Virksomhedens rettigheder og pligter ved tilsynsbesøg

Det er arbejdsgiveren, der har ansvaret for et sikkert og sundt arbejdsmiljø på virksomheden. Arbejdstilsynets opgave er at føre tilsyn med, at virksomhederne overholder arbejdsmiljøreglerne. Det indebærer, at Arbejdstilsynet kommer ind på virksomhedens områder.

Adgang til virksomheden

Arbejdstilsynet har ret til at komme ind på virksomheden uden en retskendelse. Det indebærer, at virksomheden skal give den tilsynsførende adgang lige meget, hvor ubelejligt det er for arbejdet.

Virksomheden skal også være indstillet på at afsætte den nødvendige tid og ressourcer til at gennemgå arbejdsmiljøet sammen med den tilsynsførende.

Hele eller dele af produktionen eller virksomheden kan blive undersøgt.

Den tilsynsførende

Den tilsynsførende skal vise legitimation.

Den tilsynsførende er en myndighedsperson, der har en bred faglig kompetence på arbejdsmiljøområdet. De tilsynsførende omfatter bl.a. maskinmestre, ingeniører, håndværkere, ergoterapeuter og psykologer.

Den tilsynsførende har ret til at tage prøver fra virksomheden til analyse og til at fotografere på virksomheden.

Den tilsynsførende har også ret til at tale med alle medarbejdere.

Virksomheden bliver hørt

Virksomheden bliver hørt om alle afgørelser, der ikke er til fordel for den. Det gør vi for at sikre, at vi træffer så rigtige afgørelser som muligt.

Virksomheden bliver som hovedregel hørt mundtligt om de problemer, vi konstaterer ved tilsynet. Det vil sige, at I får lejlighed til at komme med bemærkninger til de arbejdsmiljøproblemer, som vi vil reagere overfor.

Virksomheden bliver hørt skriftligt, hvis der ikke er en repræsentant for virksomhedens ledelse til stede ved tilsynet, eller hvis der er tale om et særligt kompliceret arbejdsmiljøproblem.

I kan klage over vores afgørelser

Virksomheden kan klage til Arbejdsmiljøklagenævnet, som er et uafhængigt klageorgan, hvis den er uenig i vores afgørelse. Klagen skal sendes til Arbejdstilsynet inden fire uger efter, at I har modtaget vores afgørelse. Vi videresender klagen til Arbejdsmiljøklagenævnet.

Hvis en klage over et påbud er indsendt til tiden, har den opsættende virkning. Det betyder, at I ikke behøver at rette jer efter påbuddet, mens klagen bliver behandlet.

Klage over strakspåbud og forbud har ikke opsættende virkning. Det betyder, at I skal efterkomme strakspåbuddet/forbuddet, selv om I har klaget.

Kan man klage over en smiley?

Smiley'en er kun et symbol, så virksomheden kan ikke klage over selve smileyen. I kan dog klage til Arbejdsmiljøklagenævnet over den afgørelse, som har udløst den gule eller den røde smiley.

Aktindsigt

Virksomheden har ret til at få aktindsigt i en række af Arbejdstilsynets sager. Det gælder bl.a. sager om virksomheden selv, men også afgørelser, som vi har truffet om forhold på andre virksomheder.

Arbejdstilsynet skal besvare en anmodning om aktindsigt inden syv dage.

Vi skal naturligvis overholde reglerne i forvaltningsloven om fx fortrolig behandling af information og beskyttelse af personoplysninger - også i forbindelse med aktindsigt.

Dispensation

Virksomheden har ret til at søge om dispensation fra arbejdsmiljøreglerne inden for særligt afgrænsede områder. En dispensation vil normalt omhandle en midlertidig løsning på et konkret problem. Vi fastsætter en frist for, hvor længe dispensationen gælder.

Bindende forhåndsbesked

Virksomheden kan bede Arbejdstilsynet om at få en bindende forhåndsbesked forud for en arbejdsmiljøinvestering - fx i forbindelse med indvendig asbestrenovering af bygninger. Det betyder, at virksomheden på forhånd kan få afklaret eventuelle sikkerheds- og sundhedsmæssige risikomomenter og dermed både spare ressourcer og foretage holdbare arbejdsmiljøinvesteringer.

En bindende forhåndsbesked er en afgørelse, som Arbejdstilsynet træffer om udførelsen af et konkret, planlagt arbejde, der endnu ikke er påbegyndt. En bindende forhåndsbesked betyder, at Arbejdstilsynet ikke kan stille flere krav, hvis arbejdsmiljøinvesteringen udføres i overensstemmelse med forhåndsbeskeden.

Virksomheden kan ansøge om bindende forhåndsbesked på disse områder:

  • Produkter til overfladebehandling af bygninger og konstruktioner
  • Arbejde, der indebærer kontakt med asbest
  • Nedbrydning af bygninger og konstruktioner
  • Transport af varer og materialer på konkrete arbejdssteder
  • Daglig løftemængde
  • Opstilling af maskiner og arbejdets udførelse omkring maskiner
  • Transport af stilladsdele til vanskeligt tilgængelige opstillingssteder
  • Indretning af fællesarealer i forbindelse med renovering af bygninger.

Bekendtgørelse om bindende forhåndsbesked