Tilsynsbesøget hos jer

Et tilsyn er som regel uanmeldt. På besøget gennemgår vi jeres arbejdsmiljø, og vi vejleder om forebyggelse og mulige løsninger.  Overtræder I arbejdsmiljøloven, reagerer vi med påbud.

Hvornår kommer Arbejdstilsynet på besøg?

Vi varsler jer som regel mindst en måned før et tilsynsbesøg, så I har mulighed for at forberede jer. I får varslingen i virksomhedens e-Boks, og vi oplyser ikke datoen for besøget.

Særligt for transport-, rengørings- og bygge- og anlægsbranchen

Virksomheder inden for brancher som transport- og rengøringsbranchen arbejder typisk på mange midlertidige og skiftende arbejdssteder. Derfor ringer vi ofte til jer et stykke tid inden besøget for at høre, hvor I arbejder i den nærmeste fremtid.

Hvor lang tid varer besøget?

Længden af besøget varierer alt efter størrelsen af virksomheden og kompleksiteten af jeres arbejdsmiljø. I en lille virksomhed vil 1-2 timer ofte være nok, hvor et tilsyn i en meget stor virksomhed kan vare op til 6 timer.

I de fleste tilfælde kan vi afslutte tilsynet i løbet af ét besøg. Der kan dog være situationer, hvor det er nødvendigt, at vi kommer tilbage. Det kan fx være for at afdække problemer i det psykiske arbejdsmiljø.

Hvem skal være med?

Vi vil gerne tale med både virksomhedens ledelse og medarbejdere, når vi kommer på besøg. På virksomheder med AMO (arbejdsmiljøorganisation) vil vi også gerne tale med en arbejdsmiljørepræsentant. Derfor starter vi med at tage kontakt til virksomhedens ledelse og et par medarbejdere og eventuelt arbejdsmiljørepræsentanten.

Vi gennemfører tilsynet, selvom vi ikke får fat i nogen af parterne.

Sådan forløber besøget

1. Vi starter op

Vi indleder typisk besøget med et møde. På mødet planlægger vi forløbet af tilsynet sammen med virksomhedens ledelse og arbejdsmiljørepræsentanten eller en repræsentant for de ansatte.  

Papirarbejdet skal være i orden

Vi kontrollerer ofte også, at jeres papirarbejde er i orden ved at spørge ind fx til jeres arbejdspladsvurdering (APV) og årlige arbejdsmiljødrøftelse. I større virksomheder spørger vi også ind til arbejdsmiljøorganisationen (AMO).

Læs mere om:

Arbejdspladsvurdering (APV)

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

Arbejdsmiljøorganisationen (AMO)

Legitimation og dokumentation

Beder I om det under tilsynet, skal den tilsynsførende kunne vise legitimation.

Han eller hun har ret til at tale med alle medarbejdere, til at fotografere på virksomheden og tage prøver til analyse.

2. Vi skal rundt på virksomheden

Vi skal rundt på virksomheden for at kontrollere, om I lever op til arbejdsmiljøreglerne.

På rundgangen går vi hele virksomhedens arbejdsmiljø igennem, og sætter fokus på de arbejdsmiljøproblemer, der er relevante for branchen. Den tilsynsførende vil ofte tage udgangspunkt i den eller de arbejdsmiljøvejvisere, der dækker virksomhedens arbejdsområde. Vi har også fokus på tre højt prioriterede områder - ulykker, psykisk arbejdsmiljø og muskel- og skeletbesvær.

Læs mere om arbejdsmiljøvejvisere

Under tilsynet gennemgår vi jeres hovedaktiviteter i fx butik, på kontor eller værksted. Vi ser også på andre arbejdsfunktioner i virksomheden. Det kan være kantine, rengøring, aften- og natarbejde, unge, der kun arbejder om eftermiddagen, og ansatte, der ikke arbejder på virksomhedens adresse.

Virksomheder med skiftende arbejdssteder

Nogle virksomheder har mange midlertidige og skiftende arbejdssteder. Det kan findes fx i rengørings- og transportvirksomheder. Derfor gennemgår vi både arbejdsmiljøet på hjemadressen og på et par af de andre arbejdssteder.

3. Vi samler op

Vi slutter tilsynsbesøget af med sammen at samle op på de eventuelle problemer, I måtte have. Nogle gange hører vi jer mundtligt under selve besøget, før vi træffer en afgørelse. Andre gange bliver I hørt skriftligt, fx hvis der ikke er en repræsentant for virksomhedens ledelse til stede, eller hvis der er tale om et kompliceret arbejdsmiljøproblem.

Ved afslutningen af tilsynsbesøget får I en besøgsrapport. Besøgsrapporten er en kvittering for, at Arbejdstilsynet har været på besøg. I rapporten skriver vi, hvad der er sket og set under besøget, og hvad der vil ske bagefter..

Efter besøget får I besked om resultatet af tilsynet i jeres e-Boks.

Rygelov

Vi fører også kontrol med loven om røgfri miljøer. 

Læs mere om rygning på arbejdspladsen

Tilbud om dialog om sundhedsfremme

I forbindelse med tilsynet kan Arbejdstilsynet tilbyde jeres virksomhed en dialog om sundhedsfremme. Dialogen vil handle om, hvordan I kan fremme medarbejdernes sundhed og trivsel. Det kan blive en gevinst for arbejdspladsen, for sunde medarbejdere, der trives, er sjældnere syge og har en tendens til at blive længere i jobbet. Yderligere gevinster kan være mere engagerede og motiverede medarbejdere, bedre samarbejde og et godt image, der kan tiltrække kvalificerede medarbejdere til virksomheden. Og for medarbejderne kan det betyde større arbejdsglæde, bedre helbred samt øget velvære og energi.

Det er frivilligt, om I vil tage imod tilbuddet om dialog om sundhedsfremme. 

Hvad er sundhedsfremme på arbejdspladsen?

Udvidet tilsyn

Virksomheder i bestemte brancher får et udvidet tilsyn.

Her udvider vi det almindelige tilsyn med en særlig grundig og målrettet gennemgang af det ergonomiske og psykiske arbejdsmiljø.

Et udvidet tilsyn ligger typisk efter det almindelige tilsyn. Vi aftaler tidspunktet med jer, så de relevante deltagere kan være til stede. Der kan dog være tilfælde, hvor den grundige gennemgang sker allerede på det almindelige tilsyn.

Vi gennemfører typisk det udvidede tilsyn inden for brancher med en særlig høj risiko for langtidssygefravær eller overbelastning i forhold til ergonomi eller det psykiske arbejdsmiljø.

Udvalgte brancher

Følgende branchegrupper eller dele af branchegrupper er omfattet af det udvidede tilsyn i 2019:

  • Døgninstitutioner og hjemmepleje (med undtagelse af underbrancherne ’Hjemmehjælp’ og ’Plejehjem’)
  • Domstole og fængselsvæsen
  • Politi
  • Hospitaler
  • Slagterier
  • Autoreparationsværksteder mv. (fra maj)
  • Dækservice (fra 4. kvartal)

Kun virksomheder af en vis størrelse er omfattet. Størrelseskravet afhænger af branchen, fx om den typisk består af små eller større virksomheder og af arbejdsmiljøproblemets karakter.

Læs de faktaark, som kort beskriver væsentlige arbejdsmiljøproblemer i de enkelte brancher. 

Forbered tilsynsbesøget Resultat af tilsynsbesøget