Gå til hovedindholdet

Særlig tilsynsindsats i metal- og maskinindustrien

I første halvår af 2021 fører Arbejdstilsynet en særlig tilsynsindsats i metal- og maskinindustrien med fokus på kemi og ergonomi. Ud over det særlige fokus kigger vi under tilsynsbesøget også bredt på arbejdsmiljøet i virksomheden.

Når Arbejdstilsynet fører tilsyn, er vi rundt på virksomheden for at kontrollere, om I lever op til arbejdsmiljøreglerne. På rundgangen sætter vi fokus på de arbejdsmiljøproblemer, der er relevante på jeres virksomhed med udgangspunkt i de arbejdsprocesser, I udfører.

Sådan fører vi tilsyn med kemi

På vores besøg ser vi på, om I har lavet jeres kemiske risikovurdering og truffet passende foranstaltninger til at forebygge, at medarbejderne bliver udsat for indånding af eller hudkontakt med farlig kemi. Vi ser også på, om medarbejderne er oplært og instrueret i at udføre deres arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Vi undersøger, om I har arbejdsprocesser, hvor der kan dannes røg, støv, damp mv., eller hvor der er risiko for hudkontakt med olier eller anden kemi, der kan skade huden, fx nikkel. Vi undersøger, om der er truffet foranstaltninger til at beskytte medarbejderne, eller hvorfor de foranstaltninger, der er truffet, ikke er tilstrækkelige. Det kan for eksempel være:

 • Manglende eller utilstrækkelig procesventilation ved svejsning
 • Manglende brug af personlige værnemidler ved sprøjtemaling og lakering
 • Indendørs kørsel med brændstofdrevne køretøjer
 • Manglende beskyttelse mod støv i forbindelse med slibning eller trykluftsrengøring
 • Utilstrækkelige velfærdsforanstaltninger, fx ingen adgang til automatisk vandhane ved arbejde med epoxy og isocyanatholdige produkter.

Læs mere om håndtering af kemi i arbejdsmiljøet i vores vejledninger, fx:

Arbejde med stoffer og materialer - AT-vejledning C.1.3

Kræftrisikable stoffer og materialer - AT-vejledning C.2.1

Arbejde med epoxy- og isocyanatholdige produkter - AT-vejledning 9.3.3

Hud og kemi - AT-vejledning 12.1.2

Sådan forbedrer I jeres kemiske arbejdsmiljø

Som arbejdsgivere bruger I jeres kemiske risikovurdering til at forebygge sygdomme, der skyldes farlig kemi i arbejdsmiljøet. Start med at gennemgå jeres arbejdsprocesser trin for trin. Find de steder, hvor medarbejderne kan blive udsat for farlig kemi, fx ved indånding af røg, støv, damp mv. eller ved hudkontakt med stofferne og materialerne. I forbedrer arbejdsmiljøet med forebyggende foranstaltninger.

Vurder risikoen - om kemisk risikovurdering

Når I skal vurdere, hvordan medarbejderne bedst beskyttes mod kemi, skal I bruge STOP-princippet:

 • Substitution: Udskift farlige produkter og arbejdsprocesser med nogle, der er mindre farlige. Vælg fx den elektrode, der er i laveste røgklasse blandt de elektroder, der opfylder de tekniske krav til svejsningen
 • Tekniske foranstaltninger: Brug lukket anlæg eller procesventilation, fx i forbindelse med svejsning
 • Organisatoriske foranstaltninger: Isoler farlig kemi, så den ikke spredes, fx låg på beholdere, opbevaring af kemiske produkter i velventileret kemikalieskab, adskillelse af forurenende arbejde fra andet arbejde og effektiv rengøring
 • Personlige værnemidler: Brug personlige værnemidler, hvis I ikke kan fjerne udsættelsen på anden måde, fx hvis procesventilationen ikke er tilstrækkelig effektiv til at fjerne forureningen.

Herudover skal I oplære og instruere medarbejderen i at udføre arbejdet sikkerheds og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, fx oplæring i at bruge procesventilation ved svejsning.

STOP risikoen

Sådan fører vi tilsyn med det ergonomiske arbejdsmiljø

På vores tilsynsbesøg undersøger vi også arbejdsopgaver, der kan overbelaste medarbejdernes muskler, sener og led. Vi ser blandt andet på:

Arbejdsstillinger og -bevægelser

På et tilsynsbesøg vurderer vi medarbejdernes arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser, fx opmærkning og skæring af plader, opgaver med at lægge emner i maskiner eller tage dem fra conveyorbane. Det kan føre til muskel- og skeletbesvær, hvis medarbejderne arbejder på steder, hvor der er for lidt plads eller fx arbejder med armene løftet over skulderhøjde, hvis de arbejder med armene langt fra kroppen eller hvis de arbejder med foroverbøjet ryg.​ Brug vores vejledning til at få et overblik over reglerne på området.

Vurdering af arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser - AT-meddelelse 4.05.3

Tunge løft

På besøget undersøger vi vægten af byrderne samt hvor langt fra kroppen de løftes. Derudover undersøger vi, om medarbejderne løfter gentagende gange i løbet af en dag eller fx løfter med ryggen bøjet eller vredet eller med albuerne over skulderhøjde under selve løftet. Vi undersøger fx løft af stangjern ved jernreol, løft af værktøj og løft ved maskiner, svejsning, montage og overfladebehandling.​ Brug vores vejledning til at få et overblik over reglerne på området.

Løft, træk og skub - AT-vejledning D.3.1

Opgaver med at bære

På besøget vurderer vi, over hvor lange afstande medarbejderne skal bære byrderne, fx stangjern ved jernreol. Hvis medarbejderne fx bærer over lange afstande, hvis der er pladsmangel, niveauforskel eller ujævnt underlag, bliver belastningen af kroppen større.​ Brug vores vejledning til at få et overblik over reglerne på området.

Løft, træk og skub - AT-vejledning D.3.1

Arbejdsprocesser, hvor den samme bevægelse gentages

På et tilsynsbesøg vurderer vi, om det er de samme muskelgrupper, der belastes i store dele af arbejdsdagen, fx opgaver med at lægge emner i eller tage dem fra maskiner og ophængning af mindre emner ved overfladebehandling. Risikoen for skader bliver større, hvis medarbejderne anvender kraft, arbejder i dårlige arbejdsstillinger, eller hvis arbejdet stiller krav til præcision og koncentration.​ Brug vores vejledning til at få et overblik over reglerne på området.

Ensidigt, belastende arbejde og ensidigt, gentaget arbejde

Sådan forbedrer I jeres ergonomiske arbejdsmiljø

Hvis I som arbejdsgivere vil forebygge overbelastning af muskler, sener og led, kan I starte med at gennemgå jeres arbejdsprocesser trin for trin. Find de steder, hvor I kan forbedre arbejdsmiljøet med hjælpemidler, planlægning eller oplæring, fx:

 • Indret arbejdspladsen, så den passer til medarbejderen
 • Brug egnede tekniske hjælpemidler, i stedet for at løfte og bære
 • Varier arbejdet ved at skifte imellem arbejdsopgaver
 • Oplær medarbejderen i at anvende tekniske hjælpemidler korrekt.


Henter PDF