G� til hovedindholdet

Domme

Løfteåg anvendt uforsvarligt ved løft af 3 tons tungt betonelement - Strafudmåling (sagsbehandlingstid)

Østre Landsrets dom afsagt den 22. juni 2001 af 21. afdeling i ankesag nr. S-0530-01

Resumé

Tekniske hjælpemidler

Løfteåg

Tiltalesubjekt

T A/S. Arbejdsgiver.

Historien

På en byggeplads blev der anvendt et løfteåg i forbindelse med løft af et 3 tons tungt betonelement. Ågets klemmearme var ikke indstillet korrekt i forhold til betonelementets længde. Da betonelementet blev løftet, knækkede det og faldt ned. Herved ramte det en ansat, som kom til skade.

Sanktion og rettens bemærkninger

Byretten frifandt T A/S. Byretten fandt det ikke bevist, at tiltalte var i besiddelse af montagevejledningen eller havde kendskab til den. Retten fandt herefter, at der ikke forelå tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at tiltalte burde have søgt oplysninger om, hvorvidt der var udarbejdet en montagevejledning eller om, hvorvidt der i øvrigt fandtes særlige instrukser om, hvordan løftet skulle foretages.

Landsretten idømte T A/S en bøde på 20.000 kr. Landsretten fandt, at uanset om det kan lægges til grund, at selskabets ledelse eller den ansatte i selskabet, som var ansvarlig for det konkrete arbejde med at løfte betonelementer, var bekendt med den i sagen fremlagte montagevejledning, kan det tilregnes selskabets ansvarlige ledelse eller den ansatte, der var ansvarlig for det omhandlede arbejde, som en uagtsom handling, at man ikke forinden arbejdets iværksættelse sikrede sig, hvorledes arbejdet skulle udføres, således at det var sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Ved straffens fastsættelse fandt Landsretten, at der forelå en skærpende omstændighed på grund af den skete personskade, jf. arbejdsmiljølovens § 82, stk. 3, nr. 1. Ved bødens størrelse tog Landsretten hensyn til, at der forløb mere end 1 1/2 år fra overtrædelsen blev begået til tiltalen blev rejst, hvilket Landsretten ikke fandt kunne bebrejdes tiltalte.

Anførte straffebestemmelser

AML § 82, stk. 1, nr. 1, og stk. 3, nr. 1, jf. § 86.

Anførte overtrædelsesbestemmelser

AML § 45, stk. 1, jf. bekg. nr. 1109 af 15. december 1992 om anvendelse af tekniske hjælpemidler § 4, og § 9, stk. 1.

Læs hele dommen

Løfteåg

Indhold

Indhold

Henter PDF