G� til hovedindholdet

Domme

Unges alenearbejde i kiosk (to forhold) - Strafudmåling (kumulation)

Resumé af Østre Landsrets dom afsagt den 23. maj 2000 i ankesag nr. S-0734-00.

Unge under 18 år

Alenearbejde

Tiltalesubjekt

T personlig ejet virksomhed. Arbejdsgiver.

Historien

Forhold 1: En ansat på 16 år arbejdede alene i T’s kiosk kl. 18.55 torsdag den 25. marts 1999.

Forhold 2: To ansatte på henholdsvis 15 og 16 år arbejdede alene i T’s kiosk kl. 19.25 fredag den 23. april 1999, uden at arbejdet foregik sammen med en person over 18 år.

Sanktion og rettens bemærkninger

Byretten idømte T en bøde på 45.00 kr. Mht. forhold 1 fandt retten ikke, at der var handlet forsætligt eller udvist grov uagtsomhed. Mht. forhold 2 lagde retten til grund, at den eneste voksne i forretningen havde været væk fra forretningen i 10-15 minutter, og at han ikke kunne observere forretningen i perioden, selvom han kun var ca. 20 meter væk. Retten fandt dermed ikke, at de unge arbejdede sammen med en voksen. Retten fandt, at der var handlet groft uagtsomt, ved at man ikke efter arbejdstilsynets første besøg, havde sikret sig, at reglerne blev overholdt. Ved straffastsættelsen fandt retten ikke, at der forelå strafskærpende omstændigheder efter AML § 82, stk. 4.

Landsretten stadfæstede byrettens dom med den ændring, at bøden blev nedsat til 40.000 kr. Mht forhold 2 fandt retten det dog ikke tilstrækkeligt godtgjort, at T havde handlet groft uagtsomt.

Under anken frafaldt anklagemyndigheden påstanden om en skærpet bøde efter AML § 82, stk. 4.

Anførte straffebestemmelser

AML § 82, stk. 1, nr. 2.

Anførte overtrædelsesbestemmelser

AML § 60, stk. 1, jf. bekg. nr. 516 af 14.juni 1996 om unges arbejde med senere ændringer § 13, stk. 2.

Læs hele dommen

Alenearbejde

Indhold

Indhold

Henter PDF