Gå til hovedindholdet

Arbejdsmiljørepræsentantens rolle i AMO

En arbejdsmiljørepræsentant er de ansattes talerør i virksomhedens arbejdsmiljøorganisation (AMO) og bidrager til at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø.

Arbejdsmiljørepræsentanten er valgt af de ansatte til at indgå i virksomhedens arbejdsmiljøorganisation (AMO). Arbejdsmiljørepræsentantens rolle er at repræsentere de ansatte i samarbejdet om sikkerhed og sundhed og bidrage med viden og erfaringer om deres arbejdsmiljø. Som arbejdsmiljørepræsentant, skal du derfor løbende være i kontakt med de ansatte.

En anden vigtig opgave for såvel arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter i AMO er at bidrage med forslag til løsninger og forebyggelse af risici i arbejdsmiljøet. Det kan I bl.a. gøre i forbindelse med de løbende APV-processer og den årlige arbejdsmiljødrøftelse, hvor der skal sættes mål for det kommende års arbejde med arbejdsmiljø.

De konkrete fokusområder afhænger af virksomheden

En stor del af AMO’s og dermed også arbejdsmiljørepræsentantens opgaver afhænger af forholdene på den enkelte virksomhed. Du skal derfor, sammen med de øvrige medlemmer af AMO, sætte dig ind i de forhold, der er vigtige for medarbejderne og lederne på din virksomhed.

Er der nogle særlige problemstillinger i jeres branche, som I bør have fokus på? Er der undersøgelser, der skal sættes i gang? Eller har I opgaver, der skal følges op på?

Et andet forhold, der har betydning for de opgaver, du som arbejdsmiljørepræsentant skal være med til at løse, er virksomhedens størrelse og dermed AMO’s opbygning.

AMO har både daglige og overordnede opgaver

AMO’s opgaver er bestemt ved lov og er derfor de samme på alle arbejdspladser. Men måden de er fordelt på afhænger af virksomhedens størrelse.

Virksomheder med 35 eller flere ansatte

I virksomheder med 35 eller flere ansatte skal AMO være organiseret i 2 niveauer. Et niveau med en eller flere arbejdsmiljøgrupper og et niveau med et eller flere arbejdsmiljøudvalg.

En arbejdsmiljøgruppe dækker ofte en afgrænset del af virksomheden. Det kan være efter geografisk placering eller personalegruppe, fx kontoransatte eller rengøringspersonale. En arbejdsmiljøgruppe består af en udpeget arbejdsleder og en valgt arbejdsmiljørepræsentant og tager sig primært af de daglige opgaver på sit eget område. Derudover fungerer arbejdsmiljøgrupperne som kontaktled til arbejdsmiljøudvalget, som tager sig af de overordnede og tværgående opgaver.

Et arbejdsmiljøudvalg består af arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter fra en eller flere arbejdsmiljøgrupper samt af arbejdsgiveren, som er formand for udvalget.

Virksomheder med 10-34 ansatte

I virksomheder med 10-34 ansatte består AMO af en eller flere arbejdsledere og en eller flere arbejdsmiljørepræsentanter samt arbejdsgiveren, som er formand. Her varetager AMO både de daglige og de overordnede opgaver.

Samarbejdet om arbejdsmiljø kan også være integreret i andre fora, fx samarbejdsudvalget. I kommuner og regioner, som har indgået særlige aftaler med de faglige organisationer, foregår det i MED-systemet.

 

 

 

Spørgsmål og svar

 • Hvem kan vælges som arbejdsmiljørepræsentant?

  Arbejdsmiljørepræsentanten vælges blandt virksomhedens ansatte uden ledelsesansvar.

  Hvervet som arbejdsmiljørepræsentant og tillidsrepræsentant kan varetages af den samme person, men der er ikke krav om, at en arbejdsmiljørepræsentant skal være medlem af en faglig organisation.

  De to valg skal foregå hver for sig.

 • Hvem kan være med til at vælge arbejdsmiljørepræsentant?

  Hvis der kun skal vælges en arbejdsmiljørepræsentant, vælges denne af alle ansatte i virksomheden. Skal der vælges flere, vælges repræsentanten af de ansatte i den del af virksomheden, som vedkommende dækker.

  Alle ansatte har ret til at være med til at vælge, også lærlinge, deltidsansatte, løst ansatte, vikarer mv. Ansatte der arbejder mindre end 10 timer om ugen med administrativt arbejde eller i butik har ikke valgret. Ansatte med ledelsesansvar må heller ikke deltage i valget.

 • Valgperiode, ophør og fravær

  Arbejdsmiljørepræsentanten vælges for 2 år. Arbejdsgiver og ansatte kan indgå en aftale om, at der for fremtidige valg gælder en længere valgperiode – op til 4 år. Der kan ske genvalg uanset valgperiodens længde.

  Hvis en arbejdsmiljørepræsentant forlader virksomheden eller den del af virksomheden, hvor vedkommende er valgt til at varetage opgaver, har de ansatte ret og pligt til at vælge en ny arbejdsmiljørepræsentant.

  En arbejdsmiljørepræsentant kan ikke væltes af kollegerne eller forlade hvervet i valgperioden. Sker det alligevel, kan der kun vælges en ny, hvis arbejdsgiveren og de ansatte er enige om det.

  Der kan også vælges en ny arbejdsmiljørepræsentant, hvis den valgte er fraværende grundet sygdom eller orlov i en periode, er forventes eller er planlagt til at vare mindst 4 måneder. Er arbejdsmiljørepræsentanten fraværende i en kortere periode skal arbejdsgiveren i stedet samarbejde med de øvrige ansatte.

 • Manglende arbejdsmiljørepræsentant?

  Hvis det ikke lykkes at få valgt en arbejdsmiljørepræsentant, fungerer arbejdslederen og formanden alene, indtil de ansatte får valgt en repræsentant.

  Arbejdsgiveren har i denne situation pligt til løbende at opfordre til valg og til at forsøge at få de ansatte til at deltage i arbejdsmiljøarbejdet. Det er ikke nok, at arbejdsgiveren henvender sig til de ansatte en gang.

 • Arbejdsmiljørepræsentantens beskyttelse

  Arbejdsmiljørepræsentanten er beskyttet mod at blive afskediget og mod anden forringelse af sine forhold på samme måde som tillidsrepræsentanter på det pågældende fagområde.

  Uenighed om arbejdsmiljørepræsentantens beskyttelse afgøres i det fagretlige system af arbejdsmarkedets parter.

  Hvis der ikke er tillidsrepræsentanter på det pågældende fagområde, er arbejdsmiljørepræsentanten i stedet beskyttet af et forlænget opsigelsesvarsel på 6 uger.

Henter PDF