G� til hovedindholdet

Domme

Rundsav uden afskærmning anvendt af kunde i byggemarked

Resumé af Østre Landsrets dom afsagt den 30. marts 2000 af 6. afdeling i ankesag nr. S-0039-00

Tekniske hjælpemidler

Rundsav

Tiltalesubjekt

T A/S. Byggemarked.

Historien

I savrummet på byggemarkedet T A/S stod en elektrisk rundsav, som ikke var afskærmet med spaltekniv eller overdækning. En kunde anvendte saven og kom herved til skade.

Sanktion og rettens bemærkninger

Byretten idømte T A/S en bøde på 15.000 kr. Retten lagde til grund, at afskærmningen havde været fjernet i en tre ugers periode, og at saven i denne periode havde været anvendt til arbejde, som krævede afskærmning. Retten tillagde det ikke betydning, at direktøren selv umiddelbar før ulykken havde anvendt saven til arbejde, der ikke krævede afskærmning, og at han havde forladt maskinen for at ekspedere en kunde. Retten fastslog endvidere, at reglerne i AML § 45 finder anvendelse i forhold til personer der ikke er i ansættelsesforhold, jf. AML § 2 stk. 3 nr. 3. Retten fandt dog ikke, at det forhold, at der sker skade på en person, der som kunde befinder sig i byggemarkedet og uden tilladelse anvender en maskine som han, efter eget udsagn var bekendt med, ikke var til anvendelse for kunderne, skulle betragtes som en strafskærpende omstændighed.

Landsretten stadfæstede byrettens dom med den ændring, at bøden blev forhøjet til 25.000 kr. Retten henviste til højesterets praksis af 3. november 1999, hvor udgangspunktet i en sag som denne er 20.000 kr., idet bøden forhøjes til 25.000 kr., hvis der er sket skade. Retten lagde til grund, at saven havde stået uafskærmet og uden opsyn ca. en halv time, at der var fri adgang til rummet, hvori saven var anbragt, og at direktøren efter sin egen forklaring opholdt sig ca. 60 meter fra indgangen til rummet.

Anførte straffebestemmelser

AML § 82, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, nr. 1, jf. § 86.

Anførte overtrædelsesbestemmelser

AML § 45, jf. bekg. nr. 1109 af 15. december 1992 om anvendelse af tekniske hjælpemidler med senere ændringer § 5, stk. 2.

Læs hele dommen

Rundsav

Indhold

Indhold

Henter PDF