Gå til hovedindholdet

AMO-regler – 35 og flere ansatte

I virksomheder med 35 eller flere ansatte skal der oprettes en arbejdsmiljøorganisation (AMO) i to niveauer med arbejdsmiljøgrupper og arbejdsmiljøudvalg. Men hvad vil det sige i praksis? Det får du svar på her.

En arbejdsmiljøorganisation (AMO), er en intern organisering af samarbejdet om arbejdsmiljø, der består af arbejdsgiveren, en arbejdsmiljørepræsentant og en arbejdsleder. I virksomheder med 10 eller flere ansatte skal det systematiske arbejdsmiljøarbejde foregå i en AMO. I virksomheder med 35 eller flere ansatte stilles der yderligere krav til organiseringen.

Der gælder nogle grundlæggende krav for opbygningen af AMO, og inden for rammerne af disse krav skal den enkelte virksomhed fastsætte det nødvendige antal medlemmer af AMO ud fra et nærhedsprincip. Det vil sige, at AMO skal være stor nok til at kunne udføre sine opgaver tilfredsstillende, både i forhold til virksomheden og dens arbejdsmiljøproblemer og i behovet for kontakt mellem de ansatte og AMO’s medlemmer.

Krav til opbygningen af AMO

Virksomheder med mindst 35 ansatte skal etablere AMO i to niveauer bestående af:

  • Et niveau med en eller flere arbejdsmiljøgrupper
  • Et niveau med et eller flere arbejdsmiljøudvalg.

På nogle virksomheder vil det være nok, at der kun etableres en arbejdsmiljøgruppe. I de tilfælde vil arbejdsmiljøgruppen også skulle varetage arbejdsmiljøudvalgets opgaver.

AMO’s størrelse og nærhedsprincippet

Det såkaldte nærhedsprincip skal sikre, at AMO til enhver tid har nok medlemmer til, at AMO kan løse sine opgaver på en tilfredsstillende måde. Det betyder bl.a., at det skal være nemt for medarbejderne at komme i kontakt med deres repræsentanter i AMO, så de har mulighed for at drøfte arbejdsmiljøforhold i arbejdstiden.

På samme måde skal antallet af arbejdsmiljøgrupper bestemmes ud fra en konkret vurdering, som bl.a. skal tage højde for virksomhedens ledelsesstruktur, arbejdsmiljøforhold og organisering. I praksis betyder det, at opbygningen af AMO fx skal tage højde for skifteholdsarbejde, særlige ansættelsesformer mv.

AMO’s størrelse efter nærhedsprincippet

De daglige opgaver ligger i arbejdsmiljøgrupper

AMO’s daglige opgaver skal varetages af en eller flere arbejdsmiljøgrupper. En arbejdsmiljøgruppe består af en udpeget arbejdsleder og en valgt arbejdsmiljørepræsentant.

Arbejdsgiveren skal i samarbejde med arbejdslederne og øvrige ansatte tage stilling til, hvilke arbejdsmiljøgrupper, der skal etableres. Det skal ske efter nærhedsprincippet. Virksomhedens arbejdsmiljøgrupper skal tilsammen varetage alle ansattes interesser og behov i forhold til arbejdsmiljøet.

De strategiske opgaver ligger i arbejdsmiljøudvalg

De overordnede, strategiske opgaver i arbejdsmiljøarbejdet skal varetages af et eller flere arbejdsmiljøudvalg. Et arbejdsmiljøudvalg består af arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter fra en eller flere arbejdsmiljøgrupper samt en formand.

Arbejdsgiveren kan i samarbejde med arbejdsledere og øvrige ansatte vælge at oprette flere arbejdsmiljøudvalg eller etablere AMO i mere end to niveauer. Der kan fx oprettes et tredje niveau i form af et hovedarbejdsmiljøudvalg eller andet, når virksomhedens struktur taler for det, og AMO består af flere arbejdsmiljøudvalg.

AMO's medlemmer og deres roller

Arbejdsgiver skal sikre at der er sat tid af til arbejdet i arbejdsmiljøorganisationen

Arbejdsgiveren

Arbejdsgiveren er formand i AMO og har derudover ansvaret for, at virksomheden overholder arbejdsmiljøloven som helhed. Arbejdsgiveren har også ansvaret for, at AMO’s størrelse og rammerne for arbejdet gør det muligt at løse opgaverne på en tilfredsstillende måde.

Arbejdsgiveren kan vælge at lade en repræsentant fungere for sig som formand. Denne skal i så fald kunne agere på arbejdsgiverens vegne i spørgsmål om arbejdsmiljø.

Arbejdsledere skal bidrage med viden om virksomhedens kerneopgave og arbejdsmiljøforhold

Arbejdsledere

Arbejdsledernes rolle er at repræsentere ledelsen i samarbejdet om sikkerhed og sundhed og dækker hele virksomheden eller det område, som arbejdsmiljøgruppen omfatter. I den forbindelse skal den enkelte arbejdsleder bidrage med viden og erfaringer om virksomhedens produktion, ydelser og arbejdsmiljøforhold.

De udpegede arbejdsledere skal også være i kontakt med de ansatte og bidrage med forslag til forebyggelse af risici i arbejdsmiljøet og løsninger på sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål.

Arbejdsmiljørepræsentanter

Arbejdsmiljørepræsentanten skal repræsentere de ansatte i samarbejder om arbejdsmiljø

Arbejdsmiljørepræsentanter

Arbejdsmiljørepræsentanternes rolle er at repræsentere de ansatte i samarbejdet om sikkerhed og sundhed inden for det område, som arbejdsmiljøgruppen dækker. Arbejdsmiljørepræsentanten skal derfor være i kontakt med de ansatte og bidrage med deres viden og erfaringer om arbejdsmiljøet i virksomheden.

Arbejdsmiljørepræsentanten har også til opgave at bidrage med forslag til forebyggelse af risici i arbejdsmiljøet og løsninger på sikkerheds- og sundhedsområdet.

Aftaler om samarbejde om arbejdsmiljø

Langt de fleste private virksomheder vælger at organisere AMO efter reglerne om systematisk arbejdsmiljøarbejde. Men det er muligt at organisere AMO på en anden måde ved at indgå en organisations- og virksomhedsaftale. Parterne i virksomheden kan dermed ændre den sædvanlige måde at opbygge arbejdsmiljøgrupper og arbejdsmiljøudvalg på.

Det er selve organiseringen af AMO, man kan indgå aftaler om, dvs. hvordan AMO skal være opbygget og hvilken størrelse AMO skal have. Fx giver aftalemodellen mulighed for, at flere virksomheder kan oprette en fælles AMO.

Et kendt eksempel på en organisations- og virksomhedsaftale er MED-aftalen, der er indgået på det offentlige område mellem KL, Danske Regioner, KTO og Sundhedskartellet. 

Aftalemodellen er nærmere beskrevet i vejledningen ”Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø”.

Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø – AT-vejledning F.3.6

Hvordan opgør man antallet af ansatte?

Få svar på, hvilke grupper af ansatte, der skal tælles med i opgørelsen.

Sådan opgøres antallet af ansatte

Sidst revideret: 7. september 2018

Henter PDF