G� til hovedindholdet

Domme

Stillads opstillet uforsvarligt – Leverandør/stilladsopstillers ansvar – Strafudmåling (sagsbehandlingstid)

Resumé af Østre Landsrets dom afsagt den 7. marts 2000 af 18. afdeling i ankesag nr. S-2333-99

Tekniske hjælpemidler

Stilladsopstilling

Tiltalesubjekt

T personligt ejet virksomhed. Leverandør.

Historien

T, der var indehaver af et stilladsfirma, havde i 1996 opstillet et stillads til brug for facadearbejder. Stilladset var ikke tilstrækkeligt fastgjort til facaden, konsoldækkene var løse, der var risiko for materialenedstyrtning, og flere steder var afstanden til facaden var mere end 30 cm. Endvidere var stilladset ikke i alle felter forsynet med momenthegn. Der var samtidig rejst tiltale for overtrædelse af færdselsloven.

Sanktion og rettens bemærkninger

Byretten idømte en samlet bøde 25.000 kr.

Landsretten fastfæstede byrettens dom med den ændring, at bøden blev nedsat til 20.000 kr. Landsretten lagde ved straffens udmåling vægt på, at forholdet var begået i 1996.

Anførte straffebestemmelser

AML § 82, stk. 1, nr. 1.

Anførte overtrædelsesbestemmelser

AML § 30, jf. bekg. nr. 1109 af 15. december 1992 om anvendelse af tekniske hjælpemidler med senere ændringer § 7, stk. 1, og stk. 2, nr. 1, og § 17, stk. 1, jf. bilag 1, pkt. 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.9, og 6.12.

Læs hele dommen

Stilladsopstilling

Indhold

Indhold

Henter PDF