Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1101 af 14. december 1992 om hejseredskaber og spil - ikke autoriseret sammenskrivning

Generer PDF

SAMMENSKRIVNINGEN omfatter bekendtgørelser

nr. 1101 af 14. december 1992, der trådte i kraft den 31. december 1992 - Retsinformation

nr. 612 af 25. juni 2008 om indretning af tekniske hjælpemidler, der trådte i kraft den 1. januar 2009 - Retsinformation

nr. 1421 af 27. december 2008, der trådte i kraft den 1. januar 2009 - Retsinformation

I medfør af § 35, stk. 1, samt §§ 41, 46, 74, 78 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 646 af 18. december 1985, som ændret ved lov nr. 220 af 22. april 1987, § 12 i lov nr. 196 af 29. marts 1989, lov nr. 380 af 13. juni 1990, lov nr. 273 af 8. maj 1991, lov nr. 373 af 20. maj 1992 og lov nr. 474 af 24. juni 1992, og efter bemyndigelse i henhold til lovens § 73, fastsættes:

Kapitel 1 Område

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter mekanisk drevne

 1. hejseredskaber, som med et bæremiddel løfter en byrde frithængende, og
 2. spil, som ved brug af et eller flere bæremidler løfter en byrde, der er helt eller delvis styret i sin bane, eller som ved brug af tov, kæde e.l. anvendes til træk eller bugsering.

Stk. 2. Bekendtgørelsen indeholder supplerende detailregler i forhold til arbejdsmiljølovgivningens almindelige krav til tekniske hjælpemidler.

Stk. 3. Når et hejseredskab eller et spil, der tillige er et køretøj, er omfattet af færdselsloven, gælder færdselslovens regler for redskabets indretning, udstyr og anvendelse som køretøj.

§ 2. Undtaget fra bekendtgørelsen er:

 1. hejseredskaber og spil til brug for bevægelseshæmmede personer, og
 2. elevatorer m.v.

Kapitel 2 (Ophævet)

Kapitel 3 (Ophævet)

Kapitel 4 Opstilling og belastningsprøve

§ 12. Opstilling og nedtagning af hejseredskaber og spil må kun foretages af kvalificerede opstillere eller under ledelse af en kvalificeret person. Opstilling og nedtagning skal ske forsvarligt og i overensstemmelse med leverandørens anvisninger.

§  13. Spil, der er indrettet til personløft, og alle hejseredskaber må ikke tages i brug som nye, inden de er underkastet en statisk belastningsprøve.

Stk. 2. Der skal foretages en ny belastningsprøve inden ibrugtagning efter

 1. væsentlig ombygning eller reparation
 2. udskiftning af bæremidler
 3. hvert hovedeftersyn og 10 års eftersyn, og
 4. ny opstilling, bortset fra ny opstilling for samme ejer af fritkørende hejseredskaber, fx mobilkraner og autokraner, samt flytbare hejseredskaber og spil, der bruges til personløft.

Stk. 3. Den, der foretager belastningsprøven, skal udstede attest herom. Attesten skal opbevares i journalen, jf. § 16, stk. 2.

§ 14. Belastningsprøver skal udføres således, at

 1. de bærende dele udsættes for de ugunstigste belastninger, og
 2. stabiliteten (væltesikkerheden) afprøves i de ugunstigste stillinger.

Stk. 2. Prøvelastens størrelse skal være 125 pct. af den størst tilladte arbejdsbelastning, medmindre særlige forhold gør sig gældende.

Kapitel 5 Anmeldelse og journal

§ 15. Følgende hejseredskaber og spil må ikke tages i brug som nye, inden de er anmeldt til Arbejdstilsynet:

 1. fast opstillede hejseredskaber med maksimal belastning på over 300 kg bortset fra elektrotaljer med maksimal arbejdsbelastning på 1000 kg og derunder,
 2. ethvert hejseredskab, der bruges på skiftende opstillingssteder, fx byggekraner, og
 3. ethvert hejseredskab og spil, der er indrettet til personløft.

Stk. 2. Der skal foretages en ny anmeldelse inden ibrugtagning efter

 1. ejerskifte
 2. væsentlig ombygning eller reparation, og
 3. ny opstilling, bortset fra ny opstilling for samme ejer af fritkørende hejseredskaber, fx mobilkraner og autokraner, flytbare hejseredskaber og spil, der bruges til personløft, samt elektrotaljer.

Stk. 3. Pligten til at anmelde påhviler den, der forestår opstilling af hejseredskabet eller spillet. Ved ejerskifte påhviler pligten dog ny ejer. Anmeldelsen foretages med en særlig blanket, der udleveres af Arbejdstilsynet. Anmeldelsen skal for nye hejseredskaber og spil, jf. stk. 1, sendes til den tilsynskreds, hvor ejeren bor eller har forretningssted. Anmeldelse efter stk. 2. skal sendes til den lokale tilsynskreds for opstillingsstedet.

§ 16. For ethvert anmeldepligtigt hejseredskab og spil skal der føres en journal, der skal opbevares på eller i nærheden af redskabet.

Stk. 2. Journalen skal indeholde:

 1. dokumentation for typegodkendelse
 2. dokumentation for belastningsprøver
 3. dokumentation for anmeldelse
 4. certifikater for bæremidler
 5. oplysninger om fejl, mangler og eftersyn
 6. oplysninger om reparationer af sikkerheds- og sundhedsmæssig betydning
 7. oplysninger om udskiftninger af bæremidler, og
 8. oplysninger om Arbejdstilsynets afgørelser om overtrædelse, herunder påbud vedr. hejseredskabet eller spillet.

Kapitel 6 Anvendelse og eftersyn

§ 17. Ejere og brugere af hejseredskaber og spil skal sikre sig, at de anvendes på en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde i overensstemmelse med leverandørens anvisninger og under hensyn til de omgivende forhold.

Stk. 2. Hejseredskaber og spil må ikke benyttes til persontransport, medmindre de er indrettet hertil.

§ 18. Som førere af hejseredskaber og spil, hvortil der kræves certifikat, må kun beskæftiges personer, der er i besiddelse af et sådant, jf. bekendtgørelse nr. 509 af 15. oktober 1976 om kranførercertifikat, med senere ændringer.

§ 19. Kun personer, der har arbejdsopgaver på hejseredskabet eller spillet, må færdes eller opholde sig på dette, og det må kun ske på de dertil indrettede adgangsveje og arbejdsplatforme, medmindre personen på anden forsvarlig måde er sikret. Stk. 2. Før føreren er varskoet, må ingen personer gå op i et hejseredskab eller spil.

§ 20. Hejseredskaber og spil, der er uden opsyn, må ikke forlades med motoren i gang. Stk. 2. Når redskabet eller spillet forlades uden opsyn, skal arbejdsredskabet og evt. hjælpeudstyr anbringes i forsvarlig stilling. Motoren skal være sikret mod, at uvedkommende kan starte den.

§ 21. Der må ikke udføres løft af byrder, når der er tvivl om, hvorvidt det vil være uforsvarligt at udføre løftet, fx på grund af vægten af byrden eller anhugningens udførelse.

Stk. 2. Vægten af byrden incl. anhugningsgrejet skal fastslås, hvis det er af sikkerhedsmæssig betydning.

Stk. 3. For de i § 8, stk. 2 nævnte bæremidler skal der på brugsstedet være opstået tabeller e.l., som på tydelig måde angiver den tilladte arbejdsbelastning.

§ 22. Hejseredskaber og spil skal holdes i en sådan stand, at de er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige og skal herunder efterses og vedligeholdes efter leverandørens anvisninger. Mindst hver 12. måned skal der af leverandøren eller anden sagkyndig gennemføres et hovedeftersyn.

Stk. 2. Brugte hejseredskaber og spil skal underkastes hovedeftersyn, inden ny ejer tager redskabet i brug. Stk. 3. Hejseredskaber og spil, der har været lagt op, skal underkastes hovedeftersyn, inden redskabet tages i brug.

§ 23. Hejseredskaber, der anvendes udendørs, skal, når de er 10 år gamle regnet fra fremstillingsåret, underkastes et hovedeftersyn ved en særligt sagkyndig, jf. § 24, (10-års eftersynet). Dette eftersyn træder i stedet for 12-måneders eftersynet det pågældende år.

Stk. 2. Hejseredskaber, der er fast monteret på indregistrerede last- og varebiler, skal dog ikke underkastes 10-års eftersynet.

Stk. 3. 10-års eftersynet skal omfatte de bærende dele, svejsninger, samlinger, sikkerhedsudsyr og transmissionsdele o.l.

Stk. 4. Den sagkyndige skal udfærdige en rapport over undersøgelsen med en vurdering af, hvorvidt der bør fastsættes særlige betingelser for hejseredskabets fortsatte brug. Ejeren skal snarest muligt efter modtagelsen af rapporten sende den til Arbejdstilsynet. Arbejdstilsynet kan fastsætte vilkår for redskabets fortsatte brug.

§ 24. 10-års eftersynet må kun foretages af en virksomhed, der er særligt sagkyndig på området og i øvrigt skønnes egnet dertil.

Kapitel 7 Tilsyn, dispensation og klager

§ 25. Arbejdstilsynet kan ved gennemførelse af sine opgaver efter bekendtgørelsen benytte bistand af andre sagkyndige.

Stk. 2. Arbejdstilsynet kan forlange, at fremstiller, importør, ejer eller bruger af et hejseredskab eller spil lader foretage sådanne særlige prøvninger, som det finder nødvendige for vurderingen af hejseredskabets eller spillets forsvarlighed eller forskriftsmæssige stand i øvrigt.

Stk. 3. Direktøren for Arbejdstilsynet kan bestemme, at prøvninger skal foretages af en af Staten akkrediteret institution eller virksomhed. Hvis sådanne prøvninger foretages i andre fællesmarkedslande, accepteres disse, såfremt de er foretaget af en tilsvarende institution eller virksomhed inden for De Europæiske Fælleskaber.

§ 26. Direktøren for Arbejdstilsynet kan tillade afvigelser fra denne bekendtgørelse, hvor det på grund af et hejseredskabs eller spils særlige konstruktion, opstilling, anvendelse eller særlige forhold i øvrigt findes rimeligt og forsvarligt.

§ 27. Afgørelser efter denne bekendtgørelse kan påklages efter § 81 i lov om arbejdsmiljø.

Kapitel 8 Straf, ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 28. Medmindre højere straf er forskyldt efter lov om arbejdsmiljø eller anden lovgivning straffes med bøde eller hæfte den, der:

 1. overtræder §§ 3 - 24,
 2. ikke efterkommer påbud og forbud efter bekendtgørelsen, eller
 3. tilsidesætter vilkår for tilladelser og anerkendelser efter bekendtgørelsen.

Stk. 2. For overtrædelse af §§ 3 - 7, §§ 12 - 14, §§ 16 - 24 og § 28, stk. 1, nr. 2 og 3 kan der pålægges en arbejdsgiver bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes ham som forsætlig eller uagtsom. For bødeansvaret fastsættes ingen forvandlingsstraf.

Stk. 3. Er en overtrædelse begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab e.l., kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar. Er overtrædelsen begået af staten, en kommune eller et kommunalt fællesskab, der er omfattet af § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges staten, kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar.

§ 29. Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. december 1992, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Bekendtgørelsen gælder også for hejseredskaber og spil, der er taget i brug inden bekendtgørelsens ikrafttræden, idet der dog for disse redskaber gælder følgende:

 1. Kravene til mindstemålene på førerhuse på tårnkraner ifølge § 6, stk. 2, nr. 1, finder først anvendelse fra den 31. december 1994.
 2. Kravene til mindstemålene på førerhuse på andre stationære og skinnekørende kraner ifølge § 6, stk. 2, nr. 2, finder først anvendelse fra 31. december 1997.
 3. Kravet om personelevator ifølge § 7 finder først anvendelse fra den 31. december 1994.
 4. Udendørs hejseredskaber, som er mere end 10 år gamle ved bekendtgørelsens ikrafttræden, skal først underkastes 10-års eftersyn ifølge § 23 senest den 31. december 1994.

§ 30. Fra bekendtgørelsens ikrafttræden ophæves følgende bestemmelser optaget i bekendtgørelse nr. 611 af 18. december 1985 om regler efter den tidligere arbejderbeskyttelseslovgivning, der med mindre ændringer forbliver i kraft efter arbejdsmiljølovens ikrafttræden (ikraftholdelsesbekendtgørelsen):

Under § 3, A, nr. 2:
Bekendtgørelse nr. 181 af 18. maj 1965 om regulativ for lastning og losning af skibe, §§ 12 - 21 om hejsemidler og lossegrej.

Under § 3, B, nr. 2:
Bekendtgørelse nr. 401 af 27. juni 1945 om indretningen og brugen af mekanisk drevne kraner med senere ændringer.

Indhold

Indhold

Henter PDF