Sådan søger du

Hvis du ikke vælger noget, søger du automatisk i alt indhold på at.dk.
Du kan også begrænse din søgning til at kun søge i Regler eller i Brancher. Det gør du ved at markere enten Søg i regler eller Søg i brancher.
Nulstil søgning fjerner de afgrænsninger du har foretaget.
Gå til hovedindholdet

Efterkommelse af rådgivningspåbud for mange problemer

En arbejdsgiver, der har fået et rådgivningspåbud som følge af mange arbejdsmiljøproblemer, skal indgå en skriftlig aftale med en rådgivningsvirksomhed, der er autoriseret til at rådgive på de områder, der er truffet afgørelse om.

Se listen over autoriserede rådgivningsvirksomheder.

Virksomheden må ikke bruge sin egen rådgiver til at efterkomme rådgivningspåbuddet. Det vil sige, at arbejdsgiveren ikke må bruge en rådgivningsvirksomhed, der hører under den samme juridiske enhed som den, der har fået påbuddet.

Arbejdsgiveren skal orientere arbejdsmiljøorganisationen om påbuddene. I virksomheder, der ikke har pligt til at etablere arbejdsmiljøorganisation, skal arbejdsgiveren orientere en repræsentant for de ansatte. Arbejdsmiljøorganisationen eller en repræsentant for de ansatte skal inddrages i rådgivningsprocessen.

Tilbagemelding om aftale med rådgivningsvirksomhed

Virksomheden skal senest seks uger efter, at den har modtaget rådgivningspåbuddet, melde tilbage til Arbejdstilsynet, at den har indgået en aftale med en autoriseret rådgivningsvirksomhed.

Tilbagemelding skal ske digitalt i Arbejdsmiljø i din Virksomhed (ADVI). Tilbagemeldingen skal indeholde oplysninger om rådgivningsvirksomhedens navn, adresse og CVR-nummer.

I forbindelse med den digitale tilbagemelding skal ledelsen bekræfte, at arbejdsmiljørepræsentanten/ en repræsentant for de ansatte er orienteret om, at der er indgået aftale med en rådgiver.

Hvis rådgivningspåbuddet er sendt af Arbejdstilsynet før 31. december 2017, har virksomheden ikke pligt til at melde tilbage via Arbejdsmiljø i din Virksomhed (ADVI), men kan i stedet vælge at bruge den blanket, som virksomheden modtog sammen med rådgivningspåbuddet. 

Aftale med rådgivningsvirksomhed

Det skal indgå i aftalen med rådgivningsvirksomheden, at rådgiveren skal udarbejde en redegørelse, der beskriver: 

  • Hvordan rådgivningspåbuddet og de påbud, der danner grundlag for rådgivningspåbuddet, er efterkommet.
  • Hvordan arbejdsmiljøorganisationen eller de ansatte har været inddraget i rådgivningsprocessen.
  • Hvilke initiativer der er taget for at forebygge, at der opstår tilsvarende arbejdsmiljøproblemer i virksomheden i fremtiden.
  • Råd om metoder til, hvordan virksomheden kan udarbejde og bruge sin arbejdspladsvurdering.
  • Forslag til, hvordan virksomheden i øvrigt kan styrke sit arbejdsmiljøarbejde, herunder konkrete råd om organisering af og samarbejde om arbejdsmiljøet i virksomheden.

Det er forskelligt fra virksomhed til virksomhed, hvor mange timers rådgivning, der er behov for. Derfor er der ikke faste regler for, hvor mange timer rådgivningen skal vare. Virksomheden skal bruge så megen rådgivning, som der er behov for i den konkrete sag.

Aftalen med den autoriserede rådgivningsvirksomhed skal forefindes i virksomheden og være til rådighed for virksomhedens ledelse, arbejdsledere, øvrige ansatte og Arbejdstilsynet.

Efterkommelse af påbud

Rådgivningsvirksomhedens opgave er at bistå virksomheden med rådgivning om, hvordan den kan efterkomme de påbud, der danner grundlag for rådgivningspåbuddet.

Når arbejdsmiljøproblemerne er løst, skal rådgiveren udarbejde en redegørelse til virksomheden om rådgivningsforløbet.

Virksomheden skal, hvis Arbejdstilsynet beder om det, kunne dokumentere, at rådgivningsvirksomheden har bekræftet, at alle påbud og rådgivningspåbuddet er ef-terkommet.

Påbud om arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid er ikke omfattet af rådgivningspligten, og rådgiverens redegørelse skal derfor ikke omfatte sådanne påbud.

Rådgivningsvirksomhedens redegørelse skal forefindes i virksomheden, så den er til rådighed for virksomhedens ledelse, arbejdsledere, øvrige ansatte og Arbejdstilsynet.

Arbejdsgiveren skal endvidere give redegørelsen til arbejdsmiljøorganisationen eller til en repræsentant for de ansatte.

Tilbagemelding om efterkommelse af påbud

Virksomheden skal senest en uge efter fristen for at efterkomme rådgivningspåbuddet melde tilbage til Arbejdstilsynet, at arbejdsmiljøproblemerne er løst.

Tilbagemelding skal ske digitalt på Arbejdsmiljø i din Virksomhed (ADVI). Tilbagemeldingen skal indeholde oplysninger om, hvordan rådgivningspåbuddet og det underliggende påbud er efterkommet.

Arbejdsgiveren skal endvidere i forbindelse med tilbagemeldingen bekræfte, at han kan dokumentere, at rådgivningsvirksomheden har bekræftet, at begge påbud er efterkommet.

I forbindelse med den digitale tilbagemelding skal virksomhedens ledelse bekræfte, at arbejdsmiljørepræsentanten/en repræsentant for de ansatte er orienteret om, at rådgivningsvirksomheden har bekræftet, at alle påbud er efterkommet.

Hvis rådgivningspåbuddet er sendt af Arbejdstilsynet før 31. december 2017, har virksomheden ikke pligt til at melde tilbage via OnlineAt, men kan i stedet vælge at bruge den blanket, som virksomheden modtog sammen med rådgivningspåbuddet. 

Manglende tilbagemelding om efterkommelse af påbud

Hvis Arbejdstilsynet ikke modtager en tilbagemelding om, at påbuddene er efterkommet, eller hvis tilbagemeldingen er mangelfuld, vil vi foretage et kontrolbesøg.

Vi vil her vurdere, om rådgivningspåbuddet er efterkommet, herunder om de konkrete løsninger er tilstrækkelige, og om rådgivningspligten er opfyldt.

Det kan få retlige konsekvenser for arbejdsgiveren, hvis vi vurderer, at rådgivningspåbuddet eller de underliggende påbud ikke er efterkommet.

Klage

Virksomheden kan klage over påbuddene til Arbejdsmiljøklagenævnet. Klagen skal indsendes til Arbejdstilsynet og være modtaget inden fire uger efter, at virksomheden har modtaget påbuddene.

Hvis klagen er modtaget inden fristen, har den opsættende virkning. Det betyder, at I ikke behøver at rette jer efter påbuddene, mens klagen bliver behandlet.

Læs også

At-vejledning om rådgivningspåbud om mange arbejdsmiljøproblemer

Bekendtgørelse om brug af autoriserede rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet

Bekendtgørelse om obligatorisk digital kommunikation til ArbejdstilsynetHenter PDF