G� til hovedindholdet

Domme

Nedstyrtningsfare ved opstilling af reolsystem - Flere strafsubjekter

Resumé af Østre Landsrets dom afsagt den 6. december 2000 af 6. afdeling i ankesag nr. S-0629-00

Arbejdets udførelse

Nedstyrtningsfare

Tiltalesubjekt

T2 A/S. Arbejdsgiver.

Historien

Ansatte hos T1 og T2 udførte i fællesskab monteringsarbejde med opstilling af et reolsystem af beton.

Under montering  af den øverste styreramme i reolsystemet, står en ansat fra T2 A/S på en hyldeknægt. Under arbejdet mister den ansatte balancen, og falder ned på et stilladsdæk, der var opbygget af nogle træplader, som var leveret af T2 A/S.  Stilladsdækket brækkede og den ansatte faldt 3,6 meter ned på et betongulv, hvorved han kom til skade.

Det var alene T2 A/S, der ankede til Landsretten.

Sanktion og rettens bemærkninger.

Byretten idømte T1 A/S og T2 A/S hver en bøde på 25.000 kr. Byretten lagde til grund, at arbejdet blev udført i samarbejde mellem selskaberne. Retten fandt, at ingen af de tiltalte selskaber havde undersøgt om de anvendte træplader havde tilstrækkelig bæreevne til arbejdet.

Landsretten stadfæstede byrettens dom mod T2 A/S. Landsretten lagde til grund, at tiltalte lod tre ansatte bistå med at opsætte  reolen, og at de efter det oplyste i forbindelse med arbejdet fortsat blev aflønnet på normal vis af T2 A/S. Landsretten lagde endvidere til grund, at tiltalte fra en af sine egne afdelinger havde leveret træpladerne til stilladsdækket. På den baggrund fandt landsretten, at pligterne efter arbejdsmiljøloven tillige påhvilede T2 A/S.

Anførte straffebestemmelser

§ 82, stk. 1, nr. 1, og stk. 3, nr. 1, jf. § 86.

Anførte overtrædelsesbestemmelser

AML § 16, § 38, og § 45, jf. bekg. nr. 867 af 13. oktober 1994 om arbejdets udførelse § 13, nr. 1, jf. § 21, og bekg. nr. 1109 af 15. december 1992 om anvendelse af tekniske hjælpemidler § 5, stk. 1.

Læs hele dommen

Nedstyrtningsfare

Indhold

Indhold

Henter PDF