Gå til hovedindholdet

Krav vedrørende byggepladselevatorer, transportplatforme mv.

De særlige regler for anvendelse af byggepladselevatorer, transportplatforme mv. (herefter byggepladselevatorer) gælder for midlertidigt opstillede maskiner til løft af personer eller personer og gods, som er beregnet til at betjene faste ladesteder.

Ejer af byggepladselevator

Som ejer eller udlejer af en byggepladselevator er du ansvarlig for at denne er sikkerheds- og sundhedsmæssig fuld forsvarlig at anvende. Som udlejer skal du sikre at "fabrikantens anvisninger" medfølger ved udlejning, så byggepladselevatoren kan efterses og på anden måde holdes i forsvarlig stand.

Som ejer er du ansvarlig for, at byggepladselevatorens journal er opdateret og tilgængelig.

Byggepladselevatorens journal

Der er krav om, at byggepladselevatorer skal have en journal. Journalen skal være tilgængelig på eller i nærheden af byggepladselevatoren, så virksomheder, der bruger byggepladselevatoren, samt virksomheder der udfører inspektion, eftersyn, hovedeftersyn, vedligeholdelses- og reparationsarbejde samt arbejdsmiljøkoordinatorer, arbejdstilsynet mv. om nødvendigt kan se journalen. Journalen skal være tilgængelig i fysisk eller elektronisk form.

Journalen, skal indeholde:

 • Dokumentation for udførte belastningsprøver,
 • Resultater af eftersyn og hovedeftersyn, herunder eftersynsrapporter, og resultater af opstillingskontrol, herunder kontrolrapporter,
 • Oplysninger om reparationer og udskiftninger af sikkerheds- og sundhedsmæssig betydning.

Som ejer af en byggepladselevator er du ansvarlig for at modtage og sikre, at ovenstående dokumentation er tilgængelig i journalen.

Ansvarlig for den opstillede byggepladselevator

Som arbejdsgiver er du ansvarlig for den byggepladselevator, du stiller til rådighed for dine ansatte.

Som ansvarlig for byggepladselevatoren skal du sikre at den, når den anvendes:

 1. Er opstillet i henhold til fabrikantens anvisning,
 2. Er godkendt af et inspektionsorgan ved en opstillingskontrol (der er opsat en gyldig inspektionsattest),
 3. Har fået udført alle eftersyn i henhold til fabrikantens anvisninger,
 4. Har fået udført hovedeftersyn i henhold til Arbejdstilsynets regler,
 5. Er i sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig stand.

Eftersyn, hovedeftersyn samt vedligeholdelses- og reparationsarbejde på byggepladselevatorer må kun udføres af personer, der har gennemført en særlig uddannelse og er  i besiddelse af et uddannelsesbevis  i henhold til bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

En byggepladselevator skal opstillingskontrolleres af et akkrediteret inspektionsorgan, når den opstilles på byggepladsen og hver gang den ændres, fx hvis der tilføres yderligere ladesteder (etager), samt når byggepladselevatoren flyttes på byggepladsen. Byggepladselevatoren skal også opstillingskontrolleres (periodisk inspektion), hvis den ikke har været opstillingskontrolleret de seneste 14 måneder på den samme byggeplads.

Særlige regler, når byggepladselevatoren anvendes af flere virksomheder på byggepladsen

Hvis der opstilles en byggepladselevator som en fællesforanstaltning til brug for de ansatte fra flere virksomheder, skal det fremgå af bygherrens plan for sikkerhed og sundhed (PSS), hvem der i byggeperioden har ansvaret for, at byggepladselevatoren er forsvarlig at anvende, og at der foretages de nødvendige eftersyn, samt at opstillingskontrollen er foretaget.

Hændelser m.m.

Hvis en byggepladselevator udsættes for hærværk, påkørsel, naturbegivenheder eller længere tids stilstand, der har betydning for sikkerheden, skal du som ansvarlig for byggepladselevatoren sikre, at den tages ud af drift og ikke sættes i drift igen, før den har gennemgået et hovedeftersyn.

Brugere af byggepladselevatorer

Som bruger af en byggepladselevator skal du se efter, om den er opstillingskontrolleret af et akkrediteret inspektionsorgan. Du skal se efter, om der sidder en underskrevet inspektionsattest i byggepladselevatoren. Hvis den ikke er opstillingskontrolleret, skal du ikke anvende byggepladselevatoren,. Det er din arbejdsgivers ansvar at sikre dette.

Kan du se, at byggepladselevatoren er beskadiget, eller der er væsentlige mangler, så den kan være farlig at anvende, skal du ikke bruge elevatoren, men give besked om dette til din arbejdsgiver og eventuelt til andre relevante fx bygherrens arbejdsmiljøkoordinator.

Inspektionsorganer skal gennemføre opstillingskontrol

Inden en byggepladselevator tages i brug efter en opstilling (herunder hvis opstillingen tilføres yderligere ladesteder eller flyttes på byggepladsen) skal et inspektionsorgan gennemføre en opstillingskontrol.

Opstillingskontrol og periodisk inspektion

Opstillingskontrol kan ikke gennemføres uden adgang til fabrikantens anvisninger.

Når opstillingskontrollen er gennemført, opsætter inspektionsorganet en inspektionsattest på eller i byggepladselevatoren. Inspektionsattesten skal indeholde:

 • Dato for opstillingskontrol,
 • Navn, adresse og telefonnummer på det inspektionsorgan, der har udført opstillingskontrollen,
 • Attestering af at byggepladselevatoren er fundet i orden og godkendt.

Inspektionsorganet sender dokumentation for opstillingskontrollen til ejeren, der opdaterer journalen.

Periodisk inspektion

Hvis en byggepladselevator ikke flyttes inden for en periode på 14 måneder, skal der gennemføres en periodisk inspektion af et akkrediteret inspektionsorgan. Inspektionen skal indeholde kontrol og afprøvning svarende til en opstillingskontrol.

Inspektionsorganet sender dokumentation for gennemført periodisk inspektion til ejeren, der opdaterer journalen.

Sagkyndig, der udfører eftersyn, hovedeftersyn samt vedligeholdelses- og reparationsarbejder

Eftersyn, hovedeftersyn samt vedligeholdelses- og reparationsarbejder på byggepladselevatorer må kun udføres af sagkyndige personer, der som minimum har følgende kompetencer:

 • Kendskab til byggepladselevatorens tekniske opbygning og funktion,
 • Nødvendige oplæring i eftersyn, service og vedligeholdelse af byggepladselevatoren,
 • Kendskab til byggepladselevatorens brugsanvisning,
 • Kendskab til Arbejdstilsynets sikkerhedskrav til byggepladselevatoren, specielt vedrørende eftersyn, prøvebelastning og journal,
 • Kendskab til andre myndigheders eventuelle krav til byggepladselevatorer,
 • Særlig uddannelse og er i besiddelse af et uddannelsesbevis i henhold til bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Som arbejdsgiver for en sagkyndig er det dit ansvar at sikre, at den sagkyndige er i besiddelse af det lovpligtige uddannelsesbevis.

Eftersyn

Eftersyn af byggepladselevatoren skal udføres i henhold til fabrikantens anvisninger. Typisk er antallet af eftersyn basseret på driftstimer eller tid og skal overholdes.

Den sagkyndige sender dokumentation for gennemført eftersyn samt beskrivelse af væsentlige udskiftninger af komponenter til ejeren, der opdaterer journalen.

Hovedeftersyn

Mindst hver 12. måned skal byggepladselevatoren have udført et hovedeftersyn for at sikre at byggepladselevatoren kan benyttes sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Hovedeftersyn

Hovedeftersyn kan ikke gennemføres uden adgang til byggepladselevatorens journal og fabrikantens anvisninger.

Den sagkyndige sender dokumentation for gennemført hovedeftersyn til ejeren, der opdaterer journalen.

Vedligeholdelses- og reparationsarbejder

Vedligeholdelses- og reparationsarbejde på byggepladselevatorer skal dokumenteres, og en beskrivelse af væsentlige udskiftninger af komponenter skal opbevares i journalen. Efter endt vedligeholdelses- eller reparationsarbejde sender den sagkyndige dokumentationen til ejeren, der opdaterer journalen.

Sidst revideret: 13. oktober 2022

Henter PDF