Gå til hovedindholdet

Skærpet tilsyn efter forbud, under revision

Kvalitetsprocedure DT-14. Anvendelsesområde: Skærpet tilsyn. Ansvarlig enhed: AFC, JF. Ikrafttræden: 1. januar 2016. Revideret: 3. juni 2020 - Under revision. Aktuel for tilsynsførende, tilsynssupportere og centerjurister

OBS: Udtrykkene Detailtilsyn og Risikobaseret tilsyn anvendes ikke mere til beskrivelse af, hvordan Arbejdstilsynet gennemfører tilsyn. I stedet anvendes udtrykkene Specialtilsyn og Grundtilsyn.

Formål med skærpet tilsyn – (opfølgning på forbud)

Arbejdstilsynet gennemfører skærpet tilsyn hurtigst muligt, efter der er afgivet forbud til en virksomhed - dansk eller udenlandsk. Tilsynet gennemføres på det arbejdssted, hvor forbuddet blev afgivet. Skærpet tilsyn er gebyrbelagt. Virksomheden skal betale et gebyr på 10.000 kr., svarende til de gennemsnitlige omkostninger forbundet med et tilsynsforløb. Vi vurderer årligt, om gebyrsatsen skal justeres for at skabe balance.

Skærpet tilsyn har følgende tre overordnede formål:

 • Kontrol af, om forbuddet/forbuddene er efterkommet
 • Kontrol af virksomhedens hovedarbejdsprocesser, og iagttagelse af  egenindsatskrav,
 • Dialog om, hvordan virksomheden kan forebygge konstaterede overtrædelser af arbejdsmiljøreglerne Virksomheder, der kommer under skærpet tilsyn, vil blive offentliggjort på Arbejdstilsynets hjemmeside i tilknytning til smileyvisningen.

Afgrænsning af skærpet tilsyn

Der gennemføres som udgangspunkt skærpet tilsyn med alle virksomheder, der afgives forbud til, med mindre virksomheden ikke længere udfører arbejde på arbejdsstedet.

Skærpet tilsyn – administrative rammer

Skærpet tilsyn autogeneres i ATIS med tilsynsformen ”skærpet tilsyn” og overføres til tilsynsplanlægningen, så det sikres, at skærpet tilsyn på midlertidig og skiftende arbejdspladser og byggepladser gennemføres senest 1 måned efter det forbudsgivende tilsyn og ved faste arbejdspladser senest 3 måneder efter det forbudsgivende tilsyn. Ved tilsyn på midlertidige og skiftende arbejdspladser og byggepladser, hvor der afgives forbud, skal den tilsynsførende registrere datoen for, hvornår virksomhedens arbejde på arbejdsstedet afsluttes. Denne dato er vigtig, da datoen anvendes til at sikre, at der også kan gennemføres skærpet tilsyn på arbejdssteder af kort varighed.  

Det skærpede tilsyn gennemføres, uanset om det arbejde, der udløste forbuddet, er færdigt, så længe virksomheden udfører andet arbejde på arbejdsstedet. Hvis virksomheden er helt færdig med arbejdet på arbejdsstedet, gennemføres der ikke skærpet tilsyn.

Hvis en virksomhed får to eller flere forbud på det samme tilsynsbesøg, skal virksomheden som udgangspunkt alene have ét skærpet tilsyn. Hvis det på grund af antallet og kompleksiteten af de afgivne forbud ikke er muligt at følge op over for alle forbud på det samme skærpede tilsyn, kan der helt undtagelsesvist blive gennemført endnu et gebyrbelagt skærpet tilsyn, herunder hvis skærpet tilsyn må afbrydes på grund af virksomhedens forhold. Du skal kontakte din chef, inden du forlader det skærpede tilsyn, hvis du vurderer, at der er grundlag for endnu et skærpet tilsyn.

Hvis du skønner det nødvendigt, kan du stadig gennemføre et normalt kontrolbesøg, jf. DT-2 om kontrolbesøg, inden det skærpede tilsyn gennemføres. Det kan fx være aktuelt, hvis du har konkrete grunde til at tro, at virksomheden fortsætter det farlige arbejde på trods af forbuddet.

Den tilsynsførende forberedelse af skærpet tilsyn

Du skal orientere dig grundigt om indholdet i forbuddet/forbuddene.

Det skærpede tilsyn er autogeneret på baggrund af forbuddet/forbuddene og på grundlag af dato for afslutning af virksomhedens arbejde på arbejdsstedet. Se bl.a. DT-1 om detailtilsyn - generelt.

Udlevering af underretningsblanketter

Du skal udlevere underretningsblanketter på skærpet tilsyn jf.  de gældende retningslinjer herom. Det drejer sig om underretningsblanketten ”Arbejdstilsynets besøg i dag”. Se yderligere i DT-1 om detailtilsyn - generelt. Gennemføres det skærpede tilsyn på et skiftende eller midlertidigt arbejdssted fx på en byggeplads, hvor en privat bolig er under renovering, skal du udlevere underretningsblanketten ”Arbejdstilsynets besøg på din adresse i dag”: Se yderligere i G-001 om tilsyn med arbejde i arbejdsgivers, ansattes eller andres private bolig.

Du skal i forbindelse med udlevering af underrettelsesblanketten til virksomhedens repræsentant fortælle, at du gennemfører et skærpet tilsyn med virksomhedens arbejde på arbejdsstedet som følge af et tidligere afgivet forbud.

Da du også skal kontrollere forbuddet/forbuddene, der udløste skærpet tilsyn, kan du vælge at gå direkte ind på arbejdsstedet og opsøge den aktivitet, der skal kontrolleres, så forholdene ikke kan ændres, inden du kan gennemføre kontrollen. Herefter skal du udlevere underretningsblanketten.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du skal udlevere underretningsblanketter, så skal du som udgangspunkt udlevere underretningsblanketten ud fra et forsigtighedsprincip. Arbejdstilsynet risikerer ikke noget ved at aflevere en underretningsblanket, mens det kan være en overtrædelse af reglerne i lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter, hvis vi ikke udleverer en underretningsblanket.  

Gennemførelse af det skærpede tilsyn

1. Kontrol af, om forbuddet/forbuddene er efterkommet

Du skal starte tilsynet med at kontrollere efterkommelsen af forbuddet/forbuddene, der udløste det skærpede tilsyn. Kontrollen skal tage udgangspunkt i indholdet af forbuddet/forbuddene og virksomhedens tilbagemelding, hvis tilbagemeldingen er modtaget, samt undersøge de samme forhold, som gav anledning til forbuddet/forbuddene ved det tidligere besøg.

Hvis der fx er afgivet et forbud om, at de ansatte skal stoppe arbejdet på et fladt tag, fordi de udfører arbejde med overhængende og betydelig fare for nedstyrtning, skal du kontrollere, om arbejdet stadig er stoppet, eller om der er etableret forsvarlig sikring mod nedstyrtning fra taget, jf. gældende arbejdsmiljøregler herom.

Du må stille de spørgsmål, som er nødvendige for at klarlægge, om forbuddet/forbuddene er efterkommet helt, delvist eller slet ikke. Det betyder, at du må stille spørgsmål til ledelsen og ansatte, indtil det står klart, at der ikke er gjort noget for at efterkomme afgørelsen. Følg i øvrigt DT-2 om kontrolbesøg.

Du skal være opmærksom på, at forbuddet/forbuddene, der har udløst det skærpede tilsyn, normalt vil være under vurdering hos centerjuristen i forhold til straf. Derfor skal resultatet af din kontrol af forbuddet/forbuddene indgå i centerjuristens behandling af sagen – se nærmere i DT-2 om kontrolbesøg.

2. Kontrol af virksomhedens hovedarbejdsprocesser og iagttagelse af egenindsatskrav

Du skal under det skærpede tilsyn føre tilsyn med, om virksomhedens hovedarbejdsprocesser på arbejdsstedet udføres forsvarligt. Tilsynet gennemføres med de arbejdsprocesser, hvor du umiddelbart kan konstatere, at der er ansatte fra virksomheden, der udfører arbejde. Herudover spørges der ind til virksomhedens øvrige arbejde, der er i gang på arbejdsstedet.

Konstaterer du overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen i forhold til sikkerhed eller sundhed i forbindelse med de arbejdsprocesser, virksomheden udfører på arbejdsstedet, skal du afgive reaktioner, jf. gældende instrukser og kvalitetsprocedurer. Det samme gælder, hvis virksomhedens ansatte udsættes for unødige, farlige eller sundhedsskadelige påvirkninger fra andre virksomheder på arbejdsstedet.

Ud fra de materielle overtrædelser, du har konstateret, skal du føre tilsyn med relevante dele af virksomhedens egenindsats på arbejdsstedet. Det vil typisk være følgende:

 • Oplæring af de ansatte i forhold til det arbejde de udfører, og herunder om eventuelle lovpligtige arbejdsmiljøfaglige uddannelser er gennemgået
 • Planlægningen af arbejdet og mangler i forhold til den konkrete instruktion om, hvordan arbejdet kan udføres forsvarligt, og herunder fx instruktion i relevante brugsanvisninger
 • De ansattes adgang på arbejdsstedet til de relevante fabrikantbrugsanvisninger og sikkerhedsdatablade.
 • Risikovurdering ved særligt farligt arbejde og kemisk risikovurdering ved arbejde med stoffer og materialer
 • Virksomhedens arbejdsmiljøorganisation på arbejdsstedet
 • På skiftende og midlertidige arbejdssteder, herunder byggepladser, hvor der er flere virksomheder, der udfører arbejde samtidigt, skal du i relevant omfang føre tilsyn med virksomhedens samarbejde om sikkerhed og sundhed med de andre arbejdsgivere på arbejdsstedet. På store byggepladser kan det være relevant at inddrage virksomhedens deltagelse i bygherrens forebyggende arbejdsmiljøindsats, herunder deltagelse i bygherrens sikkerhedsmøder

3. Dialog om, hvordan virksomheden kan forebygge konstaterede overtrædelser af arbejdsmiljøreglerne

Du skal under det skærpede tilsyn også sørge for at føre dialog med de ansatte og deres arbejdsmiljørepræsentant (når der skal være en sådan) samt virksomhedens repræsentanter på arbejdsstedet om, hvordan virksomheden kan arbejde med at forebygge lignende arbejdsmiljøproblemer, som du har afgivet reaktioner om. Det vil bl.a. være relevant at henvise til relevante At-vejledninger og branchevejledninger fra Branchefællesskaberne for Arbejdsmiljø (BFA).

Er der ikke ledelsesrepræsentanter tilstede under tilsynet, skal du gennemføre dialogen telefonisk. Se i øvrigt RT-3 om dialog.

Udfaldet af det skærpede tilsyn

 • Vedrørende udfaldet af din kontrol af virksomhedens efterkommelse af forbuddet/forbuddene skal du følge retningslinjerne i kvalitetsprocedurerne DT-2 om kontroltilsyn, G-204 om grove
  overtrædelser samt instruks IN-18-4 om tilsyn, hvor straf kan komme på tale.
 • Konstaterer du nye overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen, skal du afgive reaktioner, gældende retningslinjer.

Afslutning af det skærpede tilsyn

Efter afslutningen af det skærpede tilsyn skal du orientere ledelsesrepræsentanten(er) fra virksomheden og arbejdsmiljørepræsentanten(r)/repræsentanten(r) for de ansatte på arbejdsstedet om udfaldet af det skærpede tilsyn. I mange tilfælde vil det være nødvendigt, at kontakte ledelsesrepræsentanten pr. telefon fra arbejdsstedet.

Ved den telefoniske kontakt skal du både i nødvendigt omfang høre ledelsesrepræsentanten om alle relevante forhold vedrørende de afgørelser, du har tænkt at afgive til virksomheden, samt vejlede om, hvordan de kan efterkomme afgørelserne. Herudover skal du føre dialog om, hvordan virksomheden kan sikre, at lignende overtrædelser på arbejdsstedet ikke sker igen.

Hvis du er i tvivl om udfaldet af den kontrol af forbuddet, du har foretaget, og ønsker at drøfte dette med centerjuristen, skal du efterfølgende give telefonisk besked til virksomheden om resultatet af disse drøftelser.

Afgiver du et nyt forbud på det skærpede tilsyn, skal du oplyse virksomheden om, at også dette forbud udløser et gebyrbelagt skærpet tilsyn med offentliggørelse på hjemmesiden, indtil det nye skærpede tilsyn er gennemført.

Du udfylder besøgsrapport mv. på arbejdsstedet, jf. gældende retningslinjer for dette. Se DT1 om detailtilsyn - generelt om afslutning af detailtilsyn og G-203 om høring og besøgsrapport.

Afgiver du forbud eller strakspåbud på det skærpede tilsyn, sker det mundtligt til virksomhedens repræsentanter på arbejdsstedet samt i nødvendigt omfang telefonisk til arbejdslederen / virksomhedsejeren, hvis der ikke er en ledelsesrepræsentant tilstede under den mundtlige orientering og det dokumenteres i besøgsrapporten. Se også G-207 om anvendelse af forbud og strakspåbud og G-202 om afgørelser.

Afrapportering af det skærpede tilsyn i ATIS

Opgaver for den tilsynsførende

Du skal følge de gældende procedurer for afrapportering af tilsyn i ViVi og ATIS, herunder hvad der gælder jf. DT-1 om detailtilsyn generelt. Når du afrapporterer det skærpede tilsyn i ATIS, fjernes virksomheden automatisk fra visningen på Arbejdstilsynets hjemmeside over virksomheder under skærpet tilsyn.

Hvad angår udarbejdelse af reaktioner og notater herunder som følge af kontrollen af forbuddet, skal du ligeledes følge øvrige relevante kvalitetsprocedurer og interne instrukser. Se særligt DT2 om detailtilsyn kontrolbesøg.

Besøget skal afrapporteres hurtigst muligt af hensyn til visningen på hjemmesiden af, at virksomheden er under skærpet tilsyn.

Hvis tilsynet blev opgivet ved besøget

I de tilfælde hvor du er kørt ud til arbejdsstedet på skærpet tilsyn, men hvor tilsynet ikke kan gennemføres, fordi virksomheden ikke mere udfører arbejde på arbejdsstedet e.l., skal besøget sættes til forsøgt besøgt – se i RT-1 om detailtilsyn - generelt om ”hvis tilsynet blev opgivet ved besøget”.

Opgaver for tilsynssupporten

Du skal følge øvrige relevante kvalitetsprocedurer med retningslinjer for tilsynssupporten. Det gælder særligt DT-1 om detailtilsyn - generelt, DT-2 om kontrolbesøg og G-205 om administrative rutiner og pligter i forbindelse med afgørelser.

Centerjuristens opgaver

Du skal følge øvrige relevante kvalitetsprocedurer og interne instrukser med retningslinjer for centerjurister. Det gælder særligt DT-2 om kontrolbesøg.

Tilsynsform: Skærpet tilsynHenter PDF