Sådan søger du

Hvis du ikke vælger noget, søger du automatisk i alt indhold på at.dk.
Du kan også begrænse din søgning til at kun søge i Regler eller i Brancher. Det gør du ved at markere enten Søg i regler eller Søg i brancher.
Nulstil søgning fjerner de afgrænsninger du har foretaget.
Gå til hovedindholdet

Efterkommelse af rådgivningspåbud for plan for sikkerhed og sundhed

En bygherre, der har fået påbud om at bruge en autoriseret rådgivningsvirksomhed til at bistå sig med at efterkomme påbud om manglende eller mangelfuld plan for sikkerhed og sundhed, skal indgå en skriftlig aftale med en rådgivningsvirksomhed, der er autoriseret til at rådgive på det fysiske område.

Se listen over rådgivningsvirksomheder, der er autoriserede på det fysiske område

Bygherren må ikke bruge sin egen rådgiver til at efterkomme rådgivningspåbuddet. Det vil sige, at bygherren ikke må bruge en rådgivningsvirksomhed, der hører under den samme juridiske enhed som den, der har fået påbuddet.

Tilbagemelding om aftale med rådgivningsvirksomhed

Bygherren skal senest seks uger efter, at han har modtaget rådgivningspåbuddet, melde tilbage til Arbejdstilsynet, at han har indgået en aftale med en autoriseret rådgivningsvirksomhed.

Tilbagemelding skal ske digitalt på Arbejdsmiljø i din Virksomhed (ADVI). Tilbagemeldingen skal indeholde oplysninger om rådgivningsvirksomhedens navn, adresse og CVR-nummer.

Hvis rådgivningspåbuddet er afsendt af Arbejdstilsynet inden 31. december 2017 har bygherren ikke pligt til at melde tilbage via Arbejdsmiljø i din Virksomhed (ADVI), men kan i stedet bruge den blanket, som bygherren modtog sammen med rådgivningspåbuddet.

Aftale med rådgivningsvirksomhed

Det skal indgå i aftalen med rådgivningsvirksomheden, at rådgiveren skal udarbejde en redegørelse, der beskriver:

  • Hvordan påbuddet om plan for sikkerhed og sundhed samt rådgivningspåbuddet er efterkommet.
  • Hvilke initiativer, der er taget for at forebygge manglende eller væsentlige mangler i skriftlig plan for sikkerhed og sundhed.

Det er forskelligt fra bygherre til bygherre, hvor mange timers rådgivning, der er behov for. Derfor er der ikke faste regler for, hvor mange timer rådgivningen skal vare. Bygherren skal bruge så megen rådgivning, som der er behov for i den konkrete sag.

Efterkommelse af påbud

Rådgivningsvirksomhedens opgave er at bistå bygherren med rådgivning om, hvordan han kan efterkomme påbuddet om plan for sikkerhed og sundhed.

Når arbejdsmiljøproblemerne er løst, skal rådgiveren udarbejde en redegørelse til bygherren om rådgivningsforløbet.

Bygherren skal, hvis Arbejdstilsynet beder om det, kunne dokumentere, at rådgivningsvirksomheden har bekræftet, at både påbuddet og rådgivningspåbuddet er efterkommet.

Rådgivningsvirksomhedens redegørelse skal være tilgængelig for alle beskæftigede på byggepladsen og for Arbejdstilsynet i hele byggeperioden.

Tilbagemelding om efterkommelse af påbud

Bygherren skal senest en uge efter fristen for at efterkomme rådgivningspåbuddet melde tilbage til Arbejdstilsynet, at arbejdsmiljøproblemet er løst.

Tilbagemelding skal ske digitalt på Arbejdsmiljø i din Virksomhed (ADVI) eller på den blanket, som bygherren modtog sammen med rådgivningspåbuddet. Tilbagemeldingen skal indeholde oplysninger om, hvordan rådgivningspåbuddet og påbuddet om plan for sikkerhed og sundhed er efterkommet.

Bygherren skal endvidere i tilbagemeldingen bekræfte, at han kan dokumentere, at rådgivningsvirksomheden i sin redegørelse har bekræftet, at begge påbud er efterkommet.

Hvis rådgivningspåbuddet er afsendt af Arbejdstilsynet inden 31. december 2017 har bygherren ikke pligt til at melde tilbage via Arbejdsmiljø i din Virksomhed (ADVI), men kan i stedet bruge den blanket, som bygherren modtog sammen med rådgivningspåbuddet.

Manglende tilbagemelding om efterkommelse af påbud

Hvis Arbejdstilsynet ikke modtager en tilbagemelding om, at påbuddene er efterkommet, eller hvis tilbagemeldingen er mangelfuld, kan Arbejdstilsynet foretage et kontrolbesøg.

Vi vil her vurdere, om rådgivningspåbuddet er efterkommet, herunder om den konkrete løsning er tilstrækkelig, og om rådgivningspligten er opfyldt.

Det kan få retlige konsekvenser for bygherren, hvis vi vurderer, at rådgivningspåbuddet eller påbuddet om plan for sikkerhed og sundhed, ikke er efterkommet.

Klage

Bygherren kan klage over påbuddene til Arbejdsmiljøklagenævnet. Klagen skal indsendes til Arbejdstilsynet og være modtaget inden fire uger efter, at virksomheden har modtaget påbuddene.

Klage over et strakspåbud har ikke opsættende virkning. Det betyder, at strakspåbuddet skal efterkommes, selv om virksomheden klager.

Klage over et rådgivningspåbud har opsættende virkning, hvis klagen er modtaget inden fristen. Det betyder, at bygherren ikke behøver at rette sig efter rådgivningspåbuddet, mens klagen bliver behandlet.

Læs også

At-vejledning om rådgivningspåbud om plan for sikkerhed og sundhed

Bekendtgørelse om brug af autoriserede rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet

Bekendtgørelse om obligatorisk digital kommunikation til ArbejdstilsynetHenter PDF