Sådan søger du

Hvis du ikke vælger noget, søger du automatisk i alt indhold på at.dk.
Du kan også begrænse din søgning til at kun søge i Regler eller i Brancher. Det gør du ved at markere enten Søg i regler eller Søg i brancher.
Nulstil søgning fjerner de afgrænsninger du har foretaget.
Gå til hovedindholdet

Efterkommelse af undersøgelsespåbud af psykisk arbejdsmiljø

En arbejdsgiver, der har fået påbud om at bruge en autoriseret rådgivningsvirksomhed til at bistå sig med at efterkomme påbud om at afdække, om der er problemer i det psykiske arbejdsmiljø, skal indgå en skriftlig aftale med en rådgivningsvirksomhed, der er autoriseret til at rådgive på det psykosociale område.

Se listen over rådgivningsvirksomheder, der er autoriserede til at rådgive på det psykosociale område

Virksomheden må ikke bruge sin egen rådgiver til at efterkomme rådgivningspåbuddet. Det vil sige, at arbejdsgiveren ikke må bruge en rådgivningsvirksomhed, der hører under den samme juridiske enhed som den, der har fået påbuddet.

Arbejdsgiveren skal orientere arbejdsmiljøorganisationen om påbuddene. I virksomheder, der ikke har pligt til at etablere arbejdsmiljøorganisation, skal arbejdsgiveren orientere en repræsentant for de ansatte. Arbejdsmiljøorganisationen eller en repræsentant for de ansatte skal inddrages i rådgivningsprocessen.

Tilbagemelding om aftale med rådgivningsvirksomhed

Virksomheden skal senest seks uger efter, at den har modtaget rådgivningspåbuddet, melde tilbage til Arbejdstilsynet, at den har indgået en aftale med en autoriseret rådgivningsvirksomhed.

Tilbagemelding skal ske digitalt i Arbejdsmiljø i din Virksomhed (ADVI). Tilbagemeldingen skal indeholde oplysninger om rådgivningsvirksomhedens navn, adresse og CVR-nummer.

I forbindelse med den digitale tilbagemelding skal ledelsen bekræfte, at arbejdsmiljørepræsentanten/ en repræsentant for de ansatte er orienteret om, at der er indgået aftale med en rådgiver.

Hvis rådgivningspåbuddet er afsendt af Arbejdstilsynet før 31. december 2017 har virksomheden ikke pligt til at melde tilbage via Arbejdsmiljø i din Virksomhed (ADVI), men kan i stedet bruge den blanket, som virksomheden modtog sammen med påbuddet.

Aftale med rådgivningsvirksomhed

Det skal indgå i aftalen med rådgivningsvirksomheden, at rådgiveren skal udarbejde en redegørelse, der mindst skal beskrive afdækningen af følgende elementer:

  • Hvordan og i hvilket omfang, de risikofaktorer, der er beskrevet i påbuddet, forekommer, og hvordan de er søgt forebygget.
  • Om der er andre relevante risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø inden for Arbejdstilsynets reaktionsområde og i givet fald, hvordan og i hvilket omfang de forekommer, og hvordan de er søgt forebygget.
  • Vilkår, der har betydning for undersøgelsens resultat.
  • Forhold i det fysiske arbejdsmiljø – som fx flugtveje – der har betydning for det psykiske arbejdsmiljø.
  • Oplysninger om sygefravær og personaleomsætning i virksomheden.
  • Anvendte undersøgelsesmetoder.

Det kræver en nærmere begrundelse i redegørelsen, hvis et af ovenstående elementer ikke er medtaget i beskrivelsen.

Redegørelsen må ikke indeholde oplysninger, der går det muligt at identificere enkeltpersoner, medmindre det er af væsentlig betydning for undersøgelsens resultat.

Endelig skal redegørelsen indeholde en beskrivelse af rådgivningsforløbet og af, hvordan arbejdsmiljøorganisationen/de ansatte har været inddraget.

Det er forskelligt fra virksomhed til virksomhed, hvor mange timers rådgivning, der er behov for. Derfor er der ikke faste regler for, hvor mange timer rådgivningen skal vare. Virksomheden skal bruge så megen rådgivning, som der er behov for i den konkrete sag.

Aftalen med den autoriserede rådgivningsvirksomhed skal forefindes i virksomheden og være til rådighed for virksomhedens ledelse, arbejdsledere, øvrige ansatte og Arbejdstilsynet.

Efterkommelse af påbud

Rådgivningsvirksomhedens opgave er at afdække, om der er problemer i det psykiske arbejdsmiljø. Rådgivningsvirksomhed skal derfor fortage en undersøgelse, der gør det muligt at konstatere, om arbejdsmiljøforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige.

Når rådgivningsvirksomheden har afdækket, om der er problemer i det psykiske arbejdsmiljø, skal rådgiveren udarbejde en redegørelse til virksomheden.

Rådgivningsvirksomhedens redegørelse skal vedhæftes, når virksomheden sender sin tilbagemelding til Arbejdstilsynet via Arbejdsmiljø i din Virksomhed (ADVI) og i øvrigt forefindes i virksomheden, så den er til rådighed for virksomhedens ledelse, arbejdsledere og øvrige ansatte.

Arbejdsgiveren skal endvidere give redegørelsen til arbejdsmiljøorganisationen eller til en repræsentant for de ansatte.

Tilbagemelding om efterkommelse af påbud

Virksomheden skal senest en uge efter fristen for at efterkomme rådgivningspåbuddet melde tilbage til Arbejdstilsynet, at undersøgelsen af det psykiske arbejdsmiljø er gennemført.

Tilbagemelding skal ske digitalt i Arbejdsmiljø i din Virksomhed (ADVI). Tilbagemeldingen skal indeholde oplysninger om, hvordan rådgivningspåbuddet og det underliggende påbud er efterkommet.

Arbejdsgiveren skal endvidere i forbindelse med tilbagemeldingen bekræfte, at han kan dokumentere, at rådgivningsvirksomheden har bekræftet, at begge påbud er efterkommet.

I forbindelse med den digitale tilbagemelding skal virksomhedens ledelse bekræfte, at arbejdsmiljørepræsentanten/en repræsentant for de ansatte er orienteret om, at rådgivningsvirksomheden har bekræftet, at alle påbud er efterkommet.

Hvis rådgivningspåbuddet er afsendt af Arbejdstilsynet før 31. december 2017 har virksomheden ikke pligt til at melde tilbage via Arbejdsmiljø i din Virksomhed (ADVI), men kan i stedet bruge den blanket, som virksomheden modtog sammen med påbuddet.

Manglende tilbagemelding om efterkommelse af påbud

Hvis Arbejdstilsynet ikke modtager en tilbagemelding om, at påbuddene er efterkommet, eller hvis tilbagemeldingen er mangelfuld, kan virksomheden blive meldt til politiet eller få en bøde.

Klage

Virksomheden kan klage over påbuddene til Arbejdsmiljøklagenævnet. Klagen skal indsendes til Arbejdstilsynet og være modtaget inden fire uger efter, at virksomheden har modtaget påbuddene.

Hvis klagen er modtaget inden fristen, har den opsættende virkning. Det betyder, at I ikke behøver at rette jer efter påbuddene, mens klagen bliver behandlet.

Læs også

At-vejledning om undersøgelsespåbud om psykisk arbejdsmiljø

Bekendtgørelse om brug af autoriserede rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet

Bekendtgørelse om obligatorisk digital kommunikation til ArbejdstilsynetHenter PDF