Gå til hovedindholdet

Særligt fokus på kemi i plast, glas og beton-brancherne i 2021

Som arbejdsgivere i plast, glas og beton-brancherne kan I forebygge sygdom ved at fokusere på de arbejdsprocesser, hvor jeres medarbejdere udsættes for kemiske stoffer og materialer. I første halvår af 2021 har vi ekstra fokus på det kemiske arbejdsmiljø i plast, glas og beton-brancherne.

Et godt kemisk arbejdsmiljø kan mindske risikoen for, at medarbejderne i plast, glas og beton-brancherne får kræft, hudlidelser som fx eksem eller luftvejslidelser som fx astma eller KOL (kronisk obstruktiv lungelidelse).

I første halvår af 2021 har vi ekstra fokus på det kemiske arbejdsmiljø hos plast, glas og beton-virksomheder. Derfor fører vi i år en særlig tilsynsindsats. Her har vi særligt fokus på det kemiske arbejdsmiljø – samtidig med, at vi som altid kigger bredt på arbejdsmiljøet i virksomheden.

Sådan forbedrer I jeres kemiske arbejdsmiljø

Hvis I som arbejdsgivere i plast, glas og beton-branchen vil forebygge sygdomme som følge af udsættelse for kemi, skal I lave en kemisk risikovurdering. I kan starte med at gennemgå jeres produktionsflow trin for trin. Find de steder, hvor medarbejderne kan blive udsat for farlig kemi, og hvor I kan forbedre arbejdsmiljøet med forebyggende foranstaltninger.

Vurder risikoen - om kemisk risikovurdering

Herefter skal I vurdere, hvordan medarbejderne bedst beskyttes i de situationer. Fremgangsmåden kaldes STOP-princippet (Substitution, Tekniske foranstaltninger, Organisatoriske foranstaltninger og Personlige værnemidler). 

1. Substitution af farlig kemi. 2. Tekniske foranstaltninger. 3. Organisatoriske foranstaltninger. 4. Personlige værnemidler. Oplæring og instruktion

Udskift farlige produkter og arbejdsprocesser med nogle, der er mindre farlige

Hvor: Når I anvender farlige kemiske produkter eller anvender arbejdsmetoder, hvor der er risiko for, at der dannes eller frigives farlige stoffer og materialer.

Hvordan:  Brug altid det mindst farlige produkt og den mindst farlige arbejdsmetode. Når I skal vurdere farligheden af et produkt, skal I bl.a. se på faremærkningen. Vær også opmærksom på, i hvilken form produktet anvendes fx støver pulver mere end granulat.

I skal også sørge for, at arbejdsmetoden er så sikker som muligt, fx kan man mindske aerosoldannelse ved at bruge gode dysser som er godt justeret, og man kan begrænse udviklingen af farlige gasser og dampe ved at have effektiv styring af temperaturerne ved opvarmning af plastmaterialer.

Brug lukket anlæg eller procesventilation

Hvor: Hvis en arbejdsproces støver eller udvikler gasser og dampe, fx tilsætning af støvende råvarer eller opvarmning af plastmaterialer.

Hvordan: Brug et lukket anlæg, hvis det er muligt. Hvis det ikke er muligt at indkapsle processen, skal I anvende effektiv procesventilation, der fjerner de farlige stoffer og materialer fra luften, der hvor de opstår.

Undgå spredning af farlig kemi

Hvor: Hvis det er nødvendigt at anvende farlig kemi eller arbejdsmetoder, der udvikler farlige stoffer og materialer, og udsættelsen ikke kan fjernes ved at indkapsle processen eller ved effektiv udsugning.

Hvordan: Adskil eller afgræns arbejdsområder, så medarbejdere, der udfører andre arbejdsopgaver, ikke bliver udsat for den farlige kemi. I kan også undgå at andre medarbejdere bliver udsat for farlig kemi ved at planlægge arbejdet, så der ikke udføres andet arbejde i arbejdsområdet på samme tid, som arbejdet med den farlige kemi. Sørg for at de farlige stoffer og materialer ikke spredes til andre medarbejdere og til andre arbejdsområder ved at sørge for grundig rengøring og god hygiejne i forbindelse med håndtering af bl.a. udstyr, affald og personlige værnemidler. Brug støvsugning eller vådrengøring i stedet for tørfejning.

Brug personlige værnemidler som sidste udvej

Hvor: Hvis I ikke kan fjerne udsættelsen for kemi på anden måde, skal I bruge egnede personlige værnemidler som fx handsker og åndedrætsværn.

Hvordan: Vælg personlige værnemidler, der passer til arbejdet og beskytter mod de farlige stoffer og materialer, som medarbejderne kan risikere at blive udsat for. Når I fx vælger handsker er det vigtigt, at de er i det rigtige materiale og har en tilstrækkelig lang gennembrudstid. Hvis I er I tvivl om, hvilke handsker I skal vælge, kan I hente hjælp i produktets sikkerhedsdatablad og hos handskeleverandøren.

Oplær og instruer medarbejderen i at udføre arbejdet korrekt

Hvor: Det kræver grundig oplæring og instruktion, fx når I får nye medarbejdere, eller når medarbejdere får nye opgaver, hvis opgaverne involverer kemi eller sikkerhedsforanstaltninger.

Hvordan: Giv en grundig oplæring og instruktion i, hvordan arbejdet skal udføres korrekt. Medarbejderne skal oplæres og instrueres i selve arbejdet med den farlige kemi og de risici, der er forbundet med stofferne og materialerne i arbejdsprocessen og i hvordan kemien håndteres, bruges og opbevares sikkert. Medarbejderen skal også have oplæring og instruktion i, hvordan sikkerhedsforanstaltningerne bruges korrekt under arbejdet, og hvilke sikkerhedsforanstaltninger, der skal anvendes ved uheld, hvordan affald fra arbejdsprocessen skal håndteres og bortskaffes. Oplæring og instruktion er som udgangspunkt mundtlig, men skal fx ved særligt komplicerede processer understøttes skriftligt. Eksempler på skriftligt materialer kan fx være: Beskrivelser, piktogrammer, tegninger eller en video.

Gentag oplæring og instruktion jævnligt og før løbende tilsyn med, at oplæringen og instruktionen er tilstrækkelig, og at den følges.

Værktøjskassen

Der findes gode værktøjer til at arbejde struktureret med at finde og forbedre problemer med farlig kemi. Se mere her:

Vurder risikoen

STOP risikoen

BFA-vejledninger

Udvalgte brancher

Brancher i særlig tilsynsindsats - om hvilke brancher der er en del af den særlige indsats i plast, glas og betonbrancherne

Sådan fører vi tilsyn med kemi

Når Arbejdstilsynet fører tilsyn, er vi rundt på virksomheden for at kontrollere, om I lever op til arbejdsmiljøreglerne. På rundgangen sætter vi fokus på de arbejdsmiljøproblemer, der er relevante på jeres virksomhed med udgangspunkt i de arbejdsprocesser, I udfører i jeres virksomhed. I 2020 har vi særligt fokus på kemi i plast, glas og beton-branchen. På vores besøg har vi derfor fokus på, om I har lavet jeres kemiske risikovurdering og truffet passende foranstaltninger til at forebygge, at medarbejderne bliver udsat for indånding af eller hudkontakt med farlig kemi.

Konkret ser vi på, om der er arbejdsprocesser på virksomheden, hvor der dannes støv, damp, røg mv., og hvor der enten ikke er truffet foranstaltninger til at beskytte de ansatte, eller hvor de foranstaltninger, der er truffet, ikke er tilstrækkelige. Vi ser også på, om I gør brug af STOP-princippet.

Læs mere om håndtering af kemi i arbejdsmiljøet i vores vejledninger, fx:

Arbejde med stoffer og materialer - AT-vejledning C.1.3

Hud og kemi - AT-vejledning 12.1.2Henter PDF