G� til hovedindholdet

Domme

Ophejsning af stilladsdele uden brug af hjelm

Resumé af Vestre Landsrets dom afsagt den 7. juni 2000 af 6. afdeling i ankesag nr. S-0359-00

Arbejdets udførelse

Hjelm

Tiltalesubjekt

T ApS. Arbejdsgiver.

Historien

En ansat arbejdede med ophejsning af stilladsmateriale uden brug af hjelm.

Sanktion og rettens bemærkninger

Byretten idømte T ApS en bøde på 5.000 kr. Retten lagde til grund, at det tiltalte selskab havde gjort, hvad der har været muligt for at undgå overtrædelser.

Landsretten stadfæstede byrettens dom med den ændring, at bøden blev forhøjet til 10.000 kr. Retten fandt ikke, at det oplyste, om tiltaltes bestræbelser på at overholde arbejdsmiljølovgivningen, skulle tillægges betydning.

Anførte straffebestemmelser

AML § 82, stk. 1, nr. 1, jf. § 86.

Anførte overtrædelsesbestemmelser

AML § 38, stk. 1, jf. bekg. nr. 746 af 28. august 1992 om brug af personlige værnemidler § 4.

Læs hele dommen

Hjelm

Indhold

Indhold

Henter PDF