Gå til hovedindholdet

Arbejdsmiljøorganisationens opgaver

Arbejdsmiljøorganisationen, også kaldet AMO, skal løbende arbejde med virksomhedens arbejdsmiljø og er involveret i alle dele af arbejdet for et sundt og sikkert arbejdsmiljø.

I virksomheder med 10 eller flere ansatte skal ledelsens og medarbejdernes samarbejde om arbejdsmiljø foregå i en arbejdsmiljøorganisation (AMO). AMO varetager mange forskellige opgaver og er både med til den overordnede planlægning af arbejdsmiljøarbejdet og til at løse opgaver i det daglige.

Det er arbejdsgiverens pligt at sørge for, at AMO bliver inddraget, når det er relevant, dvs. når der sker ændringer i arbejdet, som har betydning for de ansattes arbejdsmiljø.

AMO skal fx deltage i planlægningen, når virksomheden skal

 • udvide eller bygge om
 • anskaffe eller ændre maskiner eller tekniske hjælpemidler
 • indføre ny teknologi
 • indkøbe og bruge kemiske produkter, som ikke tidligere er anvendt
 • ændre eller indføre nye arbejdsgange, -processer eller -metoder.

I forhold til arbejdsgiveren har AMO en rådgivende funktion. Hvis arbejdsgiveren vælger ikke at følge rådgivningen, har AMO ret til at få en begrundelse inden for 3 uger.

AMO's overordnede opgaver

 • Deltage i den årlige arbejdsmiljødrøftelse

  AMO skal deltage i den årlige arbejdsmiljødrøftelse, hvor det seneste års resultater skal evalueres og hvor der skal fastlægges mål for det kommende års samarbejde om arbejdsmiljø.

 • Deltage i hele APV-processen vedr. arbejdspladsvurdering (APV)

  AMO skal deltage i hele processen vedrørende arbejdspladsvurdering (APV). Det gælder både i forhold til planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af APV’en, men også når der skal følges op på effekten af løsningerne og handlingsplanen eventuelt skal ajourføres.

 • Deltage i fastsættelse af AMO’s størrelse

  AMO’s størrelse fastsættes ud fra nærhedsprincippet af arbejdsgiveren og de ansatte i fællesskab og skal revurderes ved større, væsentlige ændringer i virksomheden. AMO bidrager her med relevant viden om arbejdsmiljøforholdene, som kan have betydning for omfanget af AMO’s opgaver.

 • Bidrage til løsning og forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

  AMO skal bidrage til forebyggelse og løsning af sikkerheds- og sundhedsmæssige risici i arbejdet. Det kan fx være ved at foreslå indkøb af tekniske hjælpemidler eller konkrete forebyggelsesinitiativer. AMO skal desuden bidrage med viden og forslag til, hvordan arbejdet med arbejdsmiljø kan blive en del af den strategiske ledelse og daglige drift.

 • Sørge for, at ulykker, sundhedsskader m.v. bliver undersøgt

  Arbejdsgiveren skal føre en liste og udarbejde rapporter om arbejdsulykker, og AMO skal sørge for, at årsagerne til ulykker og nærved-hændelser bliver undersøgt og forebygget fremadrettet. En gang om året skal AMO desuden udarbejde en samlet oversigt over ulykker, forgiftninger og sundhedsskader. Det kan fx være i forbindelse med den årlige arbejdsmiljødrøftelse.

 • Opstille principper for oplæring, instruktion og tilsyn

  Arbejdsgiveren skal sørge for, at de ansatte bliver oplært og instrueret i at udføre arbejdet på en farefri måde, samt for at der bliver ført tilsyn med, at de følger instruktionen.

  AMO’s opgave er at opstille principper for den nødvendige oplæring og instruktion ud fra arbejdsforholdene på virksomheden og de ansattes behov. Principperne kan fx handle om, hvordan nyansatte skal oplæres og instrueres. AMO skal også sørge for, at der bliver ført kontrol med, at instruktionen bliver overholdt, fx ved runderinger og i den generelle dialog med de ansatte.

 • Deltage i det koordinerende arbejdsmiljøarbejde

  Når flere arbejdsgivere udfører arbejde på samme arbejdssted, skal alle arbejdsgiverne og alle, der er beskæftiget på arbejdsstedet, samarbejde om at skabe sikre og sunde arbejdsforhold. AMO skal deltage i det løbende koordinerende samarbejde om arbejdsmiljø mellem virksomhederne.

AMO’s daglige opgaver

 • Kontrollere, at arbejdsforholdene er forsvarlige

  Arbejdsgiveren har det overordnede ansvar for at arbejdsmiljøet er sundt og sikkert, men AMO har en opgave med løbende at kontrollere, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige. Kontrollen kan fx ske gennem runderinger, opfølgning på nye arbejdsgange og dialog med de ansatte.

 • Kontrollere, at arbejdsgiverens oplæring og instruktion er tilstrækkelig

  Det er arbejdsgiverens ansvar, at de ansatte får tilstrækkelig og hensigtsmæssig oplæring og instruktion, men AMO skal løbende kontrollere, at de ansatte ved, hvordan de skal udføre arbejde på en farefri måde. Det kan fx ske gennem dialog i forbindelse med det daglige arbejde, ved runderinger og opfølgning på nye arbejdsgange.

 • Deltage i undersøgelse af ulykker, sundhedsskader m.v.

  Hvis der sker en arbejdsulykke, skal AMO deltage i undersøgelsen af årsagen til ulykken. Det samme gælder ved tilløb til ulykker, de såkaldte nærved-hændelser. AMO skal også i sit daglige arbejde være med at gennemføre foranstaltninger, der forebygger gentagelse.

 • Orientere arbejdsgiver om arbejdsulykker

  AMO skal løbende give arbejdsgiveren eller dennes repræsentant besked om arbejdsulykker.

 • Understøtte, at arbejdet udføres fuldt forsvarligt

  AMO skal understøtte, at arbejdet bliver udført sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Det kan AMO bl.a. gøre ved at hjælpe med at finde svar på arbejdsmiljøspørgsmål fra de ansatte og ved at tale om betydningen af at følge den instruktion, de har fået. 

 • Håndtere risici ved arbejdsmiljøproblemer

  Hvis AMO bliver opmærksom på forhold, der indebærer en overhængende og betydelig fare, skal AMO forsøge at forhindre faren og om nødvendigt standse arbejdet. Hvis AMO standser arbejdet, skal der straks gives besked til AMO’s formand eller virksomhedens ledelse. Det er alene i situationer med betydelig og overhængende fare, at AMO kan gå ud over den beslutningskompetence, som AMO har fået af arbejdsgiveren.

Sådan fordeles opgaverne i AMO

AMO’s opgaver er bestemt ved lov og derfor de samme på alle arbejdspladser, men måden opgaverne er fordelt på afhænger af virksomhedens størrelse.

I virksomheder med 10-34 ansatte har alle AMO-medlemmer både daglige og overordnede opgaver.

I virksomheder med 35 eller flere ansatte skal AMO bestå af to niveauer. Et niveau med en eller flere arbejdsmiljøgrupper, og et niveau med et eller flere arbejdsmiljøudvalg. Når AMO består af flere niveauer er det arbejdsmiljøgrupperne, der løser de daglige opgaver, og arbejdsmiljøudvalgene, der varetager de overordnede opgaver.

Arbejdsmiljøgruppen er bindeled til arbejdsmiljøudvalget

I virksomheder, der har AMO i to niveauer, fungerer arbejdsmiljøgruppen som bindeled mellem de ansatte og arbejdsmiljøudvalget. Det betyder bl.a., at arbejdsmiljøgruppen skal holde arbejdsmiljøudvalget underrettet om forholdene på gruppens område og dens arbejde.

Arbejdsmiljøgruppen skal også orientere arbejdsmiljøudvalget, hvis der opstår arbejdsmiljøproblemer, som gruppen ikke har kompetencer til at løse, som er meget komplekse eller som kan være generelle og forekomme andre steder i virksomheden.

Henter PDF