Gå til hovedindholdet

Regler om AMO på byggepladser

Der gælder særlige regler for samarbejde om arbejdsmiljø og etablering af AMO i virksomheder, der har ansatte på bygge og anlægspladser.

Hvis en arbejdsgiver beskæftiger mindst 5 ansatte på en byggeplads og deres arbejde foregår i en periode på mindst 14 dage, skal virksomhedens samarbejde om arbejdsmiljø på byggepladsen foregå i en arbejdsmiljøorganisation (AMO). Begrebet ansatte dækker her over alle, der ikke er arbejdsledere, dvs. også indlejret arbejdskraft, lærlinge, deltidsansatte og vikarer.

Når der skal etableres en AMO, skal de ansatte på byggepladsen vælge mindst en arbejdsmiljørepræsentant, og arbejdsgiveren skal udpege mindst en arbejdsleder.

Hvor stor skal AMO være?

AMO’s størrelse er ikke fastsat på forhånd men afhænger af antallet af ansatte og virksomhedens forhold i øvrigt.

AMO består typisk af 3 personer:

  • Arbejdsgiveren, der er formand
  • En arbejdsleder, der er udpeget af arbejdsgiveren
  • En arbejdsmiljørepræsentant, der er valgt af medarbejderne.

Hvis der ikke er arbejdsledere i virksomheden, eller hvis arbejdsgiveren udnævner arbejdslederen til at repræsentere sig, kan AMO bestå af 2 personer. AMO kan også være større, hvis det er nødvendigt for at løse opgaverne.

Det såkaldte nærhedsprincip skal sikre, at AMO har nok medlemmer til at kunne løse sine opgaver på en tilfredsstillende måde. Nærhedsprincippet indebærer bl.a., at de ansatte skal have let ved at komme i kontakt med deres arbejdsmiljørepræsentant i arbejdstiden.

Hvis der er ansatte, som udfører farligt arbejde eller arbejder på byggepladser, skal det indgå i vurderingen af AMO’s struktur og størrelse.

Bemærk, at byggepladser med 35 eller flere ansatte i et tidsrum på 4 uger, skal etablere en AMO i to niveauer, bestående af en eller flere arbejdsmiljøgrupper og et eller flere arbejdsmiljøudvalg.

AMO’s størrelse efter nærhedsprincippet

Sådan opgøres antallet af ansatte ved etablering af AMO

Reglerne om AMO er forskellige ude og hjemme

På byggepladser gælder den særlige regel, at der skal oprettes en AMO, hvis arbejdsgiveren har 5 ansatte på byggepladsen i mindst 14 dage. Hjemmevirksomheden skal derimod oprette AMO efter de almindelige regler. Det vil sige, at der skal oprettes en AMO, hvis virksomheden har 10 eller flere ansatte.

I praksis betyder det, at en bygge- og anlægsvirksomhed kan have pligt til at oprette en AMO på byggepladsen, selv om den samlet set har færre end 10 ansatte og dermed ikke skal have en AMO i hjemmevirksomheden.

En virksomhed kan også have pligt til både at oprette en AMO på byggepladsen og i hjemmevirksomheden. I så fald skal samarbejdet mellem AMO ude og hjemme koordineres.

AMO-regler – 10 til 34 ansatte

AMO-regler – 35 og flere ansatte

Se hvordan AMO skal organiseres i jeres virksomhed

I Arbejdstilsynets vejledning om samarbejde om arbejdsmiljø på byggepladser kan du se eksempler på, hvornår der skal etableres AMO på byggepladsen og i hjemmevirksomheden, og hvordan arbejdet i AMO skal organiseres i forskellige situationer.

Sådan organiseres arbejdsmiljøarbejdet på bygge- og anlægsområdet

AMO’s opgaver på byggepladser

En arbejdsmiljøorganisation (AMO) på en byggeplads har samme rolle og opgaver som AMO i hjemmevirksomheden. Det betyder, at medlemmerne af AMO skal tage aktivt del i det systematiske arbejdsmiljøarbejde og være med til at afdække, løse og forebygge arbejdsmiljøproblemer i den virksomhed, de er ansat i.

AMO har både overordnede og daglige opgaver og skal bl.a. være med til at opstille principper for nødvendig oplæring og instruktion. AMO skal også sørge for, at der bliver ført tilsyn med, at instruktionen er tilstrækkelig og bliver overholdt. Det kan fx ske i forbindelse med runderinger og i den generelle dialog med de ansatte.

I det daglige skal AMO understøtte, at arbejdet udføres fuldt forsvarligt og imødegå risici, hvis der opstår et arbejdsmiljøproblem. Hvis AMO bliver opmærksom på forhold, der indebærer en overhængende, betydelig fare for de ansatte, og der ikke er tid til at underrette AMO’s formand eller virksomhedens ledelse, skal AMO forhindre faren – om nødvendigt ved at standse arbejdet.

Det er arbejdsgiverens ansvar at sørge for, at AMO’s medlemmer bliver involveret i samarbejdet med de andre virksomheder på byggepladsen og med bygherrens arbejdsmiljøkoordinator.

Samarbejde med bygherren og andre arbejdsgivere

Når to eller flere virksomheder skal arbejde på en byggeplads samtidig, er det bygherrens ansvar at koordinere samarbejdet om arbejdsmiljø. Bygherren skal også fastlægge, hvilke virksomheder, der har ansvaret for de fælles sikkerhedsforanstaltninger på byggepladsen. I praksis sker det ved, at bygherren udpeger en arbejdsmiljøkoordinator, som står for at planlægge og koordinere arbejdet i fællesområderne.

De enkelte arbejdsgivere skal samarbejde om det forebyggende arbejdsmiljøarbejde og informere hinanden om de risici, der er forbundet med deres opgaver på det fælles arbejdssted. Men det er bygherrens koordinator og beslutningerne på de koordinerende sikkerhedsmøder, der udstikker retningslinjerne for arbejdsmiljøet i fællesområderne.

Hvis virksomheden har en AMO på byggepladsen, skal arbejdsgiveren sørge for, at AMO’s medlemmer bliver involveret i det forebyggende arbejdsmiljøarbejde og deltager i bygherrens sikkerhedsmøder.

De koordinerende sikkerhedsmøder afholdes normalt hver 14. dag, og alle virksomheder, der udfører arbejde på byggepladsen, har pligt til at deltage. Det gælder også virksomheder uden AMO og selvstændige uden ansatte.

Henter PDF