Gå til hovedindholdet

Arbejdsgiverens pligter i virksomheder med arbejdsmiljøorganisation (AMO)

Det er arbejdsgiverens ansvar at skabe gode rammer for samarbejdet om arbejdsmiljø og sikre, at arbejdsmiljøorganisationen (AMO) bliver inddraget i dette arbejde.

Alle arbejdsgivere har pligt til at sikre, at ledelse og medarbejdere samarbejder om at skabe et godt arbejdsmiljø. I virksomheder med 10 eller flere ansatte skal arbejdsgiveren sørge for, at samarbejdet foregår i en arbejdsmiljøorganisation, også kaldet en AMO.

Arbejdsgiveren er som udgangspunkt formand for AMO og har derudover en række pligter og opgaver i forbindelse med arbejdsmiljøarbejdet. Arbejdsgiveren skal fx sørge for, at AMO har forudsætningerne for at løse sine opgaver tilfredsstillende, dvs. at AMO har et tilstrækkeligt antal medlemmer, tilstrækkelig tid til arbejdet samt den nødvendige viden og arbejdsmiljøuddannelse.

Det er også arbejdsgiveren, der skal sørge for, at AMO bliver inddraget, når det er relevant. Det gælder bl.a. i forhold til arbejdspladsvurderingen og når der sker ændringer i arbejdet, fx når ny teknologi bliver planlagt og indført.

Arbejdsgiverens pligter og opgaver

 • Oprette AMO, når der er 10 eller flere ansatte

  I virksomheder med 10 eller flere ansatte skal arbejdsgiveren tage initiativ til at oprette en AMO. Det betyder, at arbejdsgiveren skal udpege en eller flere arbejdsledere og opfordre de ansatte til at vælge en eller flere arbejdsmiljørepræsentanter, afhængigt af virksomhedens størrelse og øvrige forhold.

  Virksomheder med 35 eller flere ansatte skal oprette AMO i to niveauer. Et niveau med arbejdsmiljøgrupper, der løser de daglige opgaver og et niveau med arbejdsmiljøudvalg, der varetager de overordnede og tværgående opgaver. Derudover kan der fx være et hovedarbejdsmiljøudvalg.

  AMO består som udgangspunkt af mindst tre personer, en arbejdsleder, en arbejdsmiljørepræsentant og arbejdsgiveren, som er formand. AMO kan også bestå af to personer, hvis der ikke er arbejdsledere i virksomheden, eller hvis arbejdsgiveren udpeger arbejdslederen til at være sin repræsentant i AMO. Det afgørende er, at der er en formand, som kan træffe de nødvendige beslutninger og sikre forbindelsen mellem det strategiske ledelsesarbejde og arbejdsmiljøarbejdet.

  AMO-regler – 10 til 34 ansatte

  AMO-regler – 35 og flere ansatte

  Regler om AMO på byggepladser

 • Sikre at AMO’s størrelse er tilstrækkelig

  AMO’s størrelse er ikke fastlagt på forhånd, men skal fastsættes ud fra det såkaldte nærhedsprincip. Nærhedsprincippet skal sikre, at AMO altid har et tilstrækkeligt antal medlemmer til at kunne løse sine opgaver på en tilfredsstillende måde. Princippet indebærer bl.a., at det skal være let for de ansatte at komme i kontakt med deres arbejdsmiljørepræsentant inden for arbejdstiden.

  Ved fastsættelse af AMO’s størrelse skal arbejdsgiveren og AMO tage hensyn til faktorer som:

  • Virksomhedens struktur. Har den fx flere lokationer eller arbejdssteder?
  • Arbejdsmiljøforholdene. Hvilken karakter har arbejdet? Og er det forbundet med risici?
  • Arbejdets organisering. Er der fx ansatte på skiftehold eller som oftest arbejder alene?
  • Særlige ansættelsesformer. Er der fx mange løst ansatte og vikarer med behov for oplæring?

  Bemærk, at arbejdsgiveren skal kunne dokumentere over for Arbejdstilsynet, at der er taget højde for nærhedsprincippet ved etableringen af AMO. Dokumentationen skal være skriftlig og kan fx bestå af et referat, et notat eller et enighedspapir.

  Der skal være mindst samme antal arbejdsmiljørepræsentanter som arbejdsledere i AMO. Formålet er at sikre, at arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter deltager på lige fod.

  AMO’s størrelse efter nærhedsprincippet

 • Gennemføre arbejdspladsvurdering og årlig arbejdsmiljødrøftelse

  Det er arbejdsgiverens pligt, at sørge for, at der gennemføres en APV af arbejdsmiljøet på arbejdspladsen og at AMO deltager i hele processen. Det betyder, at AMO skal være med i alle faser lige fra planlægning til udformning af handlingsplan. AMO skal også være med til at følge op på effekten af løsningerne.

  APV’en skal gennemføres, når det er relevant, dvs. når der sker ændringer i arbejdet, som kan have betydning for arbejdsmiljøet. Arbejdsområder, hvor der ikke er sket ændringer, skal som minimum afdækkes og vurderes hvert 3. år.

  Arbejdsgiveren har desuden pligt til at gennemføre en årlig arbejdsmiljødrøftelse i samarbejde med AMO. Her skal de bl.a. planlægge og fastsætte mål for det kommende års arbejde med arbejdsmiljø.

  Krav til arbejdspladsvurderingen

  Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

 • Sørge for arbejdsmiljøuddannelse og nødvendig viden

  Det er arbejdsgiverens ansvar, at nye medlemmer af AMO gennemfører den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse senest 3 måneder efter, de er tiltrådt AMO.

  Ud over den obligatoriske uddannelse skal arbejdsgiveren løbende tilbyde supplerende arbejdsmiljøuddannelse til medlemmerne af AMO. Inden for det første år skal de have tilbudt 2 dages supplerende uddannelse.

  Arbejdsgiveren skal også sørge for, at medlemmerne af AMO får alle nødvendige oplysninger om virksomhedens arbejdsmiljø. Det betyder bl.a., at arbejdsgiveren skal orientere AMO om eventuelle påbud og andre afgørelser fra Arbejdstilsynet.

  Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af AMO

  Supplerende arbejdsmiljøuddannelse

 • Sørge for gode rammer og tid til arbejdsmiljøarbejdet

  Arbejdsgiveren skal sørge for, at medlemmerne af AMO har tid til at udføre deres opgaver. De skal fx have tid til at være i kontakt med de ansatte og tid til at løse deres opgaver i det daglige, så arbejdsmiljøarbejdet fungerer og er effektivt.

  Hvor meget tid det kræver, afhænger bl.a. af arbejdsområderne, virksomhedens art og størrelse samt af den risiko, som medarbejderne er udsat for.

  Det er arbejdsgiveren, der afgør, hvor meget tid, der skal stilles til rådighed for AMO’s medlemmer. Det skal ske efter høring af AMO.

 • Informere de ansatte om AMO’s opgaver og kontaktoplysninger

  Det er arbejdsgiverens ansvar, at de ansatte bliver informeret om, hvem der er medlem af AMO, hvilke områder i virksomheden de dækker og hvordan de kan kontaktes.

  Det kan fx gøres ved at lave en plakat, der viser AMO’s medlemmer og deres opgaver.

  Eksempel på plakat: Kend din AMO – pdf

 • Samarbejde med andre arbejdsgivere

  Hvis der er flere arbejdsgivere, som udfører arbejde på det samme arbejdssted, skal de samarbejde om at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø for alle ansatte. Det kan bl.a. være relevant, hvis en virksomhed har indgået aftale med en anden virksomhed om opgaver, som fx rengøring, kantinedrift eller håndværksarbejde.

  Arbejdsgiverne skal informere hinanden om de risici, der er forbundet med deres opgaver på arbejdsstedet, så de hver især kan træffe de nødvendige forholdsregler i forhold til deres ansatte. I praksis betyder det fx, at et bosted, der hyrer en håndværker, skal informere håndværkerens arbejdsgiver, hvis der er risiko for vold. De to arbejdsgivere skal derefter samarbejde om at forebygge denne risiko.

  På byggepladser er det bygherrens ansvar at koordinere samarbejdet om arbejdsmiljø. Bygherren har ikke noget direkte ansvar for de ansattes sikkerhed og sundhed på byggepladsen, men skal udpege en arbejdsmiljøkoordinator og sikre grundlaget for, at de enkelte arbejdsgivere kan planlægge og udføre arbejdet fuldt forsvarligt.

  Hvis virksomheden har en AMO på byggepladsen, skal arbejdsgiveren sørge for, at AMO’s medlemmer bliver involveret i samarbejdet.

Sidst revideret: 7. september 2018

Henter PDF