G� til hovedindholdet

Domme

Svejsning uden udsugning - Strafudmåling

Resumé af Østre Landsrets dom afsagt den 7. februar 2000 af 2. afdeling i ankesag nr. S-0877-99

Arbejdets udførelse

Svejserøg

Tiltalesubjekt

T1 A/S. Arbejdsgiver.

Historien

En ansat udførte svejsearbejde uden at bruge den etablerede udsugning til fjernelse af svejserøgen.

Ved byretten blev der rejst tiltale mod både T1 A/S og den ansatte T2. Byretten idømte T2 en bøde på 500 kr. Det var alene sagen mod T1 A/S, der blev anket til landsretten.

Sanktion og rettens bemærkninger

Byretten idømte T1 A/S i bøde på 5.000 kr. Ved fastsættelsen af bødens størrelse lagde retten vægt på, at de ansatte jævnlig blev instrueret i brug af sikkerhedsudstyr, og at der var tale om en enkeltstående forglemmelse fra den ansattes side.

Landsretten stadfæstede byrettens dom med den ændring, at bøden blev forhøjet til 20.000 kr. Landsretten henviste til den seneste højesteretspraksis, og fandt ikke, at der forelå formildende omstændigheder.

Anførte straffebestemmelser

AML § 82, stk. 1, nr. 1, jf. § 86.

Anførte overtrædelsesbestemmelser

AML § 15, og § 38, stk. 1, jf. bekg. nr. 867 af 13. oktober 1994 om arbejdets udførelse ændret ved bekg. nr. 1017 af 17. december 1997 § 16.

Læs hele dommen

Svejserøg

Indhold

Indhold

Henter PDF