Gå til hovedindholdet

Pligter efter arbejdsmiljøloven

Her kan du læse om arbejdsgiveres, arbejdslederes og ansattes pligter efter arbejdsmiljøloven.

Arbejdsmiljøarbejdet på den enkelte virksomhed er centralt for at sikre, at arbejdet kan gennemføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Det er arbejdsgiveren, der skal sørge for, at arbejdsforholdene er fuldt forsvarlige, men andre persongrupper har også pligter efter arbejdsmiljøloven. Det gælder fx arbejdsledere, ansatte, leverandører, reparatører, bygherrer, udbydere af tjenesteydelser og selvstændigt erhvervsdrivende uden ansatte.

1. Arbejdsgiveres pligter

Arbejdsgivere har ifølge loven pligt til at sørge for, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige. Det betyder bl.a., at arbejdet skal planlægges og tilrettelægges således, at det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Arbejdsgivere skal også sikre, at anerkendte normer og standarder, som har sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning, følges, hvis der findes sådan nogle på det pågældende område.

Arbejdsgiveres pligter er reguleret nærmere i arbejdsmiljøloven og en række bekendtgørelser.

Arbejdsgivere har desuden en række generelle pligter efter loven. Det drejer sig bl.a. om, at arbejdsgivere skal sørge for:

  • At sikkerheds- og sundhedsforholdene vurderes, og at de nødvendige foranstaltninger træffes (APV)
  • At der føres effektivt tilsyn med, at arbejdet udføres forsvarligt
  • At give de ansatte oplysninger om ulykkes- og sygdomsfarer
  • At de ansatte får nødvendig oplæring og instruktion i at udføre arbejdet på en farefri måde
  • At samarbejde med arbejdsledere og øvrige ansatte om sikkerhed og sundhed
  • At gøre arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter bekendt med afgørelser fra Arbejdstilsynet.

Arbejdsgivers generelle pligter

Arbejdsmiljøloven §§ 15, 15 a, 16, 17, 18, 19, 20, 21 og 22.

Eksempel 1: Arbejdsgivers pligter

En arbejdsgiver vurderer, at det er nødvendigt at ansætte en række nye medarbejdere for at kunne levere virksomhedens ydelser til aftalt tid. Her har arbejdsgiveren pligt til at sikre, at de nye medarbejdere får tilstrækkelig oplæring og instruktion i arbejdet, så det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt – herunder også at stille sikkerhedsudstyr til rådighed, hvis det er nødvendigt. Desuden har arbejdsgiveren pligt til at føre tilsyn med, at de ansatte, herunder de nyansatte, efterfølgende følger instruktionerne.

AT-vejledninger udfolder arbejdsgiverens pligter

Arbejdstilsynets vejledninger udfolder, hvad arbejdsgiverens pligter betyder på forskellige arbejdsmiljøområder med udgangspunkt i gældende love og bekendtgørelser.

AT-vejledninger

2. Arbejdslederes pligter

Arbejdsledere har en dobbeltrolle. De leder og fører tilsyn med arbejdet på vegne af arbejdsgiver og er samtidig selv ansatte. Arbejdsledere er dermed en del af en virksomheds ledelse og er samtidig beskyttet af reglerne i arbejdsmiljølovgivningen i deres egenskab af ansatte. Arbejdsledere har pligt til at deltage i samarbejdet om sikkerhed og sundhed.

Arbejdsledere skal medvirke til, at arbejdsforholdene sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige inden for det arbejdsområde, som de leder. Arbejdsledere skal bl.a. påse, at de foranstaltninger, der træffes for at fremme sikkerhed og sundhed, virker efter deres hensigt.

Hvis arbejdsledere bliver bekendt med fejl eller mangler, som kan medføre fare for ulykker eller sygdom, skal de sørge for at afværge faren. Hvis arbejdsledere ikke kan afværge faren ved at gribe ind på stedet, skal de straks gøre arbejdsgiveren bekendt med forholdet.

Arbejdsleders pligter

Arbejdsmiljøloven §§ 25 og 26

Eksempel 2: Arbejdsleders pligter

En arbejdsleder bliver opmærksom på, at det på trods af gentagne reparationer ikke længere er muligt at arbejde videre med en kostbar maskine på en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde. Arbejdslederen råder ikke her og nu over ressourcer til nyanskaffelser af den konkrete størrelse. Hvis arbejdslederen ikke kan afværge faren på stedet, har arbejdslederen pligt til at orientere sin arbejdsgiver om problemet og om, at arbejdet ved maskinen bør stoppes, indtil en ny maskine er på plads.

3. Ansattes pligter

Ansatte har også en række pligter efter arbejdsmiljøloven.

De ansatte skal deltage i samarbejdet om sikkerhed og sundhed.

De ansatte skal desuden medvirke til, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige inden for deres arbejdsområde. Det betyder, at ansatte i en virksomhed skal medvirke til, at arbejdsgiveren kan overholde arbejdsmiljølovgivningen, herunder medvirke til, at de foranstaltninger, der træffes for at fremme sikkerhed og sundhed, virker efter hensigten. De ansatte skal også følge de retningslinjer, som arbejdsgiveren giver, i forhold til at udføre arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Hvis de ansatte bliver opmærksomme på fejl eller mangler, der kan forringe sikkerheden eller sundheden, og som de ikke selv kan rette, skal de meddele det til et medlem af arbejdsmiljøorganisationen (AMO), arbejdslederen eller arbejdsgiveren.

Ansattes pligter

Arbejdsmiljøloven §§ 27, 28 og 29

Eksempel 3: Ansattes pligter

Arbejdsgiver har pligt til at planlægge og iværksætte forebyggende tiltag i forhold til det psykiske arbejdsmiljø i samarbejde med de ansatte og arbejdsmiljøorganisationen. Hvis en virksomhed har instrueret de ansatte i retningslinjer for, hvordan opgaver skal prioriteres ved spidsbelastninger, skal de ansatte følge retningslinjerne.

4. Ansvar for dem, der har pligter efter arbejdsmiljøloven

Når Arbejdstilsynet konstaterer overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen på et tilsynsbesøg, reagerer tilsynet med en administrativ afgørelse. Det vil typisk være et påbud, der pålægger arbejdsgiveren at bringe forholdene i orden straks eller inden en frist.

I særlige tilfælde overvejer Arbejdstilsynet, om der også skal rejses en straffesag.
De fleste straffesager rejses mod arbejdsgivere, men arbejdsmiljøloven giver mulighed for at straffe alle, der har pligter efter loven, hvis de ikke lever op til deres pligt.
Læs mere om Arbejdstilsynets reaktioner her

Arbejdstilsynets reaktioner ved tilsyn

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet i den enkelte virksomhed skal varetages i et samarbejde mellem arbejdsgiveren, arbejdslederne og de øvrige ansatte. I virksomheder med 10 eller flere ansatte skal samarbejdet foregå i en arbejdsmiljøorganisation (AMO). Her finder du reglerne om, hvornår en AMO skal oprettes, hvordan det gøres, og hvilke opgaver AMO har

Arbejdsmiljøorganisation

Her finder du en oversigt over alle AT-vejledninger

AT-vejledninger

Henter PDF