Gå til hovedindholdet

Den årlige drøftelse af arbejdsmiljøet

Alle virksomheder skal holde en årlig arbejdsmiljødrøftelse, hvor ledelse og medarbejdere tilrettelægger det kommende års samarbejde om arbejdsmiljø og vurderer det arbejdsmiljøarbejde, der er udført siden sidst.

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse er en vigtig del af virksomhedens systematiske arbejdsmiljøarbejde. Formålet med drøftelsen er at tilrettelægge det kommende års samarbejde og vurdere det arbejdsmiljøarbejde, der er udført siden sidste arbejdsmiljødrøftelse.

Det er arbejdsgiverens ansvar, at der hvert år gennemføres en arbejdsmiljødrøftelse. Arbejdsgiveren kan frit vælge hvordan drøftelsen skal foregå. Men det skal kunne dokumenteres over for Arbejdstilsynet, at den har fundet sted, fx i form af et referat.

Hvem skal deltage i den årlige arbejdsmiljødrøftelse?

Virksomheder med AMO

Virksomheder med over 10 ansatte har pligt til at etablere en arbejdsmiljøorganisation (AMO). Arbejdsgiveren eller en repræsentant, der kan træffe beslutninger om arbejdsmiljø på dennes vegne – skal gennemføre drøftelsen i samarbejde med medlemmerne af AMO.

Hvis I har AMO i to eller flere niveauer, skal drøftelsen foregå i jeres arbejdsmiljøudvalg.

Virksomheder uden AMO

I virksomheder med 1-9 ansatte, der ikke har en arbejdsmiljøorganisation (AMO), skal arbejdsgiveren – eller en repræsentant, der kan træffe beslutninger på dennes vegne – gennemføre drøftelsen sammen med de ansatte.

Hvad skal arbejdsmiljødrøftelsen handle om?

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse skal bidrage til at systematisere og målrette arbejdsmiljøarbejdet i virksomheden.

Under drøftelsen skal I gennemgå følgende punkter:

Hvad skal der være fokus på det kommende år?

Når I skal tilrettelægge jeres samarbejde om sikkerhed og sundhed kan I med fordel tage udgangspunkt i de udfordringer, I står overfor. Det kan fx være, at I har et højt arbejdstempo, mange tunge løft eller at I får nye arbejdsopgaver. I kan fx bruge afdækningen fra virksomhedens APV til at finde frem til relevante fokusområder.

Hvordan skal samarbejdet foregå?

I skal beslutte, hvordan samarbejdet skal foregå i praksis, og hvordan I vil nå de mål for arbejdsmiljøet, som I har sat jer. For at nå målene kan I fx aftale, at I mødes med faste intervaller eller aftale, hvordan I løbende orienterer hinanden om, hvordan arbejdsmiljøarbejdet skrider frem.

Er målene fra sidste år nået?

I skal vurdere, om det foregående års mål er nået. Havde I fx sat et mål om at halvere antallet af arbejdsulykker eller nedbringe arbejdsrelateret sygefravær, skal I vurdere, om I har opnået det.

Hvad er de nye mål?

I skal sætte mål for det kommende års arbejdsmiljøarbejde. Har I valgt at arbejde med at reducere støj eller manuelle løft, skal I sætte et mål for dette arbejde: Det kan fx være, at I vil reducere støj ved at ændre indretningen eller fjerne manuelle løft ved en bestemt arbejdsproces.

Har I den nødvendige viden?

I skal drøfte, om der i virksomheden er behov for at opbygge ny viden om arbejdsmiljø. Det kan I fx gøre på baggrund af jeres APV-proces og de mål I har sat for det kommende år. Det kan også være, at I ved, at I kommer til at arbejde med en ny form for kemi eller en ny gruppe af borgere, og at det vil kræve en særlig faglig viden at forebygge arbejdsmiljøproblemer.

Tilbud om supplerende uddannelse til medlemmerne af AMO

I virksomheder med AMO skal I desuden drøfte den supplerende uddannelse af arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i AMO. Den supplerende uddannelse kan have et bredt fokus, på fx ergonomi, kemi eller forebyggelse af ulykker, men kan også handle om et konkret arbejdsmiljøproblem, der er relevant for virksomheden og jeres mål for det kommende år.

Hvad er systematisk arbejdsmiljøarbejde?

Det er lovpligtigt for alle virksomheder med ansatte at arbejde systematisk med arbejdsmiljø, dvs. at arbejde aktivt for at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø og forebygge arbejdsmiljøproblemer. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse er – sammen med arbejdspladsvurderingen – et af de centrale redskaber i det systematiske arbejdsmiljøarbejde.

De øvrige elementer er planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet, oplæring og instruktion samt tilsyn med arbejdets udførelse.

Sidst revideret: 11. oktober 2018

Henter PDF