Gå til hovedindholdet

Særlig tilsynsindsats med fokus på farlig kemi i 2021

Fra 1. februar 2021 fører Arbejdstilsynet en særlig tilsynsindsats i brancherne for overfladebehandling og fremstilling af transportmidler og vindmøller med fokus på farlig kemi. Ud over det særlige fokus kigger vi under tilsynsbesøget også bredt på arbejdsmiljøet i virksomheden.

Når Arbejdstilsynet fører tilsyn, er vi rundt på virksomheden for at kontrollere, om I lever op til arbejdsmiljøreglerne. På rundgangen sætter vi fokus på de arbejdsmiljøproblemer, der er relevante på jeres virksomhed med udgangspunkt i de arbejdsprocesser, I udfører.

Brug de rigtige handsker

Vi har samlet fire gode råd om handsker.

 • Skift handsker ofte. Kemi trænger gennem handsker, og der er stor forskel på, hvor hurtigt forskellige stoffer trænger igennem handsker
 • Handskers egenskaber afhænger bl.a. af tykkelse og materiale. I skal vælge handsker, der har en høj gennembrudstid for de kemikalier, I arbejder med
 • Vælg den rigtige størrelse. Handskerne skal passe til medarbejdernes forskellige hænder
 • Undersøg jeres handskebehov. Kortlæg, hvilke handsker I har brug for til de forskellige arbejdsopgaver, I løser. Handskeleverandøren kan hjælpe med at træffe det rigtige valg.

Handsker - vejledning om brug med kemikalier, mikroorganismer samt vådt arbejde - BFA Industri - pdf

Sådan fører vi tilsyn med kemi

På vores besøg ser vi på, om I har foretaget jeres kemiske risikovurdering og truffet passende foranstaltninger til at forebygge, at medarbejderne bliver udsat for indånding af eller hudkontakt med farlig kemi. Vi ser også på, om medarbejderne er oplært og instrueret i at udføre deres arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Vi undersøger, om I har arbejdsprocesser, hvor der kan dannes røg, støv, damp mv., eller hvor der er risiko for hudkontakt med olier eller anden kemi, der kan skade huden, fx nikkel. Vi undersøger, om der er truffet foranstaltninger til at beskytte medarbejderne, eller hvorfor de foranstaltninger der er truffet, ikke er tilstrækkelige. Det kan for eksempel være:

 • Manglende eller utilstrækkelig procesventilation
 • Utilstrækkelig ventilation i blanderum og klargøringsstationer
 • Indretning af sprøjtebokse, -kabiner og lukkede anlæg
 • Manglende brug af personlige værnemidler ved sprøjtemaling og lakering
 • Manglende beskyttelse mod støv i forbindelse med slibning
 • Personlige værnemidler, der er uegnede til opgaven, fx handsker eller maske
 • Utilstrækkelig rengøring

Utilstrækkelige velfærdsforanstaltninger, fx ingen adgang til vandhane med håndfri betjening ved arbejde med epoxy og isocyanatholdige produkter.

Lever jeres ventilation op til kravene?

Procesventilation er et krav på faste arbejdssteder, hvis der under en arbejdsproces udvikles luftarter, støv e.l., der er sundhedsskadelige, eksplosive eller generende.

Husk at ventilationen skal være forsynet med kontrolanordning, der angiver utilstrækkelig funktion. Den udsugede luft må ikke føres tilbage til arbejdsrummet eller andre lokaler bortset fra i få undtagelser.

Hvis forureningen ikke kan fjernes effektivt der, hvor den opstår, skal arbejdsprocessen foregå i et særligt rum, kabine e.l., hvor der ikke udføres andet arbejde. Rummet skal være udstyret med tilstrækkelig mekanisk ventilation.

Ventilation på faste arbejdssteder - AT-vejledning A.1.1

Få styr på farlig kemi med jeres kemiske risikovurdering

Som arbejdsgivere bruger I jeres kemiske risikovurdering til at forebygge sygdomme, der skyldes farlig kemi i arbejdsmiljøet. Start med at gennemgå jeres arbejdsprocesser trin for trin. Find de steder og processer, hvor medarbejderne kan blive udsat for farlig kemi, fx ved indånding af røg, støv, damp mv. eller ved hudkontakt med stofferne eller materialerne. I forbedrer arbejdsmiljøet med forebyggende foranstaltninger.

Vurder risikoen - om kemisk risikovurdering

Beskyt medarbejderne mod farlig kemi med STOP-princippet

Når I skal vurdere, hvordan medarbejderne bedst beskyttes mod kemi, skal I bruge STOP-princippet:

 • Substitution: Udskift farlige produkter og arbejdsprocesser med nogle, der er mindre farlige
 • Tekniske foranstaltninger: Brug lukket anlæg eller procesventilation
 • Organisatoriske foranstaltninger: Isoler farlig kemi, så den ikke spredes
 • Personlige værnemidler: Brug personlige værnemidler, hvis I ikke kan fjerne udsættelsen på anden måde.

Herudover skal I oplære og instruere medarbejderen i at udføre arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, fx oplæring i at bruge procesventilation eller handsker korrekt.

STOP risikoenHenter PDF