G� til hovedindholdet

Domme

Unges alenearbejde i bagerbutik – Strafudmåling - S-3041-01

Østre Landsrets dom afsagt den 8. november 2001 af 20. afdeling i ankesag nr. S-3041-01

Resumé

Unge under 18 år

Alenearbejde

Tiltalesubjekt

T personlig ejet virksomhed. Arbejdsgiver.

Historien

To unge under 18 år arbejdede i en bagerbutik en søndag kl. 15.30. Arbejdet foregik ikke sammen med en person over 18 år.

Sanktion og rettens bemærkninger

Byretten idømte T en bøde på 15.000 kr. Ved bødens fastsættelse lagde retten vægt på, at arbejdet har været tilrettelagt således, at der sammen med den mindreårige skulle have været en person over 18 år, men at sidstnævnte imidlertid, uden tiltaltes vidende, havde byttet den sidste time af sin vagt.

Landsretten ændrede byrettens dom, således at bøden blev forhøjet til 20.000 kr. Landsretten fandt ikke, at der i sagen var tilstrækkeligt grundlag for at fravige den retspraksis, der har udviklet sig på området, og som landsretten fandt velbegrundet.

Anførte straffebestemmelser

AML § 83, stk. 1, jf. § 82, stk. 1, nr. 2.

Anførte overtrædelsesbestemmelser

AML § 38, stk. 1, og § 60, stk. 1, og bekg. nr. 516 af 14. juni 1996 om unges arbejde med senere ændringer § 13, stk. 2.  

Læs hele dommen

Alenearbejde

Indhold

Indhold

Henter PDF