at undersøge mulighederne for at substituere stoffer og materialer. Undersøgelsen skal afdække, om man kan erstatte farlige stoffer og materialer med ufarlige, mindre farlige eller mindre generende stoffer, materialer eller arbejdsprocesser.

Virksomheden får 3 muligheder at vælge imellem for at efterkomme påbuddet.

Virksomheden kan vælge mellem at:

 • Opbygge og anvende egne kompetencer i virksomheden
 • Anvende en intern autoriseret rådgivningsvirksomhed eller
 • Anvende en ekstern autoriseret rådgivningsvirksomhed.

Hvis virksomheden også har fået en afgørelse fra os om at etablere en arbejdsmiljøorganisation, og det ikke er gjort endnu, kan I dog ikke vælge at opbygge og anvende egne kompetencer.

Hvis I vælger at opbygge og anvende egne kompetencer

Hvis I vælger at opbygge og anvende egne kompetencer, kan I nedenfor læse om de krav og pligter, I skal opfylde.

I skal lave en plan

Hvis I vælger at opbygge og anvende egne kompetencer, skal I lave en plan for, hvordan I vil gøre det.

Planen skal beskrive, hvordan virksomheden bliver i stand til at afdække følgende:

 • Tekniske krav, som stoffet, materialet eller arbejdsprocessen skal opfylde i forbindelse med arbejdsopgaven.
 • Eventuelle særlige krav, der stilles til en sådan arbejdsopgave i medfør af anden lovgivning.
 • Relevante farlige, mindre farlige, ufarlige og mindre generende stoffer og materialer eller arbejdsprocesser, der er teknisk egnede til arbejdsopgaven.
 • Tekniske og sundhedsmæssige egenskaber ved alle relevante farlige, mindre farlige, ufarlige eller mindre generende stoffer, materialer eller arbejdsprocesser.
 • En risikovurdering af en eventuel ændring i de samlede arbejdsmiljøbelastninger ved substitution af stoffer og materialer, med et ufarligt, mindre farligt eller mindre generende stof eller materiale eller arbejdsproces.

 

 • Hvem der har ansvaret for planen
 • Hvem der står for at udføre planen
 • Hvem der skal deltage i planen

 

 • Hvordan I planlægger at inddrage arbejdsmiljøorganisationen eller en repræsentant for de ansatte, hvis der er under 10 ansatte
 • Hvordan I fastlægger, hvordan I kan vedligeholde de nye kompetencer
 • Hvordan I forankrer de nye kompetencer i jeres arbejdsmiljøarbejde.

Vi skal acceptere planen

I skal sende jeres plan til Arbejdstilsynet. Når vi har vurderet planen, vil vi melde tilbage til jer, om vi kan acceptere den.

Hvis vi ikke kan acceptere planen, skal I indgå aftale med en ekstern rådgivningsvirksomhed. Se om dette nedenfor.

Jeres pligter

I forbindelse med at I får et kompetencepåbud, er der nogle pligter, I skal opfylde.

Giv besked om udskiftning af kompetencer

Hvis der sker udskiftning i de interne kompetencer, der fremgår af jeres plan, inden I har efterkommet påbuddene, skal I give os besked om det. Vi vil derefter vurdere, om den nødvendige kompetencer fortsat er til stede i virksomheden.

Giv besked om efterkommelse

I skal give os besked om, hvordan I har efterkommet både kompetencepåbuddet og påbuddet om at undersøge mulighederne for substitution. I skal vedlægge jeres undersøgelse.

Det skal fremgå af jeres tilbagemelding, om I har gennemført planen som planlagt. Virksomheden skal, hvis Arbejdstilsynet beder om det, kunne dokumentere, at planen er gennemført som planlagt.

Sørg for at plan er tilgængelig

Planen skal være tilgængelig i virksomheden for virksomhedsledere, arbejdsledere, øvrige ansatte og Arbejdstilsynet, indtil påbuddene er efterkommet.

Planen skal også videregives til de ansatte, eller hvis virksomheden har 10 eller flere ansatte til arbejdsmiljøorganisationen.

Orientering i virksomheden

I skal orientere virksomheden om de påbud, I har fået. Hvis I er under 10 ansatte, skal I orientere alle ansatte, der er berørt af påbuddene. Hvis I er 10 eller flere ansatte, skal I orientere alle arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter, der er berørt af påbuddene.

Inden I sender jeres plan til Arbejdstilsynet, skal I orientere en repræsentant for de ansatte om, at I vil opbygge og anvende egne kompetencer, hvis I er færre end 10 ansatte. Hvis virksomheden har 10 eller flere ansatte, er det arbejdsmiljøorganisationen, I skal orientere.

Inden I giver os besked om, hvordan I har efterkommet påbuddene, skal I orientere en repræsentant for de ansatte om, hvordan påbuddene er efterkommet, hvis virksomheden har under 10 ansatte. Hvis der er 10 ansatte eller flere, skal I orientere arbejdsmiljøorganisationen.

Hvis I vælger at anvende intern autoriseret rådgivningsvirksomhed

Hvis en afdeling eller hele jeres virksomhed er en autoriseret arbejdsmiljørådgivningsvirksomhed, kan I vælge at bruge denne, når I skal løse påbuddet.

Den autoriserede rådgivningsvirksomheds opgave er at bistå med at løse det eller de arbejdsmiljøproblemer, som virksomheden har fået påbud om.

Rådgivningsvirksomheden skal desuden bistå med at styrke det forebyggende arbejdsmiljøarbejde. Det indebærer dels, at rådgivningsvirksomheden skal bistå med forslag til konkrete initiativer, der kan forebygge, at der opstår tilsvarende arbejdsmiljøproblemer i fremtiden, dels at rådgivningsvirksomheden skal rådgive virksomheden om, hvordan den kan udarbejde og bruge sin arbejdspladsvurdering (APV).

Jeres pligter

I forbindelse med at I får et kompetencepåbud, er der nogle pligter, I skal opfylde.

Giv besked om jeres valg

I skal give Arbejdstilsynet besked om, at I har valgt at bruge en intern rådgivningsvirksomhed.

Tjek at rådgivningsvirksomhed er autoriseret

I skal sikre jer, at den interne rådgivningsvirksomhed er autoriseret inden for det kemiske område.

Stil krav til undersøgelsen

I skal desuden sikre, at undersøgelsen som minimum indeholder en afdækning af følgende elementer:

 • Tekniske krav, som stoffet, materialet eller arbejdsprocessen skal opfylde i forbindelse med arbejdsopgaven.
 • Eventuelle særlige krav, der stilles til en sådan arbejdsopgave i medfør af anden lovgivning.
 • Relevante farlige, mindre farlige, ufarlige og mindre generende stoffer og materialer eller arbejdsprocesser, der er teknisk egnede til arbejdsopgaven.
 • Tekniske og sundhedsmæssige egenskaber ved alle relevante farlige, mindre farlige, ufarlige eller mindre generende stoffer, materialer eller arbejdsprocesser.
 • En risikovurdering af en eventuel ændring i de samlede arbejdsmiljøbelastninger ved substitution med et ufarligt, mindre farligt eller mindre generende stof eller materiale eller arbejdsproces.

Stil krav til redegørelsen

Rådgivningsvirksomhed skal lave en redegørelse til jer, der beskriver de elementer, som undersøgelsen har gennemgået. I skal sikre, at redegørelsen bliver lavet, og at den opfylder følgende krav:

 • Det skal være begrundet, hvis et af de elementer, der som minimum skal indgå i redegørelsen, ikke er behandlet.
 • De anvendte undersøgelsesmetoder skal være beskrevet.
 • Beskrivelse af rådgivningsforløbet, herunder hvordan arbejdsmiljøorganisationen eller de ansatte, hvis I har færre end 10 ansatte, har været inddraget.

I skal sørge for, at redegørelsen er tilgængelig for virksomhedsledere, arbejdsledere, øvrige ansatte og Arbejdstilsynet.

Desuden skal I videregive redegørelsen til arbejdsmiljøorganisationen eller til en repræsentant for de ansatte i virksomheder, hvis I har færre end 10 ansatte.

Inddrag ansatte eller arbejdsmiljøorganisation

I skal sørge for, at arbejdsmiljøorganisationen eller de ansatte, hvis I har færre end 10 ansatte, bliver inddraget i rådgivningsprocessen.

Giv besked om efterkommelse

I skal give os besked, når undersøgelsen er gennemført. I skal også sende redegørelsen fra rådgivningsvirksomheden til os.

Orientering i virksomheden

I skal orientere virksomheden om de påbud, I har fået. Hvis I er under 10 ansatte, skal I orientere alle ansatte, der er berørt af påbuddene. Hvis I er 10 eller flere ansatte, skal I orientere alle arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter, der er berørt af påbuddene.

Inden I giver os besked om, at I har valgt at bruge en intern rådgivningsvirksomhed, skal I orientere en repræsentant for de ansatte om det, hvis I er under 10 ansatte. Hvis I er 10 eller flere ansatte, skal I orientere arbejdsmiljøorganisationen.

Inden I giver os besked om, hvordan I har efterkommet påbuddene, skal I orientere en repræsentant for de ansatte om, hvordan påbuddene er efterkommet, hvis virksomheden har under 10 ansatte. Hvis der er 10 ansatte eller flere, skal I orientere arbejdsmiljøorganisationen.

Hvis I vælger at anvende ekstern autoriseret rådgivningsvirksomhed

Den autoriserede rådgivningsvirksomheds opgave er at bistå med at løse det eller de arbejdsmiljøproblemer, som virksomheden har fået påbud om.

Rådgivningsvirksomheden skal desuden bistå med at styrke det forebyggende arbejdsmiljøarbejde. Det indebærer dels, at rådgivningsvirksomheden skal bistå med forslag til konkrete initiativer, der kan forebygge, at der opstår tilsvarende arbejdsmiljøproblemer i fremtiden, dels at rådgivningsvirksomheden skal rådgive virksomheden om, hvordan den kan udarbejde og bruge sin arbejdspladsvurdering (APV).

En ekstern rådgivningsvirksomhed er en rådgivningsvirksomhed, der ikke hører under den juridiske enhed, som har modtaget kompetencepåbuddet.

Jeres pligter

I forbindelse med at I får et kompetencepåbud, er der nogle pligter, I skal opfylde.

Giv besked om jeres valg

I skal give Arbejdstilsynet besked om, at I har valgt at indgå en aftale med en ekstern rådgivningsvirksomhed, og hvilken rådgivningsvirksomhed det drejer sig om.

Vælg en autoriseret rådgivningsvirksomhed

I skal vælge en rådgivningsvirksomhed, der er autoriseret inden for det kemiske område.

Se listen over rådgivningsvirksomheder, der er autoriserede til at rådgive på det kemiske område

Indgå skriftlig aftale med rådgivningsvirksomhed

I skal indgå en skriftlig aftale med rådgivningsvirksomheden om at lave en undersøgelse af, om I kan erstatte farlige stoffer og materialer med ufarlige, mindre farlige eller mindre generende stoffer, materialer eller arbejdsprocesser. I skal give os besked om, hvilken rådgivningsvirksomhed I har indgået aftale med.

Det skal indgå i aftalen, at rådgivningsvirksomheden skal lave en redegørelse med beskrivelse bl.a. af, hvad undersøgelsen har omfattet.

I skal sørge for, at aftalen er tilgængelig for virksomhedsledere, arbejdsledere, øvrige ansatte og Arbejdstilsynet.

Stil krav til undersøgelsen

I skal sikre, at undersøgelsen som minimum afdækker:

 • Tekniske krav, som stoffet, materialet eller arbejdsprocessen skal opfylde i forbindelse med arbejdsopgaven.
 • Eventuelle særlige krav, der stilles til en sådan arbejdsopgave i medfør af anden lovgivning.
 • Relevante farlige, mindre farlige, ufarlige og mindre generende stoffer og materialer eller arbejdsprocesser, der er teknisk egnede til arbejdsopgaven.
 • Tekniske og sundhedsmæssige egenskaber ved alle relevante farlige, mindre farlige, ufarlige eller mindre generende stoffer, materialer eller arbejdsprocesser.
 • En risikovurdering af en eventuel ændring i de samlede arbejdsmiljøbelastninger ved substitution med et ufarligt, mindre farligt eller mindre generende stof eller materiale eller arbejdsproces.

Inddrag ansatte eller arbejdsmiljøorganisation

I har pligt til at inddrage arbejdsmiljøorganisationen i rådgivningsprocessen, hvis I er 10 eller flere ansatte. Hvis virksomheden har 9 eller færre ansatte, skal I inddrage de ansatte.

Stil krav til redegørelsen

Rådgivningsvirksomhed skal lave en redegørelse til jer, der beskriver de elementer, som undersøgelsen har gennemgået. I skal sikre, at redegørelsen bliver lavet, og at den opfylder følgende krav:

 • Det skal være begrundet, hvis et af de elementer, der som minimum skal indgå i redegørelsen, ikke er behandlet.
 • De anvendte undersøgelsesmetoder skal være beskrevet.
 • Beskrivelse af rådgivningsforløbet, herunder hvordan arbejdsmiljøorganisationen eller de ansatte, hvis I har færre end 10 ansatte, har været inddraget.

I skal sørge for, at redegørelsen er tilgængelig for virksomhedsledere, arbejdsledere, øvrige ansatte og Arbejdstilsynet.

Desuden skal I videregive redegørelsen til arbejdsmiljøorganisationen eller til en repræsentant for de ansatte i virksomheder, hvis I har færre end 10 ansatte.

Giv besked om efterkommelse

I skal give os besked, når undersøgelsen er gennemført. I skal også sende redegørelsen fra rådgivningsvirksomheden til os.

Orientering i virksomheden

I skal orientere virksomheden om de påbud, I har fået. Hvis I er under 10 ansatte, skal I orientere alle ansatte, der er berørt af påbuddene. Hvis I er 10 eller flere ansatte, skal I orientere alle arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter, der er berørt af påbuddene.

Inden I giver os besked om, at I har valgt at bruge en ekstern rådgivningsvirksomhed, skal I orientere en repræsentant for de ansatte om det, hvis I er under 10 ansatte. Hvis I er 10 eller flere ansatte, skal I orientere arbejdsmiljøorganisationen.

Inden I giver os besked om, hvordan I har efterkommet påbuddene, skal I orientere en repræsentant for de ansatte om, hvordan påbuddene er efterkommet, hvis virksomheden har under 10 ansatte. Hvis der er 10 ansatte eller flere, skal I orientere arbejdsmiljøorganisationen.

Henter PDF