Gå til hovedindholdet

Ansvar og roller

Arbejdsmiljøarbejdet involverer flere aktører og samarbejdspartnere. Her kan du læse en kort beskrivelse af de forskellige aktørers roller og ansvar.

Arbejdsgiveren

Det er arbejdsgiverens ansvar at sørge for, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige. Det gælder både i forhold til arbejdsstedets indretning og arbejdets udførelse, herunder brug af kemiske produkter og tekniske hjælpemidler.

Det er også arbejdsgiveren, der har ansvaret for at samarbejdet om arbejdsmiljø finder sted. I virksomheder med 10 eller flere ansatte skal samarbejdet foregå i en arbejdsmiljøorganisation (AMO). En AMO består af et antal arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere samt arbejdsgiveren, der er formand.

Arbejdsgiverens pligter i virksomheder med AMO

Arbejdsgivere med 1-9 ansatte

Vidste du at arbejdsgiveren skal etablere en arbejdsmiljøorganisation hvis der er 10 eller flere ansatte
Vidste du at arbejdsgiveren skal sikre at der er sat tid af til arbejdet i arbejdsmiljøorganisationen
Vidste du at arbejdsgiveren skal sørge for at samarbejdet i arbejdsmiljøorganisationen finder sted

Arbejdslederen

Arbejdslederens rolle i AMO er at repræsentere ledelsen i samarbejdet om sikkerhed og sundhed og bidrage med erfaringer og viden om arbejdspladsens produktion, ydelser og arbejdsmiljøforhold.

Arbejdslederen er udpeget af arbejdsgiveren til at indgå i arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation (AMO) og kan enten dække hele arbejdspladsen eller et specifikt område i virksomheden. Det sidstnævnte er ofte tilfældet i virksomheder med 35 eller flere ansatte, som har AMO i to niveauer med en eller flere arbejdsmiljøgrupper og arbejdsmiljøudvalg.

Arbejdslederen skal desuden være i kontakt med de ansatte og bidrage med forslag til løsninger på arbejdsmiljøproblemer og forebyggelse af risici i arbejdsmiljøet.

Vidste du at arbejdsleder i AMO er udpeget af arbejdsgiveren
Vidste du at arbejdsleder i AMO skal bidrage med viden om virksomhedens kerneopgave og arbejdsmiljøforhold
Vidste du at arbejdslederen i AMO skal repræsentere ledelsen
Vidste du at arbejdsleder i AMO skal gennemføre en lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse

Arbejdsmiljørepræsentanten

Arbejdsmiljørepræsentantens rolle er at repræsentere de ansatte i samarbejdet om sikkerhed og sundhed.

Den enkelte arbejdsmiljørepræsentant vælges af de ansatte i hele eller dele af virksomheden til at indgå i arbejdsmiljøorganisationen (AMO). Alle ansatte uden ledelsesansvar skal være repræsenteret i AMO eller en arbejdsmiljøgruppe i AMO.

Arbejdsmiljørepræsentanten skal være i kontakt med de ansatte og bidrage med erfaringer og viden om de ansattes arbejdsmiljø. Ligesom arbejdslederen skal arbejdsmiljørepræsentanten desuden bidrage med forslag til løsninger på arbejdsmiljøproblemer og forebyggelse af risici i arbejdsmiljøet.

Arbejdsmiljørepræsentantens rolle i AMO

Vidste du at en arbejdsmiljørepræsentant er valgt af virksomhedens ansatte
Vidste du at en arbejdsmiljørepræsentant skal gennemføre en lovpligtig uddannelse på 3 dage
Vidste du at en arbejdsmiljørepræsentant skal repræsentere de ansatte i samarbejdet om arbejdsmiljø
Vidste du at en arbejdsmiljørepræsentant ikke må have personaleansvar

Arbejdsmiljøkoordinatoren

Alle bygherrer, der beskæftiger to byggevirksomheder samtidig, skal have en arbejdsmiljøkoordinator. Koordinatoren skal på bygherrens vegne planlægge og koordinere arbejdet i fællesområder og fastlægge, hvilke virksomheder, der har ansvaret for de fælles sikkerhedsforanstaltninger på byggepladsen. Koordinatoren har opgaver både i projekterings- og udførelsesfasen.

Kravene til arbejdsmiljøkoordinatorens baggrund afhænger af byggepladsens størrelse. På byggepladser, hvor der forventes at være 11 eller flere personer beskæftiget samtidig, skal arbejdsmiljøkoordinatoren både have praktisk erfaring i ledelse af bygge- og anlægsarbejde og have gennemført arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer.

Arbejdsmiljøkoordinatorens opgaver

Arbejdsmiljørådgiveren

Arbejdsmiljørådgivere rådgiver virksomhederne i arbejdsmiljøspørgsmål. Virksomheden kan selv vælge, hvilken rådgiver de ønsker at bruge.

Nogle rådgivningsvirksomheder har en særlig autorisation fra Arbejdstilsynet, hvilket betyder, at Arbejdstilsynet har vurderet, at virksomheden opfylder nogle særlige krav til uddannelse og erfaring inden for arbejdsmiljøområdet.

Hvis rådgivningen sker i forbindelse med et påbud fra Arbejdstilsynet om undersøgelse af de psykiske arbejdsmiljø, skal der anvendes en autoriseret arbejdsmiljørådgiver. I alle andre tilfælde kan virksomheden selv vælge, hvilken rådgiver den ønsker at bruge.

Find en arbejdsmiljørådgiver

Bygherren

Det er bygherrens ansvar at der bliver planlagt og koordineret i forhold til sikkerhed og sundhed ved bygge- og anlægsarbejde, både i projekteringsfasen og i byggeperioden. Det gælder, når det forventes, at der mindst vil være to virksomheder beskæftiget samtidig i byggeperioden. Bygherren skal udpege en kvalificeret arbejdsmiljøkoordinator til at varetage koordineringsopgaven.

Det er også bygherrens ansvar at anmelde byggepladsen til Arbejdstilsynet og sørge for, at der under projekteringen bliver udarbejdet en Plan for sikker og sundhed (PSS), når der er krav om det.

Bygherrens koordinerende ansvar og pligter

Medarbejderen

Medarbejderen skal samarbejde om arbejdsmiljøarbejdet og medvirke til, at arbejdsforholdene er fuldt forsvarlige inden for vedkommendes arbejdsområde. Hvis en medarbejder opdager fejl og mangler, som kan forringe sikkerheden eller sundheden, skal vedkommende meddele det til sin arbejdsmiljørepræsentant, en arbejdsleder eller arbejdsgiveren.

I virksomheder med færre end 10 ansatte, som ikke har en AMO, samarbejder arbejdsgiveren i stedet direkte med de ansatte og eventuelle arbejdsledere.

Projekterende og rådgivende

De projekterende og rådgivende virksomheder skal udarbejde projektmaterialet, så entreprenører og håndværkere kan planlægge og udføre arbejdet på byggepladsen på en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde.

Det betyder bl.a., at projektmaterialet skal være udformet, så de arbejdsgivere der skal planlægge og tilrettelægge arbejdet kan gøre det, så arbejdet kan udføres forsvarligt.

Det er også de projekterende og rådgivende, der skal rådgive bygherren om, hvilke forundersøgelser bygherren bør få foretaget, fx undersøgelse af asbestforekomster ved renoveringer eller forurenet jord ved gravearbejde.

Projekterende og rådgivendes ansvar og pligter

Tillidsrepræsentanten

Tillidsrepræsentanten skal varetage medarbejdernes interesser i forhold til ledelsen og skal sikre, at aftaler og overenskomster bliver overholdt. Tillidsrepræsentanten skal desuden gøre sit bedste for at fremme og vedligeholde gode arbejdsforhold på arbejdspladsen.

Henter PDF