Gå til hovedindholdet

Domme

Teknisk hjælpemiddel – Maskinsaks og kantpresse blev ikke anvendt sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt – Strafudmåling (kumulation)

Østre Landsrets dom afsagt den 8. august 2001 af 9. afdeling i ankesag nr. S-0068-01

Resumé

Tekniske hjælpemidler

Anvendelse

Tiltalesubjekt

T A/S. Arbejdsgiver.

Historien

Forhold 1: En ansat kom til skade under arbejdet med en maskinsaks med klipning af smalle tyndpladeemner. Der blev ikke anvendt tilstrækkeligt sikkerhedsudstyr eller taget andre sikkerhedstekniske forholdsregler så som anvendelse af hjælpeværktøj.

Forhold 2: Ca. 3 uger senere arbejdede en anden ansat ved en kantpresse med bearbejdning af emner. Der var en afstand mellem emne og værktøj på 55 mm, og der blev anvendt fodkontakt i stedet for  to-hånds-betjente kontakter. Under arbejdet var der fremkaldt fare for den ansattes helbred.

Sanktion og rettens bemærkninger

Byretten idømte T A/S en bøde på 35.000 kr. Retten skønnede, at faren i forhold 2 har haft en sådan karakter, at den omhandles af skærpelsesbestemmelsen i § 82 stk. 3 nr. 1.

Ved straffens udmåling tog byretten udgangspunkt i straffelovens § 88, stk. 1, 1. pkt., hvorefter der skal udmåles en fælles straf for de to forhold inden for den foreskrevne strafferamme. Hvorvidt der inden for strafferammen skal ske fuld sammenlægning eller ej, beror efter retspraksis på et konkret skøn. Hovedreglen for dette skøn må efter rettens opfattelse være, at der ikke skal ske fuld sammenlægning – (Dette uddybes nærmere i dommen.)

Landsretten stadfæstede byrettens dom med den ændring, at bøden blev forhøjet til 50.000 kr. Landsretten lagde til grund, at udgangspunktet for bødefastsættelsen i en sag som denne er 25.000 kr. for hvert enkelt forhold, jf. Højesterets domme gengivet i UfR 2000.293 og UfR 2000.295. Landsretten bemærkede, at spørgsmålet om, hvorvidt den samlede bødestraf, jf. straffelovens § 88, bør fastsættes ved sammenlæg-ning af de normale bøder for hver overtrædelse eller til et mindre beløb, må afgøres efter en konkret vurdering. Herefter fandt Landsretten, at den samlede bødestraf i det foreliggende tilfælde for de to forhold burde fastsættes til 50.000 kr.

Anførte straffebestemmelser

AML § 82, stk. 1, nr. 1, og stk. 3, nr. 1, jf. § 86, jf. straffelovens § 88.

Anførte overtrædelsesbestemmelser

Forhold 1: AML § 45, stk. 1, og bekg. nr. 1109 af 15. december 1992 om anvendelse af tekniske hjælpemidler, ændret ved bekg. nr. 670 af 7. august 1995 og bekg. nr. 832 af 27. november 1998 § 4, og § 5, stk. 4.

Forhold 2: AML § 45, stk. 1, og bekg. nr. 1109 af 15. december 1992 om anvendelse af tekniske hjælpemidler, ændret ved bekg. nr. 670 af 7. august 1995 og bekg. nr. 832 af 27. november 1998 § 4, og § 9, stk. 2.

Læs hele dommen

Teknisk hjælpemiddel – Maskinsaks og kantpresse blev ikke anvendt sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt - hele dommen - Østre Landsrets dom afsagt den 8. august 2001 af 9. afdeling i ankesag nr. S-0068-01

Indhold

Indhold

Henter PDF