Gå til hovedindholdet

Arbejdstilsynets krav til indhold i en brugsanvisning for en maskine

Ved anvendelse af en maskine skal der, såfremt det er relevant for sikkerheden, findes en brugsanvisning, der beskriver hvordan maskinen skal anvendes i den pågældende situation. Brugsanvisningen skal være forståelig og skal være på dansk samt på et sprog som forstås af den der skal anvende det tekniske hjælpemiddel.
Ovenstående betyder, at såfremt en maskine anvendes som fabrikanten foreskriver, kan fabrikantens brugsanvisning anvendes. Hvis fabrikantens brugsanvisning er bortkommet eller hvis brugsanvisningen ikke beskriver den måde hvorpå maskinen anvendes, skal der udarbejdes en ny brugsanvisning.
En brugsanvisning skal tage udgangspunkt i den måde hvorpå maskinen anvendes, og hvis det har betydning for sikkerheden skal brugsanvisningen være skriftlig.
Behovet for en brugsanvisning samt indholdet skal bestemmes ud fra en risikovurdering, hvor alle farer ved anvendelsen identificeres og efterfølgende beskrives i forhold til hvordan det sikres, at faren ikke udgør en risiko ved anvendelsen. Ved anvendelse forstås brug, rengøring, eftersyn, reparation mv.

Brugsanvisningen skal indeholde nedenstående i det omfang det er relevant for sikkerheden:

 • En beskrivelse af maskinens tilsigtede brug.
 • Hvordan det maskinen opstilles sikkert, samt hvis relevant, hvem der skal godkende opstillingen.
 • Hvordan maskinen anvendes sikkert samt, hvis relevant, hvordan maskinen ikke må anvendes.
 • Hvilke sikkerhedsanordninger der skal være virksomme samt hvordan de kontrolleres inden brug.
 • Eventuelle restrisici, som skal iagttages af brugeren.
 • Anvisning om brug af personlige værnemidler, hvis dette er relevant.
 • Eventuelle risici i forbindelse med nedbrud, genopstart eller lignende forhold.
 • Advarsler om måder hvorpå maskinen ikke må anvendes, men som erfaringen viser kan forekomme.
 • Instruktion om justering og vedligehold.
 • Oplysninger om støjniveauet ved anvendelsen af maskinen, såfremt det overstiger 80 dB (A). Derudover oplysning om at der skal anvendes høreværn, såfremt støjen overstiger 85 dB (A)
 • Fremgangsmåde ved uheld eller svigt. Hvis der vil kunne
  indtræde blokering, skal det fremgå, hvilken fremgangsmåde der skal anvendes, så ny igangsætning kan ske uden fare.

Sidst revideret: 1. juli 2024

Henter PDF