G� til hovedindholdet

Skærpet tilsyn

Virksomheder, der på et tilsyn har fået et forbud mod at fortsætte arbejdet, bliver efterfølgende udtaget til et skærpet tilsyn, hvor Arbejdstilsynet følger op på forholdene.

Vi gennemfører et skærpet tilsyn hurtigst muligt, efter at vi har givet en dansk eller udenlandsk virksomhed et forbud mod at fortsætte arbejdet. Vi gennemfører skærpet tilsyn på det arbejdssted, hvor forbuddet blev givet.

Arbejdstilsynet opkræver et gebyr for det skærpede tilsyn. I 2020 er gebyret på 10.000 kr., men det vil blive justeret årligt.

Hvis en virksomhed får et skærpet tilsyn, bliver det offentliggjort på Arbejdstilsynets hjemmeside at.dk under virksomhedens smileystatus.

Hvorfor skærpet tilsyn?

Formålet med det skærpede tilsyn er at øge den enkelte virksomheds fokus på at forebygge alvorlige arbejdsmiljørisici med de ansatte og deres arbejdsleder i fokus.

Det skærpede tilsyn består af 4 dele.

  • Kontrol af, om virksomheden har rettet sig efter forbuddet/forbuddene.
  • Kontrol af, om virksomhedens hovedarbejdsprocesser på arbejdsstedet bliver udført forsvarligt.
  • Kontrol af, om virksomheden opfylder de krav om egenindsats, der er relevante for at forebygge de væsentlige arbejdsmiljøproblemer, som Arbejdstilsynet eventuelt konstaterer på det skærpede tilsyn. Krav om egenindsats kan fx være arbejdspladsvurdering (APV) og årlig arbejdsmiljødrøftelse.
  • Dialog om, hvordan virksomheden kan forebygge væsentlige sikkerheds- og sundhedsmæssige risici ved forholdene og de væsentlige arbejdsprocesser, som virksomheden skal udføre på arbejdsstedet.

Et eller flere skærpede tilsyn?

Hvis en virksomhed får 2 eller flere forbud på det samme tilsynsbesøg, skal virksomheden som udgangspunkt alene have ét skærpet tilsyn. Men der kan helt undtagelsesvist blive gennemført endnu et skærpet tilsyn, hvis antallet og kompleksiteten af forbuddene gør det umuligt at følge op på alle forbud på det samme skærpede tilsyn. Det kan også blive aktuelt med et ekstra skærpet tilsyn, hvis det første må afbrydes pga. virksomhedens forhold. Det nye skærpede tilsyn skal virksomheden også betale gebyr for.

Reglerne om skærpet tilsyn

Skærpet tilsyn er i reguleret i bekendtgørelse om skærpet tilsyn og opkrævning af gebyr, jf. bekendtgørelse nr. 1085 af 24. juni 2020. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2020, men er offentliggjort den 1. juli 2020, så virksomhederne kan indrette sig efter de nye regler, inden de træder i kraft.

Spørgsmål og svar om skærpet tilsyn

Henter PDF