Gå til hovedindholdet

AT-vejledning F.3.3-2

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte

Udgivelsesdato

1. maj 2011 /Opdateret 1. februar 2024

Vejledningen beskriver de vigtigste pligter, du som arbejdsgiver har i relation til samarbejdet om arbejdsmiljø på virksomheder med mindst 35 ansatte.

Indhold

 • 1. Om vejledningen

  1.1. Hvad indeholder vejledningen?

  Vejledningen beskriver de vigtigste pligter, du som arbejdsgiver har i relation til samarbejdet om arbejdsmiljø på virksomheder med mindst 35 ansatte, herunder hvordan arbejdsmiljøorganisationen (AMO) skal opbygges samt AMO’s opgaver og medlemmerne af AMO’s roller. Den beskriver desuden, hvordan arbejdsmiljørepræsentanter vælges, og hvordan arbejdsledere i AMO udpeges.

  Hvordan I skal arbejde systematisk med arbejdsmiljø, herunder APV-arbejdet og den årlige arbejdsmiljødrøftelse, er beskrevet i en selvstændig vejledning.

  Bemærk, at en AT-vejledning ikke nødvendigvis er dækkende for alle de arbejdsmiljøregler, der findes på området. Det kan derfor være nødvendigt, at du orienterer dig i den bagvedliggende bekendtgørelse og andre AT-vejledninger.

  1.2. Hvem er vejledningen relevant for?

  Målgruppen for denne vejledning er primært arbejdsgiver og medlemmer af AMO i virksomheder, der har mindst 35 ansatte.

  Vejledningen er også relevant for arbejdsledere og andre ansatte, der ikke er medlem af AMO. De kan få viden om, hvad AMO er, og de roller og opgaver AMO, arbejdsmiljørepræsentant og arbejdsleder i AMO har ift. både det overordnede og det daglige samarbejde om arbejdsmiljø.

  På nogle virksomheder er samarbejdet om arbejdsmiljø integreret i andre fora, fx samarbejdsudvalget.  

  I kommuner og regioner foregår det i MED-systemet.

  Samarbejdet om arbejdsmiljø på virksomheder med højst 9 ansatte og i virksomheder med 10-34 ansatte er beskrevet i andre vejledninger.

  Der findes særlige regler for organiseringen af samarbejdet om arbejdsmiljø på byggepladser. Det kan du læse mere om i vejledningen om samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder på bygge- og anlægsområdet.

 • 2. Der er pligt til at samarbejde om sikkerhed og sundhed

  Alle virksomheder med ansatte er omfattet af reglerne om samarbejde om sikkerhed og sundhed. Det er dig som arbejdsgiver, der har ansvaret for at sikre, at arbejdsmiljøforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige. Men ledelse og ansatte har pligt til at samarbejde om arbejdsmiljøet. Derfor har du pligt til at inddrage arbejdsledere og ansatte, og på samme måde har arbejdsledere og ansatte pligt til at deltage i samarbejdet.

 • 3. Hvad er en arbejdsmiljøorganisation?

  I alle virksomheder med ansatte skal arbejdsmiljøarbejdet foregå i et samarbejde mellem dig som arbejdsgiver, eventuelle arbejdsledere og de øvrige ansatte.

  I alle virksomheder med 10 eller flere ansatte skal samarbejdet om arbejdsmiljø foregå i en arbejdsmiljøorganisation (AMO). En AMO er et formaliseret samarbejde om arbejdsmiljø, hvor nøglepersonerne er arbejdsgiveren eller dennes repræsentant, en eller flere valgte arbejdsmiljørepræsentanter og en eller flere udpegede arbejdsledere.

  AMO’s rolle er at medvirke aktivt til det systematiske arbejdsmiljøarbejde og være med til at lave effektiv forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer. AMO har både opgaver i forhold til det overordnede og det daglige arbejdsmiljøarbejde. Det betyder, at AMO både skal medvirke til at afdække og forebygge arbejdsmiljøproblemer.

  Der gælder nogle grundlæggende krav til selve opbygningen af AMO. Inden for rammerne af disse krav skal den enkelte virksomhed fastsætte det nødvendige antal medlemmer af AMO ud fra et nærhedsprincip. Det vil sige, at AMO skal være stor nok til at kunne udføre sine opgaver tilfredsstillende, både i forhold til virksomheden og dens arbejdsmiljøproblemer og i behovet for kontakt mellem de ansatte og AMO’s medlemmer.

  3.1. Sådan opgør du antallet af ansatte på din virksomhed

  Du skal opgøre antallet af ansatte på din virksomhed, så du ved, om der er 10 eller flere ansatte og derfor er forpligtet til at etablere en AMO. Hvis der er 35 eller flere ansatte i virksomheden, skal du etablere AMO i mindst to niveauer.

  Når du skal opgøre antallet af ansatte i virksomheden, skal alle, der ikke er virksomhedsledere eller arbejdsledere, medregnes. Det er virksomhedens juridiske enhed (CVR-nummer) og ikke P-enhed, som er grundlaget for optællingen af antallet af ansatte.

  En virksomhedsleder defineres i arbejdsmiljøloven som en, der leder eller deltager i ledelsen af virksomheden. Arbejdsgiverens pligter gælder også for virksomhedsledere.

  En arbejdsleder defineres i arbejdsmiljøloven som en ansat, hvis arbejde udelukkende eller i det væsentlige, dvs. mere end halvdelen af arbejdstiden, består i, på arbejdsgiverens vegne, at lede eller føre tilsyn med arbejdet i en virksomhed eller i en del af virksomheden.

  Deltidsansatte og løstansatte skal også tælles med. Ved kontorarbejde, andet administrativt arbejde og arbejde i butikker og lignende skal du kun medregne ansatte, der er beskæftiget mindst 10 timer om ugen. Timetallet skal beregnes som et gennemsnit, der er målt over 3 måneder.

  Vikarer skal også regnes med i arbejdsstyrken i den virksomhed, hvor de arbejder som vikarer. Også ansatte på beskyttede værksteder og ansatte i beskæftigelses- og aktiveringsprojekter og lignende skal tælles med.

  Ansatte, der både er beskæftiget i udlandet og i hjemmevirksomheden i Danmark, tæller med i arbejdsstyrken på hjemmevirksomheden. Ansatte, der kun udfører arbejde i udlandet, tæller derimod ikke med, når det drejer sig om at oprette AMO i hjemmevirksomheden.

  Ved sæsonbetonet virksomhed vil en AMO ikke få en rimelig funktionsperiode. Det gælder fx for visse restauranter, forlystelsesparker, butikker og campingpladser, der kun har åbent i korte perioder af året, eller hvor antallet af ansatte varierer sæsonbestemt, fx ved jordbærplukning i landbruget. Derfor skal disse virksomheder kun oprette en AMO, når 10 eller flere ansatte er beskæftiget samtidigt i mindst 3 ud af 12 sammenhængende måneder.

  Ansatte, der udfører frivilligt arbejde, som har karakter af fritidsaktiviteter og som udføres for en almennyttig forening, der ikke har fortjeneste som formål, skal ikke tælles med ved opgørelsen af ansatte.

 • 4. Arbejdsgiverens pligter i forhold til at sikre samarbejdet om arbejdsmiljøet

  Du har som arbejdsgiver pligt til at samarbejde med arbejdslederne og de øvrige ansatte om arbejdsmiljøet. Arbejdslederne og de øvrige ansatte har pligt til at deltage i samarbejdet.

  Det er dig som arbejdsgiver, der skal tage initiativ til at oprette en arbejdsmiljøorganisation (AMO) og sørge for, at samarbejdet udvikles og vedligeholdes, så medlemmerne af AMO kan løse opgaverne på tilfredsstillende vis. Det betyder bl.a., at du har ansvaret for at opfordre de ansatte til at vælge arbejdsmiljørepræsentanter og sørge for, at der bliver udpeget arbejdsledere.

  4.1. Oprettelse af AMO

  AMO’en skal bestå af en eller flere arbejdsledere, der er udpeget af arbejdsgiveren, og en eller flere arbejdsmiljørepræsentanter, der er valgt af de ansatte. Som arbejdsgiver er du formand for AMO. Du kan vælge at udpege en repræsentant, der kan handle på dine vegne i arbejdsmiljøspørgsmål, som formand.

  AMO består således som udgangspunkt af mindst 3 personer. Hvis det er nødvendigt for at løse opgaverne tilfredsstillende, skal AMO bestå af flere arbejdsledere og/eller arbejdsmiljørepræsentanter.

  Er der ingen arbejdsleder i virksomheden, træder du som arbejdsgiver ind i dennes funktion. En anden situation kan være, at du udpeger arbejdslederen i AMO til at være din repræsentant. I disse situationer vil AMO bestå af mindst 2 personer.

  På virksomheder med mindst 35 ansatte skal du etablere AMO i to niveauer bestående af:

  • Et niveau med en eller flere arbejdsmiljøgrupper
  • Et niveau med et eller flere arbejdsmiljøudvalg.

  På nogle virksomheder med 35 eller flere ansatte vil det være nok, at der kun etableres én arbejdsmiljøgruppe. I de tilfælde vil arbejdsmiljøgruppen også skulle varetage arbejdsmiljøudvalgets opgaver.

  Samarbejde om arbejdsmiljøarbejdet kan også organiseres efter en aftalemodel. Du kan læse mere om kravene til aftalemodellen i AT-vejledningen om emnet.

  Arbejdsmiljøgrupper

  AMO’s daglige opgaver skal varetages af en eller flere arbejdsmiljøgrupper. En arbejdsmiljøgruppe består af en udpeget arbejdsleder og en valgt arbejdsmiljørepræsentant.

  Du skal som arbejdsgiver, i samarbejde med arbejdslederne og øvrige ansatte, tage stilling til, hvilke arbejdsmiljøgrupper der skal etableres. Det skal ske i overensstemmelse med nærhedsprincippet. Virksomhedens arbejdsmiljøgrupper skal tilsammen varetage alle ansattes interesser og behov i forhold til arbejdsmiljøet.

  Arbejdsmiljøudvalg

  AMO’s overordnede opgaver skal varetages af et eller flere arbejdsmiljøudvalg. Et arbejdsmiljøudvalg består af arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter fra en eller flere arbejdsmiljøgrupper.

  Du er som arbejdsgiver formand for arbejdsmiljøudvalget, men du kan vælge at lade en repræsentant være formand. Virksomhedens øverste ledelse skal være repræsenteret i AMO. Formanden skal, under alle omstændigheder, kunne handle på dine vegne i spørgsmål om arbejdsmiljø. Med dette formandskab råder AMO altid over en person, der kan træffe alle nødvendige beslutninger, og som kan sikre en forbindelse mellem det strategiske ledelsesarbejde og arbejdsmiljøarbejdet i virksomheden.

  Du kan, i samarbejde med arbejdslederne og øvrige ansatte, vælge at oprette flere arbejdsmiljøudvalg. I kan også vælge, at der oprettes en AMO i mere end to niveauer. Der kan fx oprettes et tredje niveau i form af et hovedarbejdsmiljøudvalg eller andet, når virksomhedens struktur taler for det.

  Sammensætningen af arbejdsmiljøudvalget

  Du skal sørge for, at arbejdsmiljøudvalget består af repræsentanter fra arbejdsmiljøgrupperne og en formand. Formanden er dig, eller en du vælger til at repræsentere dig, og som kan handle på dine vegne i arbejdsmiljøspørgsmål.

  I virksomheder, hvor der kun er oprettet én arbejdsmiljøgruppe, består arbejdsmiljøudvalget af arbejdsmiljøgruppens medlemmer og en formand – det vil sige 3 personer.

  I virksomheder, hvor der er oprettet 2 arbejdsmiljøgrupper, består arbejdsmiljøudvalget af arbejdsmiljøgruppernes medlemmer og en formand – det vil sige 5 personer.

  I virksomheder, hvor der er flere end 2 arbejdsmiljøgrupper, vælger arbejdsmiljørepræsentanterne 2 repræsentanter fra grupperne til arbejdsmiljøudvalget. Arbejdslederne i arbejdsmiljøgrupperne vælger ligeledes 2 repræsentanter mellem sig. Du eller din repræsentant er formand for arbejdsmiljøudvalget. Et arbejdsmiljøudvalg består således, som udgangspunkt, af 5 medlemmer, uanset hvor mange arbejdsmiljøgrupper der er i virksomheden.

  Ud over de 2 arbejdsmiljørepræsentanter og de 2 arbejdsledere i udvalget vælger I yderligere 2 arbejdsmiljørepræsentanter og 2 arbejdsledere som suppleanter. Suppleanterne skal også være medlemmer af en arbejdsmiljøgruppe.

  I virksomheder, hvor der er 1 eller 2 arbejdsmiljøgrupper, skal I ikke vælge suppleanter. Det skyldes, at alle arbejdsmiljøgruppens/-gruppernes medlemmer også er medlemmer af arbejdsmiljøudvalget. En arbejdsleder, der i forvejen sidder i en arbejdsmiljøgruppe, kan af arbejdsgiveren være udpeget som formand. Arbejdsmiljøudvalget består i så fald af enten 2 eller 4 personer.

  4.2. AMO’s størrelse og nærhedsprincippet

  Det såkaldte nærhedsprincip skal sikre, at AMO altid har nok medlemmer til, at AMO kan løse sine opgaver på en tilfredsstillende måde.

  Nærhedsprincippet betyder bl.a., at der skal være et tilstrækkeligt antal medlemmer af AMO til, at ansatte har let ved at få kontakt med deres arbejdsmiljørepræsentant, og til at de ansatte har mulighed for at drøfte arbejdsmiljøforhold med medlemmerne af AMO inden for arbejdstiden – enten personligt eller digitalt. Er repræsentanten eller de øvrige medlemmer af AMO ikke til stede, skal der være mulighed for, at den ansatte kan aftale et tidspunkt, hvor den ansatte kan drøfte arbejdsmiljøforhold med dem. Drøftelsen behøver ikke at ske samme dag, hvor den ansatte kontakter AMO, men den skal dog kunne finde sted inden for et par dage.

  Du skal som arbejdsgiver, i samarbejde med arbejdsledere og øvrige ansatte, fastsætte antallet af medlemmer af AMO og antallet af arbejdsmiljøgrupper ud fra nærhedsprincippet. Det bør tilstræbes, at der opnås enighed om antallet. Det er dit ansvar, at der er et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag, som indeholder oplysninger om de forhold i virksomheden, der skal tages hensyn til. Hvis der ikke kan opnås enighed, beslutter du som arbejdsgiver størrelsen.

  Som arbejdsgiver skal du over for Arbejdstilsynet skriftligt kunne dokumentere, at I, ved etablering af AMO samt ved større væsentlige ændringer i virksomheden, har taget højde for nærhedsprincippet.

  Den skriftlige dokumentation kan fx være i form af et notat eller et referat, eller et underskrevet enighedspapir, hvoraf det fremgår, hvis der er enighed om, at nærhedsprincippet er iagttaget. Ved større, væsentlige ændringer menes fx større, væsentlige ændringer i virksomhedens struktur, arbejdets organisering, opgaver, nye teknologier eller i virksomhedens arbejdsmiljøforhold.

  Der skal være mindst det samme antal arbejdsmiljørepræsentanter som arbejdsledere i AMO. Formålet er at sikre, at arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter deltager ligeværdigt i AMO-arbejdet.

  Når AMO’ størrelse skal bestemmes, skal der tages højde for følgende faktorer:

  Størrelsen skal passe til virksomheden

  I skal tage højde for virksomhedens ledelsesstruktur. AMO’s struktur skal passe til virksomhedens øvrige samarbejds- og ledelsesstruktur. Der skal være mulighed for, at der kan foregå et løbende samarbejde om arbejdsmiljø, som dækker alle relevante niveauer i virksomheden.

  I skal også tage højde for virksomhedens geografiske forhold, størrelse og beliggenhed. Antallet af medlemmer af AMO skal tage højde for, at medlemmerne kan udføre deres opsøgende opgaver, fx i forbindelse med kontrol og besøg på geografisk adskilte arbejdssteder. Alle ansatte skal være omfattet af AMO’s arbejde, og de skal kunne trække på medlemmernes viden og assistance, uanset hvor de arbejder.

  Størrelsen skal passe til arbejdsmiljøforholdene i virksomheden

  I skal tage stilling til, hvad virksomhedens arbejdsmiljøforhold skaber af konkrete opgaver for AMO. I arbejdsmiljøforholdene indgår bl.a. hensyntagen til arbejdets art, farlighed og risici samt de positive arbejdsmiljøfaktorer på jeres virksomhed.

  Der skal tages stilling til, hvad virksomhedens arbejdsmiljøforhold skaber af konkrete opgaver for AMO, og hvor mange ressourcer dette kræver af arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i AMO. I kan fx bruge jeres viden fra APV-processen og den årlige arbejdsmiljødrøftelse som bidrag til vurderingen af, hvor mange ressourcer AMO-arbejdet kræver.

  Hvis nogen ansatte fx udfører farligt arbejde, kan dette have betydning for det nødvendige antal medlemmer af AMO. På samme måde kan AMO’s størrelse blive påvirket af, om opgaverne i virksomheden er meget forskellige, eller om alle udfører den samme type arbejde.

  Størrelsen skal tage højde for arbejdets organisering og de ansatte i virksomheden

  Arbejdets organisering: Er arbejdet fx organiseret i skiftehold, skal der tages stilling til, om dette har betydning for AMO’s opgaver, og i givet fald hvordan det sikres, at AMO kan fungere tilfredsstillende for de ansatte, der arbejder på skiftehold. Er arbejdet fx organiseret meget fleksibelt i forhold til arbejdstid og arbejdssted, kan det også påvirke de opgaver, som AMO skal løse.

  Hvis virksomheden har ansatte, som udfører arbejde på midlertidige eller skiftende arbejdssteder uden for virksomhedens faste arbejdssted, skal dette også indgå i vurderingen af, hvilken størrelse og stuktur AMO skal have. Husk, at der gælder særlige regler for bygge- og anlægsområdet vedr. etablering af AMO.

  Særlige ansættelsesformer: Har virksomheden fx mange korttidsansatte, løstansatte og vikaransatte, påvirker det de opgaver, som AMO har i forhold til at kontrollere, at der gives tilstrækkelig og hensigtsmæssig oplæring og instruktion.

  Andre hensyn, som påvirker arbejdsmiljøopgaverne i AMO: Hvis virksomheden fx har meget højt sygefravær, skal I vurdere, om dette medfører opgaver for AMO, som har betydning for størrelsen af AMO.

  Størrelsen skal sikre kontakt og relevant viden
  Antallet af arbejdsmiljørepræsentanter skal fastsættes, sådan at alle ansatte kan komme i kontakt med deres arbejdsmiljørepræsentanter, og sådan at de ansatte kan drøfte arbejdsmiljøforhold med medlemmer af AMO inden for de ansattes arbejdstid. Hvis AMO dækker ansatte, der arbejder forskellige steder, enten alene eller i små grupper, skal du som arbejdsgiver sørge for muligheder, der sikrer kontakt. Det kan fx være tilfældet ved hjemmehjælp, rengøring, renovation og i transportbranchen. De ansatte skal have mulighed for regelmæssig kontakt med den del af AMO, som varetager opgaver inden for deres område.

  Som arbejdsgiver skal du sikre, at antallet af arbejdsledere tilfører AMO viden om virksomhedens samlede produktion og ydelse. Når du udpeger arbejdsledere, skal du også tage hensyn til, at du udpeger personer, som har det fornødne kendskab til virksomheden eller den del af virksomheden, som den pågældende skal dække i sit arbejde i AMO.

  Arbejdsleder og arbejdsmiljørepræsentant kan i konkrete situationer erstatte hinanden i forhold til at løse opgaver, hvis den ene ikke er til stede. Foranstaltninger, der er truffet i andre medlemmers fravær, skal hurtigst muligt meddeles til de øvrige medlemmer af AMO.

  Hvis der ikke er medlemmer af AMO til stede, fx ved skifteholdsarbejde, overarbejde eller i andre situationer, skal du som arbejdsgiver sikre, at de ansatte har mulighed for at tilkalde en ansvarlig repræsentant for virksomheden.

  4.3. Gennemførelse af arbejdspladsvurdering (APV) og årlig arbejdsmiljødrøftelse

  Som arbejdsgiver skal du sørge for, at der gennemføres en arbejdspladsvurdering (APV) af arbejdsmiljøet på arbejdspladsen. Du skal sørge for, at AMO deltager i hele APV-processen.

  Som arbejdsgiver skal du desuden hvert år, i samarbejde med AMO, gennemføre en arbejdsmiljødrøftelse. Du kan læse mere om den årlige arbejdsmiljødrøftelse og om APV i vejledningen om systematisk arbejdsmiljøarbejde.

  4.4. Samarbejde mellem flere arbejdsgivere på samme arbejdssted

  Hvis I er flere arbejdsgivere, der har ansatte, der udfører arbejde på det samme arbejdssted, har I som arbejdsgivere pligt til at samarbejde om at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø for alle beskæftigede. Det kan bl.a. være relevant, hvis en virksomhed har indgået aftale med en anden virksomhed om at udføre en arbejdsopgave. Det kan eksempelvis være rengøring, kantinedrift, konsulentarbejde eller håndværksarbejde. Reglerne om samarbejde mellem flere arbejdsgivere, der lader arbejde udføre på samme arbejdssted, gælder også for selvstændige uden ansatte.

  Alle ansatte og andre beskæftigede, der arbejder på arbejdsstedet, skal ligeledes samarbejde om at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

  I skal som arbejdsgivere oplyse hinanden om de risici, der er forbundet med jeres arbejdsopgaver på arbejdsstedet. Det kan fx være, hvis et bosted, hvor der er risiko for vold, indgår aftale med en håndværker om udførelse af et stykke arbejde. Her skal arbejdsgiveren for bostedet oplyse arbejdsgiveren for håndværkeren om risikoen for vold, og de to arbejdsgivere skal samarbejde om at forebygge risikoen for vold. Formålet er at sikre, at arbejdsgiverne kan træffe forholdsregler i forhold til sine egne ansatte. Du har som arbejdsgiver pligt til at videregive oplysningerne om risici til dine ansatte.

  Ansatte, der arbejder på en anden virksomheds område, er endvidere forpligtet til at følge de regler om sikkerhed og sundhed, der gælder for denne virksomhed.

  4.5. Rammer for AMO’s arbejde, herunder tid til AMO-arbejdet

  Du skal som arbejdsgiver sørge for, at medlemmerne af AMO har tid til at udføre deres opgaver. Det betyder, at de fx skal have rimelig tid til at varetage kontakten til de ansatte, herunder også udføre opsøgende arbejde i forhold til de ansatte. Du skal også sørge for, at de ansatte har mulighed for regelmæssig kontakt med den del af AMO, som varetager opgaver inden for deres område.

  AMO skal have tid til at tage sig af både de daglige og de overordnede opgaver relateret til AMO, herunder deltage i den årlige arbejdsmiljødrøftelse og processen vedrørende APV. Hvor meget tid medlemmerne skal have til rådighed, afhænger af arbejdsområdernes og virksomhedens art og størrelse samt af den risiko, som de ansatte er udsat for.

  Som arbejdsgiver skal du endvidere sikre, at medlemmerne af AMO har mulighed for at få den nødvendige viden om og uddannelse i sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål. Du skal også sørge for, at der bliver stillet de nødvendige midler til rådighed for sikkerheds- og sundhedsarbejdet.

  Du skal også betale AMO’s udgifter til arbejdsmiljøuddannelse, fx kursusgebyr og rejse- og opholdsudgifter. Du skal også dække arbejdsmiljørepræsentantens eventuelle tab af indtægt og andre udgifter i forbindelse med, at vedkommende udfører sin funktion.

  Du har ansvaret for, at medlemmerne af AMO gennemfører den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse senest 3 måneder efter tiltrædelse i AMO. Medlemmerne af AMO har ret og pligt til at deltage i den obligatoriske uddannelse. Du skal også tilbyde medlemmerne af AMO supplerende arbejdsmiljøuddannelse. Du kan læse mere om reglerne for arbejdsmiljøuddannelserne i vejledningen på området.

  4.6. Orientering om afgørelser mv. fra Arbejdstilsynet

  Du skal sørge for at gøre AMO’s medlemmer bekendt med påbud og andre afgørelser fra Arbejdstilsynet. AMO’s medlemmer skal også gøres bekendt med andre skriftlige oplysninger om aktiviteter til beskyttelse og forebyggelse fra Arbejdstilsynet, arbejdsmiljørådgivere og andre særligt sagkyndige.

  4.7. Plan med praktisk information om AMO

  Som arbejdsgiver har du ansvaret for at lave en plan, der oplyser om AMO’s opbygning, herunder:

  • Hvem der er medlem af AMO samt deres kontaktoplysninger
  • Hvilke områder i virksomheden medlemmerne dækker

  Du skal også sørge for, at de ansatte kender til planen.

 • 5. Roller i arbejdsmiljøorganisationen

  5.1. Arbejdsmiljørepræsentanten

  Arbejdsmiljørepræsentanten er valgt af de ansatte i virksomheden eller i et område af virksomheden til at indgå i arbejdsmiljøorganisationen (AMO). Det er kun ansatte uden ledelsesansvar, som kan deltage i valget af arbejdsmiljørepræsentant.

  Arbejdsmiljørepræsentantens rolle er at repræsentere de ansatte i samarbejdet om sikkerhed og sundhed inden for det område, som arbejdsmiljøgruppen dækker. I den forbindelse skal arbejdsmiljørepræsentanten bidrage med viden og erfaringer om de ansattes arbejdsmiljø, herunder være i kontakt med de ansatte. Arbejdsmiljørepræsentanten har også til opgave at bidrage med forslag til forebyggelse af risici i arbejdsmiljøet og løsninger på sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål.

  5.2. Arbejdslederen

  Arbejdslederen er udpeget af arbejdsgiveren til at indgå i virksomhedens AMO. Den udpegede arbejdsleder dækker hele virksomheden eller det område, som arbejdsmiljøgruppen dækker.

  Den udpegede arbejdsleders rolle er at repræsentere ledelsen i samarbejdet om sikkerhed og sundhed inden for det område, som arbejdsmiljøgruppen dækker. I den forbindelse skal arbejdslederen bidrage med viden og erfaringer om virksomhedens produktion, ydelse og arbejdsmiljøforhold, herunder være i kontakt med de ansatte. Den udpegede arbejdsleder skal også bidrage med forslag til forebyggelse af risici i arbejdsmiljøet og løsninger på sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål.

  Derudover gælder det for både arbejdsmiljørepræsentanten og arbejdslederen i AMO, at de skal samarbejde med de øvrige medlemmer af AMO og bidrage til at varetage AMO’s opgaver.

 • 6. Valg og udpegning af medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen

  6.1. Valg af arbejdsmiljørepræsentant

  Som arbejdsgiver skal du sørge for, at der bliver afholdt valg af det nødvendige antal arbejdsmiljørepræsentanter. Du kommer frem til det nødvendige antal i samarbejde med de ansatte ud fra nærhedsprincippet. Du har dog ikke noget med selve valghandlingen at gøre.

  6.2. Hvem kan vælges som arbejdsmiljørepræsentant?

  Arbejdsmiljørepræsentanten vælges af og blandt de ansatte på virksomheden. Arbejdsgiveren, virksomhedsledere og arbejdsledere kan ikke vælges som arbejdsmiljørepræsentant.

  Det er normalt reglerne om valg af tillidsrepræsentant på det pågældende eller tilsvarende overenskomstområde, der gælder for, hvem der kan vælges som arbejdsmiljørepræsentant. Tillidsrepræsentantreglerne indeholder typisk særlige bestemmelser om anciennitet, kvalifikationer mv.

  En ansat kan vælges som arbejdsmiljørepræsentant, uanset om den pågældende er medlem af en faglig organisation eller ej. Samme person kan varetage hvervet som arbejdsmiljørepræsentant og som tillidsrepræsentant. Arbejdsmiljørepræsentanten kan ikke “væltes” af kollegerne. De to valg skal foregå hver for sig.

  6.3. Hvem kan være med til at vælge arbejdsmiljørepræsentant?

  Arbejdsmiljørepræsentanten vælges af de ansatte i det område, som arbejdsmiljøgruppen dækker. Hvis der kun skal vælges én repræsentant, vælges denne af alle de ansatte i virksomheden.

  Alle ansatte har ret til at være med til at vælge, også lærlinge, deltidsansatte, løstansatte, afløsere, vikarer og praktikanter. Ansatte på kontor- og administrationsområdet samt butiksansatte, der er beskæftiget mindre end 10 timer om ugen, har dog ikke valgret.

  Arbejdsgiveren, virksomhedsledere og arbejdsledere må ikke deltage i valget.

  6.4. Valgperiode, ophør og fravær

  Arbejdsmiljørepræsentanten vælges for 2 år. Du og de ansatte kan indgå en aftale om, at der for fremtidige valg gælder en længere valgperiode, dog højst 4 år. Uanset længden af valgperioden kan der ske genvalg.

  Hvis arbejdsmiljørepræsentantens beskæftigelse ophører i det område, hvor den pågældende er valgt til at varetage opgaver, slutter hvervet som arbejdsmiljørepræsentant, selvom de 2 år endnu ikke er gået. Herefter har de ansatte i det pågældende område ret og pligt til at vælge en ny arbejdsmiljørepræsentant. Der er også ret og pligt til at vælge en ny arbejdsmiljørepræsentant, hvis den aktuelle arbejdsmiljørepræsentant forlader virksomheden.

  Arbejdsmiljørepræsentanten kan ikke forlade hvervet i valgperioden. Sker det alligevel, har de ansatte ikke ret til at vælge en ny arbejdsmiljørepræsentant. Der kan dog altid vælges en ny, hvis arbejdsgiveren og de ansatte er enige om det.

  Der kan også vælges en ny arbejdsmiljørepræsentant, hvis den hidtidige arbejdsmiljørepræsentant er fraværende fra virksomheden på grund af fx orlov eller sygdom, der forventes eller er planlagt at vare mindst 4 måneder.  Det er relevant i de tilfælde, hvor den fraværende arbejdsmiljørepræsentant var virksomhedens eneste, eller hvor I, ud fra nærhedsprincippet, vurderer, at der fortsat er behov for samme antal arbejdsmiljørepræsentanter. Den nye arbejdsmiljørepræsentant vælges for den resterende del af valgperioden eller for en ny valgperiode.

  Hvis arbejdsmiljørepræsentanten er fraværende i en kortere periode, har du som arbejdsgiver pligt til at samarbejde med de øvrige ansatte under arbejdsmiljørepræsentantens fravær, og de ansatte har også pligt til at samarbejde med dig.

  6.5. Manglende arbejdsmiljørepræsentant

  Det er afgørende, at de ansatte vælger en eller flere arbejdsmiljørepræsentanter, for at arbejdet i arbejdsmiljøorganisationens (AMO) kan fungere efter hensigten. Det er vigtigt, at de ansatte er motiverede, involverer sig og opfylder deres forpligtelse til at deltage.

  Som arbejdsgiver skal du derfor gøre en stor og løbende indsats for at få de ansatte til at deltage i det organiserede arbejdsmiljøarbejde og dermed vælge arbejdsmiljørepræsentant. Det er ikke nok, at du henvender dig til de ansatte én gang. Du har pligt til løbende at opfordre til valg og til at forsøge at få de ansatte til at deltage i arbejdsmiljøarbejdet.

  Hvis det ikke lykkes at få valgt en arbejdsmiljørepræsentant, fungerer arbejdslederen og formanden alene, indtil de ansatte får valgt en repræsentant.

  Nedenfor følger nogle eksempler på, hvad du kan gøre som arbejdsgiver, hvis du oplever, at det er svært at få de ansatte til at vælge en arbejdsmiljørepræsentant:

  • Du kan sikre dig, at de ansatte forstår, hvad arbejdsmiljørepræsentantens og AMO’s rolle og opgaver er.
  • Du kan fortælle, at arbejdsmiljørepræsentanten bliver klædt på til opgaven via arbejdsmiljøuddannelsen.
  • Du kan give udtryk for, at du – og resten af ledelsen - synes, at hvervet som arbejdsmiljørepræsentant er vigtigt.
  • Du kan fortælle de ansatte, at den kommende arbejdsmiljørepræsentant vil få rimelig tid til rådighed til at varetage opgaverne i AMO.

  6.6. Arbejdsmiljørepræsentantens beskyttelse 

  Arbejdsmiljørepræsentanten er beskyttet mod at blive afskediget og mod anden forringelse af sine forhold på samme måde som tillidsrepræsentanter på det pågældende faglige eller tilsvarende område. Reglerne om arbejdsmiljørepræsentantens beskyttelse følger således de tillidsrepræsentantregler, der er aftalt i overenskomsten på det pågældende område. Derfor skal uenighed om arbejdsmiljørepræsentantens beskyttelse afgøres i det fagretlige system af arbejdsmarkedets parter. Det samme gælder spørgsmål om, hvilke regler der skal bruges til at beskytte arbejdsmiljørepræsentanten, samt spørgsmål om brud på eller fortolkning af disse regler.

  Hvis der ikke er tillidsrepræsentanter på det pågældende faglige eller tilsvarende område, er arbejdsmiljørepræsentanten i stedet beskyttet via et forlænget opsigelsesvarsel på 6 uger.

  Arbejdsmiljørepræsentanten må ikke stilles ringere på grund af de aktiviteter, der er forbundet med hvervet. Beskyttelsen indtræder fra det tidspunkt, hvor arbejdsgiveren eller den ansattes faglige organisation bliver bekendt med valget, uanset om funktionen som arbejdsmiljørepræsentant først indtræder senere.

  6.7. Udpegning af arbejdsleder til AMO

  Som arbejdsgiver skal du sørge for at udpege en eller flere arbejdsledere til at indgå i AMO. Antallet af arbejdsledere i AMO fastsættes i forbindelse med, at arbejdsgiveren, i samarbejde med de ansatte og arbejdsledere, skal fastsætte selve størrelsen af AMO.

  En arbejdsleder defineres i arbejdsmiljøloven som en ansat, hvis arbejde udelukkende eller i det væsentlige består i, på arbejdsgiverens vegne, at lede eller føre tilsyn med arbejdet i en virksomhed eller i en del af virksomheden.

  Det er ikke stillingsbetegnelsen som arbejdsleder, der er afgørende for, om denne er arbejdsleder i forhold til arbejdsmiljølovens regler. Det afgøres ved en konkret vurdering af arbejdslederens funktion og opgaver. En arbejdsleder kan således godt selv deltage i det praktiske arbejde i virksomheden, når bare størstedelen af tiden går med at lede eller føre tilsyn med andres arbejde.

  Når du udpeger arbejdsledere til AMO, skal du sørge for, at arbejdslederen har det fornødne kendskab til den del af virksomheden, som den pågældende skal varetage sine opgaver for.

  6.8. Den udpegede arbejdsleders beskyttelse

  Som arbejdsgiver må du ikke stille arbejdslederen i AMO ringere på grund af hvervet som medlem af AMO. Det vil bl.a. sige, at arbejdslederen ikke uden videre kan afskediges på grund af sit arbejdsmiljøarbejde. Hvis arbejdslederen eller vedkommendes faglige organisation eller arbejdsgiveren gør gældende, at afskedigelsen er begrundet i deltagelse i virksomhedens samarbejde om sikkerhed og sundhed, kan arbejdslederens ansættelsesforhold i opsigelsesperioden ikke afbrydes, før afskedigelsen har været forhandlet af de relevante parter.

  Forhandlingerne skal foregå efter reglerne på det pågældende overenskomstområde eller behandles efter funktionærlovens regler. Forhandlingen og mæglingen skal ske så hurtigt som muligt.

 • 7. Arbejdsmiljøorganisationens opgaver

  Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) skal varetage en række opgaver i forbindelse med virksomhedens arbejde for et sikkert og sundt arbejdsmiljø. AMO har både overordnede og daglige opgaver.

  Hvis virksomheden har arbejdsmiljøprofessionelle ansat, kan det være relevant, at AMO koordinerer arbejdet med dem. De arbejdsmiljøprofessionelle kan fx sidde i virksomhedens HR-afdeling og være uddannet til at deltage i udviklingen af virksomhedens arbejdsmiljøarbejde samt bidrage med arbejdsmiljøfaglig viden.

  Du skal som arbejdsgiver sikre, at arbejdsmiljøudvalget deltager i planlægningen af arbejdet, når det har betydning for arbejdsmiljøet. Det gælder fx hvis:

  • virksomheden skal udvides eller bygges om
  • der skal anskaffes eller ske ændringer af maskiner og tekniske hjælpemidler
  • der skal indføres ny teknologi
  • der skal indkøbes og bruges stoffer og materialer, som ikke tidligere er anvendt
  • der indføres nye eller ændrede arbejdsgange, -processer og -metoder.

  For at AMO kan løse sine opgaver, skal du som arbejdsgiver sørge for, at AMO-medlemmerne kender deres opgaver og har både tid og kompetencer til at løse dem.

  7.1. AMO’s overordnede opgaver

  AMO’s overordnede opgaver handler om at planlægge og koordinere virksomhedens samarbejde om sikkerhed og sundhed og medvirke til overordnede og tværgående aktiviteter til forebyggelse af risici og beskyttelse af de ansatte. AMO’s overordnede opgaver varetages af arbejdsmiljøudvalget.

  Konkret er AMO’s overordnede opgaver at:

  • Deltage i den årlige arbejdsmiljødrøftelse
  • Deltage i processen vedrørende APV
  • Deltage i fastsættelse af AMO’s størrelse

  Arbejdsgiveren fastsætter, i samarbejde med de ansatte, AMO’s størrelse ud fra nærhedsprincippet. AMO’s størrelse skal revurderes i forbindelse med større, væsentlige ændringer i virksomheden. AMO kan fx bidrage med relevant viden om arbejdsmiljøforholdene, som kan have betydning for AMO’s størrelse.

  • Bidrage med viden og forslag til bl.a. forebyggelse og løsning af arbejdsmiljøproblemer
   AMO kan fx bidrage med viden om sikkerheds- og sundhedsmæssige risici i arbejdet, foreslå indkøb af tekniske hjælpemidler eller konkrete forebyggelsesinitiativer. AMO skal desuden bidrage med viden og forslag til, hvordan arbejdsmiljø integreres i virksomhedens strategiske ledelse og daglige drift.
  • Sørge for, at årsagerne til ulykker, forgiftninger og sundhedsskader samt tilløb hertil undersøges
   Arbejdsgiveren har ansvar for at føre en liste og udarbejde rapporter om arbejdsulykker. AMO skal sørge for, at årsagerne til ulykker mv. samt tilløb hertil undersøges, samt sørge for at der gennemføres foranstaltninger, der forebygger, at lignende sker igen. Én gang årligt skal AMO desuden udarbejde en samlet oversigt over ulykker, forgiftninger og sundhedsskader i virksomheden. Det kan fx gøres i forbindelse med forberedelserne af den årlige arbejdsmiljødrøftelse.
  • Opstille principper for nødvendig oplæring og instruktion, samt sørge for at der føres kontrol med overholdelse af instruktionerne
   Arbejdsgiveren skal sørge for, at de ansatte får den nødvendige oplæring og instruktion i at udføre arbejdet på en farefri måde, samt sørge for at der føres tilsyn med, at instruktionerne overholdes. AMO skal opstille principper for nødvendig oplæring og instruktion. Principperne skal være tilpasset arbejdsforholdene på virksomheden og de ansattes behov. Principperne kan fx handle om, hvordan nyansatte bliver oplært og instrueret. Arbejdsmiljøudvalget kan fx sørge for, at der føres kontrol med overholdelse af instruktionerne i forbindelse med runderinger og i den generelle dialog med de ansatte.
  • Deltage i at koordinere arbejdsmiljøarbejdet, når flere virksomheder udfører arbejde på samme arbejdssted
   Når flere arbejdsgivere lader arbejde udføre på samme arbejdssted, skal alle arbejdsgiverne og alle, der er beskæftiget på arbejdsstedet, samarbejde om at skabe sikre og sunde arbejdsforhold. AMO skal deltage i det løbende koordinerende samarbejde om arbejdsmiljø mellem virksomhederne.

  Hvis du vælger ikke at følge den rådgivning, du får fra AMO, har AMO ret til en begrundelse for det inden for 3 uger.

  7.2. AMO’s daglige opgaver

  AMO’s daglige opgaver handler om at planlægge og udføre arbejdsmiljøarbejdet med fokus på forebyggelse af risici og beskyttelse af de ansatte. AMO’s daglige opgaver varetages af arbejdsmiljøgrupperne. Konkret er AMO’s daglige opgaver at:

  • Kontrollere, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige
   Det er arbejdsgiveren, der har det overordnede ansvar for, at arbejdsmiljøet er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt Arbejdsgiveren skal desuden sørge for, at der føres effektivt tilsyn med, at arbejdet udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. AMO’s opgave er løbende at kontrollere, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige. Det kan AMO bl.a. gøre ved runderinger, opfølgning på nye arbejdsgange eller ved at være til rådighed for dialog med de ansatte.
  • Kontrollere, at der gives tilstrækkelig og hensigtsmæssig oplæring og instruktion
   Det er arbejdsgiverens ansvar, at ansatte får en tilstrækkelig og hensigtsmæssig oplæring og instruktion i at udføre arbejdet på en farefri måde. AMO’s opgave er løbende at kontrollere, at de ansatte har fået tilstrækkelig og hensigtsmæssig oplæring og instruktion. Det kan fx ske gennem dialogen i forbindelse med det daglige arbejde eller i forbindelse med runderinger og opfølgning på nye arbejdsgange.
  • Deltage i undersøgelse af ulykker, forgiftninger og sundhedsskader samt tilløb hertil
   Hvis der sker en arbejdsulykke, skal AMO deltage i at undersøge, hvad årsagen til ulykken var. Det samme gør sig gældende ved tilløb til ulykker. AMO skal også, i deres daglige arbejde, medvirke til at gennemføre foranstaltninger, der forebygger gentagelse.
  • Orientering af arbejdsgiver eller dennes repræsentant om arbejdsulykker
   AMO skal løbende give arbejdsgiveren eller dennes repræsentant besked om arbejdsulykker.
  • Understøtte, at arbejdet udføres fuldt forsvarligt
   AMO skal understøtte, at arbejdet, herunder arbejdsprocesser og -metoder, bliver udført sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Det kan AMO bl.a. gøre ved at hjælpe ansatte ved arbejdsmiljøspørgsmål, ved at tale om vigtigheden af at følge den instruktion, man har fået, og ved at tale om betydningen af et godt arbejdsmiljø.
  • AMO skal imødegå risici, hvis der opstår arbejdsmiljøproblemer
   Hvis risikoen ikke kan forhindres på stedet, skal AMO underrette AMO’s formand eller virksomhedens ledelse. Hvis AMO bliver opmærksom på forhold, der indebærer en overhængende, betydelig fare for de ansattes sikkerhed og sundhed, skal AMO forsøge at forhindre faren, og hvis det er nødvendigt, kan AMO standse arbejdet. Hvis AMO standser arbejdet, skal der straks gives besked til AMO’s formand eller virksomhedens ledelse og oplyses om årsagen. Det er kun i disse situationer, at AMO kan gå ud over den beslutningskompetence, som AMO har fået af arbejdsgiveren.
  • Være kontaktled mellem de ansatte og arbejdsmiljøudvalget
   Arbejdsmiljøgruppen skal holde arbejdsmiljøudvalget underrettet om arbejdsmiljømæssige forhold på gruppens område og orientere udvalget om sit arbejde.
  • Forelægge sikkerheds- og sundhedsmæssige problemer for arbejdsmiljøudvalget, som ikke umiddelbart kan løses, eller som er generelle for virksomheden
   Hvis der opstår arbejdsmiljøproblemer, som arbejdsmiljøgruppen fx ikke har kompetencerne til at løse, som er meget komplekse eller som kan forekomme flere steder i virksomheden, skal arbejdsmiljøgruppen gøre arbejdsmiljøudvalget opmærksomme på problemstillingen.
 • 8. Relaterede bekendtgørelser og vejledninger

Arbejdsgivers tjekliste

Denne tjekliste giver dig som arbejdsgiver et samlet overblik over de pligter, der er gennemgået i denne vejledning. Tjeklisten kan bruges som et værktøj til at sikre, at du har husket det, du skal ift. samarbejdet om arbejdsmiljø, herunder oprettelse af en arbejdsmiljøorganisation (AMO).

Arbejdsgivers tjekliste

Indhold

Indhold

Henter PDF