Gå til hovedindholdet

AMO's størrelse efter nærhedsprincippet

AMO’s størrelse skal fastsættes ud fra et nærhedsprincip, som sikrer, at der til enhver tid er nok medlemmer – og i store virksomheder også nok arbejdsmiljøgrupper – til at AMO kan udføre sine opgaver på en tilfredsstillende måde.

Antallet af medlemmer i AMO er ikke fastlagt på forhånd, men skal bestemmes ud fra en konkret vurdering. I virksomheder med 35 eller flere ansatte, som skal have en AMO i to niveauer med arbejdsmiljøudvalg og arbejdsmiljøgrupper, er antallet af grupper og udvalg heller ikke lagt fast på forhånd.

I vurderingen af, hvor stor AMO skal være indgår flere faktorer. Bl.a. virksomhedens struktur, arbejdsmiljøforhold og behovet for nærhed mellem de ansatte, deres repræsentanter og de øvrige medlemmer af AMO – det såkaldte nærhedsprincip. Nærhedsprincippet betyder fx, at det skal være let for de ansatte og medlemmerne af AMO at komme i kontakt med hinanden, både generelt og i forbindelse med fx skifteholdsarbejde eller udearbejde. 

Hvem fastsætter størrelsen?

Arbejdsgiveren fastsætter i samarbejde med de ansatte og arbejdslederne det nødvendige antal arbejdsledere, arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøgrupper i AMO. Det er arbejdsgiverens ansvar, at der er et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag, som indeholder oplysninger og vurderinger om alle de forhold i virksomheden, der skal tages hensyn til. 

Det bør tilstræbes, at der opnås enighed om antallet. Arbejdsgiveren har ligesom de ansatte og arbejdsledere en klar pligt til at samarbejde i den beslutningsproces, der danner grundlag for fastsættelsen af antallet. Hvis arbejdsgiveren, de ansatte og arbejdslederne herefter ikke kan blive enige om antallet, så træffer arbejdsgiveren afgørelsen alene. 

Arbejdsgiveren kan bl.a. trække på de oplysninger og vurderinger, der kommer på den årlige arbejdsmiljødrøftelse. I virksomheder, hvor AMO er oprettet, vil det være naturligt, at AMO med passende mellemrum behandler spørgsmålet om, hvorvidt organisationen fortsat har den rigtige størrelse og struktur. I denne situation kan AMO på samme måde trække på de oplysninger og vurderinger, der kommer på den årlige arbejdsmiljødrøftelse.  

Hvordan fastsættes størrelsen?

Antallet af arbejdsmiljørepræsentanter skal fastsættes på en måde, så alle ansatte kan komme i kontakt med deres arbejdsmiljørepræsentanter, og sådan at de ansatte kan drøfte arbejdsmiljøforhold med medlemmerne af AMO inden for de ansattes arbejdstid. 

Antallet af medlemmer og arbejdsmiljøgrupper skal afspejle de konkrete opgaver i AMO, sådan at antallet til enhver tid er tilstrækkeligt til, at AMO i både sin daglige og koordinerende funktion kan løse sine opgaver tilfredsstillende. 

Antallet af medlemmer og arbejdsmiljøgrupper skal fastsættes således, at arbejdsmiljøorganisationen til enhver tid kan løse sine opgaver på tilfredsstillende måde i forhold til: 

  • Virksomhedens ledelsesstruktur, 
  • Virksomhedens øvrige struktur, herunder geografiske forhold, størrelse og beliggenhed, 
  • Virksomhedens arbejdsmiljøforhold, herunder arbejdets art, farlighed, risici og positive arbejdsmiljøfaktorer, 
  • Arbejdets organisering, 
  • Særlige ansættelsesformer og 
  • Andre hensyn, som påvirker arbejdsmiljøopgaverne i arbejdsmiljøorganisationen. 

Når virksomheden skal fastsætte antallet, skal den være opmærksom på, at der er en naturlig sammenhæng mellem antallet af medlemmer og den tid og de ressourcer, de skal have til rådighed for at udføre deres opgaver tilfredsstillende. Arbejdsgiveren skal under alle omstændigheder sørge for, at medlemmerne af AMO har tilstrækkelig tid, viden mv. til at varetage deres opgaver. 

Dokumentationskrav

Arbejdsgiveren skal kunne dokumentere over for Arbejdstilsynet, at der er taget højde for det såkaldte nærhedsprincip ved etableringen af AMO og ved større, væsentlige ændringer i virksomheden, fx struktur- og organisationsændringer.

Nærhedsprincippet skal sikre, at AMO består af det nødvendige antal medlemmer og arbejdsmiljøgrupper til at kunne udføre opgaven.

Sidst revideret: 7. september 2018

Henter PDF