G� til hovedindholdet

Domme

Nedstyrtningsfare ved arbejde fra rullestillads og fra stråspær (2 forhold) – Strafudmåling (kumulation)

Vestre Landsrets dom afsagt den 12. december 2001 af 3. afdeling i ankesag nr. S-2095-01

Resumé

Arbejdets udførelse

Nedstyrtningsfare

Tiltalesubjekt

T ApS. Arbejdsgiver.

Historien

Forhold 1: Indehaveren af T ApS og en ansat udførte arbejde med montering af limtræsbjælke på stålspær. Der blev arbejdet på et rullestillads ca. 2,7 meter over betongulvet. Stilladset var ikke forsynet med rækværk eller anden effektiv afspærring. Herudover stod den ene på den øverste tværvange i gavlen på stilladset i en højde på ca. 3,2 meter over betongulvet. Der var nedstyrtningsfare.

Forhold 2: En ansat arbejdede tre måneder senere på en anden byggeplads med montering af træåse på stålspær. Den ansatte sad under arbejdet på et 12-15 cm bredt stålspær. Afstanden til betongulvet var ca. 5 meter, og der var ikke truffet foranstaltninger mod nedstyrtningsfaren.

Sanktion og rettens bemærkninger

Byretten idømte T ApS en bøde på 30.000 kr. Retten fandt efter en samlet bedømmelse af sagen, herunder overtrædelsernes karakter sammenholdt med, at tiltalte ikke tidligere har overtrådt arbejdsmiljøloven og de af tiltalte iværksatte foranstaltninger for at imødegå fremtidige overtrædelser, ikke grundlag for strafskærpelse i medfør af arbejdsmiljølovens § 82, stk. 3, nr. 1. Retten fandt endvidere, at fastsættelse af straffen bør ske efter en konkret vurdering og ikke ved en sammenlægning af normalbøderne.

Landsretten stadfæstede byrettens dom med den ændring, at bøden forhøjes til 50.000 kr. Landsretten fandt, at der i begge forhold var fremkaldt fare for skade på liv eller helbred for de personer, der ud-førte arbejdet, og at straffen således tillige skal fastsættes i medfør af arbejdsmiljølovens § 82, stk. 3, nr. 1. Efter retspraksis er udgangspunktet for bødefastsættelsen herefter 25.000 kr. for hvert forhold, og Landsretten fandt efter en konkret vurdering af sagens to forhold ikke grundlag for at fastsætte bøden til et lavere beløb end det, som frem-kommer ved en sammenlægning af normalbøden for hvert forhold. 

Anførte straffebestemmelser

AML § 82, stk. 1, nr. 1, og stk. 3, nr. 1, jf. § 86.

Anførte overtrædelsesbestemmelser

Forhold 1: AML § 38, stk. 1, og § 45, stk. 1, og bekg. nr. 1109 af 15. december 1992 om anvendelse af tekniske hjælpemidler, ændret ved bekg. nr. 670 af 7. august 1995 og senere § 17, stk. 1, jf. bilag 1, afsnit 6 punkt 6.1 og afsnit 6.9.

Forhold 2: AML § 38, og § 42, og bekg. nr. 589 af 22. juni 2001 om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder § 22, stk. 1, og § 23. 

Læs hele dommen

Nedstyrtningsfare

Indhold

Indhold

Henter PDF