G� til hovedindholdet

Domme

Gennemstyrtningsfare på tag ved nedbrydningsarbejde – Instruktion og tilsyn

Resumé af Vestre Landsrets dom afsagt den 21. juni 2000 af K. afdeling i ankesag nr. S-0133-00

Arbejdets udførelse

Gennemstyrtningsfare

Tiltalesubjekt

T personligt ejet virksomhed. Arbejdsgiver.

Historien

Forhold 1: En ansat udførte arbejde med nedbrydning af et brandhærget tag. Under arbejdet gik og stod den ansatte på ikke bæredygtige eternittagplader. Der var ikke truffet sikkerhedsforanstaltninger mod gennemstyrtningsfaren, hvorfor den ansatte under arbejdet styrtede gennem taget og 5 meter ned på et betongulv.

Forhold 2: T havde ikke givet den ansatte oplysninger om ulykkesfaren. Herudover have T ikke givet den ansatte nødvendig oplæring og instruktion.

Forhold 3: T havde ikke sørget for, at der blev ført effektivt tilsyn med arbejdets udførelse.

Sanktion og rettens bemærkninger

Byretten idømte T en bøde på 25.000 kr.

Landsretten stadfæstede byrettens dom med den ændring, at bøden blev forhøjet til 40.000 kr.

Med hensyn til forhold 2 fandt Landsretten det bevist, at de ansatte ikke var gjort bekendt med de farer, der er forbundet med arbejde på asbesttage og ældre tage samt hvorledes arbejdet på sådanne tage kunne udføres på en farefri måde.

Med hensyn til forhold 3 lagde Landsretten vægt på, at T havde forladt arbejdspladsen inden liften var ankommet, og inden arbejdet med nedtagning af tagplader var påbegyndt.

Med hensyn til forhold 1 frifandt Landsretten T for manglende planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet, da T havde bestilt en lift, hvorfra arbejdet kunne være udført forsvarligt.

Der blev afgivet dissens i forhold 1 og forhold 3.

Anførte straffebestemmelser

AML § 82, stk. 1, nr. 1, og stk. 3, nr. 1.

Anførte overtrædelsesbestemmelser

AML § 38, stk. 1, § 16, og § 17, stk. 1, og stk. 2, jf. bekg. nr. 1017 af 15. december 1993 om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder § 21, stk. 2.

Læs hele dommen

Gennemstyrtningsfare

Indhold

Indhold

Henter PDF