G� til hovedindholdet

Domme

Unges alenearbejde i kiosk – Strafudmåling - S-1237-00

Resumé af Vestre Landsrets dom afsagt den 1. november 2000 af KB. afdeling i ankesag nr. S-1237-00

Unge under 18 år

Alenearbejde

Tiltalesubjekt

T1 og T2  personligt ejet virksomhed. Arbejdsgiver.

Historien

To ansatte på henholdsvis 16 og 17 år arbejdede alene i T1’s og T2’s kiosk kl. 18.40 lørdag den 6. marts 1999.

Sanktion og rettens bemærkninger

Byretten idømte T1 og T2 in solidum en bøde på 15.000 kr. Ved straffens udmåling fandt retten det formildende, at den ansatte, som skulle have haft vagten i stedet for den ansatte på 16 år, byttede vagten imod de sædvanlige procedure, uden tilladelse fra T1 eller T2, og som ifølge det oplyste fyldte 18 år 6 dage efter gerningstidspunktet.

Landsretten frifandt efter påstand fra anklagemyndigheden T2, idet T1 var eneejer af kiosken.

Landsretten stadfæstede byrettens dom i forhold til T1 med den ændring, at bøden blev forhøjet til 20.000 kr. Landsretten lagde ved straffes udmåling vægt på, at udgangspunktet i denne type sager er 20.000 kr. Endvidere fandt Landsretten, at der ikke forelå formildende omstændigheder, da der også efter vagtplanen skulle have været to unge under 18 år på arbejde.

Anførte straffebestemmelser

AML § 83, stk. 1.

Anførte overtrædelsesbestemmelser

AML § 38, stk. 1, jf. § 60, stk. 1, og stk. 3, jf. bekg. nr. 516 af 14. juni 1996 om unges arbejde med senere ændringer § 13, stk. 2.

Læs hele dommen

Alenearbejde

Indhold

Indhold

Henter PDF