Gå til hovedindholdet

Domme

Unges alenearbejde i bagerbutik – Strafudmåling - S-3041-01

Østre Landsrets dom afsagt den 8. november 2001 af 20. afdeling i ankesag nr. S-3041-01

Resumé

Unge under 18 år

Alenearbejde

Tiltalesubjekt

T personlig ejet virksomhed. Arbejdsgiver.

Historien

To unge under 18 år arbejdede i en bagerbutik en søndag kl. 15.30. Arbejdet foregik ikke sammen med en person over 18 år.

Sanktion og rettens bemærkninger

Byretten idømte T en bøde på 15.000 kr. Ved bødens fastsættelse lagde retten vægt på, at arbejdet har været tilrettelagt således, at der sammen med den mindreårige skulle have været en person over 18 år, men at sidstnævnte imidlertid, uden tiltaltes vidende, havde byttet den sidste time af sin vagt.

Landsretten ændrede byrettens dom, således at bøden blev forhøjet til 20.000 kr. Landsretten fandt ikke, at der i sagen var tilstrækkeligt grundlag for at fravige den retspraksis, der har udviklet sig på området, og som landsretten fandt velbegrundet.

Anførte straffebestemmelser

AML § 83, stk. 1, jf. § 82, stk. 1, nr. 2.

Anførte overtrædelsesbestemmelser

AML § 38, stk. 1, og § 60, stk. 1, og bekg. nr. 516 af 14. juni 1996 om unges arbejde med senere ændringer § 13, stk. 2.  

Domsudskrift

Udskrift af dombogen for retten i Helsingør - dom afsagt den 22. november 2000 af retten i Helsingør - sagsnr. 2.01156/00

Anklagemyndigheden mod T.

Under denne sag tiltales T ifølge anklageskrift af 18. september 2000 fra politimesteren i Helsingør til straf for overtrædelse af lov om arbejdsmiljø, dagældende lovbekendtgørelse nr. 497 af 29. juni 1998, nu lovbekendtgørelse nr. 784 af 11. oktober 1999, § 83, stk. 1, jf. § 38, stk. 1, og § 82, stk. 1, nr. 2, jf. § 60, samt Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 516 af 14. juni 1996 om unges arbejde, som ændret i bekendtgørelse nr. 943 af 1. november 1996 § 57, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 2, jf. § 13, stk. 2, ved søndag den 11. juli 1999 kl. 15.30 i bagerbutikken A, som arbejdsgiver at have været ansvarlig for, at arbejdet ikke var planlagt, tilrettelagt og udført sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet han alene beskæftigede 2 unge mennesker under 18 år ved arbejde i bagerbutikken, som var åben for kunder, uagtet de ikke må arbejde i en bagerbutik i tidsrummet fra søndag fra kl. 14.00 til mandag kl. 06.00, uden at de arbejder sammen med en person over 18 år.

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte, jf. den vedhæftede udskrift af retsbogen.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om, at der i overensstemmelse med gældende praksis idømmes en bøde på 20.000 kr.

Tiltalte har nedlagt påstand om, at bøden fastsættes til et mindre beløb, idet de ansatte har handlet i strid med hans instrukser, og at der har været en person over 18 år til kl. 15.00.

Ved tiltaltes erkendelse af de faktiske omstændigheder findes han skyldig i den rejste tiltale.

Udgangspunktet for bødefastsættelsen i denne type sager er 20.000 kr.

Som denne sag er forelagt for retten må det lægges til grund, at arbejdet har været tilrettelagt således, at der sammen med den mindreårige skulle have været en person over 18 år. Sidstnævnte havde imidlertid uden tiltaltes vidende byttet den sidste time af sin vagt.

Under disse omstændigheder findes bøden pasende at kunne fastsættes til 15.000 kr., jf. lov om arbejdsmiljø § 83, stk. 1, jf. § 82, stk. 1, nr. 1 og nr.  2, jf. § 60, og § 38, stk. 1, samt Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 516 af 14. juni 1996 om unges arbejde, som ændret i bekendtgørelse nr. 943 af 1. november 1996 § 57, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 2, jf. § 13, stk. 2.

I medfør af arbejdsmiljølovens § 83, stk. 1, sidste punktum fastsættes ingen forvandlingsstraf.

Thi kendes for ret

Tiltalte straffes med en bøde på 15.000 kr.

Tiltalte betaler sagens omkostninger.

Udskrift af retsbogen for retten i Helsingør

Tiltalte erkender sig skyldig i de faktiske omstændigheder, men kan ikke acceptere en bøde på 20.000 kr., som påstået af anklagemyndigheden.

Tiltalte forklarer, at han har haft bageri i 11 år. Han har 4 butikker. Forretningen A er et lille udsalg. Der er åbent om søndagen fra kl. 06.30 til kl. 16.00. Det er tiltaltes holdning, at der i hele åbningstiden skal være en voksen tilstede udover de unge medarbejdere. Den pågældende dag havde der været en voksen. Hun var gået kl. 15.00, da hun havde byttet sig til en fridag. Tiltalte vidste ikke, at dette var sket. Han har en ansat, der laver vagtplanerne, og han har instrueret hende om, at han ønsker, at der altid skal være en voksen til stede i åbningstiden.

Udskrift af Østre Landsrets dombog

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse, således at bøden forhøjes til 20.000 kr.

T har efter sin endelige påstand påstået formildelse.

Tiltalte har i landsretten vedstået sin forklaring for byretten.

Idet der ikke ved tiltaltes forklaring efter sagens øvrige oplysninger findes at være tilstrækkeligt grundlag for at fravige den retspraksis, der har udviklet sig på området, og som findes velbegrundet, forhøjes bøden til 20.000 kr.

Thi kendes for ret

Kriminalretten i Helsingørs dom i sagen mod T ændres, således at tiltalte straffes med en bøde på 20.000 kr.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.

 

Indhold

Indhold

Henter PDF