Gå til hovedindholdet

Byggematerialer med asbest

Det er forbudt at anvende asbestholdige materialer i byggeriet. Byggematerialer med asbest har dog tidligere været lovligt anvendt og findes derfor fortsat i danske bygninger, hvor de udgør en sundhedsrisiko ved reparations- og nedrivningsopgaver. SBI-anvisning 229: 'Byggematerialer med asbest' er et katalog over kendte asbestholdige materialer, der har været anvendt fra 1900-1990. - SBI-anvisningen er offentliggjort på at.dk efter indbyrdes aftale mellem Arbejdstilsynet og Statens Byggeforskningsinstitut

Forord

Denne anvisning er et katalog over kendte asbestholdige byggematerialer, der har været anvendt i dansk byggeri i perioden fra ca. 1900 til 1990. Kataloget kan anvendes til at vurdere, om der er anvendt asbestholdige materialer i en bygning.

Anvisningen er knyttet til SBi-anvisning 228, Asbest i bygninger (Rasmussen, 2010)der beskriver håndtering af asbest i praksis i overensstemmelse med krav i lovgivningen på en sikker og sundhedsmæssig forsvarlig måde. SBi-anvisning 228 og 229 afløser tilsammen SBI-anvisning 153, Asbestholdige materialer i bygninger,fra 1986.

Anvisningen er udarbejdet af Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet på foranledning af og med økonomisk støtte fra Arbejdstilsynet. 

I udarbejdelsen indgår ud over SBi følgende parter:

 • Arbejdstilsynet
 • Civilingeniør, CBA Claus Reinhold
 • COWI A/S
 • Dansk MiljøAnalyse
 • Miljøstyrelsen.

Seniorforsker, civilingeniør, ph.d. Torben Valdbjørn Rasmussen, SBi, har været redaktør af anvisningen. Derudover har en række andre SBi-medarbejdere støttet det redaktionelle arbejde, særligt arkitekt m.a.a. Niels Samsø Nielsen.

De enkelte parter takkes for deres faglige bidrag til indholdet i anvisningen.

Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Afdelingen for Byggeri og Sundhed

Februar 2010

Niels-Jørgen Aagaard

Forskningschef

Indledning

Denne SBi-anvisning er et katalog over kendte asbestholdige byggematerialer, som kan findes i danske bygninger.

Kataloget er udarbejdet på grundlag af oplysninger fra producenter, importører, leverandører, myndigheder m.fl., der velvilligt har stillet deres viden og erfaringer til rådighed.

Oplysningerne er indsamlet i 1986 og revideret og udvidet i 2010. For flere materialer og produkter har det kun været muligt at fremskaffe historiske oplysninger. Det bemærkes, at asbestholdige produkter er blevet lovligt produceret og anvendt med de reguleringer, der gennem årene er blevet indført af myndighederne.

Begrænsninger

Asbest er blevet anvendt som fyld- og forstærkningsmateriale i mange produkter og af mange producenter, entreprenører og håndværkere. Der kan især i ældre bygninger findes asbestholdige materialer, der ikke er beskrevet i dette katalog, eller er solgt under andre produktnavne end de angivne.

Produktgrupper

Produkterne i kataloget er kategoriseret i 10 overordnede grupper:

 • Installationer
 • El-installationer
 • Ventilation
 • Specielle komponenter
 • Specielle indvendige overflader
 • Tag
 • Facade
 • Isolering
 • Perforerede plader
 • Uperforerede plader

Produktoplysninger

Produktnavn og beskrivelse

Den første oplysning i hver produktbeskrivelse er i de fleste tilfælde navnet på det beskrevne produkt, eksempelvis 'Eternit bølgeplader profil B7' i afsnit 7.3. I andre tilfælde er anført flere produktnavne eller en fællesbetegnelse, eksempelvis 'Poleret eller glaseret eternit' i afsnit 11.9, der dækker flere produkter med forskellige navne, men med samme hovedanvendelse.

Producenter

Dernæst er nævnt de væsentligste producenter, importører og leverandører i det omfang, det har været muligt at identificere dem.

Anvendelse

Flere af de asbestholdige produkter er anvendt på flere måder og til forskellige formål, men kun de væsentligste anvendelser er angivet.

Periode

For de fleste produkter er angivet, hvornår produktionen eller importen er påbegyndt og ophørt. Ophørstidspunkterne er i de fleste tilfælde sammenfaldende med, at et produktions- eller anvendelsesforbud er trådt i kraft. Produkterne kan ved brug af restlagre dog være anvendt senere, ligesom fremstillingen kan være ophørt tidligere end angivet.

Hvor asbestholdige produkter er afløst af tilsvarende asbestfrie produkter, er de nye produktbetegnelser så vidt muligt angivet.

Standardmål

Produkternes standardmål er så vidt muligt angivet, som regel i tabeller eller på figurer.

Nogle produkter kan ved anvendelsen være tildannet i andre mål end de angivne eller ændret på anden måde, fx ved overfladebehandling. Perforerede plader kan have cirkulære, slidsede eller stjerneformede huller.

Karakteristika

Produkternes karakteristika er angivet ved oplysninger om farver, overflader og materialeegenskaber, der kan bruges ved produktidentifikationen.

Materialesammensætning

Produkternes hovedbestanddele er angivet, herunder mængden af asbest i procent. Den mest anvendte asbesttype er hvid asbest (chrysotil). Dette skyldes, at hvid asbest er anvendt i cementprodukter, fx eternit-tagplader. I pulverformige tekniske isoleringer er primært anvendt brun asbest (amosit), og i klæbemidler til vægfliser og lignende ses ofte asbesttypen anthophyllit. Mindst anvendt er blå asbest (crocidolit). Andre typer kan forekomme.

Forveksling af produkter

For produkter, der ved en første besigtigelse let kan forveksles med andre produkter med eller uden asbest, er angivet eksempler på nærliggende forvekslingsmuligheder.

Anvendelsesomfang

Sluttelig er omfanget af produkternes anvendelse anslået som grove skøn. Anvendelsesomfanget er beskrevet i forhold til forekomsten på landsplan. Når der for eksempel om anvendelsesomfanget af entalpivekslere i afsnit 4.3 står 'begrænset' betyder det, at der ikke er mange med asbest på landsplan. Men står man i en konkret situation foran en entalpiveksler fra 1972, er der stor (måske endda overvejende) sandsynlighed for, at den indeholder asbest.

1. Asbestholdige byggematerialer 1920-1990

Dette afsnit giver en skematisk oversigt over, i hvilke tidsperioder bestemte grupper af asbestholdige byggematerialer er blevet anvendt, se tabel 1 til tabel 10.

Anvendelsen af asbestholdige materialer har fulgt udviklingen i lovgivning, der løbende er blevet skærpet gennem 1900-tallet, og gradvist har begrænset anvendelsen.

Tre skærpelser i lovgivningen har haft særlig betydning for anvendelsen af asbest:

 • 1972: Forbud mod stort set al anvendelse af asbest både indendørs og udendørs som hovedregel. Der blev dog givet en række dispensationer til at anvende forskellige asbestholdige materialer, som med tiden blev begrænset (Arbejdsministeriet, 1972).
 • 1986: Ophør af de sidste dispensationer til indendørs anvendelse af asbestholdige materialer i bygninger (Arbejdsministeriet, 1986).
 • 1990: Ophør af de sidste dispensationer til udendørs anvendelse af asbestholdige materialer på bygninger (Arbejdsministeriet, 1986).

Den historiske udvikling i lovgivningen om anvendelse af asbest er nærmere beskrevet i SBi-anvisning 228, Asbest i bygninger, 2 Lovgivning om asbest (Rasmussen, 2010).

Asbestholdige materialer er generelt meget holdbare. Derfor vil man i den danske bygningsmasse stadig finde adskillige asbestholdige materialer lang tid efter materialernes produktionsstop og anvendelsesforbud.

En nærmere gennemgang af anvendelse af asbest i dansk byggeri gennem 1900-tallet samt en vurdering af sandsynligheden for at støde på asbest i en bygning er beskrevet i SBi-anvisning 228, Asbest i bygninger, 3 Anvendelsen af asbest i dansk byggeri (Rasmussen, 2010).

 

Tabel 1. Forskellige produkttyper med asbest til installationer i bygninger.

 

Årstal

Installationer

1920

1925

1930

1935

1940

1945

1950

1955

1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

Affaldsskakter

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

Trykrør

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Låg over rørkanaler

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Elevatorbremser

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Pakninger

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

Tabel 2. Produkter med asbest, der er anvendt i el-installationer.

 

Årstal

El-installationer

1920

1925

1930

1935

1940

1945

1950

1955

1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

Varmeisolerende kabler

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Plader og pap

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

Brandsikre kabler

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

Fatninger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

Tabel 3. Komponenter til ventilationssystemer med asbest.

 

Årstal

Ventilation

1920

1925

1930

1935

1940

1945

1950

1955

1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

Aftræks- og ventilationskanaler

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Brandspjæld

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

Entalpivekslere

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

 

 

Fleksible forbindelser

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

 

 

Luftvarmeanlæg

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

 

Tabel 4. Specielle komponenter med asbest, som er anvendt i bygninger.

Årstal

Specielle komponenter

1920

1925

1930

1935

1940

1945

1950

1955

1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

Afstandsklodser i beton

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

Afstandsklodser til vægplader

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

 

 

Fliser af asbestcement

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

Plugs

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

Branddøre

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

Svinestaldselementer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

 

Tekstiler

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

Asbestsnor

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

Brandtæpper

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

Tabel 5. Specielle indvendige overflader med asbest.

 

Årstal

Specielle indvendige overflader

1920

1925

1930

1935

1940

1945

1950

1955

1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

Tynde vægplader

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

 

 

Vinyl til gulv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

Vinyl til gulv og væg

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

Støbegulve

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

Puds

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

Malinger

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

 

 

Fliseklæbemidler

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

Spartel- og fugemasser

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

Tabel 6. Tagprodukter med asbest.

 

Årstal

Tag

1920

1925

1930

1935

1940

1945

1950

1955

1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

Eternit skifer

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Bølgeplader profil B5, B6 og B9

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Bølgeplader profil B7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

Bølgeplader profil B12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

Specialelementer

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

Asfaltprodukter

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

Tagmembraner

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

Tagpap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

Tagunderstrygning

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

Tabel 7. Materialer til facade med asbest.

 

Årstal

Facade

1920

1925

1930

1935

1940

1945

1950

1955

1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

Eternit-beklædningsplader

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

Eternit facadeplade type A

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

Eternit Glasal

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

 

Eternit Struktur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

Duraform

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

Stålplader

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

 

Murafdækninger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

 

Sålbænke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

 

Natursten med asbest

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

Tabel 8. Isoleringsprodukter med asbest.

Isolering

1920

1925

1930

1935

1940

1945

1950

1955

1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

Isolering til bygninger

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Papir og pap

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

Teknisk isolering

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

Sprøjteasbest

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

Brandisolering af elevator-topstykke

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

Isolering af ventilationsanlæg

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

Tabel 9. Perforerede plader med asbest, der er anvendt udvendigt og indvendigt i bygninger.

 

Årstal

Perforerede plader

1920

1925

1930

1935

1940

1945

1950

1955

1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

Træfiberplader med asbest

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

Asbestplader, type A

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

 

 

 

Dæmpasbest

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

 

 

 

Dæmpa-Deck

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

Dæmpa-Z

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

Ikasbest

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

 

 

Perforit

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

Tabel 10. Uperforerede plader, der er anvendt udvendigt og indvendigt i bygninger.

 

Årstal

Uperforerede plader

1920

1925

1930

1935

1940

1945

1950

1955

1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

Asbestcementplader med stålbelægning

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

Træfiberplader med asbest

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

Asbestolux

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

 

 

Dæmpasbest

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

 

 

 

Dæmpa-Deck

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

Dæmpa-Z

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

Internit

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

 

 

Navilite

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

 

 

Poleret eller glaseret eternit

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

2. Installationer

Dette afsnit samler forskellige produkttyper, der relaterer sig til installationer i bygninger:

 • Affaldsskakter
 • Trykrør
 • Låg over rørkanaler
 • Elevatorbremser
 • Pakninger.

Asbestholdige produkter til el-installationer er behandlet særskilt i afsnit 3, El-installationer.
Oversigt over asbestholdige komponenter til ventilationsanlæg findes i afsnit 4, Ventilation. 
Produkter til isolering af installationer er samlet i afsnit 9, Isolering.

2.1 Installationer

affaldsskakt
Produktnavn  Affaldsskakter af eternit 
Producent  Dansk Eternit Fabrik A/S 
Anvendelse  I fleretagers beboelsesbygninger 
Periode

Fra ca. 1935 til 1980

Standardmål -
Farve Grå
Overflade

Hård, jævn, indvendig overflade ofte malet

Egenskab

Sprød, vandfast, ubrændbar

Materiale

Ca. 90 % cement, ca. 10 % asbest

Forveksling

Affaldsskakter af beton

Anvendelsesomfang Begrænset

2.2 Trykrør

Trykrør
Produktnavn  Eternittrykrør
Producent  Dansk Eternit Fabrik A/S m.fl.
Anvendelse 

Trykledninger for vand og gas, afløbsrør,
beskyttelse af elektriske kabler

 
Periode

Fra 1920 til april 1986

Standardmål -
Farve Grå
Overflade

Hård, jævn

Egenskab

Sprød, vandfast, ubrændbar

Materiale

Ca. 90 % cement, ca. 10 % asbest

Anvendelsesomfang

Hyppigt anvendt i jord, sjældent i bygninger

2.3 Låg over rørkanaler

Produktnavn 

Låg over rørkanaler indstøbt under gulv i bygninger

Producent  Dansk Eternit Fabrik A/S
Anvendelse 

Låg over rørkanaler i forbindelse med udstøbning med beton 

Periode

Fra ca. 1930 til 1986

Standardmål Tilpasset opgaven
Farve Grå
Overflade

Hård, jævn, som regel vaffelmønster på bagsiden

Egenskab

Sprød, vandfast, ubrændbar

Materiale

Ca. 90 % cement, ca. 10 % asbest

Anvendelsesomfang

Begrænset

Låg over rørkanaler svarer til beklædningsplader af eternit, se afsnit 8.1, Eternit beklædningsplader.

2.4 Elevatorbremser

Produktnavn 

Elevatorbremser

Producent  Flere producenter
Anvendelse 

I tovbårne elevatorer:
- Holdebremse i nyere elevatortyper
- Standsebremse i ældre elevatortyper

Periode

Fra 1920 til 1986

Forveksling

Asbestfrie bremser

Anvendelsesomfang

Stort

Asbestholdig brandisolering af topstykke på elevator er beskrevet i afsnit 9.5.

2.5. Pakninger

Pakninger
Produktnavn 

Flangepakringe

Producent 

Rich. Klinger GmbH, Tyskland m.fl.

Importør

M. B. Cohn A/S m.fl.

Anvendelse 

Pakninger mellem rørflanger, ventilpakninger

Periode

Fra 1920

Farve

Rødbrun, hvid, sort

Overflade

Glat

Egenskab

Vandfast, elastisk, temperaturstabil

Materiale

Bundne pakninger, ca. 30 % gummi, ca. 70 % asbest og bindemiddel

Forveksling

Andre pakningsmaterialer uden asbest

Anvendelsesomfang

Stort

 

3. El-installationer

Dette afsnit rummer en oversigt over asbestholdige produkter, der er anvendt i el-installationer.

Andre typer installationer med asbest er omtalt i afsnit 2, Installationer, og afsnit 4, Ventilation.

Isolering af tekniske installationer er omtalt i afsnit 9, Isolering.

3.1 Varmeisolerende kabler

Produktnavn 

Asbestkabler og asbestledninger 

Producent 

NKT (Nordiske Kabel- og Traadfabriker A/S) m.fl. 

Anvendelse 

Varmeisolerede kabler og ledninger
i apparater indeholdende varmelegemer 

Periode 

Fra 1930 til ca. 1970 

Standardmål 

Diverse ledningskvadrater op til 4 mm2
i kabler med en eller flere ledere 

Farve Grå
Overflade

Stofagtig, flettet

Egenskab

Varmeisolerende

Materiale

Op til ca. 99 % asbest

Forveksling

Nyere varmeisolerede kabler med isolering
af glasmaterialer

Anvendelsesomfang

Stort, som tilledninger i varmelegemer
i husholdningsapparater fra før ca. 1950

3.2 Plader og pap

Produktnavn 

Asbestplader og asbestpap 

Producent 

Flere producenter

Anvendelse 

Varmeisolerende mellemlæg i komponenter og
brugsgenstande, der indeholder el-varmelegeme
herunder husholdningsmaskiner.
Grundmateriale i industri-varmelegemer og
effektmodstande, skilleplader og indvendige
beklædninger i el-tavler, underlag for drosselspoler
i lysstofarmaturer, underlag i sikringsholdere.

Periode 

Fra 1920 til 1980

Standardmål 

Diverse ledningskvadrater op til 4 mm2
i kabler med en eller flere ledere 

Farve Grå m.fl.
Egenskab

Varmeisolerende

Materiale

Op til ca. 99 % asbest

Forveksling

Varmeisolerende mellemlæg af andre materialer, fx glas og glimmer

Anvendelsesomfang

Stort

3.3 Brandsikre kabler

Produktnavn 

Brandsikre kabler

Producent 

Udenlandske producenter 

Importør

Flere importører

Anvendelse 

I installationer for nød- og
panikbelysning og i varslingsanlæg

Periode 

Til 1980 

Standardmål 

2 × 1,5 mm2 og 3 × 1,5 mm2 kabler

 

Farve Orange
Overflade

Glat PVC-dækkappe

Egenskab

Brandsikker

Materiale

Asbest i form af en varmeisolerende
flettet strømpe under den orange dækkappe

Forveksling

Andre kabler uden asbestholdigt
materiale under dækkappen

Anvendelsesomfang

Begrænset

3.4 Fatninger

Produktnavn 

Fatninger

Producent 

Solar Produktion m.fl. 

Anvendelse 

I lampearmaturer af mange fabrikater

Periode 

Solar Produktion: Fra 1978 til 1984 

Farve

Sort, kan være sprøjtelakeret hvid

Overflade

Glat

Egenskab

Varmefast

Materiale

Bakelit med op til 55 % asbest

Forveksling

Andre fatninger, der ikke er varmefaste

Anvendelsesomfang

Stort

4. Ventilation

Dette afsnit rummer en oversigt over asbestholdige produkter, der er anvendt til ventilationsanlæg.

Andre typer tekniske installationer med asbest er omtalt i afsnit 2, Installationer, og i afsnit 3, El-installationer.

Produkter til isolering af ventilationsanlæg er vist i afsnit 9.6, Isolering af ventilationsanlæg.

Flangesamling

Figur 1. Fleksibel flangesamling med asbest mellem ventilationsrør. Foto: Cowi A/S.

4.1 Aftræks- og ventilationskanaler

Aftrækskanaler

Produktnavn 

Aftræks- og ventilationskanaler af eternit 

Producent 

Dansk Eternit Fabrik A/S m.fl. 

Anvendelse 

Aftrækskanaler fra køkkener, badeværelser,
toiletter, vaskerum, opholdsrum, kontorer,
undervisningsrum, hospitalsstuer, fabrikslokaler, stalde

Ventilationskanaler 

Periode 

Til april 1986 

Farve 

Grå, kan være malet 

Overflade 

Hård, glat, jævn 

Egenskab

Hård, sprød, vandfast, ubrændbar

Materiale

Ca. 90 % cement, ca. 10 % asbest

Anvendelsesomfang

Stort

Et eksempel på luftvarmeanlæg med eternit-ventilationskanaler er vist i afsnit 4.5, Luftvarmeanlæg.

4.2 Brandspjæld

Brandspjæld

Produktnavn 

Brandspjæld 

Producent 

Kompovent ApS, Trox/Danmark ApS m.fl.

Anvendelse 

I ventilationsanlæg til brandadskillelse

Periode 

Kompovent: Fra ca. 1945 til 1978
Trox: Fra ca. 1945 til 1980

Type 

Kompovent brandspjæld type FK 90
Trox brandspjæld type FK 

Overflade 

Hård

Egenskab

Brandmodstandsklasse K60 og K90

Materiale

Omgivende konstruktion er en galvaniseret stålplade

Forveksling

Andre brandspjæld

Anvendelsesomfang

Ukendt

4.3 Entalpivekslere

Entalpivekslere

Produktnavn 

Entalpivekslere. Roterende fugtoverførende varmevekslere 

Producent 

Munters, Sverige m.fl.

Importør

Novenco A/S (Econovent) m.fl.

Anvendelse 

I ventilations- og luftkonditioneringsanlæg til overføring af
varme og fugtighed

Periode 

Fra ca. 1960 til 1978, herefter asbestfri

Type 

Econovent

Egenskab

Fugtabsorberende, ubrændbar

Materiale

Rotoren er udført af asbestpapir behandlet med lithiumclorid

Forveksling

Entalpivekslere uden asbest

Anvendelsesomfang

Begrænset

4.4 Fleksible forbindelser

Fleksible forbindelser

Produktnavn 

Fluastal og KE-Flex 

Producent 

Keld Ellentoft A/S m.fl.

Anvendelse 

I ventilationsanlæg til vibrations- og støjdæmpende
forbindelser mellem ventilatorer og kanaler

Periode 

Fra ca. 1960 til 1977

Standardmål 

Tilpasset opgaven

Farve Flere farver
Overflade Tekstil

Egenskab

Høj fleksibilitet, temperaturresistent,
vibrationsdæmpende, støjdæmpende

Materiale

Tekstil med asbest

Forveksling

Asbestfrie forbindelser

Anvendelsesomfang

Stort

4.5 Luftvarmeanlæg

Luftvarmeanlæg

Produktnavn 

Luftvarmeanlæg med eternit ventilationskanaler 

Producent 

Varmeaggregater: Hess Klimateknik A/S,
Dansk Klimablock A/S m.fl.
Ventilationskanaler: Dansk Eternit Fabrik A/S m.fl.

Anvendelse 

Eternit ventilationskanaler til indblæsning af varm
luft og udsugning af returluft

Periode 

Fra 1955 til april 1986, i mindre omfang fra 1970

Anvendelsesomfang

Begrænset


Ventilationskanalerne til luftvarmeanlæg svarer til aftræks- og ventilationskanalerne, der er beskrevet i afsnit 4.1.

5. Specielle komponenter

I dette afsnit er samlet en række specielle komponenter med asbest, som kan findes i bygninger:

 • Afstandsklodser
 • Fliser af asbestcement
 • Branddøre
 • Svinestaldselementer
 • Tekstiler
Snore

Figur 2. Forskellige typer snore med asbest. Foto: SBi.

5.1 Afstandsklodser i beton

Afstandsklodser

Produktnavn 

Afstandsklodser i beton 

Producent 

Hünnebech Danmark A/S m.fl. 

Anvendelse 

I armeret beton til at holde afstand mellem armeringsjern og forme 

Periode 

Til 1985 

Standardmål 

Ca. 20-30 × 30-50 mm 

Farve  Grå 
Overflade

Glat, mat, som regel dækket af beton

Egenskab Som beton
Materiale

Beton med asbestfibre

Forveksling

Asbestfrie afstandsklodser

Anvendelsesomfang

Stort

5.2 Afstandsklodser til vægplader

Produktnavn 

Afstandsklodser til opsætning af vægplader

Producent 

Ukendt

Anvendelse 

Som opklodsning af vægplader med rigler/lægter

Periode 

Fra 1954 til 1980 

Standardmål 

Tilpasset på pladsen efter behov

Farve  Gråhvid 
Overflade

Jævn

Egenskab

Sprød, ubrændbar

Materiale

Ca. 75 % silikater og 25 % asbest

Forveksling

Asbestfrie afstandsklodser

Anvendelsesomfang

Begrænset

Afstandsklodser kan være etableret som tilpassede, afskårne asbestholdige loftplader, som fx 11.7 Internit.

5.3 Fliser af asbestcement

Produktnavn 

Iconit, Everite m.fl.

Producent 

Dansk Eternit Fabrik A/S, m.fl.

Anvendelse 

Belægning på altaner og tagterrasser

Periode 

Til ca. 1975 

Standardmål 

305 × 305 × 8 mm
305 × 152,5 × 8 mm
Desuden formstykker som hulkehle og kantafslutninger

Farve  Grå
Overflade

Jævn, glat

Egenskab

Sprød, vandfast, ubrændbar

Materiale

Ca. 90 % cement, ca. 10 % asbest

Forveksling

Andre flisebelægninger uden asbest

Anvendelsesomfang

Stort

5.4 Plugs

Plugs

Produktnavn 

Casco-Plug

Importør

Casco Nobel A/S (Kemi-Casco A/S)

Anvendelse 

Til fastgørelse af skruer og udbedring af skruehuller

Periode 

Hovedsagelig fra 1961 til 1971

Farve  Grå
Materiale

Næsten ren asbest

Anvendelsesomfang

Begrænset

5.5 Branddøre

Produktnavn 

Branddøre, jern-asbestdøre, træ-asbestdøre

Producent 

Flere producenter

Anvendelse 

Døre til brandsektionering og elevatordøre

Periode 

Til 1972 

Standardmål 

Alle dørformater

Farve  Flere farver
Egenskab

Varmeisolerende, brandhæmmende

Materiale

Vævet asbest (op til 100 %) anbragt inde i døren

Forveksling

Branddøre med indlæg af asbestfrie materialer

Anvendelsesomfang

Stort

5.6 Svinestaldselementer

Svinestaldselementer

Produktnavn 

Eternit svinestaldselementer

Producent 

Dansk Eternit Fabrik A/S

Anvendelse 

Stiskillevægge i svinestalde

Periode 

Fra ca. 1966 til 1982

Standardmål 

Se figur

Farve  Grå
Overflade

Hård, jævn, overfladebehandlet med klorkautsjuk-emalje

Egenskab

Sprød, vandfast, ubrændbar

Materiale

Ca. 90 % cement, ca. 10 % asbest

Anvendelsesomfang

Stort

5.7 Tekstiler

Produktnavn 

Asbestklæde, -plade, -bændel og -tape

Producent 

Turner & Newall Limited, Asahi Asbestos, Scandura m.fl.

Importør

Burcharth V. og Søn A/S, Dansk Maskinpakning Aps m.fl.

Anvendelse 

Isolering af rør, kanaler og kedler
Tætning af branddøre og ruder i branddøre
Pakning mellem vinduesrammer og -ruder
Pakning mellem flangeventiler og renselemme på kedler
Brandisolering, brandtæpper og sikkerhedstøj
Isoleringsmateriale i elektriske installationer og kabler
Forplade i ovne og pejse
Brandsikring af gulve (underlag)
Pakninger af asbestklæde imprægneret med gummi

Periode 

Fra ca. 1920 til 1980

Standardmål 

Klæde: Bredde: 790 – 1020 – 1070 mm
Tykkelse: 0,5 – 4,2 mm
Tape: Bredde: 9,5 – 76,0 mm
Tykkelse: 0,25 – 0,76 mm

Farve 

Standardmateriale er hvidt

Overflade

Vævet. Flettet

Egenskab

Ubrændbar, varmeresistent

Materiale

75-99 % asbest

Forveksling

Glasfibervæv

Anvendelsesomfang

Stort, især til pakninger i maskiner
og større industrielle anlæg

5.8 Asbestsnor

Produktnavn 

Asbestsnor

Producent 

Turner & Newall Limited, Asahi Asbestos, Scandura m.fl.

Importør

Burcharth V. og Søn A/S, Dansk Maskinpakning Aps m.fl.

Anvendelse 

Pakninger til kedel-, ovn- og pejselåger
og til røgrør i skorstensbøsninger

Periode 

Fra ca. 1920 til 1980

Standardmål 

Diameter 6,4-50,8 mm

Farve 

Standardmateriale er hvidt

Overflade

Flettet af tynde asbesttråde

Egenskab

Ubrændbar, varmeresistent

Materiale

75-99 % asbest

Forveksling

Keramiske produkter og glasfiberprodukter

Anvendelsesomfang

Stort

5.9 Brandtæpper

Produktnavn 

Brandtæpper

Producent 

Ginge, Meisner Jensen, Ole Rafn m.fl.

Anvendelse 

Ildslukning

Periode 

Til 1980

Standardmål 

Længde × bredde: 2000 × 1000 mm
Tykkelse: 2,5-3 mm

Farve 

Hvid, ofte indrullet i grønt eller rødt hylster

Overflade

Meget løst vævet stof

Egenskab

Ubrændbar

Materiale

Asbestklæde med op til 99 % asbest

Forveksling

Brandtæpper af glaslærred (glat og tæt vævet)

Anvendelsesomfang

Stort, især i rum med særlig brandfare,
som fabrikslokaler og kantinekøkkener

6. Specielle indvendige overflader

I dette afsnit er samlet en gruppe asbestholdige byggematerialer, der er anvendt til indvendige beklædningsmaterialer og deres fastgørelse:

 • Vægplader
 • Vinylbelægninger
 • Støbegulve
 • Puds
 • Maling
 • Klæbemidler
 • Spartel og fugemasser.

Asbestholdige perforede og uperforerede plader til loft- og vægbeklædninger omtales særskilt i henholdsvis afsnit 10 og 11.

Asbestholdige afstandsklodser til opsætning af vægplader er omtalt i afsnit 5.2.

Spartelmasse

Figur 3. Revnet betongulv, der er repareret med asbestholdig spartelmasse. Foto: Dansk Bygningsanalyse A/S.

6.1 Tynde vægplader

Produktnavn 

Vægplader med asbest

Producent 

Sekjær og Co., H.C. Puck København A/S m.fl.

Anvendelse 

Loft- og vægbeklædning, især ved kakkelovne,
brændeovne, gaskogepladser og gaskomfurer

Periode 

Fra 1950 til 1959, i mindre omfang til 1980

Standardmål 

Længde × bredde: 1000 × 1000 mm
Tykkelse: 2-10 mm

Farve 

Hvid

Overflade

Glat, pressede asbestfibre

Egenskab

Ubrændbar, varmeresistent

Materiale

Ca. 99 % asbest

Forveksling

Glasvæv

Anvendelsesomfang

Begrænset

6.2 Vinyl til gulv

Produktnavn 

Conchita-Aquanon m.fl.

Producent 

Ukendt

Anvendelse 

Gulvbelægning

Periode 

Ca. 1965 til 1980

Standardmål 

Banebredde: Ca. 2000 mm
Tykkelse: Ca. 2,0 mm

Farve 

Mange farver og mønstre

Overflade

Jævn, glat, elastisk

Egenskab

Vandtæt, smidig

Materiale

PVC, blødgørere, fyldstoffer, stabilisatorer, m.m.
på et underlag af imprægneret asbestkarton

Forveksling

Vinyl- og linoleumsbelægninger uden asbest

Anvendelsesomfang 

Stort

6.3 Vinyl til gulv og væg

Produktnavn 

Colo-Vinyl, Vinylflex, Semflex, Floorflex, Deliflex m.fl.

Producent 

Især tyske og engelske fabrikker

Importør

Flere importører

Anvendelse 

Gulvbelægning, vægbeklædning, belægning på bordplader.
Der er ofte anvendt en bitumenklæber under vinylfliserne

Periode 

Fra 1930 til 1980

Standardmål 

Fliser

250

229

250

300

330

500

124

229

250

300

330

500

1,3

1,6

1,6

1,8

2,0

2,5

 

 

2,5

2,5

Banevarer

 

1200

1600

2,0

2,0

2,5

2,5

 

Farve 

Ensfarvet eller marmoreret

Overflade

Jævn, glat

Egenskab

Vandtæt, smidig

Materiale

PVC med asbest (ofte 1-5 %)

Forveksling

Vinyl- og linoleumsbelægninger uden asbest

Anvendelses-omfang 

Stort

Andre typer gulvbelægninger med asbest er beskrevet i afsnit 6.4, Støbegulve.

6.4 Støbegulve

Produktnavn 

Magnesitgulve, Durac, Decolite, Kremotex,
Dermas, Panter, Linotol m.fl.

Producent 

Flere producenter og leverandører

Anvendelse 

I badeværelser, på trapper,
i industri- og kontorbygninger

Periode  Ca. 1920 til 1980, især fra 1930 til 1970
Standardmål 

Tykkelse: 10-20 mm

Farve 

Mange farver og marmoreringer

Overflade

Hård, blank

Egenskab

Fugefri, slidstærk, vandtæt, elastisk, sej

Materiale

Magnesit med op til 30 % asbest

Forveksling

Ikke-fugefri linoleums- og vinylbelægninger
og asfaltgulve

Anvendelsesomfang 

Stort

Andre typer gulvbelægning med asbest er beskrevet i afsnit 6.2, Vinyl til gulv, og afsnit 6.3, Vinyl til gulv og væg.

6.5 Puds

Produktnavn 

Masters m.fl.

Producent 

Wilh. Lassen Jordan m.fl.

Anvendelse 

Lydregulerende og brandhæmmende
puds på lofter og vægge
Periode 

Akustikpuds: Hovedsagelig fra 1953 til 1957

Asbestpuds: Til 1980

Farve 

Grå, hvid, oftest malet

Overflade Glat eller ru
Egenskab

Lydabsorberende, brandhæmmende

Materiale

Akustikpuds: Gips, pimpsten, asbest (ca. 5 %)

Asbestpuds: Kalkmørtel, asbest

Forveksling Asbestfri puds

Anvendelsesomfang 

Begrænset

6.6 Malinger

Produktnavn 

Kenitex, Fiber Tex-Cote m.fl.

Producent 

Kenitex: Faxe Kalkbrud A/S
Andre produkter: Andre producenter

Importører

Fiber Tex-Cote: Fiber Tex-Cote Glass A/S
Andre produkter: Andre importører

Anvendelse 

Kenitex og Fiber Tex-Cote: Facademaling
Andre produkter: Andre malinger og fyld i malinger

Periode 

Kenitex: Fra 1961 til 1981
Fiber Tex-Cote: Ukendt
Andre produkter: Ukendt

Farve 

Flere farver

Overflade Grov, fin, glat
Egenskab

Facademaling, vandfast og brandhæmmende

Materiale

Kenitex: Alkyd, asbest (5-10 %), perlite,
mica, titan samt diverse farvestoffer

Forveksling

Maling uden asbest

Anvendelsesomfang 

Stort, hvor der har været ønske
om en brandhæmmende overflade

6.7 Fliseklæbemidler

Produktnavn 

Alfix, LIP, Pukkila m.fl.

Producent 

Alfix: A/S H.C. Toft
LIP: LIP Bygningsartikler

Importører

Pukkila: Kalk- & Mørtelværkerne A/S

Anvendelse 

Til fliseopsætning og påklæbning
af gulvmosaikker og gulvfliser

Periode 

Alfix: Til 1976
LIP: Til 1973
Pukkila: Fra 1962 til 1964

Standardmål

Tykkelse: Variabel

Farve 

Gråhvid

Overflade Ru
Egenskab

Vandfast

Materiale

Alfix: Cementbaseret pulvermørtel tilsat asbest
LIP: Pulver tilsat asbest
Pukkila: Kalkcementmørtel tilsat asbest

Forveksling

Andre fliseklæbemidler uden tilsætning af asbest

Anvendelsesomfang 

Stort

6.8 Spartel- og fugemasser

Produktnavn 

Sikadur 31, Sikadur 41

Producent 

Akts. Sika-Beton

Anvendelse 

Sikadur 31: Spartelmasse og til
samlinger mellem betonelementer

Sikadur 41: Slidlag på gulve

Periode 

Til 1979

Farve 

Grå

Egenskab

Hård spartelmasse

Materiale

Epoxyprodukter med asbest

Forveksling

Andre spartelmasser uden asbest

Anvendelsesomfang 

Begrænset

7. Tag

I dette afsnit er samlet en oversigt over asbestholdige produkter til tagdækning, herunder også forskellige typer bølgeplader, se afsnit 7.2 til 7.4.

Asbestholdige stålplader til tagdækning er omtalt i afsnit 8.6, Stålplader.

Asbestholdigt tag

Figur 4. Skifereternitplader indeholdende asbest. Foto: Cowi A/S.

7.1 Eternit skifer

Eternitskiffer

Produktnavn

Eternit skifer

Producent

Dansk Eternit Fabrik A/S

Anvendelse

Tagbeklædning. Beklædning af gavle, trempler, brystninger

Periode

Fra ca. 1930 til 1986, herefter Silcem skifer (asbestfri)

Standardmål

Se tegning

Farve

Grå, sortblå, rød, grøn

Overflade

Hård, jævn

Egenskab

Sprød, vandfast, ubrændbar

Materiale

Ca. 90 % cement, ca. 10 % asbest

Forveksling

Andre asbestcementskifre, asbestfrie fibercementskifre, naturskifre

Anvendelsesomfang

Stort

7.2 Bølgeplader profil B5, B6 og B9

Bølgeplader b5

Produktnavn

Eternit bølgeplader profil B5, B6 og B9

Producent

Dansk Eternit Fabrik A/S

Anvendelse

Tagbeklædning, facadebeklædning, altanrækværker og afskærmninger

Periode

Fra ca. 1930

Ny Eternit (asbestfri) B6 fra 1984

Fra 1986 er hele produktionen af B6-plader asbestfri, grå undtaget

Standardmål

Type

Længde

mm

Bredde

mm

Tykkelse

mm

Højde ekskl. tykkelse mm

B5

B6

B9

ca. 1220

ca. 1220

ca. 1220

ca. 1020

ca. 1090

ca. 1020

ca. 6

ca. 6-7

ca. 6

ca. 30

ca. 48

ca. 51

Farve

Grå, sortblå, rød, grøn, rødbrun, mokka

Overflade

Hård, jævn, som regel vaffelmønster på bagsiden

Egenskab

Sprød, vandfast, ubrændbar

Materiale

Ca. 90 % cement, ca. 10 % asbest

Forveksling

Andre asbestcementplader, asbestfrie fibercementplader, bitumenpapbølgeplader

Anvendelsesomfang

Stort

7.3 Bølgeplader profil B7

Bølgeplader b7

Produktnavn

Eternit bølgeplader profil B7

Producent

Dansk Eternit Fabrik A/S

Anvendelse

Tag- og facadebeklædning

Periode

Fra 1967 til 1986, herefter Ny Eternit (asbestfri)

Standardmål

Type

Længde

mm

Bredde

mm

Tykkelse

mm

Højde ekskl. tykkelse mm

B7

610

1100

6-7

48

Farve

Sortblå, rødbrun, teglrød, rødflammet, mokka, evt. malet

Overflade

Hård, jævn, som regel vaffelmønster på bagsiden

Egenskab

Sprød, vandfast, ubrændbar

Materiale

Ca. 90 % cement, ca. 10 % asbest

Forveksling

Andre asbestcementplader, asbestfrie fibercementplader, bitumenpapbølgeplader

Anvendelsesomfang

Stort

7.4 Bølgeplader profil B12

Bølgeplader b12

Produktnavn

Eternit bølgeplader profil B12

Producent

Dansk Eternit Fabrik A/S

Anvendelse

Tag- og facadebeklædning, især til industribygninger, støjskærme og hegn

Periode

Fra 1968

Standardmål

Type

Længde

mm

Bredde

mm

Tykkelse

mm

Højde ekskl. tykkelse mm

B12

ca. 2220

ca. 2440

ca. 3050

ca. 1030

ca. 1030

ca. 1030

ca. 10

ca. 10

ca. 12,5

ca. 100

ca. 100

ca. 100

Farve

Grå

Overflade

Hård, jævn, som regel vaffelmønster på bagsiden.

Egenskab

Sprød, vandfast, ubrændbar

Materiale

Ca. 90 % cement, ca. 10 % asbest

Forveksling

Andre asbestcementplader, asbestfrie fibercementplader.

Anvendelsesomfang

Stort

7.5 Specialelementer

Produktnavn

Håndformede eternitprodukter

Producent

Dansk Eternit Fabrik A/S

Anvendelse

Tilbehør til tagplader, solafskærmning, blomsterkasser

Periode

Fra ca. 1930 til ca. 1980

Farve

Grå, sort, evt. malet

Overflade

Hård, jævn, på bagsiden som regel vaffelmønster

Egenskab

Sprød, vandfast, ubrændbar

Materiale

Ca. 90 % cement, ca. 10 % asbest

Forveksling

Asbestfrie produkter

Anvendelsesomfang

Begrænset

7.6 Asfaltprodukter

Produktnavn

Klæbeasfalt, tagsmøremidler o.a.

Producent

Phønix A/S, Hotaco A/S, Jens Villadsens Fabriker A/S, Superfos AKI A/S m.fl.

Anvendelse

Klæbning af tagpap, fugtisolering, overstrygning af tage

Periode

Fra ca. 1930 til 1980

Farve

Sort

Overflade

Jævn, klæbrig ved høj temperatur

Egenskab

Vandtæt, smelter ved 100-120 °C

Materiale

Asfalt med asbest (2-20 %)

Forveksling

Tilsvarende asbestfrie produkter

Anvendelsesomfang

Stort

7.7 Tagmembraner

Produktnavn

Everlite TLA 200 tagmembran

Producent

Everlite A/S

Anvendelse

Tagdækning

Periode

Ukendt, dog ikke anvendt efter 1980

Standardmål

Ukendt

Farve

Hvid, lysegrå

Overflade

Glat

Egenskab

Sej, smidig, ubrændbar, vandtæt

Materiale

Asbestpap med pålamineret plast

Forveksling

PVC-tagfolier

Anvendelsesomfang

Begrænset

7.8 Tagpap

Produktnavn

Mange produktnavne

Producent

Jens Villadsens Fabriker A/S m.fl.

Anvendelse

Tagdækning

Periode

Fra ca. 1965 til 1980

Standardmål

Standard rullebredde: 1000 mm, opskårne baner til inddækninger

Farve

Sort

Overflade

Jævn, blød, produceret med og uden skiferbestrøning

Egenskab

Vandtæt, sej

Materiale

Tilsat ca. 3 % asbest i yderlag

Forveksling

Andre tagpaptyper uden asbest

Anvendelsesomfang

Stort

7.9 Tagunderstrygning

Produktnavn

Ceresit-Fixif 3, PRR, PRS m.fl.

Importør

A/S Cebyg, Rufa I/S m.fl.

Anvendelse

Tætningsmiddel til tagunderstrygning og fugemasse

Periode

Til 1981

Farve

Sort, rødbrun m.fl.

Egenskab

Vandtæt, smidig

Materiale

Asbestindhold op til 30 %

Anvendelsesomfang

Begrænset

8. Facade

I dette afsnit er samlet en gruppe asbestholdige pladeprodukter og bygningselementer, der er anvendt på bygningers facader.

Asbestholdige, perforerede og uperforerede plader til facadebeklædning er samlet i henholdsvis afsnit 10, Perforerede plader og afsnit 11, Uperforerede plader.

Bølgeplader med asbest er beskrevet i afsnit 7.2 til 7.4, og eternit skifer i afsnit 7.1.

Perforerede plader til udvendig brug er beskrevet i afsnit 10.1, Træfiberplader med asbest.

Uperforerede plader til udvendig brug er beskrevet i afsnit 11.1, Asbestcementplader med stålbelægning og 11.2, Træfiberplader med asbest.

Facade

Figur 5. Naturstensfacade med naturligt forekommende asbest. Foto: Jens Mejer Frederiksen.

8.1 Eternit beklædningspaneler

Produktnavn

Eternit beklædningsplader

Producent

Dansk Eternit Fabrik A/S

Anvendelse

Facadebeklædning, loft- og vægbeklædning i arbejds- og fabrikslokaler, stalde

Rottesikring mellem punktfundamenter på sommerhuse, garager, fjerkræhuse

Periode

Fra ca. 1930 til 1985

Standardmål

Længde

mm

Bredde

mm

Tykkelse

mm

ca. 1200

ca. 2500

ca. 3050

ca. 1200

ca. 1200

ca. 1200

ca. 5 – 6 – 8 – 10

ca. 5 – 6 – 8 – 10

ca. 5 – 6 – 8 – 10

Farve

Grå, forekommer malet

Overflade

Hård, jævn, afklippede kanter, som regel vaffelmønster på bagsiden

Egenskab

Sprød, vandfast, ubrændbar

Materiale

Ca. 90 % cement, ca. 10 % asbest

Forveksling

Andre asbestcementplader, asbestfrie fibercementplader, gipsplader,

hårde træfiberplader

Anvendelsesomfang

Stort

8.2 Eternit facadeplade type A

Produktnavn

Eternit facadeplade type A, Eternit massiv

Producent

Dansk Eternit Fabrik A/S

Anvendelse

Beklædning af facader, gavle, tagudhæng, brystninger, altaner

Periode

Fra. 1963 til 1986, herefter Ny Eternit facadeplade type A (asbestfri)

Standardmål

Type

 

Længde

mm

Bredde

mm

Tykkelse

mm

Eternit type A

2500

3050

1200

1200

6 – 8 – 10

6 – 8 – 10

Farve

Grå, hvid, sort, forekommer malet

Overflade

Hård, jævn, retsiden let afpudset, som regel vaffelmønster på bagsiden

Egenskab

Sprød, vandfast, ubrændbar

Materiale

Ca. 90 % cement, ca. 10 % asbest

Forveksling

Andre asbestcementplader, asbestfrie fibercementplader, gipsplader,

hårde træfiberplader

Anvendelsesomfang

Stort

8.3 Eternit Glasal

Produktnavn

Eternit Glasal

Producent

N.V. Eternit, Belgien

Importør

Dansk Eternit Fabrik A/S m.fl.

Anvendelse

Beklædning af facader, brystninger, gavle, tagudhæng

Loft- og vægbeklædning, spanske vægge i køkkener og vådrum,

skabs- og dørbeklædning

Periode

Ca. 1960 til 1985, herefter Ny Glasal (asbestfri)

Standardmål

Længde × bredde: Ca. 2520 × 1240 mm og ca. 3070 × 1240 mm

Tykkelse: Ca. 3,2 og 6 mm

Farve

Flere farver

Overflade

Hård, jævn, silkemat

Egenskab

Sprød, vandfast, ubrændbar

Materiale

Ca. 90 % cement, ca. 10 % asbest, påbrændt farvet overflade af mineralsk emalje

Forveksling

Andre asbestcementplader, asbestfrie fibercementplader,

hårde træfiberplader, laminerede træfiberplader

Anvendelsesomfang

Stort

8.4 Eternit Struktur

Produktnavn

Eternit Struktur

Producent

Dansk Eternit Fabrik A/S

Anvendelse

Beklædning af facader, gavle, brystninger

Væg- og loftbeklædning

Periode

Fra ca. 1977 til 1983

Standardmål

Type

 

Længde

mm

Bredde

mm

Tykkelse

mm

Eternit Struktur E

Eternit Struktur I

2500

2500

1200

1200

8

6

Farve

Eternit Struktur E: Grålig og hvid

Eternit Struktur I: Grålig

Overflade

Hård og med præget mønster (skifret) på forsiden,

som regel vaffelmønster på bagsiden

Egenskab

Eternit Struktur E: Sprød, vandfast, ubrændbar

Eternit Struktur I: Sprød, ubrændbar

Materiale

Eternit Struktur E: Ca. 90 % cement, ca. 10 % asbest

Eternit Struktur I: Ca. 76 % cement, ca. 15 % cellulosefibre, ca. 9 % asbest

Forveksling

Andre asbestcementplader, asbestfrie fibercementplader

Anvendelsesomfang

Meget begrænset

8.5 Duraform

Produktnavn

Duraform

Producent

TBA Industrial Products Ltd., England

Importør

RIAS

Anvendelse

Facadebeklædning og skilte, loft- og vægbeklædning

Periode

Fra 1974 til 1982

Standardmål

Længde × bredde: 2440 × 1220 mm.
Tykkelse: 1,5-6,0 mm

Farve

14 standardfarver

Overflade

Hård, mat, satin-mat, blank, narvet

Egenskab

Stor stivhed og bøjningsstyrke, vandfast

Materiale

Lamineret presset plade. De to overfladelag af 0,25 mm hårde, uarmerede PVC-folier og kernen af 0,5 mm hårde PVC-folier med ca. 50 % asbest

Forveksling

Øvrige PVC-plader, laminerede plader

Anvendelsesomfang

Meget begrænset

8.6 Stålplader

Stålplader

Produktnavn

Robertson Galbestos

Producent

H.H. Robertson, England

Importør

H.H. Robertson Nordisk A/S

Anvendelse

Facade- og tagbeklædning

Periode

Fra 1957 til 1968

Standardmål

Længde: Op til 9150 mm

Bredde: 688 og 714 mm

Tykkelse: 0,6 og 0,8 mm

Farve

Mellemblå, off-white, sort, skifergrå, mørkegrå, lysegrå, rød, grøn

Bagside ofte sort

Overflade

Blank polyester, bølgemønster

Egenskab

Elastisk, vandfast, afvaskelig

Materiale

Forzinket stålplade belagt med imprægneret asbestfilt

og en ydre belægning af polyester

Forveksling

Profilerede stålplader med belægning uden asbest (Robertson Versacor)

Anvendelsesomfang

Begrænset

8.7 Murafdækning

Murafdækning

Produktnavn

Eternit murafdækninger

Producent

Dansk Eternit Fabrik A/S

Anvendelse

Afdækning af fritstående mure

Periode

Fra ca. 1967 til 1985, herefter Ny Eternit murafdækninger (asbestfri)

Standardmål

Individuelle længder op til 1500 mm

Farve

Grå, sort

Overflade

Hård, jævn

Egenskab

Sprød, vandfast, ubrændbar

Materiale

Ca. 90 % cement, ca. 10 % asbest

Forveksling

Murafdækninger af beton

Anvendelsesomfang

Stort

8.8 Sålbænke

Sålbænke

Produktnavn

Eternit sålbænke

Producent

Dansk Eternit Fabrik A/S

Anvendelse

Afdækning af murfalse

Periode

Fra ca. 1965 til 1985, herefter Ny Eternit sålbænke (asbestfri)

Standardmål

Længde: 1500 og 3000 mm

Oftest tilpasset standardvinduer

Farve

Grå, sort

Overflade

Hård, jævn

Egenskab

Sprød, vandfast, ubrændbar

Materiale

Ca. 90 % cement, ca. 10 % asbest

Forveksling

Betonelementsålbænke

Anvendelsesomfang

Stort

8.9 Natursten med asbest

Natursten med asbest

 

Produktnavn

Naturligt forekommende asbestmineral i bjergarter, fx dolomitisk marmor som Blå Ekeberg fra Sverige

Producent

Importører og producenter af byggevarer

Anvendelse

Regulære stykker til beklædning af facade og gulv

I pulveriseret form som fyldstof i visse mørtel- og klæbeprodukter, bl.a. til vægfliseklæbere

Tilslag, fx i terrazzo

Periode

Naturligt forekommende

Standardmål

Regulære stykker til beklædning af facade og gulv
Neddelt til pulver og tilslag

Farve

Naturlige

Overflade

Rå, forarbejdet eller som pulver

Egenskab

Hård, vandfast, ubrændbar

Materiale

Sedimenter dannet under specielle forhold med variabel asbestindhold, som regel minimalt
Mineralerne findes både i ikke-asbestiform og i asbestiform, kun asbestiformen klassificeres som asbest

Forveksling

Natursten uden asbest

Anvendelsesomfang

Ukendt, i dag skal importerede natursten kontrolleres for asbest

9. Isolering

I dette afsnit er samlet en gruppe kendte asbestholdige materialer, som enkeltvis eller i kombination er anvendt til både kondens-, varme-, lyd- og brandisolering af tekniske installationer, ventilationsanlæg og bygninger.

Isoleringsmaterialer til el-installationer er samlet i afsnit 3, El-installationer.

Andre typer asbestholdig isolering findes i afsnit 5.7, Tekstiler.

Isolering

Figur 6. Eksempel på isolering af tekniske installationer, hvor der indgår asbestholdige produkter i form af asbest som isolering og asbestpap. Foto: Cowi A/S.

9.1 Isolering til bygninger

Produktnavn

Asbestholdig isolering

Producent

Entreprenører og håndværkere

Anvendelse

Isolering på lofter og andre steder

Periode

Til ca. 1950

Farve

Brun, gullig, grå

Egenskab

Varmeisolerende

Materiale

Kiselgur eller moler med 10-20 % asbest

Forveksling

Indskudsler

Anvendelsesomfang

Begrænset

9.2 Papir og pap

Produktnavn

Asbestpapir og asbestpap

Producent

Asahi Asbestos m.fl.

Importør

Burcharth V. & Søn A/S m.fl.

Anvendelse

Varmeisolering af elektriske installationer, tagmembraner,

bag- og mellemlægspapir i sandwich-konstruktioner, vægbeklædning

Periode

Fra ca. 1920 til 1979

Standardmål

Længde × bredde: 2000 × 1000 mm

Tykkelse: 0,2-0,8 mm

Farve

Flere farver

Overflade

Som groft sækkelærred eller som glat overflade af gummi eller vinyl

Egenskab

Ubrændbar, varmeresistent

Materiale

Rensede lange asbestfibre kørt gennem en papirvalse

Kan være imprægneret med gummi eller vinyl

Op til 100 % asbest

Anvendelsesomfang

Lille, vægbeklædning i meget ringe omfang

9.3 Teknisk isolering

Produktnavn

Asbestholdig isolering

Producent

Entreprenører og håndværkere

Anvendelse

Isolering af kedler, rør, beholdere og kanaler med kiselgur- eller

magnesia-blandinger (kompositioner)

Især egnet ved komplicerede rørføringer
Asbestpap anvendes inderst i isoleringslag på lige rørstrækninger

Periode

Til ca. 1963. I mindre omfang til 1979

Standardmål

Tilpasset opgaven

Farve

Brun, gullig, grå og hvid, kappen er ofte malet

Overflade

Isoleringen er normalt afsluttet med pap og/eller lærred samt maling

Pappen kan være asbestpap

Egenskab

Hård, isolerende, ubrændbar

Materiale

Kiselgur eller magnesia med op til 50 % asbest
Pap med op til 100 % asbest

Forveksling

Andre isoleringer uden asbest

Isolering med asbestholdige blandinger er normalt ret hård i modsætning til

mineraluldsisolering, der som regel giver efter for tryk

Anvendelsesomfang

Stort

9.4 Sprøjteasbest

Produktnavn

Sprayed Limpet Asbestos isolering

Producent

Persolit m.fl.

Anvendelse

Lydregulering, brandisolering, varmeisolering af bygninger og installationer

Plastisk og formbart ved påføringen

Periode

Til 1972

Standardmål

Tykkelse: Påsprøjtet i lagtykkelser på 5-300 mm

Farve

Ofte grå, evt. påført andre farver

Overflade

Meget varierende, løst bundet, kan være efterbehandlet og malet

Egenskab

Lydabsorberende, varmeisolerende, ubrændbar, fugefri

Kan absorbere vand og afgive det igen ved fordampning

Materiale

Op til 90 % asbest med uorganisk bindemiddel

Forveksling

Puds, sprøjtebeton

Anvendelsesomfang

Begrænset

9.5 Brandisolering af elevatortopstykke

Produktnavn

Brandisolering af elevator-topstykke

Producent

Ukendt

Anvendelse

Brandisolering af elevatortag med asbestmåtte

Periode

Fra ca. 1920 til 1980

Standardmål

Tilpasset opgaven

Farve

Hvidgrå

Overflade

Stofagtig måtte. Pressede asbestfibre

Egenskab

Ubrændbar, brandhæmmende

Materiale

Ca. 99 % asbest

Anvendelsesomfang

Ukendt

Andre asbestholdige materialer i forbindelse med elevatorer er beskrevet i afsnit 2.4, Elevatorbremser.

9.6 Isolering af ventilationsanlæg

Isolering af ventilationsanlæg

Produktnavn

Isolering af komponenter og installationer

Producent

Ventilationsfirmaer og isolatører

Anvendelse

I ventilationsanlæg til kondens-, varme-, lyd- og brandisolering, fx ved indvendig beklædning af kanaler, befugtere og kasseaggregater, og til etablering af enkeltmodstande i kanaler

Periode

Til 1965 for komponenter

Standardmål

Tilpasset opgaven

Materiale

Asbestplader eller -væv

Forveksling

Glasfiberplader eller -væv

Anvendelsesomfang

Ukendt


Andre asbestholdige materialer i forbindelse med ventilationsanlæg er beskrevet i afsnit 4, Ventilation.

10. Perforerede plader

I dette afsnit er samlet en gruppe af perforerede, asbestholdige pladeprodukter, der primært er anvendt til indvendig beklædning af lofter og vægge.

Uperforerede plader med asbest til både udvendig og indvendig beklædning er samlet i afsnit 11, Uperforerede plader.

Asbestholdige pladeprodukter til facadebeklædning findes i afsnit 8.1 til 8.6.

Andre typer af asbestholdige produkter til indvendig beklædning af bygninger er beskrevet i afsnit 6, Specielle indvendige overflader.

Perforerede asbestholdige plader

Figur 7. Perforerede asbestholdige plader, der er anvendt til loftbeklædning. Foto: Cowi A/S.

10.1 Træfiberplader med asbest

Træfiberplader med asbest

Træfiberplade med asbest findes også i en uperforeret version, se afsnit 11.2
Træfiberplader med asbest.

Produktnavn

Asbest-Insulite, træfiberplader med asbest

Producent

Plesner Davidsen & Co. A/S m.fl.

Anvendelse

Loft- og vægbeklædning, udvendig beklædning

Periode

Ukendt, dog ikke anvendt efter 1980

Standardmål

Længde

mm

Bredde

mm

Tykkelse

mm

2500

2600

2750

3000

3750

1220

1220

1220

1220

1220

9

9

9

9

9

Farve

Lys brun, ofte malet

Overflade

Jævn, ofte malet eller tapetseret

Egenskab

Hård, jævn, lydabsorberende

Materiale

Træfiberplade med pålimet asbestpap på bagsiden

Forveksling

Asbestcement- og asbestsilikatplader, asbestfrie fibercement-plader og

silikatplader, hårde træfiberplader, gipsplader

Anvendelsesomfang

Stort

10.2 Asbestplader, type A

Asbestplader, type A

Produktnavn

Asbestplader, type A

Producent

Asmussen & Weber

Anvendelse

Loftbeklædning

Periode

Fra ca. 1957 til 1975

Standardmål

Type

Længde

Bredde

Tykkelse

 

Perforering

 
       

Hul Ø

Hulafstand

Margin

 

mm

mm

mm

mm

mm

mm

A4

600

400

3,5

4

10

20

A5

600

400

3,5

5

12,5

18,8

 

AH4

2440

1220

3,5

4

10

10

 

AH5

2440

1220

3,5

5

12,5

6,3

 

Typerne A4 og A5 er leveret med påklæbet 15, 25 og 50 mm mineraluld

Farve

Leveret ubehandlet grå eller malet i forskellige farver

Overflade

Hård, jævn

Egenskab

Sprød, ubrændbar

Materiale

Ca. 76 % cement, ca. 15 % cellulosefibre, ca. 9 % asbest

Forveksling

Andre asbestcementplader, asbestfrie fibercementplader,

hårde træfiberplader, gipsplader

Anvendelses-omfang

Stort

10.3 Dæmpasbest

Dæmpasbest

Produktnavn

Dæmpasbest

Producent

Dæmpa A/S

Anvendelse

Loftbeklædning

Periode

Fra ca. 1957 til ca. 1973

Standardmål

Type

 

Længde

mm

Bredde

mm

Tykkelse

mm

Dæmpasbest-45

Dæmpasbest-90

Dæmpasbest-121

600

600

600

400

400

400

3,5

3,5

5

Pladerne er ofte leveret med påklæbet 15, 25 eller 50 mm mineraluld

Farve

Leveret grundet med hvid maling, oftest malet

Overflade

Jævn, affasede kanter

Egenskab

Sprød, ubrændbar

Materiale

Dæmpasbest 45: Ca. 75 % silikater, ca. 25 % asbest.

Dæmpasbest 90 og 121: Ca. 76 % cement, ca. 15 % cellulosefibre, ca. 9 % asbest

Forveksling

Andre asbestsilikatplader, asbestfrie silikatplader, asbestcementplader, asbestfrie fibercementplader, hårde træfiberplader, gipsplader

Anvendelsesomfang

Stort

Dæmpasbest findes også i en uperforeret version, se afsnit 11.4, Dæmpasbest.

10.4 Dæmpa-Deck

Dæmpa-Deck

Produktnavn

Dæmpa-Deck

Producent

Dæmpa A/S

Anvendelse

Løst oplagt i skinnesystemer som nedhængte lofter (underlofter)

Periode

Fra 1968 til 1977

Standardmål

Type

Længde

mm

Bredde

mm

Tykkelse

mm

502

503

1200

1200

600

300

3,5

3,5

Pladerne er leveret med påklæbet 25 mm mineraluld

Farve

Ubehandlet grå, oftest malet

Overflade

Jævn

Egenskab

Sprød, ubrændbar, pladerne kan nedtages uden anvendelse af værktøj

Materiale

Ca. 75 % silikater, ca. 25 % asbest

Forveksling

Andre asbestsilikatplader, asbestfrie silikatplader, asbestcementplader,

asbestfrie fibercementplader, hårde træfiberplader, gipsplader

Anvendelsesomfang

Stort

Dæmpa-Deck findes også i en uperforeret version, se afsnit 11.5, Dæmpa-Deck

10.5 Dæmpa-Z

Dæmpa-Z

Produktnavn

Dæmpa-Z

Producent

Dæmpa A/S

Anvendelse

Loftbeklædning

Periode

Fra 1962 til 1973

Standardmål

 

 1. Træramme i format 400 × 1800 mm

   

 2. Ca. 3,5 mm asbestsilikatplade. 3 stk. 400 × 600 mm

   

 3. Lydabsorberende indlæg af mineraluld

   

 4. Ø 3,5 mm huller i 12,5 mm centerafstand

Kan være leveret med en plan, uperforeret bagplade

Farve

Lys overflade, oftest leveret grundet eller malet

Overflade

Jævn, affasede kanter

Egenskab

Sprød, ubrændbar

Materiale

Ca. 75 % silikater, ca. 25 % asbest

Forveksling

Andre asbestsilikatplader, asbestfrie silikatplader, asbestcementplader,

asbestfrie fibercementplader, hårde træfiberplader, gipsplader

Anvendelses-omfang

Stort

Dæmpa-Z findes også i en uperforeret version, se afsnit 11.6, Dæmpa-Z

10.6 Ikasbest

Ikastbest

Produktnavn

Ikasbest

Producent

IKAS A/S

Anvendelse

Loftsbeklædning

Periode

Fra ca. 1957 til 1980

Standardmål

300 × 300 mm, 400 × 200 mm, 600 × 400 mm

300 × 400 mm, 400 × 400 mm, 600 × 600 mm

300 × 600 mm, 400 × 800 mm, 600 × 1200 mm

Tykkelse: 4 mm

Pladerne er leveret med påklæbet 12, 25 og 50 mm mineraluld

Perforering: 24 forskellige mønstre som cirkulære, kors, kryds, slidser, stjerner

Farve

Ubehandlet grå eller grundet med hvid maling, oftest malet

Overflade

Hård, jævn

Egenskab

Sprød, ubrændbar

Materiale

Ca. 76 % cement, ca. 15 % cellulosefibre, ca. 9 % asbest

Forveksling

Andre asbestcementplader, asbestfrie fibercementplader,

hårde træfiberplader, gipsplader

Anvendelses-omfang

Stort

10.7 Perforit

Perforit

Produktnavn

Perforit (Cellperforit, Asbestolux og Internit)

Perforit er en fællesbetegnelse for perforerede og uperforerede Asbestolux- og Internit-plader

Cellperforit er det tidligere handelsnavn for perforerede Internitplader.

Producent

Dansk Eternit Fabrik A/S

Anvendelse

Væg- og loftbeklædning

Periode

Asbestolux: Fra 1956 til 1976

Internit: Fra 1963 til 1979

Perforit asbestfri efter 1979

Standardmål

Type

Længde

mm

Bredde

mm

Tykkelse

mm

Perforit, Cellperforit

1200

1200

600

600

600

400

300

600

400

300

3,5 – 5

3,5 – 5

3,5 – 5

3,5 – 5

3,5 – 5

Farve

Asbestolux: Gråhvid, oftest malet

Internit: Grågul, oftest malet

Overflade

Jævn

Egenskab

Sprød, ubrændbar

Materiale

Perforeret Asbestolux: Ca. 75 % silikater, ca. 25 % asbest

Perforeret Internit og Cellperforit:

Ca. 76 % cement, ca. 15 % cellulosefibre, ca. 9 % asbest

Forveksling

Andre asbestcement- og asbestsilikatplader, asbestfrie fibercement- og

silikatplader, hårde træfiberplader, gipsplader

Anvendelses-omfang

Stort

Perforit-pladerne findes også i uperforerede versioner, se afsnit 11.3, Asbestolux og afsnit 11.7 Internit.

11 Uperforerede plader

Dette afsnit samler en gruppe uperforerede, asbestholdige pladeprodukter, der er anvendt til udvendig og indvendig beklædning af bygninger.

Plane perforerede plader med asbest er samlet i afsnit 10, Perforerede plader.

Asbestholdige pladeprodukter til facadebeklædning findes i afsnit 8.1 til 8.6.

Andre typer af asbestholdige produkter til indvendig beklædning af bygninger er beskrevet i afsnit 6, Specielle indvendige overflader.

Uperforerede plader

Figur 9. Uperforerede asbestholdige plader, der er anvendt til indvendig vægbeklædning. Foto: SBi.

11.1 Asbestcementplader med stålbelægning

Asbestcementplader med stålbelægning

Produktnavn

Asbestcementplader m. stålbelægning, Pentagon Exter, Pentagon Double m.fl.

Producent

Pentagon A/S

Anvendelse

Indvendig og udvendig vægbeklædning især i butiks- og kontorbygninger.

Periode

Ukendt, dog ikke anvendt efter 1979

Standardmål

Tykkelse: 6 mm

Øvrige mål individuelle

Farve

Mange blanke og matte standardfarver

Overflade

Glat, hård

Egenskab

Vandfast, ubrændbar

Materiale

Asbestcementplade beklædt med 0,5 mm plade i stål, aluminium, kobber eller andet metal

Forveksling

Plane stålplader

Anvendelsesomfang

Stort

11.2 Træfiberplader med asbest

Produktnavn

Asbest-Insulite, træfiberplader med asbest

Producent

Plesner Davidsen & Co. A/S m.fl.

Anvendelse

Loft- og vægbeklædning, udvendig beklædning

Periode

Ukendt, dog ikke anvendt efter 1980

Standardmål

Længde

mm

Bredde

mm

Tykkelse

mm

2500

2600

2750

3000

3750

1220

1220

1220

1220

1220

9

9

9

9

9

Farve

Gråhvid, oftest malet eller tapetseret

Overflade

Jævn

Egenskab

Hård, jævn

Materiale

Træfiberplade med pålimet asbestpap på bagsiden

Forveksling

Asbestcement- og asbestsilikatplader, asbestfrie fibercement- og

silikatplader, hårde træfiberplader, gipsplader

Anvendelsesomfang

Stort

Asbestholdige træfiberplader findes også i en perforeret version, se afsnit 10.1, Træfiberplader med asbest.

11.3 Asbestolux

Produktnavn

Asbestolux

Producent

Dansk Eternit Fabrik A/S

Anvendelse

Loft- og vægbeklædning. Beklædning af bærende stålkonstruktioner,

installationskanaler, elevatorskakter, pengeskabe, tørreovne, branddøre

Periode

Fra 1954 til 1976

Standardmål

Type

Længde

mm

Bredde

mm

Tykkelse

mm

Asbestolux 36

2500

3050

1200

1200

5 – 6,5 – 9 – 12,5

6,5 – 9 – 12,5

 

Asbestolux 45

2500

1200

3,5 – 5

 

Asbestolux 36 og 45 loftsplader

1200

1200

600

600

600

400

300

600

400

300

3,5 – 5

3,5 – 5

3,5 – 5

3,5 – 5

3,5 – 5

Farve

Gråhvid, oftest malet

Overflade

Jævn, kan være leveret med træfinér eller plastlaminat

Egenskab

Sprød, ubrændbar

Materiale

Ca. 75 % silikater, ca. 25 % asbest

Forveksling

Andre asbestsilikatplader, asbestfrie silikatplader, asbestcementplader, asbestfrie fibercementplader, hårde træfiberplader, gipsplader

Anvendelsesomfang

Meget stort

Asbestolux-plader findes også i en perforeret version, se afsnit 10.7, Perforit.

11.4 Dæmpasbest

Produktnavn

Dæmpasbest

Producent

Dæmpa A/S

Anvendelse

Loftbeklædning

Periode

Fra 1957 til ca. 1973

Standardmål

Type

 

Længde

mm

Bredde

mm

Tykkelse

mm

Dæmpasbest-45

Dæmpasbest-90

Dæmpasbest-121

600

600

600

400

400

400

3,5

3,5

5

Farve

Leveret grundet med hvid maling, oftest malet

Overflade

Jævn, affasede kanter

Egenskab

Sprød, ubrændbar

Materiale

Dæmpasbest 45: Ca. 75 % silikater, ca. 25 % asbest

Dæmpasbest 90 og 121: Ca. 76 % cement, ca. 15 % cellulosefibre, ca. 9 % asbest

Forveksling

Andre asbestsilikatplader, asbestfrie silikatplader, asbestcementplader,

asbestfrie fibercementplader, hårde træfiberplader, gipsplader

Anvendelsesomfang

Stort

Dæmpasbest-plader findes også i en perforeret version, se afsnit 10.3, Dæmpasbest.

11.5 Dæmpa-Deck

Produktnavn

Dæmpa-Deck

Producent

Dæmpa A/S

Anvendelse

Løst oplagt i skinnesystemer som nedhængte lofter (underlofter)

Periode

Fra 1968 til 1977

Standardmål

Type

 

Længde

mm

Bredde

mm

Tykkelse

mm

500

501

1200

1200

600

300

3,5

3,5

Farve

Ubehandlet grå, oftest malet

Overflade

Jævn, evt. nopret

Egenskab

Sprød, ubrændbar, pladerne kan nedtages uden anvendelse af værktøj

Materiale

Ca. 75 % silikater, ca. 25 % asbest

Forveksling

Andre asbestsilikatplader, asbestfrie silikatplader, asbestcementplader, asbestfrie fibercementplader, hårde træfiberplader, gipsplader

Anvendelsesomfang

Stort

Dæmpa-Deck-plader findes også i en perforeret version, se afsnit 10.4, Dæmpa-Deck.

11.6 Dæmpa-Z

Dæmpa Z

Produktnavn

Dæmpa-Z

Producent

Dæmpa A/S

Anvendelse

Loftbeklædning

Periode

Fra 1962 til 1973

Standardmål

 

 1. Træramme i format 400 × 1800 mm

   

 2. Ca. 3,5 mm asbestsilikatplade. 3 stk. 400 × 600 mm

Kan være leveret med en plan, uperforeret bagplade

Farve

Lys overflade, oftest leveret grundet eller malet

Overflade

Jævn, affasede kanter

Egenskab

Sprød, ubrændbar

Materiale

Ca. 75 % silikater, ca. 25 % asbest

Forveksling

Andre asbestsilikatplader, asbestfrie silikatplader, asbestcementplader,

asbestfrie fibercementplader, hårde træfiberplader, gipsplader

Anvendelsesomfang

Stort

Dæmpa-Z-plader findes også i en perforeret version, se afsnit 10.5, Dæmpa-Z

11.7 Internit

Produktnavn

Internit

Producent

Dansk Eternit Fabrik A/S

Anvendelse

Væg- og loftbeklædning, vindafdækning i ydervægge, undertage, tagelementer

Periode

Fra 1956 til 1979, herefter asbestfri Internit

Standardmål

Type

Længde

mm

Bredde

mm

Tykkelse

mm

Hele plader

2500

3050

1200

1200

3,5 – 5 – 7

3,5 – 5 – 7

 

Loftsplader

 

1200

1200

600

600

600

400

300

600

400

300

3,5 – 5 – 7

3,5 – 5 – 7

3,5 – 5 – 7

3,5 – 5 – 7

3,5 – 5 – 7

Farve

Grågul, oftest malet

Overflade

Hård, jævn

Egenskab

Sprød, ubrændbar

Materiale

Ca. 76 % cement, ca. 15 % cellulosefibre, ca. 9 % asbest

Forveksling

Andre asbestcementplader, asbestfrie fibercementplader,

hårde træfiberplader, gipsplader

Anvendelsesomfang

Stort

Internit-plader findes også i en perforeret version, se afsnit 10.7, Perforit.

11.8 Navilite

Produktnavn

Navilite

Producent

Dansk Eternit Fabrik A/S

Anvendelse

Væg- og loftsbeklædning. Kernemateriale i branddøre og pengeskabe

Beklædning af elevatorskakter, kabelkasser

Periode

Fra 1964 til 1976. Efter 1981 asbestfri

Standardmål

Længde × bredde: Ca. 2440 × 1220 mm

Tykkelse: Ca. 12,5 – 16 – 19 – 22 – 25 mm

Farve

Gråhvid, ofte malet

Overflade

Jævn, leveret slebet på begge sider, evt. fineret med plastlaminat eller træfinér

Egenskab

Sprød, ubrændbar

Materiale

Ca. 75 % silikater, ca. 25 % asbest

Forveksling

Andre asbestsilikatplader, asbestfrie silikatplader, asbestcementplader, asbestfrie fibercementplader, hårde træfiberplader, laminerede træfiberplader, gipsplader

Anvendelsesomfang

Stort

11.9 Poleret eller glaseret eternit

Produktnavn

Poleret eller glaseret eternit

Producent

Dansk Eternit Fabrik A/S, Thurmer & Co. m.fl.

Anvendelse

Vægbeklædning, bordplader, vinduesplader, paneler

Periode

Ca. 1930 til 1985

Standardmål

Længde × bredde: 2500 × 1200 mm

Tykkelse: 5-6 mm, samt på bestilling 20-25 mm

Farve

Marmoreret eller mønstret i farverne, blå, rød, hvid, grå

Overflade

Hård, blank, glasuragtig

Egenskaber

Vandfast, ubrændbar

Materiale

Ca. 90 % cement, ca. 10 % asbest

Forveksling

Marmor- og terrazzoplader

Anvendelsesomfang

Stort

Litteratur

Arbejdsministeriet. (1972). Bekendtgørelse af 14. januar 1972 om forbud mod anvendelse af asbest til visse former for isolering. København. Arbejdsministeriet. (1972). København.

Arbejdsministeriet. (1986). Bekendtgørelse nr. 660 af 24. september 1986 om asbest. København.

Arbejdstilsynet. (2004). Bekendtgørelse nr. 1502 af 21. december 2004 om asbest. København. Lokaliseret på: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=30157

Erhvervs- og Byggestyrelsen. (2009). Bygningsreglement 2008 (BR08) (2. udg.). København. Lokaliseret på: http://www.ebst.dk/br08.dk

Rasmussen, T. V. (2010). Asbest i bygninger (SBi-anvisning 228). Hørsholm: Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet.

Bagord

Denne SBi-anvisning er et katalog over kendte asbestholdige materialer, som kan findes i danske bygninger.

Kataloget indeholder 71 produkter, der er beskrevet med illustrationer og de væsentligste karakteristika såsom produktnavn, producent og standardmål samt hvor, hvornår og i hvilket omfang, de er anvendt. Oplysningerne er indsamlet i 1986 og revideret og udvidet i 2010.

Anvisningen er knyttet til SBi-anvisning 228, Asbest i bygninger, der beskriver håndtering af asbest i praksis i overensstemmelse med krav i lovgivningen på en sikker og sundhedsmæssig forsvarlig måde. SBi-anvisning 228 og 229 afløser til sammen SBI-anvisning 153, Asbestholdige materialer i bygninger, fra 1986.

Anvisningen henvender sig til bygningsejere, byggeriets rådgivende og projekterende parter samt entreprenører og håndværkere. Anvisningen kan også anvendes som lærebog.

Sidst revideret: 3. december 2018

Henter PDF