Gå til hovedindholdet

Byggevarer – præfabrikerede byggeelementer og bygningsdele

Der er forskellige aktører og regler, som gør sig gældende i forhold til byggevarer. Byggevareforordningen retter sig mod fabrikanter, mens reglerne i arbejdsmiljølovgivningen retter sig mod arbejdsgiverne om anvendelse af byggevarer på bygge- og anlægspladser. Arbejdsmiljølovgivningen stiller derudover også krav til andre aktører, fx leverandører.

Arbejdsgiveren har ansvaret for at arbejdet med præfabrikerede byggeelementer og bygningsdele udføres sikkert

Det er arbejdsgiverens ansvar, at arbejde med præfabrikerede byggeelementer og bygningsdele, som bruges ved opførelse af bygninger, konstruktioner, anlæg mv., bliver planlagt, tilrettelagt og udført arbejdsmiljømæssigt forsvarligt. Men andre aktører har også en rolle i, at arbejdet kan foregå forsvarligt.

Fabrikanternes ansvar efter byggevareforordningen

Præfabrikerede byggeelementer og bygningsdele er byggevarer, hvor fabrikanterne skal overholde kravene i EU’s byggevareforordning. De skal være CE-mærkede, når de er omfattet af en harmoniseret standard eller en frivillig ETA (European Technical Assessment). Fabrikanterne skal sammen med byggevarerne levere en ydeevnedeklaration, fx til brug for projektering, brugsanvisning/monteringsvejledning til brug for indbygningen af byggevaren samt sikkerhedsinformation ifølge EU’s REACH-forordning (kemi). I Danmark er Social- og Boligstyrelsen ressortansvarlig for byggevareforordningen, og Miljøministeriet er ressortansvarlig for REACH.

Leverandørernes ansvar efter arbejdsmiljølovgivningen

Den måde, præfabrikerede byggeelementer og bygningsdele pakkes sammen på paller, A-bukke mv., er omfattet af reglerne i arbejdsmiljølovgivningen. Leverandøren skal sørge for, at anvendelsen kan ske uden at være farlig for sikkerhed og sundhed. Herudover skal leverandøren også levere nødvendige og let forståelige anvisninger om betjening, transport og opstilling af de pakkede byggeelementer og bygningsdele, fx når glaspartier pakkes på A-bukke. Det kan fx være nødvendigt, at leverandøren angiver krav til det underlag, som de pakkede elementer må placeres på, når de bliver leveret på byggepladsen, så de ikke vælter.

Arbejdsgiverens ansvar efter arbejdsmiljølovgivningen

Du skal som arbejdsgiver sørge for at inddrage fabrikantens brugsanvisning og sikkerhedsinformation, når I planlægger og tilrettelægger arbejdet med byggelementer og bygningsdele på bygge- og anlægspladser, så arbejdet kan udføres forsvarligt. De oplysninger, I kan have brug for, kan fx dreje sig om vægten på elementerne, anvisninger om anhugning når de skal hejses med kran eller om krav til midlertidig afstivning.

Det er dit ansvar som arbejdsgiver at sørge for en brugsanvisning til de tekniske hjælpemidler og herunder de præfabrikerede byggeelementer og bygningsdele, som I skal anvende ved arbejdet på bygge- og anlægspladser. Det gælder, når det har betydning for sikkerhed og sundhed. Du skal sikre, at dine medarbejdere og indlejede arbejdskraft bliver instrueret i brugsanvisningen, og at de har let adgang til den på arbejdsstedet. Fabrikantens brugsanvisning vil være tilstrækkelig, hvis den er fyldestgørende for, at I kan udføre arbejdet forsvarligt. 

Byggevarer med farlige mangler og mangler i brugsanvisningen kan anmeldes til Sikkerhedsstyrelsen

Virksomhederne kan anmelde byggevarer til Sikkerhedsstyrelsen, hvis der er farlige mangler. Det samme gælder, hvis der mangler brugsanvisning eller sikkerhedsinformationer fra fabrikanten, der har betydning for sikkerheden.

Anmeldelse kan ske til Sikkerhedsstyrelsen - produkter.dk

Links til regler

Byggevareforordningen

Anvendelse af tekniske hjælpemidler - Bekendtgørelse 428 - 2022 - med senere ændringer

Arbejdsmiljø - Lov 2062 - med senere ændringer - § 30 om leverandørens ansvar

 

Henter PDF