Gå til hovedindholdet

Sådan udarbejder koordinatoren Plan for sikkerhed og sundhed (PSS)

Når arbejdsmiljøkoordinatoren under projektering før byggestart udarbejder Plan for sikkerhed og sundhed (PSS), skal der tages hensyn til bygherrens ansvar på følgende punkter

 1. eksisterende installationer i jorden bliver identificeret og at man i nødvendigt omfang sikrer sig, at de tydeligt bliver afmærket, inden arbejdet med fx gravning begynder.
 2. særlige risici på byggearealet bliver identificeret, vurderet og imødegået, inden arbejdet med fx forurenet jord begynder.
  Læs mere om særligt farligt arbejde i Bekendtgørelse om bygherrens pligter.
  Bygherrens pligter - Bekendtgørelse 117 - 2013 - med senere ændringer
 3. nødvendige tekniske installationer bliver etableret og fremført rettidigt til brugsstederne, og at man fastlægger retningslinjer for kontrol og vedligeholdelse.
 4. man tager stilling til, hvor de beskæftigede på byggepladsen kan gå eller køre på denne og tage hensyn til, at det altid skal kunne ske forsvarligt og med den nødvendige belysning.
 5. at der kan anvendes egnede tekniske hjælpemidler i nødvendigt omfang.
 6. at man kan afsætte og oplagre materialer på hensigtsmæssig plads og på stabilt underlag.
 7. man sørger for, at områder, hvor man skal udføre arbejde med særlige risici, ikke samtidigt er arbejds- eller færdselsområde for andre. Det gælder fx støvende eller støjende arbejdsprocesser.
 8. at der sker den nødvendige koordinering af sikkerhed og sundhed I forhold til påvirkninger fra byggepladsens umiddelbare omgivelser, herunder eventuelt tilgrænsende byggepladser.
 9. man udarbejder procedurer for løbende kontrol med installationer, sikkerhedsforanstaltninger, særlige risici mv.
 10. man sørger for, at beredskabs-, evakuerings-, og øvelsesplaner bliver koordineret i forhold til hinanden. 

Sidst revideret: 23. januar 2020

Henter PDF