G� til hovedindholdet

Domme

Nedstyrtningsfare ved åbning i skibsdæk og uforsvarlig løft af 150 kg tung ventil (2 forhold) –Strafudmåling (kumulation, dødsulykke)

Østre Landsrets dom afsagt den 24. januar 2001 af 8. afdeling i ankesag nr. S-0551-00

Resumé

Arbejdets udførelse

Nedstyrtningsfare

Tiltalesubjekt

T A/S. arbejdsgiver.

Historien

Forhold 1: En ansat arbejdede på dækket af et skib med at modtage materialer fra en kran lige ved siden af et 1500 mm stort udbrændt hul, der ikke var tilstrækkeligt afdækket. Under arbejdet styrtede den ansatte 5,5 meter ned gennem hullet, og døde få dage efter.

Forhold 2: Der blev arbejdet med at hejse en ventil på 150 kg op fra et pumperum på et skib. Ventilen blev hejst op ved hjælp af en talje fastgjort med en strop til et vinkeljern, der var placeret mellem to afstivere. Under arbejdet gled vinkeljernet, der ikke var fastgjort på nogen måde. En ansat fik herved ventilen i hovedet.

Sanktion og rettens bemærkninger

Byretten idømte T A/S en bøde på 60.000 kr.

I forhold 1 lagde retten til grund, at uanset ingen vidner havde set afdøde umiddelbart inden ulykken, var det på baggrund af et af vidnernes forklaring sandsynliggjort, at ulykken skete i forbindelse med, at afdøde skulle modtage spilkontrollere til montering. Herudover lagde retten, på baggrund af vidnets forklaring, til grund, at han, inden arbejdets iværksættelse har været opmærksom på, at hullet var udbrændt, og at det ikke var effektivt afdækket eller i øvrigt sikret. Byretten fandt herefter det tiltalte selskab skyldig under henvisning til, at vidnet indtog en ledende stilling i det tiltalte selskab og havde instruktionsbeføjelse overfor afdøde, men undlod at sikre hullet eller standse arbejdet.

Byretten frifandt T A/S for forhold 2, under henvisning til, at overtrædelsen ikke kunne tilregnes selskabet som forsætlig eller uagtsom. Retten lagde til grund, at den ansatte, der udførte arbejdet, var vidende om, at arbejdet blev udført ukorrekt, og at han vidste hvordan arbejdet skulle udføres korrekt, men undlod det, da den anvendte metode var lettere. Det blev endvidere lagt til grund, at undladelse var blevet påtalt flere gange af det tiltalte firma. Herudover fandtes det tiltalte selskab ikke at have været forpligtet til andet end sædvanlig kontrol af arbejdet, idet det var af normal ufarlig karakter. Da arbejdet måtte antages at være af kort varighed og blev foretaget, uden at personale med instruktionsbeføjelse over den ansatte var til stede.

Landsretten stadfæstede byrettens dom med den ændring, at bøden blev fastsat til 85.000 kr., da Landsretten tillige fandt det tiltalte selskab skyldig i forhold 2. Landsretten lagde i dette forhold til grund, at tiltalte flere gange forgæves havde påtalt den uforsvarlige fremgangsmåde, som på ny blev fulgt i forbindelse med ulykken. Derfor fandt Landsretten det godtgjort, at tiltalte undlod at planlægge, tilrettelægge og lade arbejdet udføre på fuldt forsvarlig måde.

Anførte straffebestemmelser

AML § 82, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, nr. 1, jf. § 86.

Anførte overtrædelsesbestemmelser

Forhold 1: AML § 38, stk. 1, og bekg. nr. 867 af 13. oktober 1994 om arbejdets udførelse med senere ændringer § 13, nr. 1.

Forhold 2: AML § 38, stk. 1, og § 45, stk. 1, og bekg. nr. 867 af 13. oktober 1994 om arbejdets udførelse med senere ændringer § 13, nr. 1, og bekg. nr. 1109 af 15. december 1992 om anvendelse af tekniske hjælpemidler med senere ændringer § 5, stk. 1, og stk. 2.

Læs hele dommen

Nedstyrtningsfare

Indhold

Indhold

Henter PDF