Gå til hovedindholdet

Hvilke regler gælder ved hjemmearbejde?

Som udgangspunkt gælder hele arbejdsmiljølovgivningen ved hjemmearbejde. Med hjemmearbejde på denne temaside menes det arbejde, som ansatte udfører for deres arbejdsgivere hjemmefra.

Kvinde sidder foran computer, i eget hjem

Du kan finde regler og vejledninger her:

Hjemmearbejde - AT-vejledning 3.1.7

Begrænsninger i anvendelsen af lov om arbejdsmiljø på arbejde, som udføres i den ansattes hjem - Bekendtgørelse 384 - 2022

Få svar på spørgsmål om hjemmearbejde

Vi har samlet de oftest stillede spørgsmål og svar om hjemmearbejde. Hvis du ikke finder svar på dit spørgsmål, kan du skrive til Arbejdstilsynets Call Center på denne adresse:

E-mail: at@at.dk

Så svarer vi, så hurtigt vi kan.

Generelt

 • Hvad forstås ved ”hjem” i hjemmearbejde?

  ”Hjem” efter arbejdsmiljølovgivningen er den private bolig – eller de private boliger, hvis man bor flere steder.

 • Hvornår er man på arbejde, når man arbejder hjemme?

  Hvornår man er på arbejde afgøres som udgangspunkt af den aftale, som man har med sin arbejdsgiver om arbejdsforholdet, og af den overenskomst, som man er omfattet af.

 • Gælder arbejdspladsvurdering (APV) ved hjemmearbejde?

  Ja, virksomhedens APV gælder også ved hjemmearbejde.

 • Hjemmearbejde: Gælder de danske arbejdsmiljøregler på tværs af landegrænser?

  Arbejdsmiljølovens regler gælder kun for arbejde udført i Danmark. Danske arbejdspladser, hvis medarbejdere bor og arbejder hjemme i udlandet, fx i Sverige eller Tyskland, skal overholde de arbejdsmiljøregler, der gælder i det pågældende land. De danske arbejdsgivere skal derfor overholde det pågældende lands arbejdsmiljøregler for hjemmearbejde i forhold til deres medarbejdere, hvis og i det omfang det pågældende land har arbejdsmiljøregler for hjemmearbejde.

 • Hvad gælder for det psykiske arbejdsmiljø ved hjemmearbejde?

  Bekendtgørelsen om psykisk arbejdsmiljø gælder også i forhold til hjemmearbejde. Det er bl.a. et krav til hjemmearbejdet, at arbejdet i alle led bliver planlagt, tilrettelagt og udført så påvirkningerne i det psykiske arbejdsmiljø både ud fra en enkeltvis og samlet vurdering er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige på kort og lang sigt.

  Bekendtgørelsens regler om stor arbejdsmængde, tidspres, uklare krav og modstridende krav i arbejdet gælder også for hjemmearbejde, ligesom reglerne om høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker, krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane (sexchikane), arbejdsrelateret vold i arbejdet i og uden for arbejdstid, også gælder ved hjemmearbejde, da de også er relevante i forhold til arbejde, der indebærer telefonsamtaler, udveksling af e-mails m.v.

  Psykisk arbejdsmiljø - Bekendtgørelse 1406 - 2020

  Psykisk arbejdsmiljø - Ændringsbekendtgørelse 1864 - 2023 - Retsinformation

 • Skal skærmarbejde, der ikke udføres hjemme, også tælles med i forhold til de 2 dage?

  Ja, hvis den ansatte udover skærmarbejde hjemme også udfører skærmarbejde andre steder fx på en kontorarbejdsplads, så er der en særlig regel vedr. hjemmearbejde, der angiver, at der skal ske en sammentælling af den ansattes skærmarbejdet i forhold til, om skærmarbejdet samlet set udføres mere end 2 dage om ugen som et gennemsnit set over en måned. Man kan læse mere om sammentællingsreglen i AT-vejledningen om hjemmearbejde. Neden for er indsat et skema, der angiver forskellige udfald i forhold til sammentællingsreglen.

  Model for nye arbejdsmiljøregler for hjemmearbejde

  Mulige scenarier for sammentælling

  Fast arbejdssted Hjemmearbejdsplads Skiftende arbejdssted De særlige regler for skærmarbejdspladsen gælder
  Over 2 dage
  Omfattet
  Maksimalt 2 dage
  Ikke omfattet
    Ja, på det faste arbejdssted
  Maksimalt 2 dage
  Ikke omfattet
  Over 2 dage
  Omfattet
    Ja, derhjemme
    Maksimalt 2 dage
  Ikke omfattet
  Over 2 dage
  Omfattet
  Ja, på det skiftende arbejdssted
  Over 2 dage
  Omfattet
  Over 2 dage
  Omfattet
    Ja, begge steder
  Maksimalt 2 dage
  Ikke omfattet
  Maksimalt 2 dage
  Omfattet
  Maksimalt 2 dage
  Ikke omfattet
  Ja, derhjemme efter en samlet vurdering, medmindre den ansatte har adgang til en skærmarbejdsplads på det faste
  arbejdssted eller på det skiftende arbejdssted efter § 4, stk. 3
  Over 2 dage
  Omfattet
  Maksimalt 2 dage
  Ikke omfattet
  Maksimalt 2 dage
  Ikke omfattet
  Ja, på , det faste arbejdssted
  Maksimalt 2 dage
  Ikke omfattet
    Maksimalt 2 dage
  Ikke omfattet
  Nej, der forgår ikke hjemmearbejde

   

Pligter i forhold til arbejdsmiljøloven ved hjemmearbejde

 • Hjemmearbejde: Hvilke krav kan arbejdsgiveren stille, hvis den ansatte ikke lever op til sit ansvar om at medvirke til ordentlige arbejdsforhold?

  Det er de ansættelsesretlige forhold- og ikke arbejdsmiljølovgivningen – der regulerer, hvad arbejdsgiveren kan gøre, hvis den ansatte ikke følger de instruktioner, som arbejdsgiveren giver i forhold til udførelsen af arbejdet. Det afhænger af aftaleforholdet mellem arbejdsgiveren og den ansatte og den overenskomst, som den ansatte måtte være omfattet af. Normalt vil det være sådan, at hvis den ansatte ikke følger de instruktioner, som arbejdsgiveren giver i forhold til udførelsen af arbejdet, så vil arbejdsgiveren i sidste instans kunne afskedige den ansatte.

 • Hvad er ansattes ansvar i forhold til at sikre, at arbejdsforholdende er forsvarlige ved hjemmearbejde?

  Ved hjemmearbejde skal ansatte medvirke til, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige inden for deres arbejdsområde, herunder at de foranstaltninger, der træffes for at fremme sikkerhed og sundhed, virker efter deres hensigt.

  Det betyder også, at de ansatte aktivt skal medvirke til, at hjemmearbejdsstedet er indrettet forsvarligt, herunder, at inventar herunder arbejdsbord og stol samt arbejdsudstyr anvendes efter hensigten, og at arbejdet hjemme i øvrigt udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

  Bliver ansatte opmærksomme på fejl eller mangler, som kan forringe sikkerheden eller sundheden, og som de ikke selv kan rette, skal de meddele det til et medlem af arbejdsmiljøorganisationen, arbejdslederen eller arbejdsgiveren. Det gælder også i forhold til hjemmearbejde.

Regler for indretningen af hjemmearbejdspladsen

 • Hjemmearbejde: Kan man som medarbejder fraskrive sig at have brug for udstyr?

  Arbejdsgiveren har ansvaret for, at arbejdet – også i hjemmet – kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Arbejdsgiveren kan ikke aftale sig fra dette ansvar. Det betyder, at en medarbejder ikke kan fraskrive sig at have brug for udstyr, fx adskilt skærm og tastatur og en stabil arbejdsstol, der kan indstilles i højden m.v., og selv tage ansvar for, at man efter at have læst vejledning etc. varetager krav til arbejdsmiljø i hjemmet.

 • Skal arbejdsgiver betale internet/sørge for netadgang for medarbejdere, der ønsker at arbejde hjemme?

  Arbejdsmiljølovgivningen fastsætter ikke regler for betaling af internet ifm. hjemmearbejde. Arbejdsmiljøloven regulerer vilkår om at arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

 • Hvilke krav gælder for tilrettelæggelsen af skærmarbejde i hjemmet?

  Arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdet ved skærm tilrettelægges, så arbejdet regelmæssigt bliver afbrudt af andet arbejde eller pauser.

  Disse særlige krav i skærmbekendtgørelsen gælder kun, hvis den ansatte udfører skærmarbejde hjemme regelmæssigt og mere end 2 dage om ugen som et gennemsnit set over en måned.

 • Har man krav på skærmbriller ved hjemmearbejde?

  Som ansat har man ret til at få undersøgt syn og øjne, og man har ret til skærmbriller, hvis en synsundersøgelse viser, at det er nødvendigt, og ens egne briller eller kontaktlinser ikke kan anvendes.

  Disse særlige krav i skærmbekendtgørelsen gælder kun, hvis den ansatte udfører skærmarbejde hjemme regelmæssigt og mere end 2 dage om ugen som et gennemsnit set over en måned.

 • Hvad er kravene til belysning ved hjemmearbejde?

  Der skal være tilstrækkelig almenbelysning og særbelysning (arbejdslampe).

  Disse særlige krav i skærmbekendtgørelsen gælder kun, hvis den ansatte udfører skærmarbejde hjemme regelmæssigt og mere end 2 dage om ugen som et gennemsnit set over en måned.

 • Hvad er kravene til skærmen ved hjemmearbejde?

  Skærmen skal være adskilt fra tastaturet således, at medarbejderen kan anvende hensigtsmæssige arbejdsstillinger og -bevægelser.

  Dette særlige krav i skærmbekendtgørelsen gælder kun, hvis den ansatte udfører skærmarbejde hjemme regelmæssigt og mere end 2 dage om ugen som et gennemsnit set over en måned.

 • Hvad er kravene til arbejdsstolen ved hjemmearbejde?

  Arbejdsstolen skal ved skærmarbejde være stabil, sikre brugeren bevægelsesfrihed og en hensigtsmæssig arbejdsstilling, med et stolesæde, der kan indstilles i højden og en stoleryg, der kan indstilles i højden og skråtstilles.

  Disse særlige krav i skærmbekendtgørelsen gælder kun, hvis den ansatte udfører skærmarbejde hjemme regelmæssigt og mere end 2 dage om ugen som et gennemsnit set over en måned.

 • Hvad er kravene til arbejdsbordet ved hjemmearbejde?

  Det arbejdsbord, der arbejdes ved, skal have tilstrækkelig plads til, at arbejdet kan udføres med hensigtsmæssige arbejdsstillinger og -bevægelser (der er ikke krav om hæve-/sænkebord).

  Disse særlige krav i skærmbekendtgørelsen gælder kun, hvis den ansatte udfører skærmarbejde hjemme regelmæssigt og mere end 2 dage om ugen som et gennemsnit set over en måned.

Henter PDF