G� til hovedindholdet

Domme

Betonelementer leveret med alvorlige fejl (leverandøransvar) og blev oplagt selvom behæftet med synlige mangler (arbejdsgiveransvar) – Strafudmåling (dødsulykke, forhøjet grundbøde)

Vestre Landsrets dom afsagt den 20. december 2001 af 8. afdeling i ankesag nr. S-0599-01

Resumé

Leverandør

Arbejdets udførelse

- betonelementmontage

Tiltalesubjekt
T 1 A/S. Leverandør.
T 2 A/S. Arbejdsgiver.

Historien:

Under opførelse af et byggeri styrtede flere dækelementer ned, hvorved 2 ansatte blev kvæstet så hårdt, at de senere afgik ved døden.

T1 A/S leverede dækelementerne, hvoraf  flere elementer trods T1 A/S’s eget systematiske kontrolsystem var behæftet med så alvorlige fejl i form af dårlig sammenhæng i betonen med deraf følgende reduktion af bæreevnen, at de ikke kunne anvendes efter deres hensigt, hvorfor der var fare for sikkerheden.

T2 A/S’s ansatte oplagde elementerne, selv om der var tydelige revner i elementerne, foretog tilhugning af oplagte elementer, der var vendt forkert, hvorved de oprindelige udsparinger ikke kunne bruges, og oplagde flere elementer med et vederlag, der var mindre end leverandøren T1 A/S’s forskrift.
Det var alene sagen mod T1 A/S, der blev indbragt for Landsretten.

Sanktion og rettens bemærkninger:

Byretten idømte T2 A/S en bøde på 40.000 kr. Retten fandt det bevist, at arbejdet med oplægning af elementerne ikke var tilrettelagt eller blev udført fuldt forsvarligt, da man ikke havde sikret sig, at revnerne ikke betød noget før oplægningen, havde foretaget beskæring og tilhugning af oplagte fejlvendte elementer samt havde oplagt elementer med et mindre vederlag end det foreskrevne. Retten fandt endvidere, at T2 A/S burde have gennemset montagevejledningen, inden oplægningen blev påbegyndt.

Byretten idømte T1 A/S en bøde på 80.000 kr. Retten fandt, at betonelementer var omfattet af begrebet ”præfabrikerede konstruktioner” i arbejdsmiljølovens § 30. Dernæst fandt retten, at i hvert fald 4 elementer var behæftet med så alvorlige fejl, at de havde nedsat bæreevne. Fejlene hidrørte fra dårlig betonudstøbning i form af dårlig sammenhæng i betonen, dårlig sammenhæng mellem beton og armering, og der var tydelige revner og indtrækning af kabler. T1 A/S havde således leveret elementer, der måtte anses for at være til fare for personers sikkerhed, og det forhold, at T1 A/S foretog stikprøvevis kontrol af elementerne, ændrede ikke det forhold, at der rent faktisk blev leveret uforsvarlige elementer, hvorfor der forelå en overtrædelse af arbejdsmiljøloven, som kunne tilregnes en eller flere personer i selskabet som uagtsom.

Landsretten stadfæstede byrettens dom med den ændring, at bøden blev nedsat til 60.000 kr. Landsretten fandt alene det bevist, at 2 af elementerne var behæftet med alvorlige fejl på grund af dårlig betonudstøbning og dårlig sammenhæng mellem armering og beton med reduktion af bæreevnen til følge, at de var til fare for sikkerheden. Landsretten tiltrådte, at T1 A/S under hensyn til antallet af mangelfulde elementer og de synlige manglers omfang trods kontrollen havde handlet uagtsomt og dermed var skyldig i overtrædelsen.

Anførte straffebestemmelser:

T1 A/S: AML § 82, stk. 1, jf. § 86.
T2 A/S: AML § 82, stk. 1, nr. 1, og stk. 3, nr. 1, jf. § 86.

Anførte overtrædelsesbestemmelser:

T1 A/S: AML § 30, stk. 1, jf. § 45, stk. 1, og bekg. nr. 561 af 24. juni 1994 om indretningen af tekniske hjælpemidler § 20, stk. 1.

T2 A/S: AML § 38, stk. 1, og bekg. nr. 867 af 13. oktober 1994 om arbejdets udførelse med senere ændringer § 13, nr. 1.

Læs hele dommen

Betonelementmontage

Indhold

Indhold

Henter PDF