G� til hovedindholdet

10-års eftersyn af kraner

Mekanisk drevne tekniske hjælpemidler til løft af frithængende byrder, der anvendes udendørs, og som har en maksimal tilladelig belastning på over 1000 kg., skal, senest når de er 10 år gamle regnet fra fremstillingsåret, gennemgå et 10-års eftersyn ved en sagkyndig person.

Herefter skal det tekniske hjælpemiddel gennemgå 10-års eftersyn mindst hvert 10. år. 10-års eftersynet træder i stedet for et 12-måneders eftersyn det pågældende år. Det fremgår af bekendtgørelse 428 af 1. juli 2022 om anvendelse af tekniske hjælpemidler.

Definitioner:

10-års eftersyn

Et eftersyn der udføres med et fast interval på maximal 10 år.

Sagkyndig person

En person, der har det nødvendige faglige kendskab samt eventuel uddannelse til at kunne gennemføre den pågældende kontrol, eftersyn, vedligeholdelse, afprøvning, beregning m.v. og foretage de relevante sikkerhedsmæssige vurderinger. Personen har også kendskab til, hvordan den pågældende kontrol, eftersyn, afprøvning m.v. gennemføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Krav til dig som ejer/lejer af en kran

Krav om 10-års eftersyn

10-års eftersyn træder i stedet for det først komne 12 måneders eftersyn (hovedeftersyn) i det år, hvor kranen er 10 år gammel.

Efterfølgende 10-års eftersyn skal afholdes hvert 10’ende år og træder i stedet for hovedeftersynet det pågældende år.

10-års eftersynet skal udføres minimum hver 10’ende år for at sikre, at kranen er sikkerhedsmæssig fuld forsvarlig at anvende.

Hvad skal 10-års eftersyn indeholde?

10-års eftersynet skal indeholde

 • Et almindeligt hovedeftersyn efter fabrikantens anvisninger. Hvis dette ikke er anvist altid eftersyn af
  1. mekaniske dele, herunder sliddele og bærende dele,
  2. sikkerhedsudstyr, herunder overlast- og stabilitetssikringen,
  3. betjeningsanordninger,
  4. energitilførsel og
  5. hydrauliske, pneumatiske og elektriske komponenter.
 • En særlig grundig gennemgang af bærende dele, svejsninger, samlinger, sikkerhedsudstyr og transmissionsdele o.l., herunder skal det særligt undersøges, om der er tegn på:
  1. Revnedannelse eller udmattelsesbrud,
  2. Permanent deformation og
  3. Løse eller beskadigede konstruktionssamlinger.

Ved 10-års eftersynet kan det være nødvendigt at adskille kranen, fjerne maling, afrense overflader, udføre NDT-test, udskifte slidkomponenter m.v. for at sikre, at kranen er sikkerhedsmæssig fuld forsvarlig at anvende i en given periode på op til 10 år.

10-års eftersynet skal udføres af en sagkyndig person

10-års eftersynet skal planlægges og udføres af en sagkyndig person. Der er ikke krav om, at det er den samme sagkyndige, der planlægger også udfører 10-års eftersynet.

Da 10-års eftersynet er et ekstra grundigt eftersyn skal der være flere kompetencer tilstede end ved et hovedeftersyn. Påkrævede kompetencer for udførelse af hovedeftersyn:

 1. kendskab til det tekniske hjælpemiddels tekniske opbygning og funktion,
 2. den nødvendige oplæring i eftersyn, service og vedligeholdelse af det tekniske hjælpemiddel,
 3. kendskab til brugsanvisningen for det tekniske hjælpemiddel,
 4. kendskab til Arbejdstilsynets sikkerhedskrav til det tekniske hjælpemiddel, specielt vedrørende eftersyn, prøvebelastning og journal,
 5. kendskab til andre myndigheders eventuelle krav til det tekniske hjælpemiddel, og
 6. kendskab til eventuelle krav om autorisation/certificering til specielle arbejdsopgaver.

Påkrævede yderligere  kompetencer for at udføre 10-års eftersynet omhandler det nødvendige kendskab til:

 1. de almene tekniske konstruktions- og beregningsregler,
 2. styrkeberegninger for bærende konstruktioner,
 3. hvilke undersøgelser og afprøvninger der skal gennemføres for det pågældende redskab, herunder udpegning af særligt belastede konstruktionsdele, og
 4. metoder for ikke-destruktive undersøgelser (NDT).

Det er Arbejdstilsynets vurdering, at ovenstående kan opfyldes ved at 10-års eftersynet udføres hos fabrikanten, et værksted der er tilknyttet fabrikanten eller et anerkendt værksted, der råder over de kompetencer, der er beskrevet ovenfor.

Ved et annerkendt værksted forstår Arbejdstilsynet et værksted, som har den nødvendige viden og kunnen til at udføre de opgaver den påtager sig. Et anerkendt værksted benytter relevant viden og korrekte værktøjer i forbindelse med det pågældende arbejde/produkt, samt sikrer at arbejdet udføres og planlægges af sagkyndige personer.

Hvis der anvendes et værksted, der ikke selv råder over alle kompetencer, skal kompetencerne indhentes fra eksterne leverandører.

Det er vigtigt, at den der planlægger det pågældende 10-års eftersyn indhenter oplysninger om den pågældende krantypes historik (kendte svagheder og opmærksomhedspunkter, levetid på komponenter m.v.). Hvis der ikke indhentes oplysninger om krantypens historik, vil der være behov for yderligere adskillelse, NDT m.v. for at sikre at kranen er sikkerhedsmæssig fuld forsvarlig at anvende i en periode på op til 10 år.

Dokumentation af 10-års eftersyn

Efter 10-års eftersynet er udført skal den eller de sagkyndige, der har udført 10-års eftersynet dokumentere eftersynet i en rapport, der fremsendes til ejeren af kranen og kan fremvises Arbejdstilsynet på forlangende. Information om 10-års eftersyn skal endvidere fremgå af kranens journal.

Henter PDF