Sådan søger du

Hvis du ikke vælger noget, søger du automatisk i alt indhold på at.dk.
Du kan også begrænse din søgning til at kun søge i Regler eller i Brancher. Det gør du ved at markere enten Søg i regler eller Søg i brancher.
Nulstil søgning fjerner de afgrænsninger du har foretaget.
Gå til hovedindholdet

Spørgsmål og svar om tilsyn

Svar på de oftest stillede spørgsmål om tilsyn. Finder du ikke svar på dit spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Arbejdstilsynet

 • Bliver virksomheden hørt om Arbejdstilsynets afgørelse?

  Virksomheden bliver hørt om alle afgørelser, der ikke er til fordel for den. Det gør vi for at sikre, at vi træffer så rigtige afgørelser som muligt.

  Virksomheden bliver som hovedregel hørt mundtligt om de problemer, vi konstaterer ved tilsynet. Det vil sige, at I får lejlighed til at komme med bemærkninger til de arbejdsmiljøproblemer, som vi vil reagere overfor.

  Virksomheden bliver hørt skriftligt, hvis der ikke er en repræsentant for virksomhedens ledelse til stede ved tilsynet, eller hvis der er tale om et særligt kompliceret arbejdsmiljøproblem.

 • Får alle virksomheder en smiley?

  Det er kun efter grundtilsyn, hvor Arbejdstilsynet har set på de væsentlige arbejdsmiljøproblemer, at virksomheder har mulighed for at få en grøn smiley. Virksomheder kan få gul eller rød smiley på alle former for tilsyn, hvis Arbejdstilsynet har givet reaktioner (fx et påbud eller forbud). Med smileyerne får alle adgang til, at se en status på den pågældende virksomheds arbejdsmiljø på tidspunktet for tilsynet.

  Arbejdstilsynets smiley ordning

 • Hvad er formålet med undersøgelsesbesøgene på de certificerede virksomheder?

  Formålet med undersøgelsesbesøgene er at afdække, om certificeringsordningen er god nok. Det gør vi ved at indsamle viden om certificeringsorganernes kontrol af, at der ikke er væsentlige arbejdsmiljøproblemer på virksomheden. Det vil sige, at kontrollen af virksomhedernes arbejdsmiljø er midlet, men ikke målet med selve undersøgelsen.

 • Hvad skal der ske på besøget?

  På besøget ser vi på, om I overholder arbejdsmiljølovens krav. Vi vil også vejlede jer om, hvordan I kan forbygge og løse eventuelle arbejdsmiljøproblemer.

  Vi skal rundt på virksomheden og se på jeres fysiske rammer og arbejdsopgaver med fokus på de arbejdsmiljøproblemer, der er relevante for jeres branche.

  Et besøg varer typisk 2-6 timer - afhængigt af virksomhedens størrelse og kompleksiteten af jeres arbejdsmiljø.

 • Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har spørgsmål eller supplerende oplysninger til et tilsyn?

  Hvis dit spørgsmål handler om et arbejdsmiljøproblem i virksomheden, som er blevet drøftet ved et tilsynsbesøg, skal du tale med den tilsynsførende, der var på tilsyn.

  Det gælder også, hvis du har oplysninger om forhold på virksomheden, der ikke blev tilstrækkeligt belyst ved tilsynet.

  Den tilsynsførendes navn står på besøgsrapporten fra besøget og i breve fra Arbejdstilsynet efter besøget. Hvis du ikke har disse oplysninger, kan Call Centret finde frem til den rette kontaktperson via din virksomheds navn og adresse.

 • Hvad skal jeg gøre, når jeg har spørgsmål til et kommende tilsyn?

  Hvis du har spørgsmål til planlægningen af et kommende, anmeldt besøg, skal du ringe til Call Centret og bede om at tale med en tilsynssupporter. Call Centret finder hurtigt den rette person, hvis du kan oplyse et sagsnummer eller et navn fra det brev, som din virksomhed har modtaget om sagen. Har du ikke disse oplysninger, kan Call Centret finde frem til den rette kontaktperson via din virksomheds navn og adresse.

 • Hvad sker der, hvis virksomheden har en grøn smiley og får et påbud fra Arbejdstilsynet?

  Når en virksomhed har en grøn smiley og får et påbud fra Arbejdstilsynet, bliver den grønne smiley erstattet af en gul, når høringsperioden er udløbet, og hvis Arbejdstilsynet fastholder afgørelsen.

  Den gule smiley bliver vist i 6 måneder med mindre der er tale om en formel afgørelse om APV eller AMO. Her vil den gule smiley blive vist i 3 måneder. Det gælder uanset, om virksomheden har efterkommet påbuddet inden da. 

  Den gule smiley bliver herefter vist på hjemmesiden, indtil de arbejdsmiljøproblemer, der har udløst den, er blevet løst. 

 • Hvem af os skal være med under tilsynet?

  Vi vil gerne tale med både virksomhedens ledelse og medarbejdere, når vi kommer på besøg. På virksomheder med arbejdsmiljøorganisation (AMO) vil vi også gerne tale med en arbejdsmiljørepræsentant. Derfor starter vi med at tage kontakt til virksomhedens ledelse og et par medarbejdere og eventuelt arbejdsmiljørepræsentanten.

  Vi gennemfører tilsynet, selv om vi ikke får fat i nogen af parterne.

 • Hvilke certificerede virksomheder får undersøgelsesbesøg?

  Arbejdstilsynet gennemfører 500 undersøgelsesbesøg på virksomheder med arbejdsmiljøcertifikat fra 2018-21. Formålet er at undersøge, om certificeringsordningen er tilstrækkeligt effektiv til at sikre, at certificerede virksomheder har styr på deres arbejdsmiljø. 

  En analyse af arbejdsulykker og erhvervssygdomme på certificerede virksomheder har ikke påvist, at arbejdsmiljøet på de certificerede virksomheder er bedre end på de ikke-certificerede virksomheder. Der har også været en række eksempler på erhvervssygdomme på certificerede virksomheder. 

  På den baggrund blev der i november 2016 indgået en politisk aftale om "En styrket arbejdsmiljøcertificering", som skal styrke arbejdsmiljøcertificeringen og skabe større sikkerhed for, at der er styr på arbejdsmiljøet på de certificerede virksomheder.  

  Som en del af den politiske aftale skal Arbejdstilsynet afdække arbejdsmiljøet på 500 certificerede eller recertificerede virksomheder for at indsamle viden om, hvorvidt certificeringsordningen lever op til, at der ikke er væsentlige arbejdsmiljøproblemer, når en virksomhed bliver certificeret eller recertificeret. Afdækningen gennemføres, når virksomheder har fået eller generhvervet et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat.

 • Hvilke virksomheder udtages til et grundtilsyn?

  Virksomheder der er udvalgt til grundtilsyn, er valgt ud fra en række parametre og ved hjælp af en indeksmodel, som Arbejdstilsynet benytter. Modellen er med til at identificere de virksomheder, der er i størst risiko for at få problemer med arbejdsmiljøet. Andre virksomheder vælges manuelt på baggrund af en konkret begrundet mistanke. Derudover er der også virksomheder, der udvælges i forbindelse med stikprøver.

  Virksomheder, der udtages til grund tilsyn via indeks eller via stikprøve, bliver udtaget løbende henover året og varslet digitalt inden besøget foregår. Tilsyn med de virksomheder der udtages manuelt, foregår også løbende hen over året.

 • Hvor lang tid går der mellem det tilsyn, hvor der er givet forbud mod at fortsætte arbejdet, og det skærpede tilsyn?

  På midlertidige og skiftende arbejdspladser gennemføres det skærpede tilsyn seneste 1 måned efter det tilsyn, hvor der er givet et forbud mod at fortsætte arbejdet. På faste arbejdspladser er det senest 3 måneder efter. Arbejdstilsynet forsøger imidlertid at gennemføre det skærpede tilsyn så tæt som muligt på det tilsyn, hvor der er givet et forbud. Det kan derfor være, at det skærpede tilsyn allerede gennemføres meget kort tid efter det første tilsyn.

 • Hvor lang tid varer besøget?

  Besøgets længde afhænger både af virksomhedens størrelse og kompleksiteten af jeres arbejdsmiljø. I en lille virksomhed vil 1-2 timer ofte være nok, mens et tilsyn i en meget stor virksomhed kan vare op til 6 timer.

  I de fleste tilfælde kan vi afslutte tilsynet i løbet af ét besøg. Der kan dog være situationer, hvor det er nødvendigt, at vi kommer tilbage. Det kan fx være for at afdække problemer i det psykiske arbejdsmiljø.

 • Hvordan får virksomheder en kronesmiley?

  Kronesmiley’en er et særligt anerkendende symbol, der viser omverdenen, at virksomheden arbejder systematisk og målrettet med arbejdsmiljøet. Virksomheder, som har et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat, kan få en kronesmiley på Arbejdstilsynet hjemmeside.

  Kronesmiley

 • Hvordan skal virksomheden melde tilbage, at den har løst problemerne?

  En virksomhed, der har fået et påbud med frist, et strakspåbud eller et forbud, har pligt til - inden fristens udløb - at meddele Arbejdstilsynet, hvordan den har løst de arbejdsmiljøproblemer, der har udløst Arbejdstilsynet afgørelse.

  Virksomheden skal melde tilbage via Arbejdstilsynets digitale selvbetjeningsløsning "Arbejdsmiljø i din virksomhed" (ADVI).

  Arbejdstilsynet kan aflægge et eller flere uanmeldte kontrolbesøg på virksomheden for at sikre sig, at problemerne er løst tilfredsstillende.

 • Hvorfor må Arbejdstilsynet (AT) komme på de certificerede virksomheder?

  Der er kommet ændringer i arbejdsmiljøloven, som gør:

  • At AT i forbindelse med undersøgelse må komme på besøg på certificerede virksomheder uden en særlig anledning, fx en klage
  • At AT kan undlade at træffe afgørelse, hvis vi konstaterer et væsentligt arbejdsmiljøproblem
  • At AT kan ophøre med at vise virksomhedernes kronesmiley, hvis vi konstaterer, at der er væsentlige arbejdsmiljøproblemer.
 • Hvornår forsvinder en smiley?

  Der er forskel på, hvor lang tid en smiley bliver vist, alt efter om den er grøn, gul eller rød.

  Hvis virksomheden har fået en grøn smiley, bliver den vist i tre år, medmindre virksomheden i løbet af den treårige periode modtager en afgørelse fra Arbejdstilsynet. I tilfælde af dette vil den grønne smiley blive fjernet midlertidigt , men hvis virksomheden indgår en aftale med Arbejdstilsynet om løsning af et eller flere konkrete arbejdsmiljøproblemer inden for en aftalt frist, er det muligt, at få den grønne smiley tilbage igen.

  Den gule smiley bliver vist i seks måneder, med mindre der er tale om en afgørelse vedrørende det formelle arbejdsmiljø (APV eller AMO). Her vil den gule smiley blive vist i tre måneder. Det gælder uanset, om virksomheden har efterkommet påbuddet inden da. Den gule smiley bliver herefter vist på hjemmesiden, indtil de arbejdsmiljøproblemer, der har udløst den, er blevet løst.

  Den røde smiley bliver vist indtil virksomheden har efterkommet det påbud, som udløste den, dog minimum seks måneder. Læs mere om de forskellige smileyer.

  Om rød, gul, grøn og kronesmiley

 • Hvornår gennemfører Arbejdstilsynet et ekstra skærpet tilsyn, som der også opkræves gebyr for?

  Arbejdstilsynet kommer som hovedregel kun på ét skærpet tilsyn, og virksomheden skal kun betale ét gebyr. Men undtagelsesvis kan det ske, at Arbejdstilsynet er nødt til at komme på et yderligere skærpet tilsyn. Det kan fx være, hvis virksomheden på det første skærpede tilsyn ikke har bragt forholdene i orden, og der derfor fortsat fx er fare for nedstyrtning eller for udslip af giftige dampe.

 • Hvornår kan man som virksomhed få en smiley?

  Virksomheder kan få en grøn smiley efter et grundtilsyn, hvor der ses på væsentlige arbejdsmiljøproblemer. Det forudsætter, at Arbejdstilsynet ikke har givet reaktioner (fx et påbud eller forbud) eller har indgået et aftaleforløb med virksomheden om forbedring af arbejdsmiljøet.  Er der imidlertid problemer med arbejdsmiljøet, udløser det en gul eller rød smiley. Derudover kan virksomheden blive omfattet af forskellige reaktioner og pålagt at indsende dokumentation til Arbejdstilsynet via Arbejdsmiljø i din virksomhed (ADVI).

  Kom godt i gang med ADVI

 • Hvornår kommer Arbejdstilsynet på besøg?

  Vi varsler jer som regel mindst en måned før et tilsynsbesøg, så I har mulighed for at forberede jer. I får varslingen i virksomhedens e-Boks, og vi oplyser ikke datoen for besøget.

  Virksomheder inden for brancher som transport og rengøring arbejder typisk på mange midlertidige og skiftende arbejdssteder. Derfor ringer vi ofte til jer inden besøget for at høre, hvor I arbejder i den nærmeste fremtid. Derudover vil en del virksomheder i døgn- og hjemmepleje, hospitals- samt rengøringsbranchen i 2021 som en del af et forsøg få oplyst datoen kort tid inden besøget.

 • Kan virksomheden få aktindsigt i sin egen sag?

  Virksomheden har ret til at få aktindsigt i en række af Arbejdstilsynets sager. Det gælder bl.a. sager om virksomheden selv, men også afgørelser, som vi har truffet om forhold på andre virksomheder.

  Arbejdstilsynet skal besvare en anmodning om aktindsigt inden syv dage.

  Vi skal naturligvis overholde reglerne i forvaltningsloven om fx fortrolig behandling af information og beskyttelse af personoplysninger - også i forbindelse med aktindsigt.

 • Kan virksomheden få påbud om at forebygge smitterisiko?

  Virksomheden vil få et strakspåbud i forhold til coronavirus, hvis arbejdsgiveren ikke har truffet effektive foranstaltninger til at beskytte de ansatte mod risikoen for smitte, fx ved ikke at give mulighed for at holde afstand og undgå fysisk kontakt samt ved ikke at give mulighed for hyppig håndvask/brug af håndsprit.

  Det samme gælder, hvis arbejdsgiveren har planlagt og tilrettelagt arbejdet, så det kan udføres uden risiko for smitte, men hvis de ansatte udfører arbejdet i strid med arbejdsgiverens planlægning og tilrettelæggelse. Arbejdstilsynet vil vejlede virksomheden, hvis der kun er tale om mindre mangler i dens forebyggelse af coronasmitte.

 • Kan virksomheden klage over Arbejdstilsynets afgørelse?

  Virksomheden kan klage til Arbejdsmiljøklagenævnet, som er et uafhængigt klageorgan, hvis den er uenig i vores afgørelse. Klagen skal sendes til Arbejdstilsynet senest 4 uger efter, at I har modtaget afgørelsen. Vi videresender klagen til Arbejdsmiljøklagenævnet.

  Hvis en klage over et påbud er indsendt til tiden, har den opsættende virkning. Det betyder, at I ikke behøver at rette jer efter påbuddet, mens klagen bliver behandlet.

  Klager over strakspåbud og forbud har ikke opsættende virkning. Det betyder, at I skal efterkomme strakspåbuddet/forbuddet, selv om I har klaget.

 • Må Arbejdstilsynet altid komme ind på virksomheden?

  Arbejdstilsynet har ret til at komme ind på virksomheden uden en retskendelse. Det indebærer, at virksomheden skal give den tilsynsførende adgang lige meget, hvor ubelejligt det er for arbejdet.

  Virksomheden skal også være indstillet på at afsætte den nødvendige tid og ressourcer til at gennemgå arbejdsmiljøet sammen med den tilsynsførende.

  Hele eller dele af produktionen eller virksomheden kan blive undersøgt.

 • Må den tilsynsførende tale med medarbejderne og fotografere på virksomheden?

  Den tilsynsførende skal vise legitimation.

  Den tilsynsførende er en myndighedsperson, der har en bred faglig kompetence på arbejdsmiljøområdet. De tilsynsførende omfatter bl.a. maskinmestre, ingeniører, håndværkere, ergoterapeuter og psykologer.

  Den tilsynsførende har ret til at tage prøver fra virksomheden til analyse og til at fotografere på virksomheden.

  Den tilsynsførende har også ret til at tale med alle medarbejdere.

Henter PDF