Gå til hovedindholdet

FAQ om dispensation fra sprøjteforbuddet

Ofte stille spørgsmål om dispensation fra sprøjteforbuddet.

 • Hvornår er vi, som virksomhed, omfattet af sprøjteforbuddet?

  Påføring af produkter med epoxy og isocyanater uden for lukkede systemer, sprøjtekabiner eller sprøjtebokse med effektiv ventilation er kun tilladt, hvis det udføres med spartel, pensel, malerulle, fugepistol eller lignende enkle, tekniske hjælpemidler. Hvis I som virksomhed udfører sprøjtearbejde med produkter med epoxy og isocyanater uden for lukkede systemer, sprøjtekabiner eller sprøjtebokse med effektiv ventilation, er I derfor omfattet af sprøjteforbuddet.

  Der er enkelte typer af sprøjtearbejder og -områder, som er undtaget forbuddet. I kan se alle undtagelserne i pkt. 4.2.4 - 4.2.11 i bilag 3 til bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer. Hvis I udfører arbejde, der er omfattet af undtagelserne, skal I anmelde arbejdet til os. I kan læse mere om anmeldelse i bekendtgørelsen.

  Endelig skal I være opmærksomme på, at der er særlige krav til, hvordan en sprøjtekabine eller sprøjteboks skal være indrettet. Det kan I læse mere om i bilag 7 til bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter.

 • Hvornår er der tale om sprøjtearbejde?

  I sprøjteforbuddet skelnes der mellem arbejde med spartel, pensel, rulle eller lignende og arbejde med sprøjte. Forskellen på de to arbejdssituationer er, at der ved arbejde med sprøjte vil være flere aerosoler og dampe i luften i forhold til, når det samme produkt påføres med spartel, pensel, rulle eller lignende. Aerosoler og dampe indeholder epoxy og isocyanater. Forskellige sprøjtetyper adskiller sig ved, hvor små aerosoler der dannes, og hvor længe de bliver hængende i luften, men da der uanset valg af sprøjte vil være en øget forekomst af luftforurening i luften, skelnes der ikke mellem forskellige sprøjtetyper.

 • Sprøjteforbud: Hvad er vores muligheder som virksomhed for at få en dispensation?

  Når vi i Arbejdstilsynet vurderer jeres ansøgning om dispensation fra sprøjteforbuddet, lægger vi vægt på, at der ikke kan anvendes ufarlige, mindre farlige eller mindre generende produkter, at det ikke er muligt at påføre produktet med spartel, pensel, rulle eller lignende. Vi lægger også vægt på, at arbejdet har midlertidig karakter, og at der er tale om meget store emner, der ikke kan placeres i fx en sprøjtekabine.

 • Hvordan ansøger vi i vores virksomhed om dispensation?

  I skal sende jeres ansøgning inkl. de oplysninger, som fremgår nedenfor, til Arbejdstilsynets hovedpostkasseadresse:

  at@at.dk

  Skriv ”Dispensation fra sprøjteforbuddet” i emnefeltet.

 • Hvilke oplysninger skal dispensationsansøgningen indeholde?

  Før vi i Arbejdstilsynet kan gå i gang med at sagsbehandle jeres dispensationsansøgning, skal vi modtage de oplysninger, som fremgår af listen herunder. Det kan lette vores sagsbehandling, hvis I nummererer oplysningerne som nedenfor.

  Oplysningerne skal give os et fyldestgørende billede af, hvordan I som virksomhed opfylder kravene om substitution og forebyggende foranstaltninger i alle led af arbejdet i den planlagte arbejdsproces. I kan evt. supplere jeres beskrivelse med billeder.

  I skal være opmærksomme på, at vi først kan træffe en afgørelse, når sagen er fuldt oplyst. Det betyder, at vi kan få brug for at stille jer supplerende spørgsmål.

  1. Ansøgers navn, virksomhedsadresse og kontaktperson.
  2. Adressen på det sted, hvor sprøjtearbejdet skal udføres, med angivelse af om arbejdsstedet er fast eller midlertidigt/skiftende. I skal oplyse arbejdssted, afdeling, bygning, hal, beliggenhed af stor konstruktion eller lignende. Arbejdsstedet skal angives på et kort, som I vedlægger ansøgningen.
  3. Tidsperiode(-r) for sprøjtearbejdet.
  4. Udførlig beskrivelse af de emner, der skal overfladebehandles ved sprøjtearbejdet,
   herunder fx type, størrelse og vægt.
  5. Handelsnavn og sikkerhedsdatablade for alle komponenter i det malingssystem, som I planlægger at anvende. I skal oplyse kodenummereret for alle komponenterne. Hvis komponenterne skal blandes, skal I oplyse kodenummereret for det færdige, brugsklare produkt.
  6. Substitutionsredegørelse, inkl. kravspecifikationer for den færdige overflade og
   dokumentation for, at der ikke kan bruges mindre farlige produkter eller
   produktionsmetoder til at opfylde dem. Sidstnævnte kan fx være udtalelser fra
   forskellige leverandører, som har et bredt produktsortiment. Det skal oplyses i
   substitutionsredegørelsen, hvis den er udarbejdet af en anden part end den arbejdsgiver, der har ansvaret for de ansatte, der skal udføre arbejdet. Det kan fx være en rådgiver eller en projekterende part.
  7. Beskrivelse af arbejdsprocessen, herunder bl.a. klargøring, afslutning, sprøjtetyper og temperatur af produktet ved påføring.
  8. Antallet af personer, der skal udføre sprøjtearbejdet, samt uddannelsesbeviser for de pågældende personer.
  9. Beskrivelse af det sted, hvor I planlægger at udføre arbejdet. I skal oplyse om fx bygninger, inddækninger, arbejdsområder med undertryk, stilladser, afspærring, skiltning og nødudgange. I skal oplyse om antallet og placeringen af andre ansatte, der udfører arbejde samtidig i området, og hvilke arbejdsopgaver, de udfører. I skal også oplyse, hvad I har gjort for at begrænse antallet af personer i arbejdsområdet.
  10. Beskrivelse af tekniske hjælpemidler som fx procesventilation. Oversigtstegning af eventuelt ventilationsanlæg vedlægges. I skal angive, hvor paneler og kanaler for indblæsning og udsugning er placeret.
  11. Beskrivelse af sikkerhedsforanstaltninger som fx personlige værnemidler og
   førstehjælpsudstyr. I skal oplyse handelsnavn, type og klassificering af åndedrætsværn, sikkerhedsdragt, handsker m.m. For handsker skal I desuden oplyse typen og tykkelsen af handskematerialet.
  12. Beskrivelse af velfærdsforanstaltninger og hvordan de er indrettet. I skal oplyse om placeringen af håndvask med ikke-håndbetjent vandhane med rindende, håndvarmt vand, og herunder hvad afstanden er fra håndvasken til det sted, hvor sprøjtearbejdet udføres. I skal oplyse om indretning og placering i forhold til arbejdsstedet af særskilt omklædningsrum, bruserum med koldt og varmt vand, toilet, håndvaske, spiseplads og eventuelle sluser, som ansatte skal igennem, når de forlader arbejdsstedet.
  13. Beskrivelse af arbejdsplan og instruktion. I skal oplyse om fx retningslinjer ved toiletbesøg og pauser i arbejdet, bl.a. spisepauser, begrænsning i arbejdstiden med værnemidler, opbevaring af materialer, afklædning af personlige værnemidler efter arbejdet, bortskaffelse af tom emballage m.m.
  14. Beskrivelse af hvilke planer og initiativer I har sat i gang eller vil sætte i gang, for at sprøjtearbejdet kan udføres uden dispensation (handleplan).
  15. Påtegning af arbejdsmiljøorganisationen. Hvis virksomheden ikke har pligt til at etablere en arbejdsmiljøorganisation, skal ansøgningen påtegnes af en repræsentant for de ansatte.
  16. Dato og underskrift.

  Hvis I ansøger om fornyelse af en tidligere dispensation, skal I også oplyse, hvor langt jeres arbejde med at finde substitutionsalternativer er, eller hvor langt I er med andre initiativer, der kan betyde, at I kan udføre arbejdet uden dispensation.

 • Sprøjteforbud: Hvem kan ansøge om dispensation?

  Det er den virksomhed, der har arbejdsgiveransvaret for de ansatte, der skal udføre sprøjtearbejdet, der kan ansøge om dispensation. Virksomheden kan vælge at lade en anden repræsentant indsende ansøgningen. Det kan fx være en rådgiver eller den part, som virksomheden udfører arbejdet for. I dette tilfælde skal vi i Arbejdstilsynet modtage den fuldmagt, der er givet fra virksomheden med arbejdsgiveransvaret (den udførende virksomhed), før vi kan sagsbehandle ansøgningen. Ansøgningen skal indeholde de oplysninger, der er beskrevet ovenfor.

 • Sprøjteforbud: Hvor lang tid tager sagsbehandlingen?

  Vi bestræber os i Arbejdstilsynet på at afslutte jeres virksomheds dispensationssag inden for 3 måneder, efter sagen er fuldt oplyst. Det vil sige det tidspunkt, hvor vi ikke har flere spørgsmål til det materiale, som I har sendt ind i ansøgningen.

  Som led i sagsbehandlingen vil vi udføre et tilsynsbesøg på jeres virksomhed, hvor vi vil gennemgå den planlagte arbejdsproces med jer. Vi vil også høre DA og FH om jeres sag, og vi vil indhente oplysninger om anmeldte erhvervssygdomme i jeres virksomhed, som kan relateres til arbejde med epoxy og isocyanater.

  I skal være opmærksomme på, at I ikke må udføre sprøjtearbejdet, før I har modtaget en dispensation fra os.

Sidst revideret: 27. august 2019

Henter PDF