Gå til hovedindholdet

Luftkvalitet i åbne kontormiljøer

Dårlig luftkvalitet skyldes ofte, at ventilationen i lokalet ikke er god nok til at fjerne forureninger som fx CO2 og støv. I kontorer, hvor mange mennesker er samlet i samme rum, stiller det særlige krav til ventilationen.

Luften bliver påvirket af de ting, der er i arbejdsrummet og af de aktiviteter, der foregår. Mennesker, printere, inventar, byggematerialer og støv er alt sammen med til at tilføre stoffer og materialer til luften i form af fx udåndingsluft, kropslugte, ozon, formaldehyd, PCB og støv. Når der tilføres flere stoffer og materialer, end der fjernes, sker der en ophobning af forurening i luften. Dette kan opleves som dårlig luftkvalitet.

Dårlig luftkvalitet i kontormiljøer skyldes derfor ofte, at ventilationen er for dårlig til at fjerne de forureninger, der tilføres luften fra de mange mennesker, der er til stede i kontoret. Problemer med luftkvaliteten kan derfor ofte løses ved at sørge for effektiv ventilation.

Effektiv ventilation har den yderligere fordel, at den også fjerner mikroorganismer, der svæver i luften, og god ventilation vil derfor kunne medvirke til at reducere smitte mellem medarbejdere i kontormiljøet og potentielt nedbringe sygefraværet.

Dårlig luftkvalitet er et almindeligt arbejdsmiljøproblem på kontorarbejdspladser, men personer i kontormiljøer rapporterer oftere om gener og symptomer end andre. Det kan være sværere at styre indeklimaet i et kontormiljø, og der er ringere muligheder for at tilpasse forholdene til den enkelte, hvilket formentlig er en væsentlig årsag til, at flere oplever, at der er et dårligere indeklima i kontormiljøet end i enkeltmandskontoret.

Det skal du gøre som arbejdsgiver

Som arbejdsgiver har du pligt til at sørge for, at kontormiljøet har en tilstrækkelig tilførsel af frisk luft uden generende træk. Hvis der ikke på forsvarlig måde kan opnås tilstrækkelig fornyelse af luften gennem fx vinduer, døre eller ventiler til det fri, skal du sørge for, at der bliver indrettet en mekanisk ventilation, der giver tilstrækkelig tilførsel af frisk luft af passende temperatur og fugtighed.

Hvor problemer med luftkvaliteten i enkeltmandskontorer fx ofte kan løses ved at få medarbejderne til at lufte ud, vil det ofte være nødvendigt at etablere et mekanisk ventilationsanlæg i kontormiljøer. Dette skyldes, at det kan være svært at få tilført tilstrækkelig frisk luft til rummet gennem vinduer men også, at det kan være svært at få fordelt den friske luft tilstrækkeligt i kontormiljøet.

Som arbejdsgiver har du pligt til:

 • At sørge for, at ventilationen er tilpasset antallet af personer, hvor tæt og hvor længe de sidder sammen - etablér om nødvendigt mekanisk ventilation. Ventilationen af kontormiljøet skal være effektiv.
 • At sørge for, at ventilationsanlægget er i drift, at det er korrekt indstillet, og at det bliver rengjort og vedligeholdt. Følg leverandørens anvisninger.
 • At sørge for, at laserprintere og kopimaskiner er placeret i et velventileret lokale – normalt i et særskilt lokale. Hvis det er store maskiner, eller der printes i større mængder, vil laserprintere og kopimaskiner normalt skulle være forsynet med procesventilation med afkast til det fri.
 • At sørge for, at kontormiljøet er rent, så støv og snavs holdes på et pasende lavt niveau. Vælg en rengøringsmetode, der ikke spreder støvet.

Sådan kan du forebygge dårlig luftkvalitet

 • Reducér eventuelt antallet af personer, der er til stede i kontormiljøet på samme tid – enten gennem indretningen eller organiseringen af arbejdet.
 • Sørg for at indrette kontoret, så det er nemt at gøre rent, og vælg rengøringsmidler, der ikke afgiver ubehagelige lugte eller farlige stoffer til luften. Begræns fx brugen af rengøringsmidler, der indeholder parfumestoffer.
 • Sørg for øget udluftning af kontormiljøet, hvis der sker afgasning fra inventar og/eller byggematerialer, og lad om muligt nye møbler mv. afgasse udenfor eller i et velventileret lokale, inden de bliver taget i brug.

Gode råd

 • Vær løbende i dialog med dine medarbejdere om, hvordan de oplever indeklimaet i kontormiljøet. Et godt indeklima er et samspil mellem flere forskellige faktorer, som kan variere over tid fx med årstiden eller med aktiviteterne i kontormiljøet.
 • Vær opmærksom på, at et dårligt psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladsen kan betyde, at medarbejderne er mere følsomme over for påvirkninger i indeklimaet. Hvis medarbejderne fortæller om oplevelser af dårligt indeklima, kan det derfor være en god idé at se på arbejdsmiljøet som helhed.

Det kan du gøre som medarbejder

I kontormiljøer er der mange forskellige behov at tage hensyn til, og det er derfor udfordrende at styre indeklimaet. Men på trods af det er der nogle små men effektive tiltag, du som medarbejder kan benytte dig af for at bidrage til en god luftkvalitet i kontormiljøet.

Gode råd

 • Sørg for at lufte ud jævnligt i løbet af dagen, og lav fx aftaler med dine kollegaer om udluftning, medmindre der er en effektiv mekanisk ventilation.
 • Sørg for at holde din arbejdsplads nem at rengøre ved bl.a. at holde orden og begrænse papirbunker mv., som kan forhindre ordentlig rengøring.
 • Tal med din arbejdsgiver eller arbejdsmiljørepræsentant, hvis du oplever dårlig luftkvalitet i kontormiljøet, eller du har gener eller symptomer, som du mener kan hænge sammen med indeklimaet.

Sidst revideret: 4. februar 2021

Henter PDF