Sådan søger du

Hvis du ikke vælger noget, søger du automatisk i alt indhold på at.dk.
Du kan også begrænse din søgning til at kun søge i Regler eller i Brancher. Det gør du ved at markere enten Søg i regler eller Søg i brancher.
Nulstil søgning fjerner de afgrænsninger du har foretaget.
Gå til hovedindholdet

Hvilke regler gælder ved hjemmearbejde?

Som udgangspunkt gælder hele arbejdsmiljølovgivningen ved hjemmearbejde. Med hjemmearbejde på denne temaside menes det arbejde, som ansatte udfører for deres arbejdsgivere hjemmefra.

Kvinde sidder foran computer, i eget hjem

Der er fastsat visse undtagelser fra arbejdsmiljøreglerne i forhold til hjemmearbejde. Undtagelserne omfatter navnlig følgende områder:

Krav til indretning af arbejdsstedet ved hjemmearbejde

Organisering af arbejdsmiljøarbejdet (AMO)

Daglig hvileperiode og ugentligt fridøgn.

Den øvrige arbejdsmiljølovgivning, herunder arbejdsmiljølovgivningens krav til arbejdets udførelse, psykisk arbejdsmiljø, anvendelse af tekniske hjælpemidler og arbejde med stoffer og materialer m.v., gælder således også ved hjemmearbejde.

Beskæftigelsesministeren har i arbejdsmiljøforligskredsen opnået tilslutning til at lade et regeludvalg under Arbejdsmiljørådet se på reglerne for hjemmearbejde på baggrund af et oplæg fra Arbejdstilsynet. Det forventes, at reviderede regler på området kan træde i kraft ved årsskiftet.

Få svar på spørgsmål om hjemmearbejde

Vi har samlet de oftest stillede spørgsmål og svar om hjemmearbejde. Hvis du ikke finder svar på dit spørgsmål, kan du skrive til Arbejdstilsynets Call Center på denne adresse:

at@at.dk

Så svarer vi, så hurtigt vi kan.

Generelt

 • Hvad forstås ved ”hjem” i hjemmearbejde?

  ”Hjem” efter arbejdsmiljølovgivningen er den private bolig – eller de private boliger, hvis man bor flere steder.

 • Hvornår er man på arbejde, når man arbejder hjemme?

  Hvornår man er på arbejde afgøres som udgangspunkt af den aftale, som man har med sin arbejdsgiver om arbejdsforholdet, og af den overenskomst, som man er omfattet af.

 • Gælder arbejdspladsvurdering (APV) ved hjemmearbejde?

  Ja, virksomhedens APV gælder også ved hjemmearbejde.

 • Gælder de danske arbejdsmiljøregler på tværs af landegrænser?

  Arbejdsmiljølovens regler gælder kun for arbejde udført i Danmark. Danske arbejdspladser, hvis medarbejdere bor og arbejder hjemme i udlandet, fx i Sverige eller Tyskland, skal overholde de arbejdsmiljøregler, der gælder i det pågældende land. De danske arbejdsgivere skal derfor overholde det pågældende lands arbejdsmiljøregler for hjemmearbejde i forhold til deres medarbejdere, hvis og i det omfang det pågældende land har arbejdsmiljøregler for hjemmearbejde.

 • Hvad gælder for det psykiske arbejdsmiljø ved hjemmearbejde?

  Bekendtgørelsen om psykisk arbejdsmiljø gælder også i forhold til hjemmearbejde. Det er bl.a. et krav til hjemmearbejdet, at arbejdet i alle led bliver planlagt, tilrettelagt og udført så påvirkningerne i det psykiske arbejdsmiljø både ud fra en enkeltvis og samlet vurdering er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige på kort og lang sigt.

  Bekendtgørelsens regler om stor arbejdsmængde, tidspres, uklare krav og modstridende krav i arbejdet gælder også for hjemmearbejde, ligesom reglerne om høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker, krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane (sexchikane), arbejdsrelateret vold i arbejdet i og uden for arbejdstid, også gælder ved hjemmearbejde, da de også er relevante i forhold til arbejde, der indebærer telefonsamtaler, udveksling af e-mails m.v.

   

 • Fører Arbejdstilsynet tilsyn med hjemmearbejdspladser?

  Nej, Arbejdstilsynet fører normalt ikke tilsyn i ansattes private hjem.

Pligter i forhold til arbejdsmiljøloven ved hjemmearbejde

 • Hvilke krav kan arbejdsgiveren stille, hvis den ansatte ikke lever op til sit ansvar om at medvirke til ordentlige arbejdsforhold?

  Det er de ansættelsesretlige forhold- og ikke arbejdsmiljølovgivningen – der regulerer, hvad arbejdsgiveren kan gøre, hvis den ansatte ikke følger de instruktioner, som arbejdsgiveren giver i forhold til udførelsen af arbejdet. Det afhænger af aftaleforholdet mellem arbejdsgiveren og den ansatte og den overenskomst, som den ansatte måtte være omfattet af. Normalt vil det være sådan, at hvis den ansatte ikke følger de instruktioner, som arbejdsgiveren giver i forhold til udførelsen af arbejdet, så vil arbejdsgiveren i sidste instans kunne afskedige den ansatte.

 • Hvad er ansattes ansvar i forhold til at sikre, at arbejdsforholdende er forsvarlige ved hjemmearbejde?

  Ved hjemmearbejde skal ansatte medvirke til, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige inden for deres arbejdsområde, herunder at de foranstaltninger, der træffes for at fremme sikkerhed og sundhed, virker efter deres hensigt.

  Det betyder også, at de ansatte aktivt skal medvirke til, at hjemmearbejdsstedet er indrettet forsvarligt, herunder, at inventar herunder arbejdsbord og stol samt arbejdsudstyr anvendes efter hensigten, og at arbejdet hjemme i øvrigt udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

  Bliver ansatte opmærksomme på fejl eller mangler, som kan forringe sikkerheden eller sundheden, og som de ikke selv kan rette, skal de meddele det til et medlem af arbejdsmiljøorganisationen, arbejdslederen eller arbejdsgiveren. Det gælder også i forhold til hjemmearbejde.

 • Hvordan er reglerne, når der er tale om en frivillig ordning for medarbejderne, hvor de selv ønsker at udføre arbejdet hjemmefra

  Arbejdsmiljølovgivningen gælder uanset, om hjemmearbejdet udføres efter ønske fra arbejdsgiveren eller efter ønske fra den ansatte, og arbejdsgiveren har ansvaret for, at arbejdet i hjemmet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Det er som udgangspunkt arbejdsgiveren, der skal afholde eventuelle udgifter til det nødvendige inventar og udstyr og fx transport af inventar og udstyr mv. til brug for hjemmearbejdet.

  I de tilfælde, hvor hjemmearbejdet sker efter ønske fra den ansatte selv, kan arbejdsgiveren dog stille som forudsætning for hjemmearbejdet, at den ansatte enten selv har det nødvendige inventar og udstyr derhjemme eller selv transporterer det nødvendige inventar og udstyr til og fra den faste arbejdsplads.

Regler for indretningen af hjemmearbejdspladsen

 • Kan man som medarbejder fraskrive sig at have brug for udstyr?

  Arbejdsgiveren har ansvaret for, at arbejdet – også i hjemmet – kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Arbejdsgiveren kan ikke aftale sig fra dette ansvar. Det betyder, at en medarbejder ikke kan fraskrive sig at have brug for udstyr, fx adskilt skærm og tastatur og en stabil arbejdsstol, der kan indstilles i højden m.v., og selv tage ansvar for, at man efter at have læst vejledning etc. varetager krav til arbejdsmiljø i hjemmet.

 • Skal arbejdsgiver betale internet/sørge for netadgang for medarbejdere, der ønsker at arbejde hjemme?

  Arbejdsmiljølovgivningen fastsætter ikke regler for betaling af internet ifm. hjemmearbejde. Arbejdsmiljøloven regulerer vilkår om at arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

 • Hvilke krav gælder for tilrettelæggelsen af skærmarbejde i hjemmet

  Arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdet ved skærm tilrettelægges, så arbejdet regelmæssigt bliver afbrudt af andet arbejde eller pauser.

  De særlige krav i skærmbekendtgørelsen gælder kun ved hjemmearbejde, når arbejdet i hjemmet enten foregår i hele arbejdstiden eller foregår regelmæssigt og når arbejdstiden svarer til mere end én dag inden for en normal arbejdsuge.

 • Har man krav på skærmbriller ved hjemmearbejde?

  Som ansat har man ret til at få undersøgt syn og øjne, og man har ret til skærmbriller, hvis en synsundersøgelse viser, at det er nødvendigt, og ens egne briller eller kontaktlinser ikke kan anvendes.

  De særlige krav i skærmbekendtgørelsen gælder kun ved hjemmearbejde, når arbejdet i hjemmet enten foregår i hele arbejdstiden eller foregår regelmæssigt og arbejdstiden svarer til mere end én dag inden for en normal arbejdsuge.

 • Hvad er kravene til belysning ved hjemmearbejde?

  Der skal være tilstrækkelig almenbelysning og særbelysning (arbejdslampe).

  Kravene til indretning af arbejdsstedet og kravene i skærmbekendtgørelsen gælder kun ved hjemmearbejde, når arbejdet i hjemmet enten foregår i hele arbejdstiden eller foregår regelmæssigt og arbejdstiden svarer til mere end én dag inden for en normal arbejdsuge.  

 • Hvad er kravene til skærmen ved hjemmearbejde?

  Skærmen skal være adskilt fra tastaturet således, at medarbejderen kan anvende hensigtsmæssige arbejdsstillinger og -bevægelser.

  De særlige krav i skærmbekendtgørelsen gælder kun ved hjemmearbejde, når arbejdet i hjemmet enten foregår i hele arbejdstiden eller foregår regelmæssigt og arbejdstiden svarer til mere end én dag inden for en normal arbejdsuge.

 • Hvad er kravene til arbejdsstolen ved hjemmearbejde?

  Arbejdsstolen skal ved skærmarbejde være stabil, sikre brugeren bevægelsesfrihed og en hensigtsmæssig arbejdsstilling, med et stolesæde, der kan indstilles i højden og en stoleryg, der kan indstilles i højden og skråtstilles.

  Kravene til indretning af arbejdsstedet og kravene i skærmbekendtgørelsen gælder kun ved hjemmearbejde, når arbejdet i hjemmet enten foregår i hele arbejdstiden eller foregår regelmæssigt og arbejdstiden svarer til mere end én dag inden for en normal arbejdsuge.  

 • Hvad er kravene til arbejdsbordet ved hjemmearbejde?

  Det arbejdsbord, der arbejdes ved, skal have tilstrækkelig plads til, at arbejdet kan udføres med hensigtsmæssige arbejdsstillinger og -bevægelser (der er ikke krav om hæve-/sænkebord).

  Kravene til indretning af arbejdsstedet og kravene i skærmbekendtgørelsen gælder kun ved hjemmearbejde, når arbejdet i hjemmet enten foregår i hele arbejdstiden eller foregår regelmæssigt og arbejdstiden svarer til mere end én dag inden for en normal arbejdsuge.  

 • Hvem har ansvar for at betale og transportere inventar og udstyr til hjemmearbejdspladsen?

  Arbejdsgiveren har ansvaret for, at arbejdet i hjemmet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Derfor vil det også være arbejdsgiveren, som skal sikre sig, at den ansatte har det egnede inventar og udstyr til rådighed for hjemmearbejdet. Det er derfor som udgangspunkt arbejdsgiveren, der skal afholde eventuelle udgifter til det nødvendige inventar og udstyr og til transport af det til hjemmet.

  Arbejdsgiveren kan dog godt lade den ansatte anvende sit eget private skrivebord, stol og computer til skærmarbejdet, hvis dette inventar og udstyr opfylder de krav, der gælder efter skærmbekendtgørelsen.

  I de tilfælde, hvor hjemmearbejdet sker efter ønske fra den ansatte selv, kan arbejdsgiveren stille som forudsætning for hjemmearbejdet, at den ansatte enten selv har det nødvendige inventar og udstyr derhjemme eller selv transporterer det nødvendige inventar og udstyr til og fra den faste arbejdsplads.

 • Arbejde hjemmefra og skærmarbejde – hvad er kravene?

  Arbejdsmiljølovgivningen gælder også, når den ansatte arbejder for sin arbejdsgiver i sit eget hjem – uanset om hjemmearbejdet udføres efter ønske fra arbejdsgiveren eller efter ønske fra den ansatte.

  Hvis hjemmearbejdet kun foregår i begrænset omfang, stiller arbejdsmiljølovgivningen ikke krav til indretning af hjemmearbejdspladsen, fx i forhold til arbejde foran pc. Det er først, når hjemmearbejdet foran pc foregår regelmæssigt og når arbejdstiden svarer til mere end én dag inden for en normal arbejdsuge, at der stilles særlige arbejdsmiljøkrav til indretning af arbejdsstedet og til skærmarbejdet. På denne måde skal hjemmearbejdet foregå over en vis periode og have et vist omfang, før der gælder særlige krav i forhold til indretning af arbejdsstedet og til skærmarbejdet.

  I disse tilfælde skal der på hjemmearbejdspladsen bl.a. findes passende inventar og udstyr, således at arbejdet kan udføres forsvarligt. Det er bl.a. en arbejdsstol, hvor stolesædet og stoleryggen kan indstilles. Og det er en skærm, der er adskilt fra tastaturet, således at den ansatte kan anvende hensigtsmæssige arbejdsstillinger.

  Det er arbejdsgiverens pligt at sikre og sørge for, at hjemmearbejdet kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Arbejdsgiveren kan godt lade den ansatte bruge sit private skrivebord, stol og computer til skærmarbejdet, hvis dette inventar og udstyr opfylder kravene.

  Hvis det ikke er tilfældet, skal arbejdsgiveren på anden måde sørge for, at andet inventar, udstyr mv. er til rådighed de ansatte. Det kan fx være ved at give mulighed for hjemtagning af inventar og udstyr fra den normale arbejdsplads på virksomheden.

  Hvis arbejdsgiveren og de ansatte ser forskelligt på, hvordan man sikrer, at arbejdsforholdene i hjemmet er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige, er det en god idé at tage

  spørgsmålet op i det løbende samarbejde i virksomhedens arbejdsmiljøorganisation (AMO). Vær opmærksom på, at virksomhedens arbejdspladsvurdering (APV) skal dække hjemmearbejdspladser uanset, om hjemmearbejdet kun udføres i begrænset omfang. APV’en er et godt redskab til at få vurderet, om hjemmearbejdet medfører arbejdsmiljøproblemer for de ansatte og – i givet fald – hvordan problemerne bliver løst.

  Det er muligt at klage til Arbejdstilsynet, hvis der er mistanke om, at en virksomhed overtræder arbejdsmiljøreglerne.

Arbejdsskader ved hjemmearbejdeHenter PDF